Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja – (“Narodne novine”, br. XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 26.3.2003 Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

610

Na temelju članka 29.L88460 stavka 6. i članka 30.L88461 stavka 10. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 76/99., 128/99., 68/01. i 109/01.), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I DRUGIH TELEKOMUNIKACIJSKIH DJELATNOSTI I NAČINU PLAĆANJA

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje visina naknade za koncesiju, prijavu, ovlast i privremeno odobrenje za tehničko i tržišno ispitivanje, te za sudjelovanje u postupku davanja koncesija i podnošenja prijava za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti (u daljnjem tekstu: naknada), ovisno o vrsti djelatnosti, razini i veličini područja na kojem se obavlja djelatnost, kao i način plaćanja za:

1. koncesije:

a) za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži;

b) za tržišne telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži;

c) za tržišne telekomunikacijske usluge za koje je nužna uporaba radiofrekvencijskog spektra (usluge u pokretnoj mreži i u pokretnoj i nepokretnoj satelitskoj službi);

d) za djelatnost kabelske televizije;

e) za emitiranje radijskog i televizijskog programa;

f) za reemitiranje radijskih i televizijskih programa drugih putem repetitora.

2. prijave i ovlasti:

a) za ostale tržišne telekomunikacijske usluge;

b) za obavljanje tehničkog pregleda zajedničkog antenskog sustava i instalacija za distribuciju radijskih i televizijskih programa;

c) za obavljanje mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde o kakvoći (certifikata) ili izjave o usklađenosti, te radi označavanja tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija te terminalne opreme;

d) za obavljanje mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde (certifikata) ili izjave o usklađenosti, te radi označavanja električne i druge opreme o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

3. privremeno odobrenje:

za instaliranje i uporabu radijskih sustava i terminalne opreme, radi tehničkog ili tržišnog ispitivanja.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga Pravilnika plaća se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na račun otvoren na ime Hrvatskog zavoda za telekomunikacije (u daljnjem tekstu: Zavod).

(3) Sredstva prikupljena od naknade iz stavka 1. ovoga Pravilnika Zavod je obvezan redovito, najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec, uplaćivati u državni proračun Republike Hrvatske.

(4) Podrobno izvješće o prikupljenim i uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka Zavod mora dostaviti ministarstvu nadležnom za telekomunikacije, i to na njegov zahtjev, a najmanje jedanput mjesečno. Oblik i sadržaj izvješća određuju se u zahtjevu ministarstva nadležnog za telekomunikacije.

VISINA GODIŠNJE NAKNADE

Članak 2.

(1)   Visine godišnjih naknada za koncesiju, prijavu, ovlast i privremeno odobrenje utvrđene su u tablicama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. kako slijedi:

 

Red.
br.

TELEKOMUNIKACIJSKE
USLUGE

NAKNADA ZA PRVU GODINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI ( u milijunima kuna)

Naknada za ostale godine, uključujući i godine obnove valjanosti koncesije

Državna razina

Regionalna
razine
(više od 1.000.000 žitelja)

Grad
Zagreb ili regionalna razina (do 1.000.000 žitelja)

Područje županije, grada ili općine (u tisućama žitelja)

Postotak od
ukupnog prihoda

Iznos (u
milijunima
kuna)

250-500

100-250

do100

Za drugu i za treću godinu

Za ostale godine

1.

Javne govorne usluge

         
 

u nepokretnoj mreži

40

20

15

10

5

1

0,1%

0,5%

 

(čl. 12. Zakona)

         

2.

Tržišne telekomunikacijske

         
 

usluge davanja u najam

4

2

1,5

1

0,5

0,1

0,1%

2%

 

telekomunikacijskih vodova

         
 

(čl. 25. st. 1. t. 2. Zakona)

         

3.

Ostale tržišne telekomunikacijske

         
 

usluge u nepokretnoj mreži, bez

         
 

usluga pod točkom 2. ove Tablice

4

2

1,5

1

0,5

0,1

 

(čl. 25. st. 1. t. 1., 3. i 4. Zakona)

         

4.

Usluge u pokretnoj mreži –

         
 

NMT–450i (čl. 26. Zakona)

9

4

2

4

5.

Usluge u pokretnoj mreži –

105

45

25

5

 

GSM (čl. 26. Zakona)

         

6.

Usluge u pokretnoj mreži –

105

45

25

5

 

DCS-1800 (čl. 26. Zakona)

         

7.

Usluge u pokretnoj mreži –

132

100

75

12

 

UMTS (čl. 26. Zakona)

         

8.

Usluge u kombiniranoj pokretnoj

         
 

mreži – GSM ili DCS-1800

172

125

95

12

 

s UMTS-om (čl. 26. Zakona)

         

9.

Usluge u radijskoj mreži –

         
 

TETRA, VSAT, S-PCS,

1

0,6

0,4

0,2

0,1

0,06

1%

1%

 

TFTS i sl. (čl. 26. Zakona)

         

10.

Ostale usluge u pokretnoj mreži s

         
 

govornim uslugama, bez usluga

0,5

0,3

0,2

0,1

0,05

0,03

1%

1%

 

pod točkama 4. do 9. ove Tablice

         
 

(čl. 26. Zakona)

         

11.

Usluge u radijskoj mreži bez pri-

         
 

jenosa govora (ERMES i sl.)

0,5

0,3

0,2

0,1

0,05

0,03

0,5%

0,5%

 

(čl. 26. Zakona)

         

12.

Usluge u radijskoj mreži bez pri-

         
 

jenosa govora (DGPS, RDS i sl.)

0,15

0,12

0,08

0,05

0,025

0,015

0,5%

0,5%

 

(čl. 26. Zakona)

         
   

Red.
br.

DJELATNOST

NAKNADA ZA PRVU GODINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI ( u tisućama kuna)

Naknada za ostale godine, uključujući i godine obnove valjanosti koncesije

Državna razina

Regionalna
razine
(više od 1.000.000 žitelja)

Grad
Zagreb ili regionalna razina (do 1.000.000 žitelja)

Područjej županije, grada, dijela grada, općine, naselja ili dijela naselja u tisućama žitelja

250-500

100-250

50-100

30-50

10-30

5-

10

3

-5

do 3

Postotak od ukupnog
prihoda

1.

Kabelska

            
 

televizija (čl.

500

300

200

100

80

60

40

20

10

6

4

1%

 

87. Zakona)

            
    

Red.
br.

DJELATNOST

GODIŠNJA NAKNADA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ( u tisućama kuna)

Državna razina

Regionalna
razine
(više od 1.000.000 žitelja)

Grad
Zagreb ili regionalna razina (do 1.000.000 žitelja)

Područjej županije, grada, ili drugo ograničeno
područje u tisućama žitelja

300-500

100-

300

50-

100

30-50

10-30

5-10

do 5

1.

Radio (čl. 75. Zakona)

100

56

35

26

20

12

8

6

4

2

2.

Televizija (čl. 75. Zakona)

300

180

130

80

50

24

18

12

8

4

   

Red.
br.

DJELATNOST

GODIŠNJA NAKNADA ZA REEMITIRANJE ( u tisućama kuna)

1.

Reemitiranje radijskih i televizijskih programa drugih

10

 

putem repetitora (čl. 29. st. 5. Zakona)

 
   

Red.
br.

OSTALE TRŽIŠNE TELEKOMUNIKACIJSKE
USLUGE PUTEM TERMINALNE OPREME PRILJUČENE NA TELEKOMUNIKACIJSKU MREŽU DRUGIH DAVATELJA USLUGA

NAKNADA ZA PRVU GODINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI
( u tisućama kuna)

Naknada za ostale godine u postotku od ukupnog
prihoda

1.

Usluge davanja pristupa Internetu

 

 

(čl. 27. st. 1. t. 1. Zakona)

100

 

2.

Usluge prijenosa govora putem Interneta (VoIP)

500

2%

 

(čl. 27. st. 1. t. 1. Zakona)

 

3.

Usluge multi-videokonferencije

100

 

(čl. 27. st. 1. t. 1. Zakona)

 

4.

Usluge s dodatnom vrijednosti

do 6

7–12

13–24

više od 24

 
 

(čl. 27. st. 1. t. 1. Zakona)

linija

linija

linije

linije

2%

  

25

50

75

100

 

5.

Ostale tržišne telekomunikacijske usluge,

do 6 linija

7–12

13–24

više od 24

 
 

osim usluga pod točkama 1. do 4. ove Tablice

 

linija

linije

linije

2%

 

(čl. 27. st. 1. t. 1. Zakona)

25

50

75

100

 
   

Red.
br.

OSTALE TRŽIŠNE TELEKOMUNIKACIJSKE
USLUGE I DJELATNOSTI

GODIŠNJA NAKNADA ZA OBAVLJANJE USLUGA ILI DJELATNOSTI

(u tisućama kuna)

1.

Iznajmljivanje i prodaja telekomunikacijske opreme

1

 

(čl. 27. st. 1. t. 2. Zakona)

 

2.

Postavljanje i održavanje telekomunikacijskih objekata,

 
 

instalacija i opreme te dokazivanje kakvoće izvedenih

1

 

radova za račun drugih (čl. 27. st. 1. t. 2. Zakona)

 

3.

Projektiranje i obavljanje nadzora u vezi s gradnjom

 
 

i postavljanjem telekomunikacijskih objekata, instalacija

1

 

i opreme za račun drugih (čl. 27. st. 1. t. 2. Zakona)

 

4.

Obavljanje tehničkog pregleda zajedničkog antenskog

 
 

sustava i instalacija za distribuciju radijskih i televizijskih

1

 

programa (čl. 27. st. 1. t. 2. i čl. 91. st. 3. Zakona)

 

5.

Obavljanje mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde o

 
 

kakvoći (certifikata) ili izjave o usklađenosti, te radi označa-

5

 

vanja tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i tele-

 
 

komunikacijske terminalne opreme (čl. 6. st. 5. Zakona)

 

6.

Obavljanje mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde o

 
 

kakvoći (certifikata) ili izjave o usklađenju, te radi

5

 

označavanja tehničke opreme i instalacija radijskih

 
 

komunikacija (čl. 6. st. 5. Zakona)

 

7.

Obavljanje mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde o

 
 

kakvoći (certifikata) ili izjave o usklađenosti, te radi označa-

5

 

vanja radijske terminalne opreme (čl. 6. st. 5. Zakona)

 

8.

Obavljanje mjerenja i ispitivanja radi izdavanja potvrde
(certifikata) ili izjave o usklađenosti, te radi označavanja
električne i druge opreme o elektromagnetskoj kompatibilno-
sti (EMC) (čl. 6. st. 5. i čl. 69. st. 2. Zakona)

5

   

Red.
br.

DJELATNOST

Mjesečna naknada za privremeno odobrenje(u tisućama kuna), koja se množi s brojem mjeseci (najviše do 6 mjesec)

1.

Privremeno odobrenje za instaliranje i uporabu radijskih sus-

tava i terminalne opreme radi tehničkog ili tržišnog ispitivanja

(čl. 10. Zakona)

 

1

 
  

(2) Koncesionari neprofitabilnog radija i neprofitabilne televizije plaćaju 20% naknade utvrđene u Tablici 3.

(3) Koncesionari tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, osim usluga davanja u najam telekomunikacijskih vodova, plaćaju naknadu utvrđenu u tablici 1. pod rednim brojem 3. samo za prvu godinu obavljanja djelatnosti.

(4) Davatelji usluga pristupa Internetu i davatelji usluga multi-videokonferencije, koji te usluge obavljaju putem terminalne opreme priključene na telekomunikacijsku mrežu drugih davatelja usluga, plaćaju naknadu utvrđenu u Tablici 5. pod rednim brojem 1. i 3. samo za prvu godinu obavljanja usluga.

(5) U ukupan prihod iz tablica 1., 2. i 5. računaju se svi fakturirani prihodi u proteklih 12 mjeseci, koji su ostvareni obavljanjem pripadajućih usluga ili djelatnosti.

(6) Osobe na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik moraju u pisanom obliku izvijestiti Zavod o ostvarenim prihodima iz stavka 5. ovoga članka, i to najkasnije do petnaestog u sljedećem mjesecu nakon isteka razdoblja od dvanaest mjeseci za koje je godišnja naknada plaćena.

(7) Zavod ili revizor, kojeg je ovlastio Zavod, može pregledati računovodstvene knjige i zapise osoba iz stavka 6. ovoga članka. U slučaju da se pregledom utvrde prihodi različiti od prihoda prijavljenih prema stavku 6. ovoga članka, troškove pregleda plaća osoba kod koje se obavlja pregled računovodstvenih knjiga i zapisa. Zavod ili revizor, kojeg je ovlastio Zavod, može pregledati računovodstvene knjige i zapise na teret osobe koja u pisanom obliku ne izvijesti Zavod o ostvarenim prihodima u roku utvrđenom u stavku 6. ovoga članka.

(8) Iznimno od odredbe u Tablici 6. pod rednim brojem 1., prodavatelj telekomunikacijske opreme, koji nije izravni uvoznik, nego telekomunikacijsku opremu preuzima radi prodaje ili iznajmljivanja od drugih uvoznika, ne plaća naknadu.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

(1) Naknada za prvu godinu obavljanja djelatnosti, utvrđena u tablicama 1., 2., 3. i 4., plaća se unaprijed najkasnije prigodom potpisa ugovora o koncesiji iz članka 30. stavka 11., odnosno članka 76. stavka 6. Zakona o telekomunikacijama za dvanaest mjeseci, računajući i mjesec u kojem se, prema ugovoru o koncesiji, započinje obavljati djelatnost.

(2) Naknada za prvu godinu obavljanja djelatnosti, utvrđena u Tablici 5. te u Tablici 6. pod rednim brojem 1., 2. i 3., plaća se unaprijed najkasnije 30 dana prije početka obavljanja djelatnosti, navedenog u pisanoj prijavi iz članka 29. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama, za dvanaest mjeseci, računajući i mjesec u kojem se, prema toj prijavi, započinje obavljati djelatnost.

(3) Naknada za prvu godinu obavljanja djelatnosti, utvrđena u Tablici 6. pod rednim brojem 4., 5., 6., 7. i 8. plaća se unaprijed najkasnije prigodom preuzimanja propisane ovlasti za dvanaest mjeseci, računajući i mjesec u kojem je ovlast preuzeta.

(4) Naknada za drugu, treću i ostale godine obavljanja djelatnosti, utvrđena u Tablicama 1., 2. i 5., plaća se najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(5) Godišnja naknada za drugu godinu i ostale godine obavljanja djelatnosti, uključujući i godine obnove valjanosti koncesije, utvrđene u Tablici 3. (radio i televizija), plaća se u četiri jednaka obroka, pri čemu svaki obrok dospijeva na naplatu danom isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(6) Godišnja naknada za drugu godinu i ostale godine obavljanja djelatnosti, utvrđena u tablicama 4. i 6., plaća se unaprijed najkasnije do petnaestog u sljedećem mjesecu nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(7) Naknada utvrđena u tablici 7. mora biti višekratnik broja 1.000, a plaća se unaprijed najkasnije prigodom preuzimanja privremenog odobrenja za cijelo razdoblje za koje se izdaje to odobrenje (najviše za 6 mjeseci).

(8) Ako se naknada ne plati u određenom roku, zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.

(9) Ako se utvrdi da naknada nije plaćena ni nakon 30 dana od dana primitka opomene, osobi, na koju se primjenjuje ovaj Pravilnik, može se oduzeti dana koncesija, ovlast ili privremeno odobrenje, odnosno zabraniti obavljanje prijavljene telekomunikacijske usluge ili djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o telekomunikacijama, a za nepodmireno dugovanje izdat će se račun te će se poduzeti mjere u skladu sa zakonom.

(10) Ako se utvrdi da osoba iz članka 2.#clanak2 stavka 6. ovoga Pravilnika iskaže ostvarene prihode manje za 5% ili za više postotaka od stvarnog prihoda, plaća trostruki iznos propisane naknade.

(11) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

NAKNADE ZA PODNESKE U VEZI S OBAVLJANJEM USLUGA I DRUGIH DJELATNOSTI U TELEKOMUNIKACIJAMA

Članak 4.

(1) Za podnošenje zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje usluga navedenih u Tablici 1. pod rednim brojem 1., 2. i 3. (telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži) plaća se naknada u iznosu od 0,1% naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti.

(2) U postupku za davanje koncesije za obavljanje usluga navedenih u Tablici 1. pod rednim brojem 4., 5., 6., 7. i 8. (telekomunikacijske usluge u pokretnim mrežama) plaća se naknada u postotku od naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti, i to:

a) 0,03% uz zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije, i

b) 0,1% za podnošenje ponude u postupku javnog prikupljanja ponuda, odnosno prijave na natječaj u postupku javnog natjecanja.

(3) U postupku za davanje koncesije za obavljanje usluga navedenih u Tablici 1. pod rednim brojem 9., 10., 11. i 12. (telekomunikacijske usluge u radijskim mrežama) plaća se naknada u postotku od naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti, i to:

a) 1% uz zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije, i

b) 2% za podnošenje ponude u postupku javnog prikupljanja ponuda, odnosno prijave na natječaj u postupku javnog natjecanja.

(4) Za podnošenje zahjeva za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti navedene u Tablici 2. (kabelska televizija) plaća se naknada u iznosu od 5% naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti.

(5) U postupku za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti navedenih u Tablici 3. (radio i televizija) plaća se naknada u postotku od godišnje naknade za obavljanje djelatnosti, i to:

a) 5% uz zahtjev za dostavu natječajne dokumentacije, i

b) 10% za podnošenje ponude u postupku javnog prikupljanja ponuda, odnosno prijave na natječaj u postupku javnog natjecanja.

(6) Za podnošenje zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti navedene u Tablici 4. (reemitiranje radijskih i televizijskih programa drugih putem repetitora) plaća se naknada u iznosu od 10% godišnje naknade.

(7) Za podnošenje pisane prijave o obavljanju djelatnosti navedenih u Tablici 5. te u Tablici 6. pod rednim brojem 1., 2. i 3., kao i za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlasti za obavljanje djelatnosti navedenih u Tablici 6. pod rednim brojem 4., 5., 6., 7. i 8. plaća se naknada u iznosu od 10% godišnje naknade.

(8) Za podnošenje zahtjeva za izdavanje privremenog odobrenja navedenog u Tablici 7. plaća se naknada u iznosu od 10% naknade za to odobrenje.

(9) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

STUPANJE PRAVILNIKA NA SNAGU

Članak 5.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanjaL88463 (»Narodne novine«, broj 88/01., 35/02. i 37/02.).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-02/19
Urbroj: 530-03-07-1
Zagreb, 20. ožujka 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o naknadi za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !