Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
67 13.7.2000 Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1466

Na temelju članka 20.L68886 stavka 2. i članka 21.L68887 stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97. i 36/98.) ministar poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA POPISA, IZDAVANJU POTVRDA I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA PRI OPLOĐIVANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja popisa o osjemenjivanju i prirodnom pripustu, oblik i način izdavanja potvrde o osjemenjivanju odnosno prirodnom pripustu, te oblik i sadržaj izvješća o osjemenjenim odnosno pripuštenim plotkinjama, koje vode i izdaju pravne i fizičke osobe pri provođenju umjetnog osjemenjivanja (u daljnjem tekstu: osjemenjivanje), odnosno prirodnog pripusta domaćih životinja.

Članak 2.

Popisi o osjemenjivanju i prirodnom pripustu vode se u pisanom obliku, a mogu se voditi i na elektroničkom računalu.

Ako se popisi iz stavka 1. ovoga članka vode na elektroničkom računalu, mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaza u bazu podataka, te registriran svaki unos ili pregled baze podataka s podatkom o osobi koja vodi popis.

II. POPIS O OSJEMENJIVANJU

Članak 3.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju osjemenjivanje (u daljnjem tekstu: služba reprodukcije) i uzgajivači koji obavljaju osjemenjivanje na vlastitom stadu (u daljnjem tekstu: osjemenitelj) dužni su voditi uredan i redovit popis o osjemenjivanju plotkinja.

Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se posebno za svaku vrstu plotkinja, a zaključuje se na kraju svake godine.

Članak 4.

Popis o osjemenjivanju sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje,

– vrsta i pasmina plotkinje,

– datum osjemenjivanja,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena,

– redni broj osjemenjivanja,

– ime, prezime i adresa vlasnika plotkinje,

– broj potvrde o osjemenjivanju,

– potpis odnosno ime osobe koja je obavila osjemenjivanje.

Oblik i sadržaj popisa o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 1.).

III. POPIS O PRIRODNOM PRIPUSTU

Članak 5.

Osoba koja drži rasplodnjake u prirodnom pripustu (u daljnjem tekstu: držatelj rasplodnjaka) i držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu dužni su voditi uredan i redovit popis o prirodnom pripustu plotkinja.

Popis iz stavka 1. ovoga članka vodi se posebno za svakog rasplodnjaka, a zaključuje se na kraju svake godine.

Članak 6.

Popis o prirodnom pripustu plotkinja sadrži sljedeće podatke:

– držatelj rasplodnjaka,

– vrsta i pasmina rasplodnjaka,

– datum pripusta,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– pasmina plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– redni broj pripusta,

– ime, prezime i adresa vlasnika plotkinje,

– broj potvrde o prirodnom pripustu.

Oblik i sadržaj popisa o prirodnom pripustu dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 2.).

IV. POTVRDA O OSJEMENJIVANJU

Članak 7.

Služba reprodukcije dužna je vlasniku plotkinje nakon obavljenog osjemenjivanja izdati prvi od tri primjerka uredno ispunjene potvrde o osjemenjivanju. Drugi primjerak potvrde o osjemenjivanju ostaje na uvid službi reprodukcije, dok treći primjerak kao pismohrana ostaje u bloku kod službe reprodukcije.

Ako na farmi postoji veterinarska služba, služba reprodukcije ne mora izdavati potvrdu o osjemenjivanju.

Članak 8.

Osjemenitelj je dužan nakon obavljenog osjemenjivanja plotkinje ispisati prvi od tri primjerka potvrde o osjemenjivanju. Drugi primjerak potvrde o osjemenjivanju osjemenitelj je dužan 90 dana od dana zadnjeg pripusta dostaviti centru za osjemenjivanje od kojeg je preuzeo sjeme (u daljnjem tekstu: Centar), dok treći primjerak ostaje kao pismohrana u bloku kod osjemenitelja.

Članak 9.

Potvrda o osjemenjivanju sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezana u blok.

Potvrda o osjemenjivanju sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja obavlja osjemenjivanje,

– vlasnik plotkinje,

– JMBG vlasnika plotkinje,

– adresa vlasnika,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– vrsta i pasmina plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– redni broj i datum osjemenjivanja,

– brojčana oznaka, ime i pasmina rasplodnjaka sjemenom kojega je plotkinja osjemenjena,

– broj reprodukcijske kartice.

Oblik i sadržaj potvrde o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 3.).

Članak 10.

Ponavljanje osjemenjivanja plotkinje upisuje se u ranije izdanu potvrdu o osjemenjivanju koju vlasnik plotkinje mora dati na uvid službi reprodukcije.

Ako nije na raspolaganju ranije izdana potvrda iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova potvrda i označiti da je to duplikat.

Članak 11.

Vlasnik plotkinje dužan je čuvati potvrdu o osjemenjivanju plotkinje najmanje dvije godine od dana zadnjeg oplođivanja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vlasnik uzgojno valjane plotkinje dužan je primjerak potvrde o osjemenjivanju predati nakon poroda Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru (u daljnjem tekstu: selekcijska služba).

Selekcijska služba dužna je potvrdu iz stavka 2. ovoga članka čuvati tri godine od dana zadnjeg oplođivanja.

V. POTVRDA O PRIRODNOM PRIPUSTU

Članak 12.

Držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu dužan je vlasniku plotkinje nakon obavljenog pripusta izdati prvi od tri primjerka uredno ispunjene potvrde o prirodnom pripustu. Drugi primjerak potvrde o prirodnom pripustu ostaje na uvid držatelju rasplodnjaka, dok treći primjerak kao pismohrana ostaje u bloku kod držatelja rasplodnjaka.

Držatelj rasplodnjaka u prirodnom pripustu na vlastitom stadu dužan je nakon obavljenog pripusta uredno ispisati potvrdu o prirodnom pripustu plotkinje te dva primjerka potvrde čuvati u svojoj dokumentaciji, a treći primjerak kao pismohranu ostaviti u bloku.

Članak 13.

Potvrda o prirodnom pripustu plotkinje sastoji se od tri istovjetna primjerka, numerirana i uvezana u blok.

Potvrda o prirodnom pripustu sadrži sljedeće podatke:

– držatelj rasplodnjaka,

– vrsta plotkinje,

– vlasnik plotkinje,

– adresa vlasnika,

– brojčana oznaka i ime plotkinje,

– pasmina plotkinje,

– datum odnosno godina rođenja plotkinje,

– brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje,

– redni broj pripusta,

– datum pripusta,

– ime, brojčana oznaka i pasmina rasplodnjaka,

– redni broj u popisu o prirodnom pripustu.

Oblik i sadržaj potvrde o prirodnom pripustu dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 4.).

Članak 14.

Ponavljanje prirodnog pripusta upisuje se u ranije izdanu potvrdu o prirodnom pripustu koju vlasnik plotkinje mora dati na uvid držatelju rasplodnjaka.

Ako nije na raspolaganju ranije izdana potvrda iz stavka 1. ovoga članka, izdat će se nova potvrda i označiti da je to duplikat.

Članak 15.

Vlasnik plotkinje dužan je čuvati potvrdu o prirodnom pripustu najmanje dvije godine od dana zadnjeg oplođivanja.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vlasnik uzgojno valjane plotkinje dužan je primjerak potvrde o prirodnom pripustu predati nakon poroda selekcijskoj službi.

Selekcijska služba dužna je potvrdu iz stavka 2. ovoga članka čuvati tri godine od dana zadnjeg oplođivanja.

VI. IZVJEŠĆE O OSJEMENJENIM ŽIVOTINJAMA I OBAVLJENIM PRIPUSTIMA

Članak 16.

Osjemenitelj je dužan nakon svakog tromjesečja do 25. dana u sljedećem mjesecu novoga tromjesečja dostaviti izvješće o osjemenjenim životinjama Centru.

Služba reprodukcije dužna je izvješće o osjemenjenim životinjama dostaviti na Obrascu I–2 čiji je sadržaj i oblik propisan Pravilnikom o obvezatnoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća o obavljenoj veterinarskoj djelatnosti.

Članak 17.

Izvješće iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– naziv pravne ili fizičke osobe koja je obavila osjemenjivanje,

– vrsta plotkinja,

– broj doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih sjeme potječe na početku izvještajnog razdoblja,

– broj nabavljenih doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih je sjeme nabavljeno tijekom izvještajnog razdoblja,

– broj prvih osjemenjivanja,

– ukupan broj ostalih osjemenjivanja,

– ukupan broj utrošenih doza tijekom izvještajnog razdoblja,

– broj doza sjemena i broj rasplodnjaka od kojih potječe sjeme na kraju izvještajnog razdoblja.

Oblik i sadržaj izvješća o osjemenjivanju dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 5.).

Članak 18.

Držatelji rasplodnjaka u prirodnom pripustu iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika dužni su do 15. siječnja tekuće godine dostaviti selekcijskoj službi izvješće o obavljenim pripustima za prethodnu godinu.

Članak 19.

Izvješće iz članka 18.#clanak18 ovoga Pravilnika sadrži sljedeće podatke:

– držatelj rasplodnjaka,

– vrsta rasplodnjaka,

– brojčana oznaka i ime rasplodnjaka,

– razdoblje korištenja rasplodnjaka,

– broj prvih pripusta,

– broj ostalih pripusta,

– ukupan broj pripusta.

Oblik i sadržaj izvješća o obavljenim pripustima dan je u prilogu ovoga Pravilnika (Obrazac 6.).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovlašćuje se selekcijska služba da izdaje propisane obrasce iz ovoga Pravilnika te ih stavlja na raspolaganje držatelju rasplodnjaka odnosno Centru koji ih dostavlja službi reprodukcije i osjemenitelju.

Članak 21.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o matičnim i proizvodnim evidencijama kvalitetnih grla i o načinu njihova označavanjaL68889 (»Narodne novine«, broj 9/86.).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2000. godine.

Klasa: 011-02/00-01/17
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 28. lipnja 2000.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

  

Obrazac 1.


                                                
POPIS O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU PLOTKINJA
                                                                               ZA GODINU _________

 

Naziv pravne ili fizičke osobe ________________ Vrsta plotkinje _________________

 

Plotkinja

Otac plotkinje

Osjemenjivanje

Ime, prezime
i adresa
vlasnika

Br.
potvrde
o osjeme-
njivanju

Potpis
osobe koja
je obavila
osjemenji-
vanje

Red.
br.

Datum
osjeme-
njivanja

Brojčana
oznaka i ime

Pasmina

Datum
odnosno
godina
rođ.

Brojčana
oznaka i
ime

Pasmina

Prvo

Ostala

Brojčana
oznaka i ime rasplodnjaka

Pasmina

Red.
br.

Brojčana oznaka i ime rasplodnjaka

Pasmina

               
               
     

Obrazac 2.

                                                 POPIS O PRIRODNOM PRIPUSTU PLOTKINJA
                                                                               ZA GODINU _________

 

Držatelj rasplodnjaka________________ Vrsta i pasmina rasplodnjaka _________________

 

Plotkinja

Otac plotkinje

Redni broj pripusta

Ime, prezime
i adresa
vlasnika

Br. potvrde o prirodnom
pripustu

Red.
br.

Datum
pripusta

Brojčana
oznaka i
ime

Pasmina

Datum
odnosno
godina rođ.

Brojčana
oznaka iime

Pasmina

Prvi
pripust

Ostali
pripusti

           
           
   

Obrazac 3.

 

N0

__________________________
Pravna ili fizička osoba

POTVRDA O UMJETNOM OSJEMENJIVANJU

 

_________________________________________
Vrsta

 

Broj reprodukcijske kartice: ______________________

Vlasnik plotkinje: ____________________________________________________________________________________

JMBG: ____________________________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________

Brojčana oznaka i ime plotkinje: _________________________________________________________________________

Pasmina: ______________ Datum, odnosno godina rođenja: __________________________________________________

Brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje: _______________________________________________________________

  

OSJEMENJIVANJE

Redni
broj

Datum

Podaci o rasplodnjaku

Ime

Brojčana oznaka

Pasmina

     
     

Dana ____________ 200 ___ ________________________

Osjemenitelj

   

Obrazac 4.

 

N0

__________________________
Držatelj rasplodnjaka

  

POTVRDA

O PRIRODNOM PRIPUSTU PLOTKINJE

_________________________________________
Vrsta

 

Vlasnik plotkinje: ____________________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________

Brojčana oznaka i ime plotkinje: _________________________________________________________________________

Pasmina: ______________ Datum, odnosno godina rođenja: __________________________________________________

Brojčana oznaka, ime i pasmina oca plotkinje: _______________________________________________________________

   

PRIPUSTI

Redni
broj

Datum

Podaci o rasplodnjaku

Redni broj u popisu

o prirodnom pripustu

Ime

Brojčana oznaka

Pasmina

 
      
      
      
      
 

Dana ____________ 200 ___ ________________________

Držatelj rasplodnjaka

    

Obrazac 5

 

IZVJEŠĆE O OSJEMENJENIM ŽIVOTINJAMA

ZA _________ TROMJESEČJE _________ GODINE

  

Naziv pravne ili fizičke osobe ________________ Vrsta plotkinja _________________

 

Stanje sjemena
na početku
razdoblja

Nabava sjemena u
izvještajnom
razdoblju

Utrošak sjemena

Stanje sjemena na

kraju razdoblja

Broj
doza

Broj
rasplod-
njaka

Broj
doza

Broj
rasplod-
njaka

Broj prvih
osjemenji-
vanja

Ukupan
br. ostalih osjemenji- vanja

Ukupan broj
utrošenih
doza

Broj
doza

Broj
rasplod-
njaka

         
         
    

Obrazac 6

  

IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM PRIPUSTIMA

ZA ____________ GODINU

  

Držatelj rasplodnjaka ________________ Vrsta rasplodnjaka _________________

  

Brojčana
oznaka i ime
rasplodnjaka

Razdoblje korištenja
rasplodnjaka

Broj obavljenih pripusta

Ukupan broj

pripusta

Prvi pripust

Ostali pripusti

     
     
 

.

 
zatvori
Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanja potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !