Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama – (“Narodne novine”, br. XX/97.)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 19.03.1997 Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 23.L46471 stavak 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ("Narodne novine", br. 48/95) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O KONCENTRACIJAMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja Upisnika o koncentracijama (u daljnjem tekstu: Upisnik) te oblik i sadržaj prijave koncentracije.

Članak 2.

Upisnik je knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa.

Upisnik se sastoji od glavne knjige Upisnika koji sadrži podatke o subjektima upisa.

Glavna knjiga Upisnika sastoji se od registarskih uložaka u koje se upisuju podaci o svakoj pojedinoj prijavljenoj koncentraciji.

Zbirka isprava vodi se za svaku prijavu upisa. Zbirka isprava je dio Upisnika koji sadrži dokaze bitne za upis podataka o prijavama koncentracija u glavnu knjigu, druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa, te rješenja u postupke ocjene koncentracije.

Članak 3.

Upisnik vodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija).

Glavna knjiga vodi se usporedo u pisanom obliku i na elektroničnom računalu (u daljnjem tekstu: računalo)

Glavna knjiga u pisanom obliku vodi se kao ispis podataka upisanih na računalu.

Članak 4.

Upisnik vodi voditelj Upisnika - službenik kojeg ovlasti ravnatelj Agencije (voditelj Upisnika).

Voditelj upisnika zaprima prijave koncentracije, ocjenjuje priložene dokaze i upisuje koncentracije u Upisnik te predmet s dokumentacijom dostavlja Savjetu za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Savjet) radi ocjene koncentracije.

Nakon ocjene Savjeta o prijavljenoj koncentraciji službenik kojeg ovlasti ravnatelj Agencije priprema nacrt rješenja iz članka 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

II. PRIJAVA ZA UPIS

Članak 5.

Postupak za upis u Upisnik pokreće se podnošenjem prijave za upis (u daljnjem tekstu: prijava).

Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjena upisanih u Upisnik.

Uz prijavu podnose se prilozi propisani ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Prijavu koncentracije podnosi u slučajevima spajanja i pripajanja vlasnik ili zastupnici društva odnosno drugih pravnih osoba poduzetnika preuzimatelja ili novoosnovanog poduzetnika koje nastaje spajanjem.

U slučaju stjecanja većinskog udjela ili većinskog prava odlučivanja prijavu podnosi stjecatelj većinskog udjela ili većinskog prava odlučivanja.

Ako se većinski udjel ili većinsko pravo odlučivanja stječe na osnovu javne ponude, prijavu o koncentraciji podnosi ponuditelj.

U drugim slučajevima prijavu podnose svi sudionici koncentracije ili osobe koje su od strane svih sudionika opunomoćene za podnošenje prijave.

Članak 7.

Prijava se podnosi u dva primjerka.

Prijava sadrži slijedeće podatke:

1. Tvrtku ili ime, sjedište i predmet poslovanja podnositelja prijave;

2. Tvrtku, sjedište i predmet poslovanja svih sudionika koncentracije;

3. Ime i ovlasti zastupnika ili opunomoćenika koji podnosi prijavu kao predstavnik podnositelja prijave;

4. Ime, adresu, broj telefona i telefaksa osobe kojoj se obraća Agencija ako se radi o osobi različitoj od osobe koja podnosi prijavu;

5. Pravni oblik koncentracije;

6. Kopiju izvornika pravnog temelja stjecanja prevladavajućeg utjecaja: ugovor o spajanju, ugovor o pripajanju ili odgovarajuće odluke organa poduzetnika, ugovor o stjecanju (kupnji dionica ili udjela, ugovor o vođenju poslova, ugovor o prijenosu dobiti, odluke o izmjeni statuta, ugovor o zakupu imovine koji daje prevladavajući utjecaj, prijedlozi zakona ili propisi kojim se stječe prevladavajući utjecaj, ponuda za stjecanje dionica/udjela ili dr.

7. Godišnje financijsko izvješće za godinu koja je prethodila koncentraciji svih sudionika koncentracije i izvješće o stanju poduzetnika sudionika koncentracije;

8. Ukupan godišnji promet svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i usluga, prije oporezivanja; (banke - bilancu, osiguravajuća društva doprinose visinu uplaćenih premija;

9. Izvješće uprave kojim se pravno i gospodarski obrazlaže koncentracija;

10. Popis drugih poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima poduzetnici sudionici koncentracije svaki pojedinačno ili skupno imaju 10% ili više prava glasa ili udjela u temeljnom kapitalu;

11. Popis poduzetnika na mjerodavnom tržištu u kojima su članovi uprave ili nadzornog odbora sudionika koncentracije istodobno članovi uprave ili nadzornog odbora;

12. Broj zaposlenih u poduzetnicima sudionicima koncentracije;

13. Istraživanja i ulaganja u razvoj provedena u poduzetnicima sudionicima koncentracije;

14. Struktura vlasništva nakon koncentracije u poduzetniku u kojem se stječe prevladavajući utjecaj u postocima, dijagramima ili sl.

15. Udjel u tržištu sudionika koncentracije i nakon provedene koncentracije poduzetnika koji stječe prevladavajući utjecaj;

16. Mreža distribucije i maloprodaje na mjerodavnom tržištu i mreža distribucije i maloprodaje sudionika koncentracije, vlastita, ugovorna ili dr.

17. Opis i obrazloženje očekivanih pogodnosti koncentracije sa stanovišta interesa potrošača.

Prijava se podnosi na obrascu U1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Uz prijavu iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika podnositelj prijave podnosi i druge podatke potrebne za ocjenu koncentracije.

Potanje upute o podacima iz stavka 1. ovog članka izdaje ravnatelj Agencije.

III. ISPITIVANJE PRETPOSTAVKI ZA UPIS

Članak 9.

Prije upisa prijavljene koncentracije u Upisnik voditelj Upisnika ispituje da li je udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi osnovanost prijave.

U osnovanosti prijave ocjenjuje se slijedeće:

- da li je podnesena od ovlaštene osobe,

- da li je prijava podnesena u dovoljnom broju primjeraka,

- da li prijava ima propisani sadržaj,

- da li prijava sadrži sve potrebne podatke i priloge za osnovanost upisa,

- da li su isprave priložene uz prijavu u izvorniku, ovjerenome prijepisu ili ovjerenoj kopiji,

- da li su ispunjene i druge pretpostavke za upis koncentracija.

Članak 10.

Voditelj Upisnika upozorit će podnositelja prijave ako prijava za upis nije razumljiva.

Kad voditelj Upisnika utvrdi da je prijavu ili priloge potrebno ispraviti, odnosno dopuniti, zaključkom će odrediti rok u kojem je podnositelj prijave obvezan ispraviti ili dopuniti prijavu.

Članak 11.

Kad voditelj upisnika utvrdi da je prijava za upis koncentracije uredna i potpuna upisuje koncentraciju u glavnu knjigu vođenu računalom.

U osnovni registarski uložak upisuju se podaci o sudionicima koncentracije i promjena tih podataka.

Članak 12.

U Upisnik se upisuju slijedeći podaci:

1. Redni broj Upisnika

2. Datum primitka

3. Prijavitelj koncentracije

4. Popis poduzetnika sudionika koncentracije

5. Predmet poslovanja - djelatnosti sudionika koncentracije

6. Godišnji promet sudionika koncentracije

7. Ciljevi koncentracije (članak 24. Zakona)

8. Datum upućivanja prijave Savjetu

9. Odluka Savjeta

10. Rješenje

- o zabrani koncentracije

- o ukidanju ograničenja tržišnog natjecanja

11. Upravni spor

12. Odluka Upravnog suda

13. Ostalo

14. Primjedbe

Obrazac Upisnika Uk je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

Sukladno odluci Savjeta ovlašteni službenik priprema nacrt rješenja koje donosi ravnatelj Agencije.

Članak 14.

Rješenje Agencije dostavlja se podnositelju prijave bez odgode.

Članak 15.

Nakon što provede radnje iz članka 13.#clanak13 do 15.#clanak15 ovog Pravilnika ovlašteni službenik odgovarajuće isprave i rješenje odlaže u zbirku isprava te na nalogu stavlja svoj potpis i datume.

Članak 16.

Ispis provedenog upisa sadrži naziv Agencije, datum i vrijeme upisa, redni broj upisa, sve upisane važeće podatke o ispisu redosljedom propisanim člankom 12.#clanak12 ovog Pravilnika te ime i prezime i potpis voditelja Upisnika.

Jedan primjerak potpisanog ispisa iz stavka 1. ovog članka odlaže se u registarski uložak glavne knjige vođene u pisanom obliku.

IV. REGISTARSKI ULOŠCI

Članak 17.

Registarski ulošci glavne knjige vođene u pisanom obliku je preklopljeni karton veličine B3 u koji se kronološkim redom ulažu potpisani ispisi važećih podataka upisanih u glavnoj knjizi vođenoj računalom.

V. ZBIRKA ISPRAVA

Članak 18.

Za svaku upisanu koncentraciju u posebnom omotu pod istim brojem pod kojim je koncentracija upisana u glavnoj knjizi vodi se zbirka isprava koja sadrži prijavu za upis, dokaze priložene uz prijavu, sva rješenja i zaključke Savjeta i Agencije te sve ostale dokaze koji se odlažu u zbirku isprava.

Dokazi se u zbirku isprava ulažu, uvezuju i slažu po redoslijedu navedenom u prijavi odnosno redosljedu primitka, tako da se svaki list dokaza označava rednim brojem u desnom gornjem kutu.

Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava propisuju se kronološkim redom uložene isprave.

VI. PRIJEPISI, IZVACI I POTVRDE

Članak 19.

Agencija uz potpis voditelja Upisnika izdaje ovjerene prijepise i kopije, izvatke i potvrde o podacima upisanima u Upisnik.

VII. OČUVANJE PODATAKA

Članak 20.

Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka iz Upisnika odredit će ravnatelj Agencije s posebnom uputom.

Ovlaštene osobe dužne su provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanje podataka iz Upisnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-01/97-01/26
Urbroj: 526-01/97-01
Zagreb, 20. veljače 1997.

Ministar
Davor Štern, v. r.


zatvori
Pravilnik o načinu vođenja Upisnika o koncentracijama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !