Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u Oružane snage – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
15 30.1.2003 Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u Oružane snage

MINISTARSTVO OBRANE

209

Na temelju članka 69.L85927 stavka 2. i članka 70.L85928 stavka 6. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02. i 58/02. ) donosim

PRAVILNIK

o naknadama i naČinu isplate naknada osobama pozvanima zbog vojne obveze
u OruŽane snage

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom novacima, ročnicima i pričuvnicima (u daljnjem tekstu: vojni obveznici) za vrijeme obavljanja vojne obveze određuju uvjeti i visina:

– naknade plaća – samo za pričuvnike,

– naknade troškova za prijevoz sredstvima javnog prometa,

– naknade troškova za prehranu i smještaj.

II. NAKNADA PLAĆE

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja vojne obveze pričuvnici imaju pravo na naknadu plaće i dodataka na plaću.

Pričuvnici koji izbivaju s posla zbog vojne obveze ili zbog drugih dužnosti u svezi s vojnom obvezom ostvaruju prava iz radnog odnosa kao da rade.

Pričuvnicima iz stavka 2. ovoga članka pripada naknada plaće u visini prosječne plaće što su je ostvarili u zadnja tri mjeseca prije pozivanja, odnosno zadnji mjesec prije pozivanja ako je to za njih povoljnije.

Naknada plaće pričuvnicima iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se na teret državnog proračuna, a pravna osoba, odnosno poslodavac, nadoknađuje od Ministarstva obrane isplaćeni iznos naknade plaće i obveznih doprinosa iz plaće.

Naknada plaće pričuvnika iz stavka 2. ovoga članka usklađuje se jedanput na mjesec prema porastu plaće radnog mjesta s kojeg je pozvan na vojnu obvezu.

Članak 3.

Pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, za vrijeme obavljanja vojne obveze pripada mirovina, odnosno novčana naknada.

Pričuvnicima koji nisu zaposleni isplaćuje se samo novčana naknada bez doprinosa za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Članak 4.

Pričuvniku se naknada plaće obračunava i isplaćuje za prethodni mjesec.

Pričuvniku koji obavlja vojnu obvezu manje od mjesec dana, naknada plaće obračunava se po danima tako da se svaki započeti dan računa kao cijeli dan.

Dnevni iznos naknade plaće dobije se kada se mjesečni iznos podijeli sa 30.

III. NAKNADA TROŠKOVA ZA PRIJEVOZ SREDSTVIMA JAVNOG PROMETA

Članak 5.

Vojni obveznici mogu se koristiti prijevoznim sredstvima redovnoga javnog prometa: vlakom, brodom i autobusom.

Vrstu vlaka i broda određuje tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze.

Za prijevoz zrakoplovom, drugim javnim ili privatnim prijevoznim sredstvom te kolima za spavanje vojni obveznici moraju imati posebno odobrenje.

Članak 6.

Vojnom obvezniku može se odobriti prijevoz zrakoplovom na relaciji na kojoj postoji redovan željeznički, brodski ili autobusni promet:

– ako to zahtijeva hitnost,

– ako bi ukupni troškovi prijevoza bili manji ili jednaki ukupnim troškovima putovanja vlakom, brodom ili autobusom.

Tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze može odobriti prijevoz drugim javnim ili privatnim prometnim sredstvima na pravcu na kojem postoji redovan željeznički, brodski, odnosno autobusni promet.

U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka troškove prijevoza snosi tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze.

Članak 7.

U prijevozu se koristi najkraći pravac, odnosno pravac koji s obzirom na postojeće prometne veze i vrste prijevoznih sredstava u redovnom javnom prometu omogućuje najracionalniji prijevoz.

Članak 8.

Vojnim obveznicima se na ime naknade troškova za prijevoz priznaju:

– za prijevoz vlakom, zrakoplovom ili brodom – troškovi u visini cijene vozne karte prema cjeniku za drugi razred,

– za prijevoz autobusom – troškovi u visini cijene autobusne karte,

– za prijevoz drugim javnim ili privatnim prometnim sredstvima, ako na tom pravcu postoji redovan javni promet – troškovi u visini cijene vozne karte drugog razreda, odnosno u visini cijene autobusne ili brodske karte ako na tom pravcu ne postoji željeznički promet,

– na pravcu na kojem nema redovna javnog prometa – naknada po prijeđenom kilometru u iznosu koji se određuje odlukom Vlade RH o visini dnevnica za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz državnog proračuna.

Osim naknade za prijevoz iz stavka 1. ovoga članka, vojnim obveznicima priznaju se i troškovi za rezervaciju sjedišta te troškovi osobnoga prijevoza i prijevoza prtljage do mjesta polaska javnoga prometnog sredstva i natrag, ako ti troškovi nisu uračunati u redovnu cijenu karte za prijevoz odgovarajućim sredstvima.

Ukoliko su za korištenje nekih prijevoznih sredstava u javnom prometu predviđene komercijalne povlastice, visina troškova prijevoza određuje se prema cijeni najpovoljnije povlastice za prijevoz koju je odabralo nadležno tijelo.

Članak 9.

U slučajevima za koje nije propisana jedinstvena cijena (autobusne karte, zrakoplovne karte, brodske karte i slično) i u slučajevima iz članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Pravilnika uz zahtjev za naknadu troškova za prijevoz vojni obveznik dužan je priložiti račun ili drugi dokaz o trošku.

IV. NAKNADA TROŠKOVA ZA PREHRANU
I SMJEŠTAJ

Članak 10.

Tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze dužno je vojnim obveznicima osigurati prehranu i smještaj.

Članak 11.

Ukoliko tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze ne osigura prehranu i smještaj, dužno je vojnim obveznicima isplatiti dnevnu naknadu u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, bez troškova noćenja, koja se priznaje kao materijalni trošak korisnicima proračuna Republike Hrvatske.

Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, do cijene noćenja u hotelu s četiri zvjezdice.

Članak 12.

Za vrijeme od najmanje 8 sati provedenih na obavljanju vojne obveze, vojnom obvezniku priznaje se 50% iznosa dnevne naknade, a za vrijeme od 12 i više sati pripada mu dnevna naknada u punom iznosu.

Članak 13.

U vrijeme provedeno u obavljanju vojne obveze računa se vrijeme u kojem je vojni obveznik obavljao vojnu obvezu i određeno vrijeme koje je pri dolasku proveo na putu od svoga prebivališta, odnosno boravišta do mjesta u kojem se trebao javiti nadležnom tijelu, a pri povratku određeno vrijeme koje je proveo na putu do svoga prebivališta, odnosno boravišta.

Ukoliko vojni obveznik boravi u inozemstvu, u vrijeme iz stavka 1. ovoga članka računa se vrijeme koje je pri dolasku proveo na putu od granice do mjesta u kojem se trebao javiti nadležnom tijelu, a pri povratku na putu od mjesta u kojem je obavio vojnu obvezu do granice.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Pravo na naknade iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika utvrđuje tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i na temelju računa podnesenih za troškove koje su vojni obveznici imali za vrijeme obavljanja vojne obveze.

Članak 15.

Ako podnositelj računa ili drugog dokaza o trošku, odnosno primatelj naknade osporava utvrđeni iznos priznate naknade, nadležno tijelo dužno je donijeti rješenje kojim utvrđuje pravo na naknadu i iznos utvrđene naknade.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka stranka ima pravo žalbe Ministarstvu obrane.

Članak 16.

Pravo na ostvarivanje naknade prema odredbama ovoga Pravilnika zastarijeva u skladu s općim propisima o zastari potraživanja.

Članak 17.

Ostala prava (zdravstveno osiguranje, mirovinsko i invalidsko osiguranje i dr.) vojni obveznici ostvaruju po posebnim propisima.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o naknadama plaća te troškova prijevoza, prehrane i smještaja obveznika osposobljavanja i vježbi za zadatke obraneL85930 (»Narodne novine«, broj 6/92.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-04/1
Urbroj: 512-01-03-3
Zagreb, 24. siječnja 2003.

Ministrica
Željka Antunović, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o naknadama i načinu isplate naknada osobama pozvanim zbog vojne obaveze u Oružane snage –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !