Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe ("Narodne novine", br. XX/08, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 2.4.2008 Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1309

Na temelju članka 244.L389751 stavka 1. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07 i 132/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati plovila unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj.
(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sva plovila unutarnje plovidbe, osim na potiskivače i tegljače koji isključivo plove u lučkim područjima, potisnice, čamce i ploveća tijela.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika izraz »potisnica« označava potisnicu tipa Europa II dužine 76,5 m.

Članak 3.

Član posade plovila može biti samo osoba ukrcana na plovilu koja ima odgovarajuće zvanje i koja za obavljanje poslova u okviru zvanja na plovilu ima odgovarajuću svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti, obavlja poslove u svezi plovila i plovidbe i obavezno je upisana u Popis posade.

Članak 4.

(1) Posada koja je propisana za pojedini oblik rada i sigurnu plovidbu, mora za vrijeme plovidbe stalno biti na plovilu. Zabranjeno je isplovljavanje bez propisane posade.
(2) Plovila, na kojima uslijed nepredvidivih okolnosti (npr. bolest, nezgoda, nalog tijela vlasti) za vrijeme plovidbe dođe do iskrcaja najviše jednog člana propisane posade, mogu nastaviti plovidbu do narednog sidrišta, a plovila s putnicima do dnevne zadnje stanice, ako se na plovilu uz zapovjednika s odgovarajućom svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti nalazi još jedan član propisane posade i ukoliko je moguća neometana veza pomoću propisanih sredstava komunikacije s nadležnom lučkom kapetanijom.

Članak 5.

(1) Članovi posade moraju imati utvrđenu zdravstvenu sposobnost za rad na plovilu prema važećim propisima.
(2) Nakon navršenih 65 godina starosti član posade dužan je u naredna tri mjeseca, a zatim svake godine podvrgnuti se utvrđivanju zdravstvene sposobnosti prema stavku 1. ovoga članka.
(3) U slučajevima kada postoji opravdana sumnja u pogledu zdravstvene sposobnosti člana posade tijelo nadležno za sigurnost plovidbe od njega može zahtijevati ponovno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka.
(4) Buduće majke/babinjače ne smiju biti članice posade plovila za vrijeme trudnoće i babinja u trajanju od najmanje 14 tjedana. Od toga se najmanje 6 tjedana odnosi na vrijeme prije poroda i najmanje 7 tjedana poslije poroda.

Članak 6.

Posada plovila može biti ukrcana u svojstvu:
1. Zapovjednik;
2. Časnik palube;
3. Kormilar;
4. Vođa palube;
5. Mornar;
6. Rukovatelj tehničkog plovila;
7. Strojar;
8. Pomoćni strojar.

Članak 7.

Zapovjednik i Časnik palube plovila moraju posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti kojom im se dozvoljava zapovijedanje plovilom određenih karakteristika.

Članak 8.

Kormilar plovila mora posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje kormilar.

Članak 9.

Vođa palube plovila najmanje mora posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje vođa palube.

Članak 10.

Mornar plovila mora najmanje posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje mornar.
 

Članak 11.

Strojar mora posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje strojar.

Članak 12.

Pomoćni strojar najmanje mora posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje pomoćni strojar.

Članak 13.

Svaki član posade na plovilu mora imati kod sebe brodarsku knjižicu/dozvolu za ukrcaj i svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova na plovilu na temelju kojih je moguće utvrditi razinu njihove osposobljenosti za službu na plovilu.

Članak 14.

(1) Ovim Pravilnikom propisani su sljedeći oblici plovidbe:
A1 dnevna plovidba u trajanju do najviše 14 sati,
A2 plovidba u trajanju do najviše 18 sati,
B stalna plovidba u trajanju od 24 sata.
(2) Dnevna plovidba (A1) može se produžiti najviše do 16 sati i to ne više od jednom tjedno ukoliko na plovilu postoji tahograf tipski ispitan od strane nadležnog tijela, ako isti uredno funkcionira i ukoliko minimalna posada uključuje najmanje jednu osobu sa svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti za zapovjednika i jednog kormilara.
(3) Svi oblici plovidbe odnose se na vremensko razdoblje od 24 sata.
(4) Plovilo koji plovi u obliku plovidbe A1 mora prekinuti plovidbu na osam, a u obliku A2 na šest sati neprekidno u bilo koje doba dana, ako na plovilu postoji tahograf tipski ispitan od strane nadležnog tijela i ako isti uredno funkcionira. Ako to nije slučaj, plovilo koji plovi u obliku plovidbe A1 mora prekinuti plovidbu kontinuirano između 22 h i 6 h, a u obliku A2 kontinuirano između 23 h i 5 h.

Članak 15.

(1) U obliku plovidbe A1 svaki član posade ima pravo na neprekidan odmor od osam sati izvan plovidbe i to za svaka 24 sata računajući od kraja svakog perioda odmora od osam sati.
(2) U obliku plovidbe A2 svaki član posade ima pravo na odmor od osam sati koji mora uključivati neprekinuti period od šest sati kada plovilo mora biti izvan plovidbe. Članovi posade mlađi od 18 godina imaju pravo na neprekidan odmor od osam sati od čega šest sati izvan plovidbe. Naprijed navedeno odnosi se na svaka 24 sata, računajući od kraja svakog neprekinutog perioda odmora od šest sati izvan plovidbe.
(3) U obliku plovidbe B svaki član posade ima pravo na odmor od 24 sata u vremenskom razdoblju od 48 sati. Odmor mora iznositi najmanje dva puta šest neprekidnih sati.
(4) Za vrijeme svoga obveznog odmora, član posade ne smije obavljati nikakve dužnosti, uključujući nadzor i pripravnost, osim u slučajevima nužde koji se odnose na opasnosti po ljudske živote, teret i okoliš. Straža i nadzor nad plovilima koji stoje izvan plovnog puta (sidrišta, luke, pristaništa) prema odredbama Pravilnika o plovidbi unutarnjim vodama ne smatraju se dužnostima u smislu ovoga stavka.

Članak 16.

Promjena ili ponavljanje oblika plovidbe moguća je samo u sljedećim slučajevima:
1. S oblika plovidbe A1 na oblik plovidbe A2 samo ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za vrstu plovidbe A2 neposredno prije promjene imali osamsatni odmor, od čega šest sati neprekidno izvan plovidbe i ako je na plovilo ukrcana dodatna posada propisana za oblik plovidbe A2.
2. S oblika plovidbe A2 može se prijeći na oblik plovidbe A1 samo ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za vrstu plovidbe A1 neposredno prije promjene imali neprekidan osamsatni odmor izvan plovidbe.
3. S oblika plovidbe B može se prijeći na oblik plovidbe A1 ili A2, ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za oblik plovidbe A1 ili A2 neposredno prije promjene imali neprekidan odmor od osam sati za oblik A1 odnosno šest sati za oblik A2.
4. S oblika plovidbe A1 ili A2 na oblik plovidbe B samo ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za oblik plovidbe B neposredno prije promjene imali neprekidan odmor izvan plovidbe od osam sati za oblik A1 odnosno šest sati za oblik A2 i ako je na plovilo ukrcana dodatna posada propisana za oblik plovidbe B.
5. Ponavljanje oblika plovidbe A1 ili A2 moguće je samo ako je izmijenjena cjelokupna posada i ako su članovi posade određeni za oblik plovidbe A1 ili A2 neposredno prije promjene imali neprekidan odmor izvan plovidbe od osam sati za oblik A1 odnosno šest sati za oblik A2

Članak 17.

(1) Početak i kraj obveznog perioda odmora mora se unositi u dnevnik plovila svaki dan tijekom putovanja.
(2) Pojedinosti koje se odnose na promjenu oblika plovidbe moraju biti upisane na novoj stranici dnevnika plovila.
(3) Prilikom izmjene ili nadopune posade u skladu sa članom 16.#clanak16 ovoga Pravilnika, za svakog novog člana posade mora se priložiti kopija stranice dnevnika plovila na kojem je bio prethodno ukrcan sa podacima o vremenu odmora, ukoliko je član posade bio ukrcan na plovilima u prethodnih 72 sata.
(4) Ispunjeni i zaključeni dnevnik plovila mora se čuvati na plovilu najmanje šest mjeseci od datuma posljednjeg upisa u dnevnik odnosno zaključenja dnevnika, a poslije toga roka, trajno u sjedištu brodara.
(5) Ukoliko je plovilo opremljen tahografom njegovi zapisi moraju se čuvati na plovilu najmanje šest mjeseci od datuma posljednjeg upisa.

II. PLOVILA S CENTRALNIM DALJINSKIM UPRAVLJANJEM

Članak 18.

(1) Plovila s centralnim daljinskim upravljanjem moraju biti opremljena na sljedeći način:
a) porivni strojevi moraju biti takovi, da se promjena brzine plovidbe i promjena režima rada stroja mogu obavljati iz kormilarnice. Pomoćni strojevi koji su neophodni u plovidbi moraju se moći pokrenuti i zaustaviti iz kormilarnice, osim ako se to ne obavlja automatski ili ako ti strojevi ne rade neprekidno za vrijeme svake plovidbe;
b) nedozvoljene visine temperature rashladne vode porivnih motora, tlaka ulja za podmazivanje porivnih motora i njihovih prijenosnika (reduktora), tlaka ulja i zraka uređaja za prekret porivnih motora, prekretne spojke ili propelera i razine kaljuža strojarnice moraju biti kontrolirani putem uređaja koji kod prekoračenja nadziranih parametara šalju u kormilarnicu zvučne i vizualne alarmne signale. Zvučni alarmni signali mogu se nalaziti u jednom zvučnom uređaju i moraju trajati dok se ne potvrdi prijem signala. Vizualni alarmni signali moraju trajati dok se ne otklone neispravnosti koje su ih uzrokovale;
c) porivni strojevi moraju imati automatizirano napajanje gorivom i rashladnom vodom;
d) kormilarski uređaj mora biti takav, da njime i kod najvišega dopuštenog gaza može rukovati jedna osoba bez posebnog naprezanja;
e) sve vizualne i zvučne signale koje plovilo prema važećim propisima mora davati tijekom plovidbe mora biti moguće davati iz kormilarnice;
f) ako ne postoji nikakva neposredna veza kormilarnice s pramcem, krmom, prostorima za boravak posade i strojarnicom, mora se omogućiti zvučna veza s istima. Veza sa strojarnicama može se zamijeniti s vizualnim i zvučnim signalima;
g) plovilo mora biti opremljeno čamcem za spašavanje kojeg u vodu može spustiti samostalno jedan član posade u razumnom vremenu;
h) plovilo mora biti opremljeno reflektorom kojim se upravlja iz kormilarnice;
i) sila potrebna za pokretanje ručica i slične okretne opreme za dizanje ne smije biti veća od 160 N;
j) vučna vitla moraju biti strojno pogonjena;
k) kaljužne pumpe i pumpe za pranje palube moraju biti strojno pogonjene;
l) glavna oprema za upravljanje i kontrolni instrumenti na komandnom mostu moraju biti ergonomski raspoređeni;
m) kormilarskim uređajem mora se daljinski upravljati s komandnog pulta;
n) plovilo mora biti opremljeno propisanom UKV-radiotelefonskom postajom.
(2) Sukladnost sa zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka provjeravat će nadležno tijelo prilikom svakoga kontrolnog i obnovnog pregleda i upisat će je u Svjedodžbu o sposobnosti plovila za plovidbu.

Članak 19.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na teretnim plovilima s vlastitim porivom (samohodkama), potiskivačima i tegljačima s centralnim daljinskim upravljanjem koji plove samostalno (izvan sastava) je sljedeći:
 

Duljina plovila u metrima (D u m)

 

Članovi posade

 

Broj članova posade za svaki oblik plovidbe

A1

A2

B

1

 

D £ 70

 

Zapovjednik

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

-

-

-

Vođa palube

-

-

-

Mornar

1

-

2

2

 

D > 70
D
£ 86

 

Zapovjednik

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

-

-

Vođa palube

1

-

-

Mornar

-

1

2

3

 

D > 86

 

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

1

-

1

Vođa palube

-

-

Mornar

1

2

2*

* ukoliko je kormilar zamijenjen trećim zapovjednikom, jedan mornar je dovoljan

(2) Tegljač koji tegli druga plovila pored posade navedene u stavku 1. ovoga članka mora uvećati svoju posadu u svim oblicima plovidbe za jednog vođu palube.

Članak 20.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na potiskivanim, bočnim i ostalim čvrsto povezanim sastavima za prijevoz tereta koje pokreću plovila s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Vrsta sastava

 

Članovi posade

 

Broj članova posade za svaki oblik plovidbe

A1

A2

B

1

 

Potiskivač +
1 potisnica ili
dimenzije sastava
D
£ 116,5 m
Š
£ 15 m

Zapovjednik plovila

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

1

-

1

Vođa palube

-

-

-

Mornar

2

2*

Strojar ili pom. strojar

-

-

2

 

Potiskivač +
2 potisnice ili
samohodka +
1 potisnica

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

1

-

1

Vođa palube

-

-

Mornar

2

3

2

Strojar ili pom. strojar

-

1**

3

 

Potiskivač + 3
ili 4 potisnice
Samohodka + 2
ili 3 potisnice

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

1

-

1

Vođa palube

-

-

Mornar

2

3

3***

Strojar ili pom. strojar

1

1

4

 

 Potiskivač +
više od 4
potisnice

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

1

-

1

Vođa palube

-

-

-

Mornar

3

4

4**** 

Strojar ili pom. strojar

1

1

1

* ukoliko je kormilar zamijenjen trećim zapovjednikom, jedan mornar je dovoljan;
** Ukoliko je kormilar zamijenjen trećim zapovjednikom, posada ne mora uključivati strojara ili pomoćnog strojara;
*** ukoliko je kormilar zamijenjen trećim zapovjednikom, dva mornara su dovoljna;
**** ukoliko je kormilar zamijenjen trećim zapovjednikom, tri mornara su dovoljna
 

Članak 21.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na putničkim plovilima za jednodnevne izlete bez kabina s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:
 

Dozvoljen broj putnika

 

Članovi posade

 

Broj članova posade za svaki oblik plovidbe

A1

A2

B

1

 

do 75 osoba

 

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

-

-

Vođa palube

-

-

-

Mornar

1

1

Strojar ili pom. strojar

-

-

-

2

 

od 76 do 250
osoba

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

1

Kormilar

-

-

-

Vođa palube

-

-

-

Mornar

2*

1

2

Strojar ili pom. strojar

-

1

1

3

 

od 251 do 600
osoba

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

2

Kormilar

-

-

-

Vođa palube

-

-

Mornar

1

1

Strojar ili pom. strojar

1

1

1

4

 

od 601 do 1000
osoba 

Zapovjednik plovila Časnik palube
Kormilar
Vođa palube
Mornar
Strojar ili pom. strojar

1
-
1
-
2
1

1
1
-
-
2
1

1
2
-
-
2
1

5

 

Više od 1000
osoba

Zapovjednik plovila
Časnik palube
Kormilar
Vođa palube
Mornar
Strojar ili pom. strojar

1
1
-
-
3
1

1
1
-
-
4
1

1
2
-
-
4
1

* oba mornara mogu se zamijeniti jednim strojarom ili pomoćnim strojarom

(2) Minimalni broj članova posade parobroda za jednodnevne izlete mora se povećati za jednog strojara u svim oblicima plovidbe.

Članak 22.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na kabinskim putničkim plovilima s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:
 

Stupanj prema broju kreveta

 

Članovi posade

 

Broj članova posade u obliku plovidbe

A1

A2

B

1

 

do 50 ležaja

 

Zapovjednik plovila
Časnik palube
Kormilar
Vođa palube
Mornar
Strojar ili pom. strojar

1

1

1

-

1

2

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

2

 

od 51 do
100 ležaja

Zapovjednik plovila
Časnik palube
Kormilar
Vođa palube
Mornar
Strojar ili pom. strojar

1

1

1

-

1

2

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3

 

više od 100
ležaja

Zapovjednik plovila

1

1

1

Časnik palube

-

1

2

Kormilar

1

-

-

Vođa palube

-

-

-

Mornar

2

3

3

Strojar ili pom. strojar

1

1

1

 

III. OSTALA PLOVILA

Članak 23.

(1) Ako plovila ili sastavi iz članaka 19.#clanak19, 20.#clanak20, 21.#clanak21 i 22.#clanak22 ovoga Pravilnika nisu opremljeni u skladu s odredbama članka 18.#clanak18 stavka 1. ovoga Pravilnika, propisani najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu mora se u obliku plovidbe A1 i A2 uvećati za jednog mornara a u obliku plovidbe B za dva mornara, a ako nisu opremljeni samo u skladu sa točkom i) ili j), članka 18.#clanak18 stavka 1. ovoga Pravilnika, za jednog mornara umjesto dva.
(2) Ako plovila ili sastavi iz članaka 19.#clanak19, 20.#clanak20, 21.#clanak21 i 22.#clanak22 ovoga Pravilnika nisu opremljeni u skladu s odredbama jednog ili više slova od a) do c) iz članka 18.#clanak18 stavka 1. ovoga Pravilnika, u obliku plovidbe A1 i A2 jedan mornar propisan u stavku 1. ovoga članka treba se zamijeniti pomoćnim strojarom, a u obliku plovidbe B dva mornara iz stavka 1 ovoga članka trebaju se zamijeniti s dva pomoćna strojara.

Članak 24.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na teretnom plovilu bez vlastitog pogona s uređajem za kormilarenje je sljedeći:
a) za oblike plovidbe A1 i A2: vođa palube
b) za oblik plovidbe B: vođa palube i mornar.
(2) Minimalni broj članova posade za teretno plovilo bez vlastitog pogona s uređajem za kormilarenje koje je uključeno u proces prijevoza opasnih tvari mora se sastojati od jednog vođe palube i jednog mornara u svim oblicima plovidbe.
(3) Iznimno, uz odobrenje nadležne lučke kapetanije, neka plovila u tegljenom sastavu koja se nalaze u čvrsto povezanoj grupi ne moraju imati posadu kada je posada drugih plovila u okviru grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na plovilu i sigurnu plovidbu (uzimajući u obzir nautičko-tehničke osobine plovila, te stanje ili vrstu tereta).

Članak 25.

Osim posade koja je propisana drugim odredbama ovoga Pravilnika, na tehničkom plovilu s vlastitim pogonom mora se za vrijeme rada nalaziti i član posade koji posjeduje svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja tehničkog plovila.

Članak 26.

Na tehničkom plovilu bez vlastitog pogona u jednoj radnoj smjeni u trajanju do 12 h moraju se nalaziti brodarci u zvanju rukovatelj tehničkog plovila i mornar.

Članak 27.

Na skeli bez vlastitog pogona u jednoj radnoj smjeni u trajanju do 12 h mora se nalaziti brodarac u zvanju voditelj skele.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Za lučke boksere i plovila koji plove na kraćim relacijama u lokalnoj plovidbi nadležna lučka kapetanija može odrediti i manji broj članova posade od broja propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 29.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu nadležna lučka kapetanija upisuje u Popis posade prilikom njegovog izdavanja.

Članak 30.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu brodova unutarnje plovidbeL389753 (»Narodne novine« 13/04).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/42
Urbroj: 530-05-08-1
Zagreb, 25. ožujka 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 

zatvori
Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !