Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje ("Narodne novine", br. XX/07, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
23 28.2.2007 Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

878

Na temelju članka 36.L326437 stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04), ravnatelj donosi

PRAVILNIK

O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i postupak dodjele nagrada i priznanja sudionicima zaštite i spašavanja.

Članak 2.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava) dodjeljuje nagrade i priznanja za posebne zasluge u razvoju sustava zaštite i spašavanja te iskazanu osobnu požrtvovnost u provedbi zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.
Nagrade Državne uprave jesu:
– godišnja nagrada
– godišnja nagrada za izuzetni pothvat
– nagrada za životno djelo
– priznanje.

Članak 3.

Godišnja nagrada i nagrada za izuzetan pothvat dodjeljuje se pojedincu, pravnoj osobi ili skupini osoba za posebne zasluge u akciji ili projektu za razvoj sustava u području zaštite i spašavanja.
Svake godine može se dodijeliti do tri godišnje nagrade i do tri nagrade za izuzetan pothvat.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti svake godine pojedincu koji je kroz duži vremenski period postigao iznimne radne rezultate u profesionalnom radu ili drugim istaknutim aktivnostima u području zaštite i spašavanja.

Članak 4.

Godišnja nagrada i nagrada za izuzetan pothvat sastoji se od priznanja u kojem se navode podaci o nagrađenom, vrsti i razlogu nagrade i statue, koju odabire Povjerenstvo iz čl. 5.#clanak5 st. 1. ovog Pravilnika posebnim odabirom na temelju provedenoga javnog nadmetanja.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novčanom iznosu pored kojeg se dodjeljuje priznanje u kojem se navode podaci o nagrađenoj osobi, vrsti i iznosu nagrade, datumu i razlogu za dodjelu nagrade. Nagrada se isplaćuje na osobni račun nagrađenog u poslovnoj banci.
Visinu novčanog iznosa nagrade iz stavka 2. ovog članka utvrđuje ravnatelj Državne uprave za svaku kalendarsku godinu do iznosa u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Za postupak dodjele nagrada ravnatelj imenuje Povjerenstvo za nagrade i priznanja Državne uprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na vrijeme od četiri godine. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i šest članova, od kojih je po jedan član iz svake službe Državne uprave i Kabineta ravnatelja.
O prijedlozima za dodjelu nagrada Povjerenstvo odlučuje na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.
O dodjeli nagrada iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika odlučuje ravnatelj Državne uprave na prijedlog Povjerenstva.

Članak 6.

Prijedloge za dodjelu nagrada mogu dostaviti ustrojstvene jedinice Državne uprave, udruge građana i druge pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem.
Prijedlozi se dostavljaju Povjerenstvu iz čl. 5.#clanak5 st. 1. ovog Pravilnika u pisanom obliku, u roku koji odredi Povjerenstvo te moraju sadržavati sljedeće podatke:
– osnovne podatke o predloženim fizičkim ili pravnim osobama,
– obrazloženje razloga za dodjelu nagrada utvrđenih ovim Pravilnikom,
– opis događaja ili akcije zbog kojih se predlaže za nagradu za izuzetan pothvat,
– obrazloženje prijedloga.

Članak 7.

Mjerila za dodjelu nagrada i priznanja jesu:
– postignuti rezultati u području zaštite i spašavanja (godišnji ili višegodišnji),
– konkretni učinci u akcijama zaštite i spašavanja u kojima je predložena osoba sudjelovala,
– konkretni rezultati u zaštiti imovine u akcijama u kojima je predložena osoba sudjelovala,
– posljedice iz akcija zaštite i spašavanja na zdravlje i život predložene osobe,
– ranije dodijeljena priznanja i nagrade za doprinos u području zaštite i spašavanja.

Članak 8.

Ravnatelj Državne uprave dodjeljuje i uručuje nagrade na posebnoj svečanosti.
Godišnje nagrade i nagrada za životno djelo dodjeljuju se na svečanosti prigodom obilježavanja »Dana civilne zaštite« (Dana zaštite i spašavanja), 1. ožujka.
Godišnje nagrade za izuzetan pothvat dodjeljuju se na posebnoj svečanosti krajem kalendarske godine.

Članak 9.

Iznimno od članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika, pomoćnici ravnatelja Državne uprave mogu dodijeliti godišnje najviše tri pisana priznanja pojedincu, pravnoj osobi ili skupini osoba za posebne rezultate u provedbi naročito složene zadaće operativnih službi, na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Povjerenstva iz čl. 5.#clanak5 st. 1. ovog Pravilnika i uz prethodnu suglasnost ravnatelja.

Članak 10.

O dodijeljenim nagradama i priznanjima Kabinet ravnatelja Državne uprave vodi posebnu evidenciju koja sadrži podatke o nagradama, nagrađenim osobama, vremenu dodjele nagrade i razlozima za dodjelu nagrada.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/08
Urbroj: 543-01-09-01-07-1
Zagreb, 22. veljače 2007.

Ravnatelj
Đuro Poldrugač, v. r.

zatvori
Pravilnik o nagradama i priznanjima Državne uprave za zaštitu i spašavanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !