Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 01.07.2010 Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku

MINISTARSVTO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2345

Na temelju članka 127.L518079 stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/2008 i 71/2010) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OSOBNOG ZDRAVSTVENOG KARTONA U ELEKTRONIČKOM OBLIKU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku.

Članak 2.

Osobni zdravstveni karton jest osnovna medicinska dokumentacija obvezno zdravstveno osigurane osobe koja koristi zdravstvenu zaštitu (u daljnjem tekstu: osigurana osoba) koja se vodi u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-karton)

Članak 3.

E- karton obvezno sadrži podatke:

– osobne podatke osigurane osobe,

– podatke o radnopravnom statusu i zanimanju osigurane osobe,

– podatke o osnovi osiguranja u obveznom zdravstvenom osiguranju,

– podatke o vrsti zdravstvenog osiguranja,

– podatke o provoditelju osiguranja i

– podatke o zdravstvenom stanju osigurane osobe.

Članak 4.

E- karton sadrži osobne podatke osigurane osobe sukladno Prilogu I. koji čini njegov sastavni dio i nalazi se na internetskoj stranici www.cezih.hr.

Članak 5.

Podaci o radnopravnom statusu i zanimanju osigurane osobe su:

– radnopravni status,

– stručna sprema,

– djelatnost,

– zanimanje,

– naziv i adresa poslodavca.

Članak 6.

Podaci o osnovi zdravstvenog osiguranja upisuju se sukladno propisima na području obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 7.

Podaci o vrsti zdravstvenog osiguranja su:

– identifikator osiguravatelja (ID),

– matični broj osigurane osobe (MBO),

– broj osigurane osobe,

– dan početka trajanja osiguranja,

– status police i

– tip police.

Članak 8.

Podaci o provoditelju osiguranja su:

– osobni identifikator osiguravatelja,

– ime osiguravatelja,

– ulica i kućni broj sjedišta,

– šifra naselja sjedišta,

– naziv naselja sjedišta,

– poštanski broj sjedišta,

– status i

– tip osiguranja.

Članak 9.

E- karton sadrži podatke o zdravstvenom stanju osigurane osobe sukladno Prilogu II. koji čini njegov sastavni dio i nalazi se na internetskoj stranici www.cezih.hr.

Članak 10.

Podatke osigurane osobe u e-karton obvezan je upisivati izabrani doktor opće/obiteljske medicine, doktor dentalne medicine, specijalist pedijatrije, specijalist ginekologije i specijalist školske medicine.

Članak 11.

Podatke u e-karton obvezan je upisivati doktor iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika prilikom izbora doktora, promjene izabranog doktora te kod svakog pružanja zdravstvene zaštite osiguranoj osobi.

Za potpunost i točnost podataka upisanih u e-karton odgovara osigurana osoba i doktor iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Potpisom Izjave o izboru/promjeni izabranog doktora prema propisima obveznog zdravstvenog osiguranja osigurana osoba daje suglasnost za ispunjavanje, prikupljanje, obrađivanje, odnosno korištenje osobnih i zdravstvenih podataka sukladno Pravilniku o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske.

Članak 13.

Doktor iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika obvezan je čuvati tajnost, odnosno povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenta u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: CEZIH) sukladno Pravilniku o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske.

Osim doktora iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika, sukladno stavku 1. ovoga članka obvezni su postupati i ovlašteni proizvođači, odnosno izvršitelji održavanja programske podrške u dijelovima integralnog informacijskog sustava te svi drugi subjekti, odnosno neovlašteni korisnici koji mogu doći u doticaj sa sustavom i/ili podacima.

Doktor iz članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika obvezan je čuvati tajnost, odnosno povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije pacijenta u CEZIH-u i nakon prestanka ovlaštenja temeljem kojega ima pravo pristupa tim podacima.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-02/10-04/26

Urbroj: 534-07-10-1

Zagreb, 24. lipnja 2010.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

zatvori
Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !