Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o nadzoru mirovinskih društava i mirovinskih fondova – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 5.4.2002 Pravilnik o nadzoru mirovinskih društava i mirovinskih fondova

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

759

Na temelju članka 92.L80089 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj, 49/99, i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2002., donio je

PRAVILNIK

O NADZORU MIROVINSKIH DRUŠTAVA
I MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se djelokrug, sadržaj i postupak obavljanja nadzora koji provodi Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija) nad poslovanjem mirovinskih društava i mirovinskih fondova te imovine fondova koja se nalazi na pohrani i čuvanju kod banke skrbnika (u daljnjem tekstu: subjekti nadzora), te ovlaštenja za obavljanje nadzora i mjere koje se poduzimaju radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u njihovom radu.

Članak 2.

Nadzor prema ovom Pravilniku čine postupci kojima se ispituje i utvrđuje pravilnost primjene Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, radnih postupaka, točnost evidencija, kao i drugih radnji iz djelatnosti i poslovanja subjekata iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika, a u cilju zaštite interesa članova mirovinskih fondova.

Članak 3.

Nadzor iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika čini financijski, investicijski i institucionalni nadzor pojedinačno ili cjelovito proveden.

Članak 4.

Financijski nadzor poslovanja subjekata iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika obuhvaća nadzor svih poslova iz njihove djelatnosti, a osobito:

– vođenje računovodstva i financijske izvještaje mirovinskog društva i fondova;

– stanje računa jamstvenog pologa i sve njegove promjene;

– visinu pozajmljenog novca od strane mirovinskog društva;

– praćenje poslova pohrane i čuvanja imovine mirovinskog fonda, namire i vlasništva nad vrijednosnim papirima;

– praćenje ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova banke skrbnika nad imovinom mirovinskog fonda;

– nadzor nad uvjetima i odgovarajućoj stručnosti djelatnika koji obavljaju poslove skrbništva;

– praćenje izbora i promjene banke skrbnika;

– praćenje ugovornih obveza između banke skrbnika i mirovinskog društva;

– praćenje povezanosti banke skrbnika s mirovinskim društvima, mirovinskim osiguravajućim društvima, te članovima uprava i nadzornih odbora mirovinskih društava i mirovinskih osiguravajućih društava;

– praćenje izvješćivanja javnosti o vrijednosti obračunske jedinice;

– praćenje izvješćivanja o prinosu mirovinskih fondova;

– isplatu poticajnih sredstava na osobne račune članova dobrovoljnog mirovinskog fonda, poštivanje rokova te namjensko korištenje poticajnih sredstava.

– praćenje vođenja osobnih računa u dobrovoljnim mirovinskim fondovima

– praćenje zabrane prodaje i kupnje imovine, te davanja kredita i jamstava osobama povezanim s mirovinskim društvom.

Članak 5.

Investicijski nadzor poslovanja subjekata iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika obuhvaća nadzor svih poslova iz njihove djelatnosti, a osobito:

– pravilnost vrednovanja imovine, izračuna neto imovinske vrijednosti, vrijednosti obračunske jedinice i prinosa mirovinskog fonda;

– točnost obračuna svih naknada;

– pravilnost pridržavanja propisanih ograničenja ulaganja imovine fonda;

– nadzor nad isplatama dividendi, kupona ili kamata koje pripadaju mirovinskom fondu;

– praćenje izvršenja transakcija te provjera datuma stjecanja i otpuštanja vrijednosnih papira.

Članak 6.

Institucionalni nadzor poslovanja subjekata iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika obuhvaća nadzor svih poslova iz njihove djelatnosti, a osobito:

– praćenje stanja i promjena pravnog statusa mirovinskog društva;

– praćenje promjena tvrtke, sjedišta, statuta ili društvenog ugovora mirovinskog društva te naziva mirovinskog fonda;

– praćenje neovlaštenog korištenja naziva mirovinskog društva;

– nadzor prestanka djelovanja mirovinskog društva;

– praćenje obavljanja predmeta poslovanja mirovinskog društva

– praćenje ispunjavanja uvjeta mirovinskog društva za izdavanje odobrenja za rad i upravljanje mirovinskim fondovima;

– praćenje stanja i promjena u vlasničkoj strukturi mirovinskog društva, a naročito kod dioničara ili članova društva koji steknu više od 5 posto dionica, odnosno vlasničkih udjela u društvu;

– praćenje broja članova mirovinskih fondova;

– praćenje vlasničkih ograničenja za iste pravne ili fizičke osobu obveznim mirovinskim društvima;

– praćenje stanja, održavanja najniže razine i dopuštenog korištenja temeljnog kapitala mirovinskog društva;

– praćenje kupnje dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela u drugom mirovinskom društvu te spajanja ili preuzimanja mirovinskih društva;

– praćenje stručne osposobljenosti, radnog statusa, zakonom definiranih slučajeva sukoba interesa i nekažnjavanja članova uprave ili nadzornog odbora mirovinskog društva;

– praćenje kadrovske ekipiranosti mirovinskog društva u skladu sa zakonom;

– praćenje povezanosti mirovinskih društava, članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva i banke skrbnika s dugim pravnim ili fizičkim osobama:

– praćenje vlasničke povezanosti neovisnog revizora s mirovinskim fondom, mirovinskim društvom i bankom skrbnikom;

– praćenje izdavanja informativnog prospekta;

– nadzor troškova oglašavanja mirovinskih fondova;

– nadzor dobrovoljnih mirovinskih fondova u svezi s ponuđenim dobrovoljnim mirovinskim programima i vezama s mirovinskim osiguravajućim društvom.

Članak 7.

Nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora, Agencija provodi:

1. analizom propisanih financijskih izvješća i druge dokumentacije koju subjekti nadzora dostavljaju Agenciji, kao i podataka dobivenih na posebni zahtjev Agencije te podataka i saznanja iz drugih izvora;

2. izravnim nadzorom koji se obavlja kod subjekta nadzora, kako bi se utvrdila zakonitost i pravilnost u poslovanju subjekata.

Članak 8.

Nadzor obavljen na način propisan člankom 7. stavak 1. vrši se kontinuirano od strane zaposlenika Agencije i u prostorijama Agencije.

Članak 9.

(1) Izravan nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora obavlja osoba koju ravnatelj Agencije ovlasti (ovlaštena osoba).

(2) Izravni nadzor osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja uz predočenje službene iskaznice, odnosno pisanog ovlaštenja ravnatelja.

(3) Sadržaj i izgled iskaznice iz stavka 2. ovoga članka propisan je posebnim Pravilnikom.

Članak 10.

(1) Ovlaštene osobe dužne su pridržavati se zadanog naloga, a po potrebi mogu predložiti i njegovo proširenje.

(2) Ovlaštene osobe mogu, u okviru zadanog naloga, bez ograničenja pregledavati poslovne knjige i dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje subjekata nadzora.

(3) Ovlaštene osobe kao i osobe koje su upoznate s nadzorom, obvezne su saznanja i podatke dobivene u postupku nadzora čuvati kao poslovnu tajnu.

Članak 11.

Postupak izravnog nadzora čini primjenu jedinstvene metodologije rada u obavljanju poslova nadzora i sastoji se od:

– izdavanje naloga

– priprema nadzora

– najava nadzora

– tijek obavljanja nadzora

– način izvješćivanja i postupanja nakon obavljenog nadzora.

Članak 12.

Nalog za nadzor izdaje i potpisuje ravnatelj Agencije ili osoba koju on ovlasti i obvezno sadrži:

– naziv Agencije, klasa i urudžbeni broj, te datum izdavanja naloga,

– predmet nadzora i pravni temelj,

– razdoblje koje obuhvaća nadzor,

– planirano vrijeme trajanja nadzora,

– imena ovlaštenih osoba koje provode nadzor.

Članak 13.

Priprema nadzora obuhvaća osobnu odnosno skupnu pripremu za izvršenje nadzora, proučavanje zakona i propisa koji su u izravnoj vezi s predmetom nadzora kao i sve potrebne dokumentacije o subjektu nadzora.

Članak 14.

Agencija najavljuje nadzor pet (5) radnih dana prije početka izravnog nadzora.

Iznimno, kada priroda nadzora to zahtijeva, izravni nadzor započet će danom uručenja naloga za nadzor.

Članak 15.

Tijek nadzora je utvrđivanje činjeničnog stanja kod subjekta nadzora. Ovlaštene osobe koje obavljaju nadzor moraju poštivati zakone ili druge propise te postupati tako da ne povrijede sudionike u nadzoru

Članak 16.

(1) Uvjete za provođenje izravnog nadzora osigurava subjekt nadzora na način da omogući prostor za rad, predoči poslovne knjige i drugu potrebnu dokumentaciju, te na zahtjev ovlaštene osobe da usmena ili pisana objašnjenja potrebna za provedbu nadzora.

(2) Subjekt nadzora u osiguranju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka mora omogućiti i standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka, administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom ili elektroničkom zapisu, te na zahtjev uručiti računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije.

Članak 17.

Nakon obavljenog nadzora, ovlaštena osoba obvezno sastavlja izvješće o nadzoru provedenom na način propisan člankom 7. točka 1. ovoga Pravilnika, odnosno Zapisnik o nadzoru provedenom na način propisan člankom 7. točka 2.

Članak 18.

Zapisnik iz članka 17.#clanak17 ovoga Pravilnika sadrži:

– podatke iz naloga o nadzoru,

– podatke o osobi koja je bila prisutna tijekom provođenja nadzora

– nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju

– prijedlog mjera i rokova za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

– podatke o odgovornoj osobi

– rok za podnošenje primjedbi na zapisnik

– potpis ovlaštene osobe

– datum preuzimanja zapisnika od strane subjekta nadzora.

Članak 19.

(1) Subjekt nadzora ima pravo primjedbe na zapisnik u roku od osam (8) radnih dana.

(2) Ovlaštena osoba usvaja primjedbe na zapisnik ako su osnovane i osporavaju zapisnikom utvrđene činjenice odnosno utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

(3) Ovlaštena osoba neće usvojiti primjedbe na zapisnik ukoliko ih smatra neosnovane.

(4) O primjedbama iz stavka 2. i 3. ovoga članka sastavlja se dodatak zapisniku uz obrazloženje.

Članak 20.

(1) Agencija donosi rješenje kojim nalaže da zapisnikom utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti isprave u određenom roku.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži obrazloženje u kojem se navode sve činjenice i dokazi o utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima.

(3) Rješenje Agencije je konačno.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Članak 21.

Iznimno od članka 20.#clanak20 ovog Pravilnika ravnatelj Agencije na prijedlog ovlaštene osobe donosi rješenje prije završenog nadzora, ako je potrebno odmah poduzeti mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti.

Članak 22.

Ako ovlaštena osoba u provedbi nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekata nadzora, te da postoje radnje ili djela koja su kažnjiva po zakonu, o tome obavještava ravnatelja Agencije koji podnosi prijavu nadležnom državnom tijelu.

Članak 23.

Ako se tijekom nadzora iz članka 7. točka 1. utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju subjekta nadzora, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika u djelu koji se odnosi na izravan nadzor kao i u slučaju provođenja izravnog nadzora.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/40
Urbroj: 383-02-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2002.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

zatvori
Pravilnik o nadzoru mirovinskih društava i mirovinskih fondova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !