Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 11.8.2008 Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2949

Na temelju odredbe članka 17.L407566 Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03 – pročišćeni tekst, 199/03 i 79/09) i članka 12.L407568 stavak 6. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (» Narodne novine«, broj 62/08), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA OVLAŠTENIH ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj registra udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći, sadržaj i oblik zahtjeva za upis udruga u registar udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći, zahtjeva za upis promjena u registru udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći, sadržaj izvatka iz registra udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći te, prestanak ovlasti za pružanje primarne pravne pomoći.

II. REGISTAR UDRUGA OVLAŠTENIH ZA PRUŽANJE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

Članak 2.

(1) Registar udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći (u daljnjem tekstu: Registar) vodi Ministarstvo pravosuđa.
(2) Udruge ovlaštene za pružanje primarne pravne pomoći (u daljnjem tekstu: »ovlaštene udruge«) se upisuju podnošenjem zahtjeva i prilaganjem svih potrebnih dokumenata prema odredbama ovog Pravilnika.

Vođenje registra ovlaštenih udruga

Članak 3.

(1) Registar ovlaštenih udruga sastoji se od registarskih uložaka za svaku ovlaštenu udrugu posebno, u koje se upisuju podaci o svakoj ovlaštenoj udruzi.
(2) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem ovlaštene udruge.
(3) Registarski ulošci iz stavka 1. ovog članka sadrže, za svaki upis posebno, podatke iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Jedinstvena baza podataka

Članak 4.

Registri ovlaštenih udruga vode se elektronički i sadrže podatke propisane ovim pravilnikom.

Sadržaj registra ovlaštenih udruga

Članak 5.

(1) U registar ovlaštenih udruga, za svaku ovlaštenu udrugu, upisuju se sljedeći podaci:
1. registarski broj iz registra udruga,
2. datum upisa u registar udruga,
3. datum podnošenja zahtjeva za upis u registar ovlaštenih udruga
4. datum donošenja rješenja o upisu u registar ovlaštenih udruga
5. naziv (skraćeni naziv),
6. adresa sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),
7. imena i prezimena, osobni identifikacijski brojevi ili MBG i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje,
8. područje na kojem će ovlaštena udruga pružati pravnu pomoć
9. ime i prezime te adresa osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći (upisuje se za sve osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći kada udruga pruža pravnu pomoć izvan svog sjedišta)
10. datum polaganja državnog stručnog ispita, pravosudnog ispita ili znanstvenog zvanja osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći.
11. podaci o radnom mjestu i pravnoj osobi kod koje je stečen potreban staž nakon polaganja državnog stručnog ispita, pravosudnog ispita ili stjecanja znanstvenog zvanja.
12. adresa mjesta rada osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći
13. pravni temelj – odnos s udrugom osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći (radni odnos, ugovor o djelu, ugovor o suradnji)
14. podaci o radnom mjestu osobe ili radno-pravni status osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći koja nije u radnom odnosu s ovlaštenom udrugom.
(2) U registar ovlaštenih udruga, za svaku ovlaštenu udrugu, upisuju se i podaci koji se odnose na sve promjene.

Registarski broj ovlaštene udruge

Članak 6.

(1) Registarski broj ovlaštene udruge je broj koji se svakoj ovlaštenoj udruzi određuje pri upisu u registar ovlaštenih udruga.
(2) Registarski broj ovlaštene udruge sastoji se od:
– troznamenkastog broja Ministarstva pravosuđa i
– šesteroznamenkastog rednog broja.
(3) Redni broj određuje Ministarstvo pravosuđa, po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka, sukladno redoslijedu upisa udruga u registar ovlaštenih udruga.
(4) Udruzi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku ovlasti udruge ne može odrediti drugoj ovlaštenoj udruzi.

Zbirka isprava ovlaštene udruge

Članak 7.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku ovlaštenu udrugu upisanu u registar ovlaštenih udruga.
(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv ovlaštene druge i registarski broj ovlaštene udruge.
(3) U zbirku isprava pohranjuje se:
– obrazac zahtjeva za upis u registar ovlaštenih udruga
– rješenje o upisu u registar ovlaštenih udruga
– obrazac zahtjeva za upis u registar ovlaštenih udruga
– preslika ovjerenog statuta
– popis osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći
– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći preslika osobne iskaznice, preslika diplome pravnog fakulteta, preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći ugovor o radu, ugovor o djelu ili drugi ugovor ili sporazum na temelju kojeg je osigurana suradnja s udrugom u smislu članka 13. stavak 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
– preslika police osiguranja od odgovornosti za štetu u smislu članka 13. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
– obrazac zahtjeva za upis promjena u registar ovlaštenih udruga,
– zahtjev za brisanje udruge iz registra ovlaštenih udruga
– zabilješka o pružanju pravne pomoći prema odredbi članka 63. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
– rješenje o prestanku ovlasti udruge.

Upis u registar ovlaštenih udruga

Članak 8.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime udruge podnosi Ministarstvu pravosuđa zahtjev upis u registar ovlaštenih udruga.
(2) Zahtjev se podnosi na obrascu ROU 1 – Zahtjev za upis u Registar ovlaštenih udruga pri Ministarstvu pravosuđa
(3) Zahtjevu za upis u registar ovlaštenih udruga prilažu se:
– rješenje o upisu u registar ovlaštenih udruga,
– ovjereni statut,
– popis osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći
– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći preslika osobne iskaznice, preslika diplome pravnog fakulteta, preslika svjedodžbe ili uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, odnosno svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
– za svaku od osoba ovlaštenih za pružanje pravne pomoći ugovor o radu, ugovor o djelu ili drugi ugovor ili sporazum na temelju kojeg je osigurana suradnja s udrugom u smislu članka 13. stavak 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
– preslika police osiguranja od odgovornosti za štetu u smislu članka 13. stavak. 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Članak 9.

Rješenje o upisu udruge u registar udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći dostavlja se Uredu državne uprave u županiji odnosno Gradu Zagrebu u kojem je udruga registrirana.

Upis promjena u registar ovlaštenih udruga

Članak 10.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je Ministarstvu pravosuđa podnijeti prijavu promjene osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći kao i promjene područja na kojem ovlaštena osoba pruža pravnu pomoć.
(2) Zahtjev za upis promjena u registar ovlaštenih udruga podnosi se na obrascu ROU 2 – Zahtjev za upis promjena
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se:
Podaci o osobi ovlaštenoj za pružanje pravne pomoći koji se podnose i pri upisu u registar.

Izvadak iz registra ovlaštenih udruga

Članak 11.

(1) Ministarstvo pravosuđa, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izdaje izvadak iz registra ovlaštenih udruga.
(2) Izvadak iz registra ovlaštenih udruga izdaje se, u obliku računalnog ispisa, na obrascu ROU 3. – Izvadak iz Registra udruga ovlaštenih za pružanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa
(3) Izvadak iz registra ovlaštenih udruga sadrži sljedeće podatke:
1. registarski broj iz registra udruga,
2. datum upisa u registar udruga,
3. naziv (skraćeni naziv),
4. adresu sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),
5. osobna imena i područje rada osoba ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći,
6. oduzimanje ovlasti za pružanje besplatne pravne pomoći,
7. prestanak ovlasti za pružanje besplatne pravne pomoći.
(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba u Ministarstvu pravosuđa svojim potpisom i pečatom.
(5) Izvadak iz registra ovlaštenih udruga sadrži posljednje podatke upisane u registar udruga.
(6) Na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak može sadržavati i podatke o prethodnim promjenama, koji se upisuju u rubriku »Napomena«.
(7) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, dijagonalno će se precrtati.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, JAVNOST I ČUVANJE REGISTARA OVLAŠTENIH UDRUGA

Podnošenje zahtjeva za upis u registar ovlaštenih udruga

Članak 12.

(1) Obrasci zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u registar ovlaštenih udruga podnose se u dva primjerka.
(2) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko.
(3) Podatak o pružanju besplatne pravne pomoći kao jedan od ciljeva udruge mora biti upisan u statut.

Javnost registra ovlaštenih udruga

Članak 13.

(1) Registar ovlaštenih udruga je javan.
(2) Svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar ovlaštenih udruga, koji je dostupan na web-stranici Ministarstva pravosuđa ili se uvid obavlja u Ministarstvu pravosuđa uz prisutstvo ovlaštene osobe.
(3) Pravo uvida u zbirke isprava i prepisivanje podataka iz zbirke isprava ima osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa.

Čuvanje registra ovlaštenih
udruga i zbirki isprava

Članak 14.

(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.
(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Obrasci broj 1, 2, 3, čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje.

Članak 16.

(1) Obrasci propisani ovim Pravilnikom, dostupni su na web-stranici Ministarstva pravosuđa.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 910-01/08-01/304
Urbroj: 514-01/08-1
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.


 

 

 
zatvori
Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !