Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o naknadama troškova u svezi s obavljanjem službe, selidbenih troškova i troškova zbog odvojenog života od obitelji (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 13.10.2004 Pravilnik o naknadama troškova u svezi s obavljanjem službe, selidbenih troškova i troškova zbog odvojenog života od obitelji

MINISTARSTVO OBRANE

2495

Na temelju članka 178.L109366 stavka 2. i članka 179.L109367 stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj: 33/02., 58/02. i 175/03.) donosim

PRAVILNIK

o naknadama troŠkova u svezi s obavljanjem sluŽbe, selidbenih troŠkova i troŠkova zbog odvojenog Života od obitelji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na prijevoz na posao i s posla, selidbeni troškovi, troškovi zbog odvojenog života od obitelji i troškovi boravka i rada na terenu djelatnih vojnih osoba, kao i vrste, visina i način ostvarivanja naknade tih troškova, te ovlasti i nadležnosti ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) prilikom utvrđivanja i ostvarivanja prava na naknade troškova.

II. PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA

Članak 2.

Djelatne vojne osobe ostvaruju pravo na prijevoz na posao i s posla na jedan od sljedećih načina:

– vojno-linijskim prijevozom kapacitetima Ministarstva obrane i Oružanih snaga

– vojno-linijskim prijevozom kapacitetima ugovornih prijevoznika

– uslugom ugovornih prijevoznika na njihovim redovnim mjesnim i međumjesnim linijama.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj na putu ili na dijelu puta od mjesta stanovanja do mjesta rada nije organiziran prijevoz na posao i s posla isplatit će se naknada troškova prijevoza na posao i s posla u visini mjesečne cijene karte prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran.

Djelatnoj vojnoj osobi naknada troškova prijevoza na posao i s posla iz stavka 2. ovoga članka priznaje se u visini izdataka najniže cijene mjesečne karte odnosno pojedinačne karte javnog prijevoza ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno do 100 kilometara od mjesta rada, a za udaljenost preko 100 kilometara naknada se neće priznavati.

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se uz plaću za prethodni mjesec.

Djelatnoj vojnoj osobi neće se isplaćivati naknada troškova prijevoza na posao i s posla za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora, korištenja slobodnih dana i drugih slučajeva kada ne putuje i nema trošak prijevoza na posao i s posla.

Članak 3.

Djelatnoj vojnoj osobi koja zbog potreba službe bude angažirana na poslu izvan svog redovnoga radnog vremena i pri tome ne može koristiti organizirani prijevoz iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga pravilnika, isplatit će se naknada troškova prijevoza na posao i s posla prema cijeni pojedinačne karte javnog prijevoza.

Isplata naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada djelatnoj vojnoj osobi neovisno o tome ostvaruje li naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u skladu s odredbom članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga pravilnika.

Članak 4.

Djelatna vojna osoba zahtjev za osiguranje prijevoza na posao i s posla, odnosno naknadu troškova prijevoza, podnosi zapovjedniku samostalne postrojbe odnosno čelniku ustrojstvene jedinice u koju je raspoređen.

Ukoliko postoji više mogućnosti prijevoza zapovjednik odnosno čelnik ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovog članka dužan je za svaku djelatnu vojnu osobu odrediti odgovarajući prijevoz uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz te uvažavajući racionalnost troškova.

Članak 5.

Ministarstvo obrane organizira prijevoz iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga pravilnika kada se ukaže potreba za prijevozom djelatnika, te kada je takav način prijevoza racionalan i opravdan u pogledu troškova.

Organizirani prijevoz na posao i s posla od strane Ministarstva obrane osigurava se u pravilu samo u radne dane.

Za organizaciju i ugovaranje prijevoza iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovog pravilnika nadležna je Uprava za materijalne resurse u suradnji s ustrojstvenim jedinicama za poslove prometne struke po svim razinama zapovijedanja, a na temelju podataka koje im u obliku ovjerene liste dostavljaju ustrojstvene jedinice za personalne poslove po svim razinama zapovijedanja.

Uprava za materijalne resurse i ustrojstvene jedinice za poslove prometne struke osiguravaju svim postrojbama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga podatke o ugovornim prijevoznicima i cijeni usluga, podatke o relacijama vojno-linijskog prijevoza, kao i podatke o redu vožnje svih oblika organiziranog prijevoza.

Novčanu naknadu troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje Financijska služba odnosno nadležni odjel za financije, na temelju rješenja.

Za djelatnike Ministarstva obrane rješenje je ovlašten donijeti čelnik ustrojstvene jedinice u koju je djelatnik raspoređen.

O zahtjevu za naknadu troškova prijevoza osoba raspoređenih u Oružane snage odlučuju osobe koje odredi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

O žalbi na rješenje odlučuje pomoćnik ministra obrane za ljudske resurse.

III. SELIDBENI TROŠKOVI

Članak 6.

Selidbeni troškovi su oni troškovi koji nastaju zbog premještaja djelatne vojne osobe u novo mjesto rada, posljedica čega je i preseljenje premještene djelatne vojne osobe i članova njezine obitelji iz dosadašnjega u novo mjesto stanovanja na teritoriju Republike Hrvatske.

Pod troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se troškovi prijevoza djelatne vojne osobe, članova njezine obitelji, kao i namještaja, kućanskih aparata, sitnog pokućstva te osobnih i drugih pokretnih stvari uobičajenih za svakodnevnu uporabu.

Članak 7.

Djelatna vojna osoba premještena u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ima pravo na naknadu troškova iz članka 6.#clanak6 ovoga pravilnika u visini stvarnih izdataka troškova selidbe prema izvornim računima prijevoznika i voznim ispravama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka selidbeni troškovi neće se nadoknađivati kada selidbu organizira Ministarstvo obrane.

Zahtjev za naknadu selidbenih troškova djelatna vojna osoba podnosi zapovjedniku odnosno čelniku svoje ustrojstvene jedinice, a uz zahtjev obvezno prilaže uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za sve članove zajedničkog kućanstva i izvornik ili ovjerenu presliku računa i vozne isprave.

Zahtjev za naknadu selidbenih troškova, kompletiran na način iz stavka 2. ovoga članka i ovjeren od strane zapovjednika postrojbe odnosno čelnika ustrojstvene jedinice dostavlja se Financijskoj službi odnosno nadležnom odjelu za financije radi isplate.

IV. TROŠKOVI ODVOJENOG ŽIVOTA OD OBITELJI

Članak 8.

Djelatna vojna osoba premještena odnosno raspoređena u drugo mjesto zbog potreba službe ima pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji, ako zbog mjesta rada različitog od mjesta stanovanja obitelji s kojom je u zajedničkom kućanstvu, živi odvojeno od obitelji.

Pod pojmom obitelj u smislu ovoga pravilnika smatraju se supružnik (bračni, izvanbračni), djeca (bračna, izvanbračna i posvojena), te roditelji prema kojima djelatna vojna osoba ima obvezu uzdržavanja, koju dokazuje poreznom karticom (u daljnjem tekstu: PK-1 kartica) i drugim aktom nadležnog državnog tijela uprave kojim je utvrđena obveza uzdržavanja i s kojima živi u zajedničkom kućanstvu.

Smatra se, u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, da živi odvojeno od obitelji djelatna vojna osoba čije je mjesto rada udaljeno više od 100 kilometara od mjesta stanovanja njezine obitelji.

Djelatnoj vojnoj osobi koja živi odvojeno od obitelji i kojoj je priznato pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji, pored te naknade pripada i naknada troškova putovanja iz mjesta rada u mjesto stanovanja njezine obitelji i obratno u vrijeme tjednog odmora, državnih blagdana i neradnih dana, najviše za dva (2) putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca, prema cijeni pojedinačne karte najjeftinijeg javnog prijevoza.

Članak 9.

Djelatna vojna osoba nema pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji ako joj je Ministarstvo obrane u mjestu rada dodijelilo stan za službene potrebe u površini koja zadovoljava stambene potrebe njezine obitelji s nadnevkom dodjele stana.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj je Ministarstvo obrane u mjestu rada dodijelilo stan za službene potrebe u površini koja ne zadovoljava stambene potrebe njezine obitelji, kao i djelatnoj vojnoj osobi kojoj je osiguran smještaj u vojnom objektu, odnosno neki drugi smještaj na teret proračuna Ministarstva obrane, naknada za odvojeni život od obitelji pripada u iznosu od 50 % od punog iznosa naknade.

Članak 10.

Pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji i pravo na naknadu troškova putovanja iz mjesta rada u mjesto stanovanja njezine obitelji i obratno utvrđuje se posebnim rješenjem.

Visina naknade troškova zbog odvojenog života od obitelji utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 11.

Za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora, korištenja slobodnih dana ili odsustva s posla iz razloga zbog kojih ne ostvaruje plaću, djelatnoj vojnoj osobi neće se isplaćivati naknada troškova zbog odvojenog života od obitelji.

Naknada troškova zbog odvojenog života ne isplaćuje se za vrijeme trajanja udaljenja od dužnosti.

Pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji i pravo na naknadu troškova međumjesnog prijevoza iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga pravilnika međusobno se isključuju.

V. TROŠKOVI BORAVKA I RADA NA TERENU

Članak 12.

Za vrijeme rada koji po zapovijedi odnosno nalogu ovlaštene osobe obavlja u terenskim uvjetima izvan stalnog mjesta službe djelatnoj vojnoj osobi pripada pravo na dodatak za rad na terenu (terenski dodatak), u visini propisanoj za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Pod radom na terenu iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se vojne vježbe, uređenje i priprema vojnih objekata i terena, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, dekontaminacija i asanacija terena, straža na izdvojenim mjestima, te ostale slične aktivnosti na zemljištu, akvatoriju i podzemlju.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka u punoj visini pripada djelatnoj vojnoj osobi kojoj nije osigurana prehrana za vrijeme rada na terenu.

Djelatnoj vojnoj osobi kojoj je osigurana dnevna prehrana isplatit će se 50% iznosa dodatka za rad na terenu.

Članak 13.

Naknadu troškova boravka i rada na terenu (terenski dodatak) isplaćuje Financijska služba odnosno nadležni odjel za financije na temelju popisa osoba koji ovjerava i dostavlja zapovjednik samostalne postrojbe odnosno čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Naknada troškova boravka i rada na terenu (terenski dodatak) ne pripada djelatnoj vojnoj osobi koja po osnovi rada iz članka 12.#clanak12 ovoga pravilnika ostvaruje dnevnice ili drugu naknadu po posebnim propisima.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se jednom mjesečno uz plaću za prethodni mjesec.

VI. POSEBNI SLUČAJEVI NAKNADE TROŠKOVA

Članak 14.

Pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla odnosno pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji po odredbama ovoga pravilnika mogu ostvariti i djelatne vojne osobe koje su na temelju operativnih zapovijedi ovlaštenih zapovjednika privremeno upućene na dužnosti u druge ustrojstvene jedinice odnosno upućene na izvršenje određenih zadaća u drugo mjesto rada, ako takvo privremeno upućivanje na rad traje ili će trajati više od 30 dana.

Djelatnoj vojnoj osobi koja je upućena na izvršenje zadaće u trajanju do 30 dana isplatit će se naknada troškova prijevoza na temelju predočenih dokaza o stvarnim troškovima (vozna karta).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovlašćuju se pomoćnik ministra obrane za ljudske resurse, pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse i pomoćnik ministra obrane za financije i proračun da za primjenu ovoga pravilnika donose upute i naputke iz svoje nadležnosti.

Zahtjev za prijevoz na posao i s posla (Obrazac 1), Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova prijevoza zbog odvojenog života od obitelji (Obrazac 2), Prijava promjene činjenica i uvjeta za ostvarivanje prava na naknadu (Obrazac 3), tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 16.

S danom početka primjene ovog pravilnika prestaju važiti svi dosadašnji propisi Ministarstva obrane kojima je bila regulirana materija uređena ovim pravilnikom.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka do donošenja uputa i naputaka iz članka 15.#clanak15 stavka 1. ovoga pravilnika, primjenjuju se dosadašnji propisi kojima je bila uređena ova materija.

Članak 17.

Zahtjevi za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla koji nisu riješeni do dana početka primjene ovoga pravilnika riješit će se u skladu s dosadašnjim propisima.

Rješenja donesena u skladu s važećim propisima kojima je regulirana isplata naknade troškova prijevoza na posao i s posla i naknade troškova odvojenog života ostaju na snazi do isplate ove naknade u skladu s odredbama ovoga pravilnika.

Ovlaštene osobe za rješavanje o materijalnim pravima, po službenoj će dužnosti ili na prijedlog nadležnog zapovjednika donijeti rješenje o prestanku prava ako djelatnik više ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama ovoga pravilnika.

Djelatna vojna osoba kojoj je priznato neko pravo po odredbama ovog pravilnika obvezna je najkasnije u roku od osam dana prijaviti svaku promjenu odnosno činjenicu koja je od utjecaja na ostvarivanje prava odnosno promjenu uvjeta pod kojima mu je priznato pravo.

Članak 18.

Zahtjevi za isplatu naknade troškova iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga pravilnika, koji se odnose na troškove prijevoza nastale prije primjene ovoga pravilnika rješavaju se na temelju predočenih dokaza o stvarnim troškovima (vozna karta).

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje čelnik ustrojstvene jedinice odnosno zapovjednik u kojoj je bila raspoređena osoba kad je ostvarila pravo na naknadu troškova.

Članak 19.

Ovaj pravilnik za djelatne vojne osobe isključuje primjenu odredbe članka 40.L109369 Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (»Narodne novine« broj 92/04.) koja se odnosi na uvećanje složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima.

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana (8) od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-04/1

Urbroj: 512-01-04-10

Zagreb, 4. listopada 2004.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.

 

Obrazac 1

________________________

čin, ime i prezime, matični broj

________________________________

postrojba – ustrojstvena jedinica i dužnost

_____________________________

zapovjedništvu – ustrojstvenoj jedinici

 

ZAHTJEV

za prijevoz na posao i s posla

 

Stalno mjesto stanovanja mi je u ____________________________________

mjesto prebivališta/boravišta, ul. i broj

Na temelju rješenja/zapovijedi klasa: _________, urbroj: _________________

od _____________, raspoređen sam na službu odnosno upućen na rad

u _______________________ počevši od __________________________.

mjesto rada i adresa

Redovno radno vrijeme traje mi od _________________ do ______________

sati, odnosno radim u smjenama/turnusima prema sljedećem _______________.

Na relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada postoji javni ________________

___________________ prijevoz

mjesni i/ili međumjesni

______________________ . Poradi dolaska na posao i odlaska s

vlakom, autobusom, ostalo

posla svakodnevno putujem na relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada i obratno.

Zbog navedenog molim da mi se omogući korištenje organiziranog prijevoza na relaciji

od ______________ do _______________, odnosno da mi se odobri isplata naknade

troškova prijevoza za relaciju od ________________ do __________________ .

 

_______________________________________________________________

Uz zahtjev prilažem: – uvjerenje o prebivalištu

– presliku rješenja/zapovijedi

 

Pod stegovnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću svojim vlastoručnim potpisom
potvrđujem da su istiniti svi naprijed navedeni podaci i razlozi.

 

U ____________________________ _______________

mjesto i datum podnošenja zahtjeva vlastoručni potpis

 

Obrazac 2

________________________

čin, ime i prezime, matični broj

________________________________

postrojba – ustrojstvena jedinica i dužnost

_____________________________
zapovjedništvu – ustrojstvenoj jedinici 

 

ZAHTJEV

za priznavanje prava na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji

 

Zajedno sa svojom obitelji trajno sam nastanjen u

_____________________________________________________________.

prebivalište (mjesto, ulica i broj)

Na temelju rješenja/zapovijedi klasa: ___________, urbroj: ________________

 

od _________ godine, premješten sam na službu s danom _________________

godine u novo mjesto rada koje se nalazi u _____________________________

mjesto, ulica i broj

U novom mjestu rada smješten sam u _________________________________,

hotel, vojarna, služb. stan, privatno i sl.

na adresi ___________________________________________ i imam osiguran

ulica i broj

besplatni smještaj DA NE (zaokružiti).

Postupajući po gore navedenom rješenju/zapovijedi, a zbog povećanih troškova, nastalih zbog odvojenog života od moje obitelji s kojom živim u zajedničkom kućanstvu, molim da mi se prizna pravo na naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji.

Pod stegovnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću vlastoručnim potpisom potvrđujem istinitost svih gore navedenih podataka, te izjavljujem da u sadašnjem mjestu rada ja i članovi moje uže obitelji nemamo u vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan ili kuću, nemamo stan u najmu koji zadovoljavaju stambene potrebe moje obitelji, a niti mi je Ministarstvo obrane osiguralo stan za službene potrebe koji bi prema važećim propisima bio odgovarajući za moju obitelj.

 

U ____________________________ _______________

mjesto i datum podnošenja zahtjeva vlastoručni potpis

  

Prilog: – preslik akta/zapovijedi o rasporedu,

– potvrda matične postrojbe da podnositelj zahtjeva nije

korisnik organiziranog prijevoza na posao i s posla,

– uvjerenja o prebivalištu za sve članove obitelji podnositelja zahtjeva

– porezna kartica-PK

Obrazac 3

________________________

čin, ime i prezime, matični broj

________________________________

postrojba – ustrojstvena jedinica i dužnost

_____________________________

zapovjedništvu – ustrojstvenoj jedinici 

 

PRIJAVA PROMJENE ČINJENICA I UVJETA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Korisnik sam

a) organiziranog prijevoza na posao i s posla

b) novčane naknade troškova prijevoza na posao i s posla

c) naknadu troškova zbog odvojenog života od obitelji.

Počevši od dana ____ godine nastupile su sljedeće okolnosti:

a) novo mjesto rada mi je u ___________________________

b) novo mjesto stanovanja mi je u ______________________

c) novo redovno radno vrijeme mi je ____________________

d) prestao sam putovati na relaciji ______________________

e) dodijeljen mi je službeni stan

f) ne živim više odvojeno od obitelji

g) ostalo __________________________________________

_________________________________________________

Na temelju naprijed navedenog, molim da mi se:

a) ponovno odobri pravo u skladu s novonastalim činjenicama i okolnostima

b) ukine pravo na _________________ .

 

U ____________________________ _________________

mjesto i datum podnošenja zahtjeva vlastoručni potpis

zatvori
Pravilnik o naknadama troškova u svezi s obavljanjem službe, selidbenih troškova i troškova zbog odvojenog života od obitelji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !