Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o načinu vođenja upisnika odobrenih subjekata i laboratorija u skladu s veterinarskim i zootehničkim propisima ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
61 19.05.2010 Pravilnik o načinu vođenja upisnika odobrenih subjekata i laboratorija u skladu s veterinarskim i zootehničkim propisima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1968

Na temelju članka 31.L505708 stavka 4. i 8., članka 38.L505709 stavak 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07) i članka 3.aL505711 stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06,) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA UPISNIKA ODOBRENIH SUBJEKATA I LABORATORIJA U SKLADU S VETERINARSKIM I ZOOTEHNIČKIM PROPISIMA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način vođenja upisnika odobrenih subjekata i laboratorija u skladu s veterinarskim i zootehničkim propisima i pravila za dostavljanje upisnika Europskoj komisiji.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Nadležno tijelo).

Članak 3.

Elektronički upisnici

(1) Nadležno tijelo vodi elektroničke upisnike te ih objavljuje na web-stranici, kako bi upisnici sljedećih subjekata i laboratorija, koji su odobreni ili na drugi način određeni u skladu s pravilnicima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika, bili dostupni javnosti i drugim državama:

(a) subjekti za područje veterinarstva, kako je određeno u poglavlju 1. Dodatku II. ovoga Pravilnika;

(b) subjekti za područje zootehnike, kako je određeno u poglavlju 2. Dodatku II. ovoga Pravilnika; i

(c) laboratoriji, kao je određeno u poglavlju 3. Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo izrađuje elektroničke upisnike u skladu s obrascima iz Dodatka II. i dodatnim zahtjevima iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležno tijelo ažurira elektroničke upisnike uzimajući u obzir svako novo odobrenje, privremeno ukidanje ili ukidanje odobrenja za subjekte i laboratorije koji ne udovoljavaju odredbama odgovarajućih propisa Europske unije[2].

(4) Nadležno tijelo će obavijestiti Europsku komisiju o adresi web-stranice na kojoj se nalaze elektronički upisnici.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik kojim se utvrđuje model liste odobrenih subjekata u skladu s veterinarskim propisima i pravila za dostavljanje liste Europskoj komisijiL505713 (»Narodne novine« broj 76/09).[3]

Članak 5.

Dodaci I., II. i III. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/10-01/35

Urbroj: 525-06-1-0595/10-5

Zagreb, 13. travnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

POGLAVLJE 1.
Veterinarsko zakonodavstvo

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinjaL505714 (»Narodne novine« broj 154/2008).[4]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena govedaL505715 (»Narodne novine«, br. 60/08 i 135/08).[5]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka govedaL505716 (»Narodne novine«, br. 74/08).[6]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemaljaL505717 (»Narodne novine«, br. 154/08).[7]

Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrstaL505718 (»Narodne novine«, br. 112/08).[8]

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet i uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenjeL505719 (»Narodne novine«, br. 83/09).[9]

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i kozaL505720 (»Narodne novine«, br. 51/09).[10]

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike HrvatskeL505721 (»Narodne novine«, br. 154/08).[11]

Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kugeL505722 (»Narodne novine«, br. 112/08).[12]

Pravilnik o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unijeL505723 (»Narodne novine«, br. 85/09).[13]

Pravilnik o mjerama kontrole Newcastleske bolestiL505724 (»Narodne novine«, br. 9/07).[14]

Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinjaL505725 (»Narodne novine«, br. 115/07).[15]

Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezikaL505726 (»Narodne novine«, br. 73/09).[16]

Odluka Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija potrebnih za standardizaciju seroloških testova za nadzor učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.[17]

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kugeL505727 (»Narodne novine«, br. 187/04 i 123/08).[18]

Pravilnik o mjerama kontrole afričke svinjske kugeL505728 (»Narodne novine«, br. 112/07).[19]

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence pticaL505729 (»Narodne novine«, br. 131/06).[20]

POGLAVLJE 2.
Zootehničko zakonodavstvo

Zakon o stočarstvuL505730 (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih govedaL505731 (»Narodne novine«, 134/05), Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinjaL505732 (»Narodne novine«, 134/05), Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i kozaL505733 (»Narodne novine«, 134/05) i Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitaraL505734 (»Narodne novine«, 134/05)[21].

Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanje podataka s natjecanjaL505735 (»Narodne novine«, br. 154/08).[22]

DODATAK II.

DODATAK III.

1. Naslov svakoga elektroničkog upisnika mora sadržavati naziv države i datum zadnje verzije upisnika u formatu dd/mm/gggg.

2. Naslov svakoga elektroničkog upisnika mora biti na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku.

3. Broj odobrenja ili registracijski broj mora biti jedinstven unutar iste kategorije ili jedinice, a subjekti se moraju navoditi prema logičkom redoslijedu koliko god je to moguće.

4. Sve informacije o subjektima ili laboratorijima (npr. ukidanje odobrenja itd.) nadležno tijelo objavljuje u stupcu »Napomene«.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2009/712/EZ d 18. rujna 2009. o provođenju Direktive Vijeća 2008/73/EZ u pogledu informacijskih internetskih stranica koje sadrže popise objekata i laboratorija, koje su države članice odobrile u skladu s veterinarskim i zootehničkim zakonodavstvom Zajednice.

[2] Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2007/846/EC od 6. prosinca 2007. godine kojom se utvrđuje model liste subjekata odobrene od država članica sukladno različitom veterinarskom zakonodavstvu Zajednice i pravilima koja se primjenjuju na dostavljanje tih lista Komisiji.

[4] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o veterinarsko-zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice.

[5]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta.

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja zametaka domaćih životinja vrste goveda.

[7] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju kretanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[8] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih svinja.

[9] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju trgovinu peradi i jajima za nasad unutar Zajednice te njihov uvoz iz trećih zemalja.

[10] Pravilnikom su preuzete su odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice.

[11] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima koja uređuju organizaciju veterinarskih kontrola životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjenama i dopunama Direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ.

[12] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/35/EEZ od 29. travnja 1992. kojom se određuju pravila kontrole i mjere za suzbijanje konjske kuge.

[13] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju trgovinu i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka na koje se ne odnose veterinarsko-sanitarni uvjeti utvrđeni posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[14] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu Newcastleske bolesti.

[15] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za kontrolu nekih bolesti životinja te posebnih mjera u pogledu vezikularne bolesti svinja.

[16]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenoga 2000. koja propisuje posebne odredbe za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika.

[17] Odluka Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija potrebnih za standardizaciju seroloških testova za nadzor učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće izravno će se primjenjivati od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

[18] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge.

[19] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o posebnim odredbama za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjenama i dopunama Direktive 92/119/EEZ u pogledu Tješinske bolesti i afričke svinjske kuge.

[20] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i o ukidanju Direktive 92/40/EEZ.

[21] Zakonom o stočarstvu i navedenim podzakonskim propisima preuzete su odredbe Direktive Vijeća 77/504/EEZ od 25. srpnja 1977 o čistokrvnim uzgojno valjanim govedima, Direktive Vijeća 88/661/EEZ od 19. prosinca 1988. o zootehničkim standardima koji se primjenjuju na uzgojno valjane svinje, Direktive Vijeća 89/361/EEZ od 30. svibnja 1989. o čistokrvnim uzgojno valjanim ovcama i kozama i Direktive Vijeća 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i rodoslovnim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima.

Izmjenama i dopunama navedenog Zakona preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 2009/157/EZ od 30. studenoga 2009. o čistokrvnim uzgojno valjanim govedima.

[22]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima za natjecanja i o određivanju uvjeta za sudjelovanje na takvim natjecanjima.

[23] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o veterinarsko-zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice.

[24] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju kretanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja.

[25] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice.

[26] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o veterinarsko-zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice.

[27] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na ovce i koze na unutarnjem tržištu Zajednice.

[28] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta.

[29]29 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja goveđih vrsta.

[30] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu unutar Zajednice kao i uvoz u Zajednicu sjemena svinja domaćih vrsta.

[31] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[32] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[33], 34 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[35] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 89/556/EEZ kojom se određuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji se primjenjuju u prometu unutar Zajednice i uvozu iz trećih zemalja zametaka domaćih životinja vrste goveda.

[36], 37 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[38], 39 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[40] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima koja uređuju organizaciju veterinarskih kontrola životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjenama i dopunama Direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ.

[41] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju trgovinu peradi i jajima za nasad unutar Zajednice te njihov uvoz iz trećih zemalja.

[42] Člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Pravilnika preuzete su odredbe članka 2. stavka 1. točke (c) Direktive Vijeća 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Direktive 90/425/EEZ.

[43] Zakonom o stočarstvu preuzete su odredbe Direktive Vijeća 77/504/EEZ od 25. srpnja 1977 o čistokrvnim uzgojno valjanim govedima.

[44]44, 45 Zakonom o stočarstvu preuzete su odredbe Direktive Vijeća 88/661/EEZ od 19. prosinca 1988. o zootehničkim standardima koji se primjenjuju na uzgojno valjane svinje.

46, 47 Zakonom o stočarstvu preuzete su odredbe Direktive Vijeća 89/361/EEZ od 30. svibnja 1989. o čistokrvnim uzgojno valjanim ovcama i kozama.

[48] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i rodoslovnim uvjetima koji uređuju trgovinu kopitarima.

[49] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima za natjecanja i o određivanju uvjeta za sudjelovanje na takvim natjecanjima.

[50] Člankom 3. stavkom 2., alinejom prvom Pravilnika preuzete su odredbe članka 4. stavka 2., alineje prve Direktive Vijeća 90/428/EEZ od 26. lipnja 1990. o trgovini kopitarima za natjecanja i o određivanju uvjeta za sudjelovanje na takvim natjecanjima.

[51] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o veterinarsko-zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice.

[52] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o veterinarsko-sanitarnim uvjetima koji uređuju trgovinu peradi i jajima za nasad unutar Zajednice te njihov uvoz iz trećih zemalja.

[53] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/35/EEZ od 29. travnja 1992. kojom se određuju pravila kontrole i mjere za suzbijanje konjske kuge.

[54] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/66/EEZ od 14. srpnja 1992. o uvođenju mjera Zajednice za kontrolu Newcastleske bolesti.

[55] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za kontrolu nekih bolesti životinja te posebnih mjera u pogledu vezikularne bolesti svinja.

[56] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2000/75/EC o mjerama kontrole i iskorjenjivanja bolesti plavog jezika.

[57] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge.

[58] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o posebnim odredbama za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjenama i dopunama Direktive 92/119/EEZ u pogledu Tješinske bolesti i afričke svinjske kuge.

[59] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice za kontrolu influence ptica i o ukidanju Direktive 92/40/EEZ.

[60] Odluka Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija potrebnih za standardizaciju seroloških testova za nadzor učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće izravno će se primjenjivati od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

zatvori
Pravilnik o načinu vođenja upisnika odobrenih subjekata i laboratorija u skladu s veterinarskim i zootehničkim propisima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !