Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. XX/08, XX/10, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3838

Na temelju članka 81.L418376 stavka 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, donosi

PRAVILNIK

O NAMJENI RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Sadržaj i svrha Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje namjena radiofrekvencijskog spektra u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje i namjena radiofrekvencijskih pojasa u svrhu vojne uporabe, osobito radi usklađivanja s odgovarajućim međunarodnim ugovorima, sporazumima i konvencijama koje obvezuju Republiku Hrvatsku.

(3) Ovaj Pravilnik omogućuje usklađenu uporabu radiofrekvencijskog spektra te primjenu i razvoj suvremenih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, uz uvažavanje načela zaštite javnog interesa, načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije u upravljanju i uporabi radiofrekvencijskog spektra, te uvažavanje odgovarajućih gospodarskih, sigurnosnih, tehničkih, zdravstvenih, kulturnih i znanstvenih zahtjeva.

Sastavni dijelovi Pravilnika

Članak 2.

(1) Pojmovi u vezi s namjenom radiofrekvencijskog spektra te dodjelom i uporabom radijskih frekvencija utvrđeni su u Pojmovniku navedenom u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Namjena radiofrekvencijskih pojasa u Republici Hrvatskoj utvrđena je u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra, u frekvencijskom rasponu od 9 kHz do 1000 GHz, koja je zajedno s opisom navedena u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(3) Međunarodne napomene iz Radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU Radio Regulations), koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, navedene su u Dodatku 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Popis radiokomunikacijskih služba utvrđen je u Dodatku 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(5) Kratice najčešće upotrebljavanih pojmova navedene su u Dodatku 5. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Mjerodavni međunarodni propisi

Članak 3.

(1) Namjena radiofrekvencijskog spektra te dodjela i uporaba radijskih frekvencija, koja je utvrđena ovim Pravilnikom, temelji se na sljedećim mjerodavnim međunarodnim propisima:

1. Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU Radio Regulations),

2. Europskoj tablici zajedničke namjene (ECAT – European Common Allocation Table),

3. Odluci ECC/DEC/(03)05 o objavljivanju nacionalnih tablica namjene i uporabe radijskih frekvencija,

4. odgovarajućim preporukama Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) te drugim odlukama i preporukama Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT),

5. Odluci br. 676/2002/EZ o regulatornom okviru politike radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru).

(2) Radiofrekvencijski pojasi namijenjeni za vojne komunikacijske mreže i sustave harmonizirani su vojni radiofrekvencijski pojasi na europskoj razini, u skladu s NATO-ovim Sporazumom o zajedničkoj civilnoj/vojnoj uporabi radijskih frekvencija (NJFA – NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement).

Propis koji prestaje važiti

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektraL418378 (»Narodne novine«, broj 193/03.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/151

Urbroj: 530-10-08-4

Zagreb, 10. studenoga 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

DODATAK 1.

POJMOVNIK
(ITU Radio Regulations, Volume 1, Chapter I, Article 1)

Uvod

1.1. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi, koji su usklađeni s Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU Radio Regulations), imaju sljedeće značenje:

Odjeljak I.
OPĆI POJMOVI

1.2. Uprava: svako državno tijelo ili služba nadležna za provedbu obveza preuzetih na temelju Statuta i Konvencije Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) te Administrativnih propisa.

1.3. telekomunikacije: svaki prijenos, odašiljanje ili prijam znakova, signala, teksta, slike i zvuka ili priopćenja bilo koje prirode žičnim, radijskim, svjetlovodnim ili drugim elektromagnetskim sustavima.

1.4. radio: opći izraz koji se primjenjuje na uporabu radijskih valova.

1.5. radijski valovi ili Hertzovi valovi: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija proizvoljno nižih od 3000 GHz, koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja.

1.6. radijske komunikacije: elektroničke komunikacije (telekomunikacije) putem radijskih valova.

1.7. zemaljske radijske komunikacije: svaka vrsta radijskih komunikacija osim svemirskih radijskih komunikacija i radioastronomije.

1.8. svemirske radijske komunikacije: svaka vrsta radijskih komunikacija uz uporabu jedne ili više svemirskih postaja, ili jednoga ili više reflektirajućih satelita, ili drugih objekata u svemiru.

1.9. radiodeterminacija: određivanje položaja, brzine i/ili drugih značajka nekog objekta, ili dobivanje podataka o tim značajkama primjenom svojstava širenja radijskih valova.

1.10. radionavigacija: radiodeterminacija u svrhu navigacije, što obuhvaća i upozoravanje na prepreke.

1.11. radiolokacija: radiodeterminacija koja ne obuhvaća radionavigaciju.

1.12. radiogoniometrija: radiodeterminacija putem prijma radijskih valova u svrhu određivanja smjera neke radijske postaje ili objekta.

1.13. radioastronomija: astronomija koja se temelji na prijmu radijskih valova iz svemira.

1.14. usklađeno svjetsko vrijeme (UTC): vremenska podjela utemeljena na sekundi (SI), kao što je određeno u preporuci ITU-R TF.460-6.

1.15. industrijske, znanstvene i medicinske primjene radijskih frekvencija (ISM): rad opreme ili naprava projektiranih za proizvodnju i lokalnu uporabu radijskih frekvencija u industrijske, znanstvene, medicinske, kućanske ili slične svrhe, osim primjena u području elektroničkih komunikacija (telekomunikacija).

Odjeljak II.
POSEBNI POJMOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM RADIOFREKVENCIJSKIM SPEKTROM

1.16. namjena (radiofrekvencijskog pojasa): unos određenoga radiofrekvencijskog pojasa u Tablicu namjene radiofrekvencijskog spektra, u svrhu njegove uporabe u jednoj ili više zemaljskih ili svemirskih radiokomunikacijskih služba, ili u radioastronomskoj službi, uz utvrđene uvjete. Ovaj se izraz primjenjuje i na odgovarajući radiofrekvencijski pojas.

1.17. raspodjela (radijske frekvencije ili radiofrekvencijskog kanala): unos označenoga radiofrekvencijskog kanala u usklađeni plan koji je usvojila mjerodavna radiokomunikacijska konferencija, u svrhu uporabe od strane jedne ili više Uprava za potrebe zemaljske ili svemirske radiokomunikacijske službe, u jednoj ili više država ili zemljopisnih područja, te uz utvrđene uvjete.

1.18. dodjela (radijske frekvencije ili radiofrekvencijskog kanala): izdavanje dozvole (odobrenja) nadležne Uprave, kojom se određenoj radijskoj postaji dodjeljuje na uporabu određena radijska frekvencija ili radiofrekvencijski kanal, uz utvrđene uvjete.

Odjeljak III.
RADIOKOMUNIKACIJSKE SLUŽBE

1.19. radiokomunikacijska služba: služba utvrđena u ovom odjeljku Pojmovnika, koja obuhvaća prijenos, odašiljanje i/ili prijam radijskih valova za posebne telekomunikacijske svrhe. U ovom se Pravilniku, ako nije navedeno drukčije, svaka radiokomunikacijska služba odnosi na zemaljske radijske komunikacije.

1.20. nepokretna služba: radiokomunikacijska služba između određenih nepokretnih točaka.

1.21. nepokretna satelitska služba: radiokomunikacijska služba između postaja na Zemlji na danim položajima, koja upotrebljava jedan ili više satelita. Dani položaj može biti određena nepokretna točka ili bilo koja nepokretna točka unutar određenih područja. U određenim slučajevima ova služba obuhvaća linkove satelit-satelit koji mogu raditi i u međusatelitskoj službi. Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove (feeder links) za druge svemirske radiokomunikacijske službe.

1.22. međusatelitska služba: radiokomunikacijska služba koja osigurava linkove između umjetnih satelita.

1.23. služba djelovanja u svemiru: radiokomunikacijska služba koja služi isključivo za rad svemirskih plovila, a osobito za praćenje svemirske staze, daljinska mjerenja u svemiru i daljinsko upravljanje u svemiru. Te djelatnosti redovito se odvijaju unutar službe u kojoj radi svemirska postaja.

1.24. pokretna služba: radiokomunikacijska služba između pokretnih i nepokretnih radijskih postaja, ili između pokretnih radijskih postaja.

1.25. pokretna satelitska služba: radiokomunikacijska služba:

– između pokretnih postaja na Zemlji i jedne ili više svemirskih postaja, ili između svemirskih postaja ove službe; ili

– između pokretnih postaja na Zemlji putem jedne ili više svemirskih postaja.

Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove koji su joj potrebni za rad.

1.26. kopnena pokretna služba: pokretna služba između osnovnih (baznih) postaja i kopnenih pokretnih postaja, ili između kopnenih pokretnih postaja.

1.27. kopnena pokretna satelitska služba: pokretna satelitska služba u kojoj se pokretne postaje na Zemlji nalaze na kopnu.

1.28. pomorska pokretna služba: pokretna služba između obalnih postaja i postaja na plovilima, ili između postaja na plovilima, ili između pridruženih palubnih komunikacijskih postaja. U ovoj službi također mogu sudjelovati postaje na plovilima za spašavanje i radiofarovi za označivanje položaja u nuždi.

1.29. pomorska pokretna satelitska služba: pokretna satelitska služba u kojoj se pokretne postaje na Zemlji nalaze na brodu. U ovoj službi također mogu sudjelovati postaje na plovilima za spašavanje i radiofarovi za označivanje položaja u nuždi.

1.30. lučka služba: pomorska pokretna služba unutar ili u blizini luke, između obalnih postaja i postaja na plovilima, ili između postaja na plovilima, u kojoj su poruke ograničene na upravljanje lučkim djelatnostima, na upravljanje i sigurnost brodova te, u slučaju nužde, na poruke namijenjene sigurnosti osoba. Ova služba ne smije obuhvaćati poruke namijenjene javnoj komunikaciji.

1.31. služba upravljanja brodom: sigurnosna služba unutar pomorske pokretne službe, uz lučku službu, između obalnih postaja i postaja na plovilima, ili između postaja na plovilima, u kojoj su poruke ograničene isključivo na plovidbu brodova. Ova služba ne smije obuhvaćati poruke namijenjene javnoj komunikaciji.

1.32. zrakoplovna pokretna služba: pokretna služba između postaja zračne plovidbe i postaja na zrakoplovima, ili između postaja na zrakoplovima, u kojoj mogu sudjelovati i postaje na plovilima za spašavanje, kao i radiofarovi za označivanje položaja u nuždi na radijskim frekvencijama određenima za opasnost i nuždu.

1.33. zrakoplovna pokretna (R) služba: zrakoplovna pokretna služba namijenjena komunikacijama koje se odnose na sigurnost i pravilnost leta, i to prvenstveno na nacionalnim ili međunarodnim civilnim zračnim koridorima.

1.34. zrakoplovna pokretna (OR) služba: zrakoplovna pokretna služba namijenjena komunikacijama, uključujući i komunikacije za potrebe usklađivanja leta, i to prvenstveno izvan nacionalnih ili međunarodnih civilnih zračnih koridora.

1.35. zrakoplovna pokretna satelitska služba: pokretna satelitska služba u kojoj se pokretne postaje na Zemlji nalaze na zrakoplovima. U ovoj službi također mogu sudjelovati postaje na plovilima za spašavanje i radiofarovi za označivanje položaja u nuždi.

1.36. zrakoplovna pokretna satelitska (R) služba: zrakoplovna pokretna satelitska služba namijenjena komunikacijama koje se odnose na sigurnost i pravilnost leta, i to prvenstveno na nacionalnim ili međunarodnim civilnim zračnim koridorima.

1.37. zrakoplovna pokretna satelitska (OR) služba: zrakoplovna pokretna satelitska služba namijenjena komunikacijama, uključujući i komunikacije za potrebe usklađivanja leta, i to prvenstveno izvan nacionalnih ili međunarodnih civilnih zračnih koridora.

1.38. radiodifuzijska služba: radiokomunikacijska služba u kojoj je prijenos signala namijenjen općem izravnom prijmu u javnosti. Ova služba može obuhvaćati prijenos zvuka, televizijski prijenos ili druge vrste prijenosa.

1.39. radiodifuzijska satelitska služba: radiokomunikacijska služba u kojoj su signali, preneseni izravno ili putem svemirskih postaja, namijenjeni općem izravnom prijmu u javnosti. U ovoj službi izraz »izravni prijam« obuhvaća pojedinačni prijam i prijam zajedničkim antenskim sustavom.

1.40. radiodeterminacijska služba: radiokomunikacijska služba u svrhu radiodeterminacije.

1.41. radiodeterminacijska satelitska služba: radiokomunikacijska služba u svrhu radiodeterminacije uz uporabu jedne ili više svemirskih postaja. Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove potrebne za njezin rad.

1.42. radionavigacijska služba: radiodeterminacijska služba u svrhu radionavigacije.

1.43. radionavigacijska satelitska služba: radiodeterminacijska-satelitska služba u svrhu radio-navigacije. Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove potrebne za njezin rad.

1.44. pomorska radionavigacijska služba: radionavigacijska služba namijenjena potpori i sigurnosti pomorske plovidbe.

1.45. pomorska radionavigacijska satelitska služba: radionavigacijska satelitska služba u kojoj su postaje na Zemlji smještene na brodovima.

1.46. zrakoplovna radionavigacijska služba: radionavigacijska služba namijenjena potpori i sigurnosti plovidbe zrakoplova.

1.47. zrakoplovna radionavigacijska satelitska služba: radionavigacijska satelitska služba u kojoj se postaje na Zemlji nalaze na zrakoplovima.

1.48. radiolokacijska služba: radiodeterminacijska služba u svrhu radiolokacije.

1.49. radiolokacijska satelitska služba: radiodeterminacijska satelitska služba u svrhu radiolokacije. Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove potrebne za njezin rad.

1.50. služba meteorološke pomoći: radiokomunikacijska služba za meteorološka i hidrološka promatranja i istraživanja.

1.51. satelitska služba istraživanja Zemlje: radiokomunikacijska služba između postaja na Zemlji i jedne ili više svemirskih postaja, koja može obuhvaćati i linkove između svemirskih postaja, i u kojoj se:

– podaci o značajkama Zemlje i njezinim prirodnim pojavama, kao i podaci o stanju okoliša prikupljaju putem aktivnih senzora ili pasivnih senzora na zemaljskim satelitima;

– slični podaci prikupljaju sa zračnih platforma ili platforma na Zemlji;

– takvi podaci mogu distribuirati zemaljskim postajama unutar istoga radijskog sustava;

– može nalaziti i link između platforma.

Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove potrebne za njezin rad.

1.52. meteorološka satelitska služba: satelitska služba istraživanja Zemlje u meteorološke svrhe.

1.53. služba frekvencijske norme i vremenskog signala: radiokomunikacijska služba za znanstvene, tehničke i druge svrhe, koja osigurava prijenos određenih radijskih frekvencija i/ili vremenskih signala utvrđene visoke točnosti, namijenjenih za opći prijam.

1.54. satelitska služba frekvencijske norme i vremenskog signala: služba frekvencijske norme i vremenskog signala koja se koristi svemirskim postajama na zemaljskim satelitima. Ova služba može obuhvaćati i napojne linkove potrebne za njezin rad.

1.55. služba istraživanja svemira: radiokomunikacijska služba u kojoj se svemirska plovila ili drugi objekti u svemiru upotrebljavaju u svrhu znanstvenih ili tehničkih istraživanja.

1.56. amaterska služba: radiokomunikacijska služba namijenjena za samostalnu izobrazbu, međusobnu komunikaciju i tehnička ispitivanja koja obavljaju amateri – propisno ovlaštene osobe zainteresirane za radijsku tehniku isključivo iz osobnih razloga i bez novčane naknade.

1.57. amaterska satelitska služba: amaterska služba koja se koristi svemirskim postajama na zemaljskim satelitima.

1.58. radioastronomska služba: radiokomunikacijska služba koja obuhvaća radioastronomiju.

1.59. sigurnosna služba: svaka radiokomunikacijska služba namijenjena stalnoj ili povremenoj zaštiti ljudskih života i imovine.

1.60. posebna služba: radiokomunikacijska služba koja nije posebno utvrđena u ovom odjeljku Pojmovnika, a koja radi isključivo u posebne svrhe od opće koristi te nije otvorena za javnu komunikaciju.

Odjeljak IV.
RADIJSKE POSTAJE I SUSTAVI

1.61. radijska postaja: jedan ili više odašiljača ili prijamnika, ili kombinacija odašiljača i prijamnika, uključujući pripadajuću opremu koja je potrebna na jednom mjestu za obavljanje radiokomunikacijske službe. Svaka radijska postaja razvrstana je prema radiokomunikacijskoj službi u kojoj trajno ili povremeno radi.

1.62. zemaljska postaja: radijska postaja kojom se obavljaju zemaljske radijske komunikacije. U ovom se Pravilniku, ako nije navedeno drukčije, svaka radijska postaja smatra zemaljskom postajom.

1.63. postaja na Zemlji: radijska postaja smještena na površini Zemlje ili unutar većeg dijela Zemljine atmosfere, koja je namijenjena za komunikaciju:

– s jednom ili više svemirskih postaja, ili

– s jednom ili više istovrsnih radijskih postaja, uz uporabu jednog ili više reflektirajućih satelita ili drugih objekata u svemiru.

1.64. svemirska postaja: radijska postaja smještena na bilo kojem objektu koji se nalazi izvan, ranije je bio izvan ili se namjerava slati izvan većeg dijela Zemljine atmosfere.

1.65. postaja na plovilu za spašavanje: pokretna radijska postaja u pomorskoj pokretnoj službi ili zrakoplovnoj pokretnoj službi, koja je namijenjena isključivo u svrhe spašavanja, a smještena je na bilo kojem plovilu za spašavanje, splavi za spašavanje ili drugoj spasilačkoj opremi.

1.66. nepokretna postaja: radijska postaja u nepokretnoj službi.

1.66.A postaja na platformi velike visine: radijska postaja smještena na nekom objektu na visini od 20 do 50 km, i to na određenoj nepomičnoj točki u odnosu na Zemlju.

1.67. pokretna postaja: radijska postaja u pokretnoj službi namijenjena uporabi u pokretu ili pri zadržavanju na neodređenim točkama.

1.68. pokretna zemaljska postaja: zemaljska postaja u pokretnoj satelitskoj službi namijenjena uporabi u pokretu ili pri zadržavanju na neodređenim točkama.

1.69. kopnena postaja: radijska postaja u pokretnoj službi koja nije namijenjena uporabi u pokretu.

1.70. kopnena postaja na Zemlji: postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi ili, u određenim slučajevima, u pokretnoj satelitskoj službi, koja je smještena na određenoj nepokretnoj točki ili unutar određenog područja na kopnu, u svrhu osiguravanja napojnog linka za pokretnu satelitsku službu.

1.71. osnovna (bazna) postaja: kopnena postaja u kopnenoj pokretnoj službi.

1.72. osnovna (bazna) postaja na Zemlji: postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi ili, u određenim slučajevima, u kopnenoj pokretnoj satelitskoj službi, koja je smještena na određenoj nepokretnoj točki ili unutar određenog područja na kopnu, u svrhu osiguravanja napojnog linka za kopnenu pokretnu satelitsku službu.

1.73. kopnena pokretna postaja: pokretna postaja u kopnenoj pokretnoj službi s mogućnosti promjene položaja unutar zemljopisnih granica pojedine države ili kontinenta.

1.74. kopnena pokretna postaja na Zemlji: pokretna postaja na Zemlji u kopnenoj pokretnoj satelitskoj službi s mogućnosti promjene položaja unutar zemljopisnih granica pojedine države ili kontinenta.

1.75. obalna postaja: kopnena postaja u pomorskoj pokretnoj službi.

1.76. obalna postaja na Zemlji: postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi ili, u određenim slučajevima, u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi, koja je smještena na određenoj nepokretnoj točki na kopnu, u svrhu osiguravanja napojnog linka za pomorsku pokretnu satelitsku službu.

1.77. postaja na plovilu: pokretna postaja u pomorskoj pokretnoj službi, smještena na plovilu koje nije trajno usidreno, a nije postaja na plovilu za spašavanje.

1.78. brodska postaja na Zemlji: pokretna postaja na Zemlji u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi, koja je smještena na brodu.

1.79. palubna komunikacijska postaja: pokretna postaja male snage u pomorskoj pokretnoj službi namijenjena za komunikaciju unutar broda, ili između broda i njegovih plovila i splavi za spašavanje tijekom vježbe ili plovidbe, ili za komunikaciju unutar skupine plovila pri tegljenju ili guranju, kao i za davanje uputa pri vezivanju i sidrenju.

1.80. lučka postaja: obalna postaja u lučkoj službi.

1.81. zrakoplovna postaja: kopnena postaja u zrakoplovnoj pokretnoj službi. U posebnim slučajevima, zrakoplovna postaja može biti smještena npr. na brodu ili na nekoj platformi na moru.

1.82. zrakoplovna postaja na Zemlji: postaja na Zemlji u pokretnoj satelitskoj službi ili, u određenim slučajevima, u zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi, koja je smještena na određenoj nepokretnoj točki na kopnu, u svrhu osiguravanja napojnog linka za zrakoplovnu pokretnu satelitsku službu.

1.83. postaja na zrakoplovu: pokretna postaja u zrakoplovnoj pokretnoj službi, smještena na zrakoplovu, a nije postaja na plovilu za spašavanje.

1.84. postaja na Zemlji smještena na zrakoplovu: pokretna postaja na Zemlji u zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi, koja je smještena na zrakoplovu.

1.85. radiodifuzna postaja: radijska postaja u radiodifuzijskoj službi.

1.86. radiodeterminacijska postaja: radijska postaja u radiodeterminacijskoj službi.

1.87. radionavigacijska pokretna postaja: radijska postaja u radionavigacijskoj službi namijenjena za uporabu u pokretu ili pri zadržavanju na neodređenim točkama.

1.88. radionavigacijska kopnena postaja: radijska postaja u radionavigacijskoj službi koja se ne upotrebljava u pokretu.

1.89. radiolokacijska pokretna postaja: radijska postaja u radiolokacijskoj službi namijenjena za uporabu u pokretu ili pri zadržavanju na neodređenim točkama.

1.90. radiolokacijska kopnena postaja: radijska postaja u radiolokacijskoj službi koja se ne upotrebljava u pokretu.

1.91. radiogoniometrijska postaja (radiokompas): radiodeterminacijska postaja koja upotrebljava radijsku goniometriju (za radijsko određivanje smjera).

1.92. radiofar: radijska postaja u radionavigacijskoj službi koja svojim odašiljanjem omogućuje pokretnoj postaji određivanje njezina položaja ili smjera u odnosu na sam radiofar.

1.93. radiofar za označivanje položaja u nuždi: radijska postaja u pokretnoj službi koja svojim odašiljanjem pripomaže djelatnostima potrage i spašavanja.

1.94. satelitski radiofar za označivanje položaja u nuždi: zemaljska postaja u pokretnoj satelitskoj službi koja svojim odašiljanjem pripomaže djelatnostima potrage i spašavanja.

1.95. postaja frekvencijske norme i vremenskog signala: radijska postaja u službi frekvencijske norme i vremenskog signala.

1.96. amaterska postaja: radijska postaja u amaterskoj službi.

1.97. radioastronomska postaja: radijska postaja u radioastronomskoj službi.

1.98. pokusna postaja: radijska postaja koja upotrebljava radijske valove za pokuse u svrhu znanstvenog ili tehničkog razvoja. Ovaj pojam ne obuhvaća amaterske postaje.

1.99. brodski odašiljač za nuždu: odašiljač na brodu koji se upotrebljava isključivo na radijskoj frekvenciji za nuždu u slučaju nesreće, te u druge hitne ili sigurnosne svrhe.

1.100. radar: radiodeterminacijski sustav utemeljen na usporedbi referentnih signala s radijskim signalima koji su odbijeni ili ponovno odaslani s položaja što se određuje.

1.101. primarni radar: radiodeterminacijski sustav utemeljen na usporedbi referentnih signala s radijskim signalima koji su odbijeni s položaja što se određuje.

1.102. sekundarni radar: radiodeterminacijski sustav utemeljen na usporedbi referentnih signala s radijskim signalima koji su ponovno odaslani s položaja što se određuje.

1.103. radarski far (racon): odašiljač-prijamnik s pripadajućom nepokretnom navigacijskom oznakom koji, kada je radarski pobuđen, automatski odašilje jasno razlučiv signal koji na zaslonu pobudnog radara može prikazati podatke o udaljenosti, smjeru i oznaci prepoznavanja.

1.104. sustav za instrumentalno slijetanje (ILS): radionavigacijski sustav koji zrakoplovu daje podatke za vodoravno i okomito navođenje neposredno prije i tijekom slijetanja, te na određenim nepokretnim točkama pokazuje udaljenost od referentne slijetne točke.

1.105. odašiljač slijetnog pravca (localizer) sustava za instrumentalno slijetanje: sustav vodoravnog navođenja, kao dio sustava za instrumentalno slijetanje, koji pokazuje vodoravno odstupanje zrakoplova od njegove optimalne kosine poniranja uzduž osi slijetne staze.

1.106. odašiljač kosine slijetanja (glide path) sustava za instrumentalno slijetanje: sustav okomitog navođenja, kao dio sustava za instrumentalno slijetanje, koji pokazuje okomito odstupanje zrakoplova od njegove optimalne kosine poniranja.

1.107. marker radiofar: odašiljač u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi koji odašilje okomito jasno razlučiv snop za određivanje položaja zrakoplova.

1.108. radiovisinomjer: radionavigacijska oprema na zrakoplovu ili na svemirskom plovilu koja služi za određivanje visine zrakoplova ili svemirskog plovila iznad Zemljine površine ili koje druge površine.

1.109. radiosonda: automatski radijski odašiljač u službi meteorološke pomoći koji obično nosi zrakoplov, balon, zmaj ili padobran, i koji odašilje meteorološke podatke.

1.109.A prilagodljiv (adaptivni) sustav: radiokomunikacijski sustav koji mijenja svoje radijske značajke u skladu s kakvoćom radiofrekvencijskog kanala.

1.110. svemirski sustav: svaka skupina postaja na Zemlji i/ili svemirskih postaja koje se zajednički koriste svemirskim radijskim komunikacijama u posebne svrhe.

1.111. satelitski sustav: svemirski sustav s jednim ili više umjetnih zemaljskih satelita.

1.112. satelitska mreža: satelitski sustav ili dio satelitskog sustava koji se sastoji od samo jednog satelita i postaja na Zemlji koje zajednički rade.

1.113. satelitski link: radijski link između odašiljačke postaje na Zemlji i prijamne postaje na Zemlji putem jednog satelita. Satelitski link sastoji se od jednog uzlaznog linka (up-link) i jednog silaznog linka (down-link).

1.114. višesatelitski link: radijski link između odašiljačke postaje na Zemlji i prijamne postaje na Zemlji putem dvaju ili više satelita, bez ijedne posredničke postaje na Zemlji. Višesatelitski link sastoji se od jednog uzlaznog linka (up-link), jednog ili više linkova satelit-satelit te jednog silaznog linka (down-link).

1.115. napojni link (feeder link): radijski link od postaje na Zemlji utvrđenog položaja prema svemirskoj postaji, ili obrnuto, kojim se prenose podaci za svemirsku radiokomunikacijsku službu koja nije nepokretna satelitska služba. Utvrđeni položaj može biti na određenoj nepokretnoj točki ili na bilo kojoj nepokretnoj točki unutar određenih zemljopisnih područja.

Odjeljak V.
POJMOVI U VEZI S NAČINOM RADA

1.116. javna komunikacija: svaka vrsta elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) koju moraju preuzeti za prijenos nadležna tijela i radijske postaje, budući da su na raspolaganju javnosti.

1.117. telegrafija: vrsta elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) koja je namijenjena zapisivanju prenesenih podataka na prijamnoj strani u grafičkom obliku, pri čemu preneseni podaci mogu katkad biti predstavljeni i u kojem drugom obliku, ili se mogu pohraniti za daljnju uporabu.

1.118. brzojav (telegram): pisani sadržaj namijenjen telegrafskom prijenosu do naslovnika (primatelja). Ako nije drukčije određeno, ovaj pojam obuhvaća i radiobrzojav.

1.119. radiobrzojav (radiotelegram): brzojav koji izvorno potječe od pokretne postaje ili pokretne postaje na Zemlji, ili je namijenjen tim postajama, a prenosi se u cijelosti ili jednim svojim dijelom radiokomunikacijskim kanalima pokretne službe ili pokretne satelitske službe.

1.120. radioteleksni poziv: teleksni poziv koji izvorno potječe od pokretne postaje ili pokretne postaje na Zemlji, ili je namijenjen tim postajama, a prenosi se u cijelosti ili jednim svojim dijelom radiokomunikacijskim kanalima pokretne službe ili pokretne satelitske službe.

1.121. telegrafija s frekvencijskim pomakom: telegrafija s frekvencijskom modulacijom, u kojoj telegrafski signal pomiče frekvenciju signala nositelja između unaprijed određenih vrijednosti.

1.122. faksimil: oblik telegrafskog prijenosa nepokretnih slika, s polutonovima ili bez njih, u vidu preslika trajnog oblika.

1.123. telefonija: vrsta elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) prvenstveno namijenjena razmjeni informacija u obliku govora.

1.124. radiotelefonski poziv: telefonski poziv koji izvorno potječe od pokretne postaje ili pokretne postaje na Zemlji, ili je namijenjen tim postajama, a prenosi se u cijelosti ili jednim svojim dijelom radiokomunikacijskim kanalima pokretne službe ili pokretne satelitske službe.

1.125. simpleksni rad: način rada u kojem se prijenos odvija izmjenično u svakom smjeru telekomunikacijskog kanala, npr. putem ručnog upravljanja, a zahtijeva uporabu jedne ili dviju radijskih frekvencija.

1.126. dupleksni rad: način rada u kojem se prijenos odvija istodobno u oba smjera telekomunikacijskog kanala, a zahtijeva uporabu dviju radijskih frekvencija.

1.127. poludupleksni rad: način rada u kojem se odvija simpleksni rad na jednom kraju, a dupleksni rad na drugom kraju telekomunikacijske veze, te zahtijeva uporabu dviju radijskih frekvencija.

1.128. televizija: vrsta elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) za prijenos promjenjivih slika pokretnih ili nepokretnih predmeta.

1.129. pojedinačni prijam (u radiodifuzijskoj satelitskoj službi): prijam emisija od svemirske postaje u radiodifuzijskoj satelitskoj službi uz pomoć jednostavne kućne opreme, i to osobito opreme s malim antenama.

1.130. zajednički prijam (u radiodifuzijskoj satelitskoj službi): prijam emisija od svemirske postaje u radiodifuzijskoj satelitskoj službi uz pomoć prijamne opreme koja u određenim slučajevima može biti složena, s antenama većim od onih za pojedinačni prijam, a namijenjen je:

– javnom prijmu za skupinu stanovnika na jednoj lokaciji, ili

– prijmu putem distribucijskog sustava koji pokriva ograničeno područje.

1.131. telemetrija (daljinsko mjerenje): uporaba elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) u svrhu automatskog prikazivanja ili bilježenja rezultata mjerenja na udaljenosti od mjernog uređaja.

1.132. radiotelemetrija: daljinsko mjerenje putem radijskih valova.

1.133. svemirska telemetrija: uporaba daljinskog mjerenja na način da se iz svemirske postaje prenose rezultati mjerenja koja se obavljaju na svemirskom plovilu, uključujući i mjerenja što se odnose na djelovanje samog svemirskog plovila.

1.134. daljinsko upravljanje: uporaba elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) za prijenos signala uz pomoć kojih se uključuju, mijenjaju ili isključuju funkcije opreme na određenoj udaljenosti.

1.135. daljinsko upravljanje u svemiru: uporaba radijskih komunikacija za prijenos signala prema svemirskoj postaji, uz pomoć kojih se uključuju, mijenjaju ili isključuju funkcije opreme na pripadajućem svemirskom objektu, kao i na svemirskoj postaji.

1.136. svemirsko praćenje staze: određivanje orbite, brzine ili trenutnog položaja nekog tijela u svemiru uporabom radiodeterminacije, bez primarnog radara, u svrhu praćenja gibanja tog tijela.

Odjeljak VI.
ZNAČAJKE EMISIJE I RADIJSKE OPREME

1.137. radijacija: tok energije iz bilo kojeg izvora u obliku radijskih valova.

1.138. emisija: radijacija koju proizvodi odašiljačka radijska postaja (npr. energija, koju zrači lokalni oscilator bilo kojeg radijskog prijamnika, nije emisija, nego radijacija).

1.139. razred emisije: skup značajka pojedine emisije koje su označene normiranim oznakama, kao što su: vrsta modulacije glavnog nositelja, modulacijski signal, vrsta podataka koji se prenose i, prema potrebi, bilo koja dodatna značajka signala.

1.140. emisija jednog bočnog pojasa: amplitudno modulirana emisija samo s jednim bočnim pojasom.

1.141. emisija jednog bočnog pojasa s punim nositeljem: emisija jednog bočnog pojasa bez umanjivanja nositelja.

1.142. emisija jednog bočnog pojasa s umanjenim nositeljem: emisija jednog bočnog pojasa pri kojoj stupanj potiskivanja nositelja omogućuje obnavljanje nositelja i njegovu uporabu za demodulaciju.

1.143. emisija jednog bočnog pojasa s potisnutim nositeljem: emisija jednog bočnog pojasa pri kojoj je nositelj prividno potisnut te nije namijenjen za demodulaciju.

1.144. izvanpojasna emisija*: emisija na radijskoj frekvenciji ili frekvencijama neposredno izvan potrebne širine radiofrekvencijskog pojasa, kao posljedica modulacijskog postupka, ali bez sporednih emisija.

1.145. sporedna emisija*: emisija na radijskoj frekvenciji ili frekvencijama koje su izvan potrebnoga radiofrekvencijskog pojasa, a kojoj se razina može smanjiti bez utjecaja na odgovarajući prijenos podataka. Sporedne emisije obuhvaćaju harmonijske emisije, parazitne emisije, intermodulacijske proizvode i proizvode frekvencijske pretvorbe, ali ne obuhvaćaju izvanpojasne emisije.

1.146. neželjena emisija*: emisija koja obuhvaća izvanpojasne emisije i sporedne emisije.

Pojmovi navedeni u točkama 1.144., 1.145. i 1.146. ovoga Pojmovnika dani su u donjoj tablici:

Brojevi

Engleski naziv

Hrvatski naziv

1.144.

Out-of-band emission

Izvanpojasna emisija

1.145.

Spurious emission

Sporedna emisija

1.146.

Unwanted emission

Neželjena emisija

1.146.bis područje izvanpojasnih emisija: radiofrekvencijski pojas neposredno izvan potrebne širine pojasa, koji ne uključuje područje sporednih emisija, a u kojem uglavnom prevladavaju izvanpojasne emisije. Izvanpojasne emisije, određene ovisno o svojem izvoru, javljaju se u izvanpojasnom području, a u manjoj mjeri i u području sporednih emisija. Sporedne emisije također se mogu pojaviti u izvanpojasnom području, kao i u području sporednih emisija.

1.146.ter područje sporednih emisija: radiofrekvencijski pojas izvan područja izvanpojasnih emisija, u kojem uglavnom prevladavaju sporedne emisije.

1.147. dodijeljeni radiofrekvencijski pojas: radiofrekvencijski pojas unutar kojeg je dopuštena emisija određene radijske postaje. Širina pojasa jednaka je potrebnoj širini radiofrekvencijskog pojasa uvećanoj za dvostruku apsolutnu vrijednost frekvencijske tolerancije. U slučaju svemirskih postaja dodijeljeni radiofrekvencijski pojas sadrži dvostruki maksimalni Dopplerov pomak, koji se može pojaviti u odnosu na bilo koju točku Zemljine površine.

1.148. dodijeljena radijska frekvencija: središnja radijska frekvencija radiofrekvencijskog pojasa dodijeljenog određenoj radijskoj postaji.

1.149. znakovita radijska frekvencija: radijska frekvencija koja se može jednostavno prepoznati i mjeriti u određenoj emisiji (npr. frekvencija nositelja može biti označena kao znakovita radijska frekvencija).

1.150. referentna radijska frekvencija: radijska frekvencija koja ima nepromjenjiv i točno utvrđen položaj u odnosu na dodijeljenu radijsku frekvenciju. Odstupanje referentne radijske frekvencije u odnosu na dodijeljenu radijsku frekvenciju ima istu apsolutnu vrijednost i predznak kao i odstupanje znakovite radijske frekvencije u odnosu na središnju radijsku frekvenciju radiofrekvencijskog pojasa zauzetog emisijom.

1.151. frekvencijska tolerancija: najveće dopušteno odstupanje središnje radijske frekvencije emisijom zauzetog radiofrekvencijskog pojasa od dodijeljene radijske frekvencije, ili odstupanje znakovite radijske frekvencije određene emisije od referentne radijske frekvencije. Frekvencijska tolerancija izražava se u dijelovima milijuna (ppm) ili u hercima (Hz).

1.152. potrebna širina pojasa: širina radiofrekvencijskog pojasa za određeni razred emisije, koja je upravo dostatna da osigura prijenos podataka traženom brzinom i kakvoćom, uz utvrđene uvjete.

1.153. zauzeta širina pojasa: širina radiofrekvencijskog pojasa pri kojoj su ispod donje i iznad gornje frekvencijske granice srednje emitirane snage jednake utvrđenom postotku ß/2 od ukupne srednje snage dane emisije. Ako u ITU-R preporukama nije drukčije određeno, za vrijednost ß/2 za odgovarajući razred emisije uzima se 0,5%.

1.154. desno (u smjeru kazaljke na satu) polarizirani val: eliptično ili kružno polarizirani val u kojem se vektor električnog polja, promatran u bilo kojoj nepokretnoj ravnini okomitoj na pravac širenja, gledajući u smjeru širenja vala, vrti tijekom vremena udesno ili u smjeru kazaljke na satu.

1.155. lijevo (suprotno smjeru kazaljke na satu) polarizirani val: eliptično ili kružno polarizirani val u kojem se vektor električnog polja, promatran u bilo kojoj nepokretnoj ravnini okomitoj na pravac širenja, gledajući u smjeru širenja vala, vrti tijekom vremena ulijevo ili suprotno smjeru kazaljke na satu.

1.156. snaga: snaga radijskog odašiljača uvijek se izražava u jednom od sljedećih oblika, u skladu s razredom emisije, i uz uporabu dogovorenih oznaka kao što su:

– vršna snaga ovojnice (PX ili pX),

– srednja snaga (PY ili pY),

– snaga nositelja (PZ ili pZ).

Za različite razrede emisije odnosi između vršne snage ovojnice, srednje snage i snage nositelja, uz redovite radne uvjete i bez modulacije, utvrđeni su u ITU-R preporukama koje mogu poslužiti kao naputak. Za uporabu u matematičkim izrazima oznaka »p« označuje snagu izraženu u vatima, a oznaka »P« označuje snagu izraženu u decibelima u odnosu na referentnu razinu.

1.157. vršna snaga ovojnice (radijskog odašiljača): srednja snaga koju odašiljač privodi antenskom napojnom vodu tijekom jedne frekvencijske periode i pri najvišoj amplitudi modulacijske ovojnice, uz redovite radne uvjete.

1.158. srednja snaga (radijskog odašiljača): srednja snaga koju odašiljač privodi antenskom napojnom vodu tijekom dostatno dugog razdoblja u odnosu na periodu najniže modulacijske frekvencije, uz redovite radne uvjete.

1.159. snaga vala nositelja (radijskog odašiljača): srednja snaga koju odašiljač privodi antenskom napojnom vodu tijekom jedne frekvencijske periode, u uvjetima bez modulacije.

1.160. dobitak antene: odnos snage, obično izražen u decibelima, koja je potrebna na ulazu referentne antene bez gubitaka, prema snazi privedenoj na ulaz promatrane antene, pri čemu obje antene u danom smjeru na jednakoj udaljenosti proizvode polje jednake jakosti ili jednake gustoće toka snage. Ako nije drukčije određeno, dobitak se odnosi na smjer najvećeg zračenja. Dobitak se može odnositi na određenu polarizaciju.

Ovisno o izboru referentne antene razlikuju se:

– apsolutni ili izotropni dobitak (Gi) – kada je referentna antena izotropna antena izdvojena u prostoru;

– dobitak u odnosu na poluvalni dipol (Gd) – kada je referentna antena poluvalni dipol izdvojen u prostoru, kojemu ekvatorijalna ravnina sadrži dani smjer;

– dobitak u odnosu na kratku okomitu (štap) antenu (Gv) – kada je referentna antena linijski vodič koji je znatno kraći od jedne četvrtine valne duljine i okomit je na površinu savršeno vodljive ravnine u kojoj se nalazi dani smjer.

1.161. ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u danom smjeru, u odnosu na izotropnu antenu (apsolutni ili izotropni dobitak).

1.162. efektivna izračena snaga (e.r.p.)(u danom smjeru): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u odnosu na poluvalni dipol, u danom smjeru.

1.163. efektivna jednopolno izračena snaga (e.m.r.p.)(u danom smjeru): umnožak snage privedene anteni i dobitka antene u odnosu na kratku okomitu (štap) antenu, u danom smjeru.

1.164. troposferno raspršenje: širenje radijskih valova raspršenjem zbog nepravilnosti ili nestalnosti fizikalnih svojstava troposfere.

1.165. ionosferno raspršenje: širenje radijskih valova raspršenjem zbog nepravilnosti ili nestalnosti u ionizaciji ionosfere.

Odjeljak VII.
ZAJEDNIČKA UPORABA RADIJSKIH FREKVENCIJA

1.166. smetnja (interferencija): djelovanje neželjene energije, uzrokovano emisijom, zračenjem ili indukcijom, ili njihovim kombinacijama, na prijam u radiokomunikacijskom sustavu, koje se očituje narušavanjem bilo kojeg njegova svojstva, pogrješnim prikazom ili gubitkom podataka koji bi se mogli sačuvati u slučaju izostanka takve neželjene energije.

1.167. dopuštena smetnja: opažena ili predviđena smetnja koja je u skladu s mjerilima prema kojima se određuje iznos smetnje i zajednička uporaba radijske frekvencije, a utvrđena su u Radijskim propisima ITU-a, u ITU-R preporukama ili u posebnim sporazumima koji su navedeni u Radijskim propisima ITU-a. Ovaj pojam upotrebljava se u usklađivanju dodjele radijskih frekvencija na međunarodnoj razini.

1.168. prihvatljiva smetnja: smetnja više razine od smetnje koja je utvrđena kao dopuštena smetnja, a o kojoj su se sporazumjele Uprave dviju ili više država, ali ne na štetu drugih država. Ovaj pojam upotrebljava se u usklađivanju dodjele radijskih frekvencija na međunarodnoj razini.

1.169. štetna smetnja: smetnja koja ugrožava rad radionavigacijske službe ili drugih sigurnosnih služba, ili ozbiljno umanjuje kakvoću, ometa ili opetovano prekida radiokomunikacijsku službu koja radi u skladu s Radijskim propisima ITU-a.

1.170. zaštitni omjer (R.F.): najmanja vrijednost omjera željenog prema neželjenom signalu na ulazu prijamnika, obično izražena u decibelima, te određena uz utvrđene uvjete na način da se na izlazu prijamnika dobije željeni signal određene kakvoće.

1.171. zona usklađivanja: u postupku utvrđivanja potrebe za usklađivanjem, zona oko postaje na Zemlji koja dijeli isti radiofrekvencijski pojas sa zemaljskim postajama, odnosno zona oko odašiljačke postaje na Zemlji koja dijeli isti dvosmjerno dodijeljeni radiofrekvencijski pojas s prijamnim postajama na Zemlji, a izvan koje neće biti premašena razina dopuštene smetnje, pa stoga nije potrebno usklađivanje.

1.172. kontura usklađivanja: krivulja koja omeđuje zonu usklađivanja.

1.173. udaljenost usklađivanja: u postupku utvrđivanja potrebe za usklađivanjem, udaljenost na danom azimutu od postaje na Zemlji koja dijeli isti radiofrekvencijski pojas sa zemaljskim postajama, odnosno udaljenost od odašiljačke postaje na Zemlji koja dijeli isti dvosmjerno dodijeljeni radiofrekvencijski pojas s prijamnim postajama na Zemlji, a izvan koje neće biti premašena razina dopuštene smetnje, pa stoga nije potrebno usklađivanje.

1.174. ekvivalentna temperatura šuma satelitskog linka: temperatura šuma na izlazu prijamne antene postaje na Zemlji, koja odgovara snazi radiofrekvencijskog šuma što proizvodi ukupni opaženi šum na izlazu satelitskog linka, osim šuma koji stvara smetnja iz satelitskih linkova drugih satelita te iz zemaljskih sustava.

1.175. područje efektivne središnje točke zračenja (upravljivog satelitskog snopa): područje na površini Zemlje na koje se namjerava usmjeriti središnja točka zračenja upravljivog satelitskog snopa. Može postojati više međusobno nepovezanih područja efektivne središnje točke zračenja na koja se namjerava usmjeriti jedan jedini upravljivi satelitski snop.

1.176. efektivna kontura dobitka antene (upravljivog satelitskog snopa): ovojnica kontura dobitka antene koja se dobije gibanjem središnje točke zračenja upravljivog satelitskog snopa uzduž granica područja efektivne središnje točke zračenja.

Odjeljak VIII.
TEHNIČKI POJMOVI U VEZI SA SVEMIROM

1.177. duboki svemir: svemir na udaljenostima od Zemlje koje su jednake ili veće od 2 × 106 km.

1.178. svemirsko plovilo: vozilo koje je izradio čovjek, a namijenjeno je letovima izvan većeg dijela Zemljine atmosfere.

1.179. satelit: tijelo koje se okreće oko drugoga tijela znatno veće mase, a kojemu je gibanje prvenstveno i trajno određeno privlačnom silom toga drugoga tijela.

1.180. aktivni satelit: satelit koji nosi radijsku postaju namijenjenu za odašiljanje ili ponovno odašiljanje radiokomunikacijskih signala.

1.181. reflektirajući satelit: satelit namijenjen za odbijanje (reflektiranje) radiokomunikacijskih signala.

1.182. aktivni senzor: mjerni uređaj u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili u službi istraživanja svemira, koji daje podatke odašiljanjem i prijmom radijskih valova.

1.183. pasivni senzor: mjerni uređaj u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili u službi istraživanja svemira, koji daje podatke prijmom radijskih valova prirodnog podrijetla.

1.184. orbita (putanja): staza određena odgovarajućim odrednicama i opisana središtem mase satelita ili kojega drugog tijela u svemiru, podložnog prvenstveno prirodnim silama, i to uglavnom gravitacijskoj sili.

1.185. nagib orbite (zemaljskog satelita): kut određen ravninom u kojoj je orbita i ravninom Zemljina ekvatora, koji se mjeri u stupnjevima između 0o i 180o, te u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, od Zemljine ekvatorijalne ravnine pri uzlaznom čvoru orbite.

1.186. perioda (satelita): vrijeme koje protekne između dva uzastopna prolaska satelita kroz znakovitu točku na njegovoj orbiti.

1.187. visina apogeja ili perigeja: visina apogeja ili perigeja iznad određene referentne površine koja predstavlja Zemljinu površinu.

1.188. geosinkroni satelit: zemaljski satelit kojemu je ophodna perioda jednaka periodi okretanja Zemlje oko svoje osi.

1.189. geostacionarni satelit: geosinkroni satelit kojemu kružna i izravna orbita leži u ravnini Zemljina ekvatora i koji stoga ostaje nepomičan u odnosu na Zemlju. U širem značenju, to je geosinkroni satelit koji ostaje približno nepomičan u odnosu na Zemlju.

1.190. orbita geostacionarnog satelita: orbita geosinkronog satelita kojemu kružna i izravna orbita leži u ravnini Zemljina ekvatora.

1.191. upravljivi satelitski snop: snop zračenja satelitske antene koji se može preusmjeravati.

DODATAK 2.

NAMJENA RADIOFREKVENCIJSKIH POJASA
Izvadak iz Radijskih propisa ITU-a
(ITU Radio Regulations, Volume 1, Chapter II, Article 5)

5.1. U svim dokumentima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) izrazi namjena, raspodjela i dodjela imaju značenje navedeno u točkama 1.16, 1.17. i 1.18. Pojmovnika iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika. Ti izrazi dani su u donjoj tablici:

Frekvencijska
podjela na:

Engleski naziv

Hrvatski naziv

Službe

Allocation
(to allocate)

Namjena
(namijeniti)

Područja

ili države

Allotment
(to allot)

Raspodjela
(raspodijeliti)

Radijske postaje

Assignment
(to assign)

Dodjela
(dodijeliti)

5.2. U svrhu namjene radiofrekvencijskih pojasa svijet je podijeljen na tri regije: Regiju 1, Regiju 2 i Regiju 3. U Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra dani su podaci o namjeni radiofrekvencijskih pojasa samo za Regiju 1 (prvi stupac Tablice), u kojoj se nalazi Republika Hrvatska. Podjela svijeta na tri regije prikazana je na donjem zemljovidu:

OPIS TABLICE NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

(1) Zaglavlje Tablice podijeljeno je u 7 stupaca, koji redom sadrže sljedeće nazive: REGIJA 1, NAMJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ, UPORABA, PRIMJENA, DOKUMENT, OPĆA BILJEŠKA i NAČIN IZDAVANJA DOZVOLA.

(2) Prvi stupac – REGIJA 1 sadrži u gornjem dijelu svakoga polja radiofrekvencijski pojas (otisnut masnim slovima). Ispod radiofrekvencijskog pojasa navedene su radiokomunikacijske službe kojima je taj radiofrekvencijski pojas namijenjen u Regiji 1. Osim naziva pojedinih radiokomunikacijskih služba navedeni su i brojevi međunarodnih napomena iz Radijskih propisa ITU-a (u rasponu od 5.53 do 5.565), kojima se pobliže utvrđuju uvjeti namjene i uporabe pojedinih radiofrekvencijskih pojasa, pri čemu se primjenjuje sljedeće pravilo: međunarodna napomena navedena pri dnu pojedinoga polja odnosi se na sve radiokomunikacijske službe u tom polju, tj. u pripadajućem radiofrekvencijskom pojasu, dok se međunarodna napomena upisana uz pojedinu radiokomunikacijsku službu odnosi isključivo na tu službu.

(3) Drugi stupac – NAMJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ sadrži u gornjem dijelu svakoga polja radiofrekvencijski pojas (otisnut masnim slovima). Ispod radiofrekvencijskog pojasa navedene su radiokomunikacijske službe kojima je taj radiofrekvencijski pojas namijenjen u Republici Hrvatskoj. Također su navedeni i brojevi međunarodnih napomena iz Radijskih propisa ITU-a, koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje pravilo iz točke (2) ovoga opisa Tablice.

(4) Radiokomunikacijske službe u prvom i drugom stupcu Tablice, kojima su nazivi otisnuti velikim slovima (npr. »NEPOKRETNA«), nazivaju se primarne službe, ili službe s primarnom dodjelom, ili službe s dodjelom na primarnoj osnovi. Radiokomunikacijske službe u prvom i drugom stupcu Tablice, kojima su nazivi otisnuti malim slovima (npr. »Pokretna«), nazivaju se sekundarne službe, ili službe sa sekundarnom dodjelom, ili službe s dodjelom na sekundarnoj osnovi. Naziv pojedine radiokomunikacijske službe u prvom i drugom stupcu Tablice skraćen je izostavljanjem riječi »služba« iz praktičnih razloga, radi veće preglednosti Tablice.

(5) Treći stupac – UPORABA sadrži načelnu vrstu uporabe pripadajućeg radiofrekvencijskog pojasa u civilne i/ili vojne svrhe, u skladu s odgovarajućim međunarodnim sporazumom o harmoniziranim vojnim radiofrekvencijskim pojasima te potrebama obrane. Vrsta uporabe može biti samo u civilne svrhe (»civ.«), ili samo u vojne svrhe (»voj.«), ili zajednička uporaba prvenstveno u civilne svrhe (»civ./voj.«), ili zajednička uporaba prvenstveno u vojne svrhe (»voj./civ.«).

(6) Četvrti stupac – PRIMJENA sadrži podatke o radiokomunikacijskim sustavima, elektroničkim komunikacijskim mrežama, uređajima i opremi te drugim primjenama kojima su dodijeljeni ili se planiraju dodijeliti pripadajući radiofrekvencijski pojasi (npr. »SRD za bežične primjene u medicini«, »Radarski i navigacijski sustavi«, »PMR/PAMR«, »TV / DTV«, »IMT«, itd.).

(7) Peti stupac – DOKUMENT sadrži odgovarajuće hrvatske propise, europske CEPT/ECC odluke i preporuke te međunarodne ITU-R preporuke, kao i odgovarajuće međunarodne ugovore, sporazume i konvencije, te planove raspodjele radijskih frekvencija (npr. »HCM«, »GE84«, »GE06«, itd.) koji se odnose na pripadajući radiofrekvencijski pojas.

(8) Šesti stupac – OPĆA BILJEŠKA sadrži opće napomene vezane uz pripadajući radiofrekvencijski pojas (cijeli radiofrekvencijski pojas ili dio pojasa namijenjen za određenu primjenu, buduće planiranje radiofrekvencijskog pojasa i sl.).

(9) Sedmi stupac – NAČIN IZDAVANJA DOZVOLA sadrži način izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pripadajući radiofrekvencijski pojas (dozvola na temelju javne dražbe, dozvola na temelju javnog poziva ili javnog natječaja, dozvola na temelju zahtjeva, opća dozvola ili bez dozvole), u skladu s člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

TABLICA NAMJENE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (9 kHz – 1000 GHz)

NAMJENA RADIOKOMUNIKACIJSKIM SLUŽBAMA

REGIJA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

NAMJENA U REPUBLICI
HRVATSKOJ

UPORABA

PRIMJENA

DOKUMENT

OPĆA
BILJEŠKA

NAČIN IZDAVANJA DOZVOLA

Ispod 9 kHz

Ispod 9 kHz

 

Nije namijenjeno

Nije namijenjeno

5.53 5.54

5.53 5.54

9-14 kHz

9-14 kHz

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

civ./voj.

ISM

   
 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

14-19,95 kHz

14-19,95 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA 5.57

POMORSKA POKRETNA 5.57

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

5.55 5.56

5.56

     

19,95-20,05 kHz

19,95-20,05 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (20 kHz)

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (20 kHz)

civ.

    

20,05-70 kHz

20,05-70 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA 5.57

POMORSKA POKRETNA 5.57

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

5.56 5.58

5.56

70-72 kHz

70-72 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

72-84 kHz

72-84 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

DCF vremenski signal

   

POMORSKA POKRETNA 5.57

POMORSKA POKRETNA 5.57

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

 

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

5.56

5.56

     

84-86 kHz

84-86 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

86-90 kHz

86-90 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA 5.57

POMORSKA POKRETNA 5.57

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

5.56

5.56

     

90-110 kHz

90-110 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.62

RADIONAVIGACIJSKA 5.62

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

Nepokretna

Nepokretna

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

5.64

5.64

     

110-112 kHz

110-112 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

5.64

5.64

     

112-115 kHz

112-115 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

115-117,6 kHz

115-117,6 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

Nepokretna

Nepokretna

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

Pomorska pokretna

Pomorska pokretna

     

5.64 5.66

5.64

     

117,6-126 kHz

117,6-126 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

     

5.64

5.64

     

126-129 kHz

126-129 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

129-130 kHz

129-130 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

RADIONAVIGACIJSKA 5.60

     

5.64

5.64

     

130-135,7 kHz

130-135,7 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Amaterska služba

ERC/REC 62-01

 

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

5.64 5.67

Amaterska

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

135,7-137,8 kHz

135,7-137,8 kHz

     

Amaterska 5.67A

Amaterska 5.67A

civ./voj.

Amaterska služba

ERC/REC 62-01

 

Na zahtjev

5.67B

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

137,8-148,5 kHz

137,8-148,5 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

9-148,5 kHz

Opća dozvola

5.64 5.67

5.64

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

148,5-255 kHz

148,5-255 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

Radiodifuzija

GE75

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava

Na zahtjev/natječaj

5.68 5.69 5.70

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

255-283,5 kHz

255-283,5 kHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

civ.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

Radiodifuzija

GE75

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava

Na zahtjev/natječaj

5.70 5.71

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

283,5-315 kHz

283,5-315 kHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

civ./voj.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

POMORSKA RADIONAVIGACIJA 5.73

POMORSKA RADIONAVIGACIJA 5.73

Radio-farovi (pomorski)

  

Na zahtjev

5.72 5.74

5.74

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

9-315 kHz

Opća dozvola

315-325 kHz

315-325 kHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

civ./voj.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

Pomorska radionavigacija 5.73

Pomorska radionavigacija 5.73

Radio-farovi (pomorski)

  

Na zahtjev

5.72 5.75

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

325-405 kHz

325-405 kHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

civ./voj.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

5.72

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

405-415 kHz

405-415 kHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.76

RADIONAVIGACIJSKA 5.76

civ./voj.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

5.72

 

Radio-farovi (pomorski)

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

415-435 kHz

415-435 kHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

civ./voj.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA 5.79

POMORSKA POKRETNA 5.79

Pomorska služba

  

Na zahtjev

5.72

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

435-495 kHz

435-495 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.79 5.79A

POMORSKA POKRETNA 5.79 5.79A

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

Zrakoplovna radionavigacija

Zrakoplovna radionavigacija

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.72 5.82

5.82

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

  

SRD za otkrivanje žrtava snježne lavine

ERC/REC 70-03

457 kHz

Opća dozvola

495-505 kHz

495-505 kHz

     

POKRETNA 5.82A

POKRETNA 5.82A

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.82B

5.82B

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

505-526,5 kHz

505-526,5 kHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJA

civ./voj.

Radio-farovi (zrakoplovni)

  

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA 5.79 5.79A 5.84

POMORSKA POKRETNA 5.79 5.79A 5.84

Pomorska služba

  

Opća dozvola

5.72

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

526,5-1606,5 kHz

526,5-1606,5 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

MF radio

GE75

AM

Na zahtjev

5.87 5.87A

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

315-600 kHz

Opća dozvola

1606,5-1625 kHz

1606,5-1625 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA 5.90

POMORSKA POKRETNA 5.90

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

5.92

Radiolokacija

     
 

5.92

     

1625-1635 kHz

1625-1635 kHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.93

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

1635-1800 kHz

1635-1800 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA 5.90

POMORSKA POKRETNA 5.90

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

5.92 5.96

5.92

     

1800-1810 kHz

1800-1810 kHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ./voj

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.93

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

1810-1850 kHz

1810-1850 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ./voj

Amaterska služba

  

Na zahtjev

5.98 5.99 5.100

5.100

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

1850-2000 kHz

1850-2000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.92 5.96 5.103

5.92 5.103

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

2000-2025 kHz

2000-2025 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.92 5.103

5.92 5.103

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

2025-2045 kHz

2025-2045 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Meteorološka pomoć 5.104

5.92 5.103 5.104

 

Radiodeterminacija

  

Na zahtjev

5.92 5.103

      

2045-2160 kHz

2045-2160 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

     

5.92

5.92

     

2160-2170 kHz

2160-2170 kHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Na zahtjev

5.93 5.107

  

Radiodeterminacija

  

Opća dozvola

2170-2173,5 kHz

2170-2173,5 kHz

     

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

civ.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

2173,5-2190,5 kHz

2173,5-2190,5 kHz

     

POKRETNA (opasnost i pozivanje)

POKRETNA (opasnost i pozivanje)

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

5.108 5.109 5.110 5.111

5.108 5.109 5.110 5.111

DSC

  

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

2190,5-2194 kHz

2190,5-2194 kHz

     

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

2194-2300 kHz

2194-2300 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

     

5.92 5.103 5.112

5.92 5.103

     

2300-2498 kHz

2300-2498 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.113

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

5.103

     

5.103

      

2498-2501 kHz

2498-2501 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (2500 kHz)

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (2500 kHz)

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

2501-2502 kHz

2501-2502 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Istraživanje svemira

     

2502-2625 kHz

2502-2625 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

  

5.92 5.103 5.114

5.92 5.103

     

2625-2650 kHz

2625-2650 kHz

     

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POMORSKA RADIONAVIGACIJA

POMORSKA RADIONAVIGACIJA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.92

5.92

     

2650-2850 kHz

2650-2850 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

  

5.92 5.103

5.92 5.103

     

2850-3025 kHz

2850-3025 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5.111 5.115

5.111 5.115

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

3025-3155 kHz

3025-3155 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

3155-3200 kHz

3155-3200 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.116 5.117

5.116

   

3155-3400 kHz

3200-3230 kHz

3200-3230 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.113

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokrene (R)

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokrene (R)

5.116

   

3155-3400 kHz

5.116

      

3230-3400 kHz

3230-3400 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.113

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.116

   

3155-3400 kHz

5.116 5.118

      

3400-3500 kHz

3400-3500 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

3500-3800 kHz

3500-3800 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ./voj

Amaterska služba

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

5.92

5.92

     

3800-3900 kHz

3800-3900 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ./voj.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

     

3900-3950 kHz

3900-3950 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5,123

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

3950-4000 kHz

3950-4000 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ./voj.

Radiodifuzija

 

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava

Na zahtjev/natječaj

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

4000-4063 kHz

4000-4063 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA 5.127

POMORSKA POKRETNA 5.127

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5,126

      

4063-4438 kHz

4063-4438 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.79A 5.109 5.110

POMORSKA POKRETNA 5.79A 5.109 5.110

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

5.128 5.130 5.131 5.132

5.130 5.131 5.132

DSC

  

Na zahtjev

  

MSI

 

4210 kHz

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

4438-4650 kHz

4438-4650 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

 

SRD za primjene u željeznici

ERC/REC 70-03

4516 kHz

Opća dozvola

4650-4700 kHz

4650-4700 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

4700-4750 kHz

4700-4750 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

4750-4850 kHz

4750-4850 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

RADIODIFUZIJA 5.113

NEPOKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

NEPOKRETNA

KOPNENA POKRETNA

     

KOPNENA POKRETNA

      

4850-4995 kHz

4850-4995 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.113

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

NEPOKRETNA

KOPNENA POKRETNA

    

KOPNENA POKRETNA

      

4995-5003 kHz

4995-5005 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (5000 kHz)

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (5000 kHz)

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5003-5005 kHz

5003-5005 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Istraživanje svemira

      

5005-5060 kHz

5005-5060 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.113

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

NEPOKRETNA

     

5060-5250 kHz

5060-5250 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

      

5,133

      

5250-5450 kHz

5250-5450 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

5450-5480 kHz

5450-5480 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ./voj.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

     

5480-5680 kHz

5480-5680 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5.111 5.115

5.111 5.115

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5680-5730 kHz

5680-5730 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5.111 5.115

5.111 5.115

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5730-5900 kHz

5730-5900 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

     

5900-5950 kHz

5900-5950 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev

5,136

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5950-6200 kHz

5950-6200 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava

Na zahtjev/natječaj

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

6200-6525 kHz

6200-6525 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.130

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.130

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

5.132 5.137

5.132 5.137

DSC

  

Na zahtjev

  

MSI

 

6314 kHz

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

6525-6685 kHz

6525-6685 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

6685-6765 kHz

6685-6765 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

6765-7000 kHz

6765-7000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

ISM

 

6765-6795 kHz

 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

6765-6795 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.138 5.138A 5.139

5.138 5.138A

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

6765-6795 kHz

Opća dozvola

7000-7100 kHz

7000-7100 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.140 5.141 5.141A

      

7100-7200 kHz

7100-7200 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterska služba

  

Na zahtjev

5.141A 5.141B 5.141C 5.142

5.141C

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

7200-7300 kHz

7200-7300 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

7300-7400 kHz

7300-7400 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D

5.143 5.143B

  

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

7400-7450 kHz

7400-7450 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev

5.143B 5.143C

5.143B

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

7400-8800 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

7450-8100 kHz

7450-8100 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

7400-8800 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

    

5.143E 5.144

5.143E

     

8100-8195 kHz

8100-8195 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

7400-8800 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

8195-8815 kHz

8195-8815 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.132 5.145

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.132

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

5,111

5.111 5.145

DSC

  

Na zahtjev

  

MSI

 

8416,5 kHz

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

7400-8800 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

8815-8965 kHz

8815-8965 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

8965-9040 kHz

8965-9040 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

9040-9400 kHz

9040-9400 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

9400-9500 kHz

9400-9500 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

Radiodifuzija

 

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

Na zahtjev/natječaj

5.146

5.146

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

9500-9900 kHz

9500-9900 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.147

5.147

   

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

9900-9995 kHz

9900-9995 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

9995-10 003 kHz

9995-10 003 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (10 000 kHz)

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (10 000 kHz)

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.111

5.111

     

10 003-10 005 kHz

10 003-10 005 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SAR

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira

Istraživanje svemira

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.111

5.111

     

10 005-10 100 kHz

10 005-10 100 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.111

5.111

     

10 100-10 150 kHz

10 100-10 150 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Amaterska služba

  

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

10 150-11 175 kHz

10 150-11 175 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

10200-11000 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

    

11 175 –11 275 kHz

11 175-11 275 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

11 275-11 400 kHz

11 275-11 400 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

11 400-11 600 kHz

11 400-11 600 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

11 600-11 650 kHz

11 600-11 650 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.146

5.146

  

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

11 650-12 050 kHz

11 650-12 050 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.147

5.147

  

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

12 050-12 100 kHz

12 050-12 100 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.146

5.146

  

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

12 100 12 230 kHz

12 100-12 230 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

12 230-13 200 kHz

12 230-13 200 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.132 5.145

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.132 5.145

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

 

DSC

  

Na zahtjev

  

MSI

 

12579 kHz

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 200-13 260 kHz

13 200-13 260 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 260-13 360 kHz

13 260-13 360 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 360-13 410 kHz

13 360- 13 410 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

5.149

5.149

 

Radioastronomija

  

Na zahtjev

13 410-13 570 kHz

13 410-13 570 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

ISM

 

13553-13567 kHz

 

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

13553-13567 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.150

5.150

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

13553-13567 kHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 570-13 600 kHz

13 570-13 600 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.151

5.151

   

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 600-13 800 kHz

13 600-13 800 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

     

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 800-13 870 kHz

13 800-13 870 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.151

5.151

   

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

13 870-14 000 kHz

13 870-14 000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

14 000-14 250 kHz

14 000-14 250 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterska služba

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

14 250-14 350 kHz

14 250-14 350 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterska služba

  

Na zahtjev

5,152

 

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

14 350-14 990 kHz

14 350-14 990 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

14 990-15 005 kHz

14 990-15 005 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (15 000kHz)

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (15 000kHz)

civ.

SAR

  

Na zahtjev

5.111

5.111

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

15 005-15 010 kHz

15 005-15 010 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Istraživanje svemira

Istraživanje svemira

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

15 010-15 100 kHz

15 010-15 100 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

15 100-15 600 kHz

15 100-15 600 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

     

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

15 600-15 800 kHz

15 600-15 800 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.146

5.146

   

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

15 800-16 360 kHz

15 800-16 360 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.153

 

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

16 360-17 410 kHz

16 360-17 410 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.132 5.145

POMORSKA POKRETNA 5.109 5.110 5.132 5.145

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

 

DSC

  

Na zahtjev

  

MSI

 

16806,5 kHz

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

17 410-17 480 kHz

17 410-17 480 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

17 480-17 550 kHz

17 480-17 550 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.146

5.146

  

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

17 550-17 900 kHz

17 550-17 900 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

    

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

17 900-17 970 kHz

17 900-17 970 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

17 970-18 030 kHz

17 970-18 030 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

18 030-18 052 kHz

18 030-18 052 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

18 052-18 068 kHz

18 052-18 068 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Istraživanje svemira

Istraživanje svemira

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

18 068-18 168 kHz

18 068-18 168 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5,154

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

18 168-18 780 kHz

18 168-18 780 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

DSC

  

Na zahtjev

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

18 780-18 900 kHz

18 780-18 900 kHz

     

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

18 900-19 020 kHz

18 900-19 020 kHz

     

RADIODIFUZIJA 5.134

RADIODIFUZIJA 5.134

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

5.146

5.146

  

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

19 020-19 680 kHz

19 020-19 680 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

19 680-19 800 kHz

19 680-19 800 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.132

POMORSKA POKRETNA 5.132

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

  

MSI

 

19680,5 kHz

Na zahtjev

  

DSC

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

19 800-19 990 kHz

19 800-19 990 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

  

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

19 990-19 995 kHz

19 990-19 995 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SAR

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira

Istraživanje svemira

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.111

5.111

 

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

19 995-20 010 kHz

19 995-20 010 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (20 000 kHz)

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL (20 000 kHz)

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.111

5.111

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

12500-20000 kHz aktivni implantati za životinje

Opća dozvola

20 010-21 000 kHz

20 010-21 000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Pokretna

Pokretna

     

21 000-21 450 kHz

21 000-21 450 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

21 450-21 850 kHz

21 450-21 850 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

    

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

21 850-21 870 kHz

21 850-21 870 kHz

     

NEPOKRETNA 5.155A

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5,155

     

21 870-21 924 kHz

21 870-21 924 kHz

  

NEPOKRETNA 5.155B

NEPOKRETNA 5.155B

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

21 924-22 000 kHz

21 924-22 000 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

22 000-22855 kHz

22 000-22855 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.132

POMORSKA POKRETNA 5.132

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

5,156

 

MSI

 

22376 kHz

Na zahtjev

  

DSC

  

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

22 855-23 000 kHz

22 855-23 000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5,156

      

23 000-23 200 kHz

23 000-23 200 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

     

5,156

      

23 200-23 350 kHz

23 200-23 350 kHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ./voj.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA 5.156A

NEPOKRETNA 5.156A

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

23 350-24 000 kHz

23 350-24 000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.157

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.157

     

24 000-24 890 kHz

24 000-24 890 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

KOPNENA POKRETNA

KOPNENA POKRETNA

     

24 890-24990 kHz

24 890-24 990 kHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

24 990-25-005 kHz

24 990-25-005 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

(25 000 kHz)

(25 000 kHz)

     

25 005-25 010 kHz

25 005-25 010 kHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

Istraživanje svemira

Istraživanje svemira

     

25 010-25 070 kHz

25 010-25 070 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

25 070-25 210 kHz

25 070-25 210 kHz

     

POMORSKA POKRETNA

POMORSKA POKRETNA

civ.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

  

DSC

  

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

25 210-25 550 kHz

25 210-25 550 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

25 550-25 670 kHz

25 550-25 670 kHz

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

5.149

5.149

     

25 670-26 100 kHz

25 670-26 100 kHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

HF radio

 

Planiranje prema čl. 12. RR

Na zahtjev/natječaj

    

Predviđeno za uvođenje digitalnih sustava.

 
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

26 100-26 175 kHz

26 100-26 175 kHz

     

POMORSKA POKRETNA 5.132

POMORSKA POKRETNA 5.132

civ./voj.

Pomorska služba

  

Na zahtjev

  

MSI

 

26100,5 kHz

Na zahtjev

  

DSC

  

Na zahtjev

   

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

26 175-27 500 kHz

26 175-27 500 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

ISM

 

26957-27283 kHz

 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

CB radio (CEPT PR 27)

ERC/DEC/(96)02

26960-27410 kHz

Opća dozvola

5.150

5.150

  

ERC/DEC/(98)11

 
   

T/R 20-09

  
  

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

26957-27283 kHz; 148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

ERC/DEC/(01)16

  
  

SRD za upravljanje modelima

ERC/REC 70-03

26995; 27045; 27095; 27145;

Opća dozvola

    

ERC/DEC/(01)10

27195 kHz

 
  

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

26957-27283 kHz

Opća dozvola

   

ERC/DEC(01)02

 
   

SRD za primjene u željeznici

ERC/REC 70-03

27095 kHz

Opća dozvola

27500-28000 kHz

27500-28000 kHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

    

POKRETNA

POKRETNA

     

28-29,7 MHz

28-29,7 MHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

29,7-30,005 MHz

29,7-30,005 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

  

HCM

 

POKRETNA

NEPOKRETNA

SRD za indukcijske primjene

ERC/REC 70-03

148,5 kHz-30 MHz

Opća dozvola

   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

30-37,5 MHz

Opća dozvola

30,005-30,01 MHz

30,005-30.01 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

  

HCM

 

POKRETNA

NEPOKRETNA

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

30-37,5 MHz

Opća dozvola

DJELOVANJE U SVEMIRU

  

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

      

30,01-37,5 MHz

30,01-37,5 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj./civ.

  

HCM

 

POKRETNA

Nepokretna

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojasi 30,3-30,5 MHz i 32,15-32,45 MHz

Bez dozvole

  

SRD za upravljanje letećim modelima

ERC/REC 70-03

34995-35225 kHz

Opća dozvola

    

ERC/DEC/(01)11

  
   

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

30-37,5 MHz

Opća dozvola

37,5-38,25 MHz

37,5-38,25 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

  

HCM

 

POKRETNA

Nepokretna

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

Radioastronomija

Radioastronomija

 

5.149

5.149

     

38,25-39,986 MHz

38,25-39,986 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

  

HCM

 

POKRETNA

Nepokretna

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

39,986-40,02 MHz

39,986-40,02 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

  

HCM

POKRETNA

Nepokretna

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

Istraživanje svemira

  

40,02-40,66 MHz

40,02-40,66 MHz

    

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

  

HCM

POKRETNA

Nepokretna

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

40,66-40,7 MHz

40,66-40,7 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

ISM

 

HCM

 

POKRETNA

Nepokretna

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

5.150

5.150

SRD za upravljanje modelima

ERC/REC 70-03

40665; 40675; 40685; 40695 kHz

Opća dozvola

   

ERC/DEC/(01)12

  
   

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

    

ERC/DEC(01)03

 

40,7-40,98 MHz

40,7-40,98 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

  

HCM

POKRETNA

Nepokretna

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

40,98-41,015 MHz

40,98-41,015 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

  

HCM

POKRETNA

Nepokretna

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

Istraživanje svemira

  

5.160 5.161

 

41,015-44 MHz

41,015-44 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

  

HCM

 

POKRETNA

POKRETNA

 

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

5.160 5.161

  

44-46,4 MHz

44-46,4 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

  

HCM

 

POKRETNA

POKRETNA

 

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

5.162 5.162A

  

46,4-47 MHz

46,4-47 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

  

HCM

 

POKRETNA

POKRETNA

 

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

5.162 5.162A

  

47-48 MHz

47-48 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

Bez dozvole

5.162A 5.163 5.164 5.165

      

48-48,5 MHz

48-48,5 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

Bez dozvole

5.162A 5.163 5.164 5.165

      

48,5-50 MHz

48,5-50 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

Bez dozvole

5.162A 5.164 5.165

      

50-51 MHz

50-51 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

civ./voj.

PMR/PAMR

  

Na zahtjev

5.162A 5.164 5.165 5.169

Amaterska

Amaterska služba

 

50,0-51,9 MHz

Na zahtjev

   

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

51-52 MHz

51-52 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

civ./voj.

PMR/PAMR

  

Na zahtjev

5.162A 5.164 5.165 5.169

Amaterska

Amaterska služba

 

50,0-51,9 MHz

Na zahtjev

   

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

52-54 MHz

52-54 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

5.162A 5.164 5.165 5.169

 

54-61 MHz

54-61 MHz

     

RADIODIFUZIJA

KOPNENA POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.171

 

61-68 MHz

61-68 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV

ST61

TV VHF pojas I

Na zahtjev

5.162A 5.164 5.165 5.171

KOPNENA POKRETNA

     

68-70,45 MHz

68-70,45 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

PMR/PAMR

  

Na zahtjev

5,175

  

Amaterska služba

 

70.0-70,450 MHz

Na zahtjev

70,45-74,8 MHz

70,45-74,8 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

  

HCM

 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.149

 

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas 73,3-74,1 MHz

Bez dozvole

5.149 5.175 5.177 5.179

  

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

   

Radioastronomija

  

Na zahtjev

74,8-75,2 MHz

74,8-75,2 MHz

     

ZRAKOPLOVNA

ZRAKOPLOVNA

civ./voj.

ILS-marker

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

5.180 5.181

5.180

     

75,2-77,7 MHz

75,2-77,7 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

  

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

5.175 5.179

      

77,7-77,8 MHz

77,7-77,8 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

  

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

5,175

      

77,8-84,6 MHz

77,8-84,6 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

  

HCM

 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

  

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas 77,8-84,6 MHz

Bez dozvole

5.175 5.187

  

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

84,6-85 MHz

84,6-85 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

  

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

5.175 5.187

      

85-87,5 MHz

85-87,5 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ./voj.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

  

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

5.175 5.187

      

87,5-100 MHz

87,5-100 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

VHF radio

GE84

 

Na zahtjev/Natječaj

5.190

 

Bežične audio primjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

100-108 MHz

100-108 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

VHF radio

GE84

 

Na zahtjev/Natječaj

5.192 5.194

 

Bežične audio primjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

108-117,975 MHz

108-117,975 MHz

     

ZRAKOPLOVNA

ZRAKOPLOVNA

civ./voj.

Zrakoplovna služba

 

ILS/Lokalizer (108-112 MHz)

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

   

VOR (108-117,975 MHz)

 

5.197 5.197A

5.197A

     

117,975-121,45 MHz

117,975-121,45 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ./voj.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5.200

5.200

     

121,45-121,55 MHz

121,45-121,55 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ./voj.

EPIRB

 

Za sigurnost i u slučajevima opasnosti

Na zahtjev

5.111 5.200

5.111 5.200

     

121,55-136 MHz

121,55-136 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ./voj.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5.200 5.201

5.200

     

136-137 MHz

136-137 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (R)

civ./voj.

Zrakoplovna služba

  

Na zahtjev

5.202

      

137-137,025 MHz

137-137,025 MHz

     

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

 

POKRETNA SATELITSKA (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

POKRETNA

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv.-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

 

Sportsko zrakoplovstvo

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv.-Z)

Djelovanje u svemiru (sv.-Z)

     

Nepokretna

Istraživanje svemira (sv.-Z)

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

5.208

     

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

      

137,025-137,175 MHz

137,025-137,175 MHz

     

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

 

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv.-Z)

POKRETNA

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv.-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

 

Sportsko zrakoplovstvo

  

Na zahtjev

Nepokretna

Djelovanje u svemiru (sv.-Z)

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Istraživanje svemira (sv.-Z)

     

Pokretna satelitska (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

5.208

     

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

      

137,175-137,825 MHz

137,175-137,825 MHz

     

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

 

POKRETNA SATELITSKA (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

POKRETNA

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv.-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

 

Sportsko zrakoplovstvo

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv.-Z)

Djelovanje u svemiru (sv.-Z)

     

Nepokretna

Istraživanje svemira (sv.-Z)

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

5.208

     

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

      

137,825-138 MHz

137,825-138 MHz

     

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

 

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv.-Z)

POKRETNA

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv.-Z)

Pokretna satelitska (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

 

Sportsko zrakoplovstvo

  

Na zahtjev

Nepokretna

Djelovanje u svemiru (sv.-Z)

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne (R)

Istraživanje svemira (sv.-Z)

     

Pokretna satelitska (sv.-Z) 5.208A 5.209 5.347A

5.208

     

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

      

138-143,6 MHz

138-143,6 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ./voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

5.210 5.211 5.212 5.214

KOPNENA POKRETNA

PMR/PAMR

  

Na zahtjev

143,60-143,65 MHz

143,60-143,65 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ./voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv.-Z)

KOPNENA POKRETNA

PMR/PAMR

  

Na zahtjev

5.211 5.212 5.214

      

143,65-144,00 MHz

143,65-144,00 MHz

     

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

ZRAKOPLOVNA POKRETNA (OR)

civ./voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

5.210 5.211 5.212 5.214

KOPNENA POKRETNA

PMR/PAMR

  

Na zahtjev

144-146 MHz

144-146 MHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

     

5.216

      

146-146,8 MHz

146-146,8 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

      

146,8-148 MHz

146,8-148 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

      

148-148,4 MHz

148-148,4 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

148.00-150.05 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv.) 5.209

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv.) 5.209

5.218 5.219 5.221

     

5.218 5.219 5.221

      

148,4-149,9 MHz

148,4-149,9 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

148.00-150.05 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv.) 5.209

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv.) 5.209

5.218 5.219 5.221

     

5.218 5.219 5.221

      

149,90-150,05 MHz

149,90-150,05 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv.) 5.209 5.224A

POKRETNA

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

148.00-150.05 MHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.224B

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv.) 5.209 5.224A

PMR/PAMR

T/R 25-08

 

Na zahtjev

5.220 5.222 5.223

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.224B

     
 

5.220 5.222 5.223

     

150,05-151,4 MHz

150,05-151,4 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

5.149

     

5.149

      

151,4-153 MHz

151,4-153 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

5.149

     

5.149

      

153-154 MHz

153-154 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

      

Meteorološka pomoć

      

154-154,5 MHz

154-154,5 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

      

5,226

      

154,50-154,65 MHz

154,50-154,65 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

      

5,226

      

154,65-156,00 MHz

154,65-156,00 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

      

5,226

      

156,0000-156,4875 MHz

156,0000-156,4875 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ./voj.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

5.226

     

5.226

      

156,4875-156,5375 MHz

156,4875-156,5375 MHz

     

NEPOKRETNA

POMORSKA POKRETNA (za slučaj opasnosti i poziv putem DSC)

civ./voj.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA (za slučaj opasnosti i poziv putem DSC)

5.111 5.226

     

5.111 5.226 5.227

      

156,5375-156,5625 MHz

156,5375-156,5625 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POMORSKA POKRETNA (za slučaj opasnosti i poziv putem DSC)

5.111 5.226

     

5.111 5.226 5.227

      

156,5625-156,7625 MHz

156,5625-156,7625 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

civ.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne (R)

5.226

     

5.226

      

156,7625-156,8375 MHz

156,7625-156,8375 MHz

     

POMORSKA POKRETNA (za slučaj opasnosti i poziv upomoć)

POMORSKA POKRETNA (za slučaj opasnosti i poziv upomoć)

civ./voj.

Pomorska služba

RR Appendix 18

Međunarodna frekvencija za slučaj opasnosti i poziv

Na zahtjev

5.111 5.226

5.111 5.226

   

upomoć

 
     

HCM

 

156,8375-157,4500 MHz

156,8375-157,4500 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.226

     

5.226

      

157,45-160,60 MHz

157,45-160,60 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

5.229

      

160,600-160,975 MHz

160,600-160,975 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.226

     

5.226 5.229

      

160,975-161,475 MHz

160,975-161,475 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

      

161,475-162,050 MHz

161,475-162,050 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

Pomorska služba

RR Appendix 18

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.226 5.227A

AIS

ECC/DEC/(99)17

161,975; 162,025 MHz

Na zahtjev

5.226 5.229 5.227A

      

162,05-165,20 MHz

162,05-165,20 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

      

5,229

      

165,200-165,225 MHz

165,200-165,225 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

      

5,229

      

165,225-169,400 MHz

165,225-169,400 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

      

5,229

      

169,400-169,825 MHz

169,400-169,825 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Pomagala za osobe oštećenog sluha

ERC/REC 70-03

169,400-169,475; 169,4875-169,5875 MHz;

Opća dozvola

5,229

  

ECC/DEC/(05)02

Raspon podešavanja 169,4-174,0 MHz

 
   

Daljinsko očitanje brojila

ERC/REC 70-03

 
   

ECC/DEC/(05)02

 
   

SRD za uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

169,4750-169,4875; 169,5875-169,6000 MHz

Opća dozvola

    

ECC/DEC/(05)02

  

169,825-174 MHz

169,825-174 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ./voj.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Pomagala za osobe oštećenog sluha

ERC/REC 70-03

173,965-174,015 MHz;

Opća dozvola

5,229

    

Raspon podešavanja 169,4-174,0 MHz

 

174-216 MHz

174-216 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV / DTV

GE06

TV VHF Pojas III

Na zahtjev/Natječaj

5.235 5.237

 

T-DAB

GE06

 

Natječaj

  

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

Podešavanje frekvencije

Na zahtjev

216-223 MHz

216-223 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV / DTV

GE06

TV VHF Pojas III

Na zahtjev/Natječaj

5.235 5.237 5.243

 

T-DAB

GE06

 

Natječaj

223-225 MHz

223-225 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ./voj.

TV / DTV

GE06

TV VHF Pojas III

Na zahtjev/Natječaj

Nepokretna

  

T-DAB

GE06

 

Natječaj

Pokretna

      

5.243 5.246 5.247

      

225-230 MHz

225-230 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ./voj.

TV / DTV

GE06

TV VHF Pojas III

Na zahtjev/Natječaj

Nepokretna

Kopnena pokretna

 

T-DAB

GE06

 

Natječaj

Pokretna

      

5.246 5.247

      

230-235 MHz

230-235 MHz

     

NEPOKRETNA

RADIODIFUZIJA

civ./voj.

T-DAB

WI95revCO07

 

Natječaj

POKRETNA

POKRETNA

     

5.247 5.251 5.252

      

235-240 MHz

235-240 MHz

     

NEPOKRETNA

RADIODIFUZIJA

civ./voj.

T-DAB

WI95revCO07

 

Natječaj

POKRETNA

POKRETNA

     

5.252 5.254

5.254

     

240,00-242,95 MHz

240,00-242,95 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA

5.254

     

5.111 5.254 5.256

      

242,95-243,05 MHz

242,95-243,05 MHz

     

NEPOKRETNA

ZRAKOPLOVNA POKRETNA

civ.

EPIRB

 

Za sigurnost i u slučajevima opasnosti

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

5.111 5.254 5.256

5.111 5.254 5.256

     

243,05-267,00 MHz

243,05-267,00 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

Kontrola zračnog prometa

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.254

    

Bez dozvole

5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A

      

267-272 MHz

267-272 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

Kontrola zračnog prometa

Na zahtjev

POKRETNA

5.254 5.257

    

Bez dozvole

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

      

5.254 5.257

      

272-273 MHz

272-273 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Bez dozvole

POKRETNA

5.254

    

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

     

5.254

     

273-312 MHz

273-312 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

POKRETNA

5.254

     

5.254

      

312-315 MHz

312-315 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

POKRETNA

5.254 5.255

     

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.254 5.255

      

315-322 MHz

315-322 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

POKRETNA

5.254

     

5.254

      

322-328,6 MHz

322-328,6 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOASTRONOMIJA

5.149

     

5.149

      

328,6-335,4 MHz

328,6-335,4 MHz

     

ZRAKOPLOVNA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ./voj.

ILS/Glidepath

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

5,258

     

5.258 5.259

      

335,4-380 MHz

335,4-370,0 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

POKRETNA

5.254

     

5.254

370-380 MHz

    
 

NEPOKRETNA

civ./voj.

Reporterski linkovi

  

Na zahtjev

 

POKRETNA

     

380-385 MHz

380-385 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

E-TETRA

ERC/DEC/(96)01

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

   

T/R 02-02

  

5.254

   

T/R 25-08

  
  

E-DMO

ERC/DEC/(01)19

380,-380,15 MHz

Na zahtjev

385-387 MHz

385-387 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

TETRA

ERC/DEC/(96)04

 

Na zahtjev

POKRETNA

   

ERC/DEC/(99)02

  

5.254

   

ERC/DEC/(99)03

  
    

T/R 02-02

  
    

T/R 25-08

  

387-390 MHz

387-390 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

TETRA

ERC/DEC/(96)04

 

Na zahtjev

POKRETNA

   

ERC/DEC/(99)02

  

Pokretna satelitska (sv-Z) 5.208A 5.254 5.255

   

ERC/DEC/(99)03

  

5.347A

   

T/R 02-02

  
    

T/R 25-08

  

390-399,9 MHz

390-395 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

E-TETRA

ERC/DEC/(96)01

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

5.254

  

T/R 02-02

  

5.254

   

T/R 25-08

  
  

E-DMO

ERC/DEC/(01)19

390,-390,15 MHz

Na zahtjev

395-399,9 MHz

395-399,9 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

TETRA

ERC/DEC/(96)04

 

Na zahtjev

POKRETNA

5.254

  

T/R 02-02

  

5.254

   

T/R 25-08

  

399,9-400,05 MHz

399,9-400,05 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.209 5.224A

POKRETNA SATELITSKA (Z.sv) 5.209 5.224A

civ./voj.

   

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.222 5.224B 5.260

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.222 5.224B 5.260

     

5.220

5.220

     

400,05-400,15 MHz

400,05-400,15 MHz

     

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL-SATELITSKA

FREKVENCIJSKA NORMA I VREMENSKI SIGNAL-SATELITSKA

civ.

400,1 MHz

  

Na zahtjev

5.261 5.262

5.261

     

400,15-401,00 MHz

400,15-401,00 MHz

     

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

civ.

LEO

ERC/DEC/(99)06

 

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

Radijske meteo-sonde

  

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.208A 5.209 5.347A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.208A 5.209 5.347A

    

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.263

Istraživanje svemira (sv-Z) 5.263

     

Djelovanje u svemiru (sv-Z)

5.264

     

5.262 5.264

      

401-402 MHz

401-402 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv)

civ.

Radijske meteo-sonde

  

Na zahtjev

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (Z-sv)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (Z-sv)

 

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

Aktivni medicinski implantati

Opća dozvola

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

      

Nepokretna

      

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

      

402-403 MHz

402-403 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv)

civ.

Radijske meteo-sonde

  

Na zahtjev

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (Z-sv)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (Z-sv)

 

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

Aktivni medicinski implantati

Opća dozvola

Nepokretna

   

ERC/DEC/(01)17

402-405 MHz

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

      

403-405 MHz

403-405 MHz

     

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

civ.

Radijske meteo-sonde

  

Na zahtjev

Nepokretna

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

Aktivni medicinski implantati

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

   

ERC/DEC/(01)17

402-405 MHz

 

405-406 MHz

405-406 MHz

     

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

civ.

Radijske meteo-sonde

  

Na zahtjev

Nepokretna

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

SRD za bežične primjene u medicini

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

   

ERC/DEC/(01)17

  

406-406,1 MHz

406-406,1 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

civ.

Satelitski EPIRB

 

Za sigurnost i u slučajevima opasnosti

Na zahtjev

5.266 5.267

5.266 5.267

     

406,1-410 MHz

406,1-410 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOASTRONOMIJA

5.149

     

5.149

      

410-420 MHz

410-420 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

   

ECC/DEC/(04)06

 

Natječaj

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.268

   

T/R 25-08

  

420-430 MHz

420-430 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

Radiolokacijska

  

ECC/DEC/(04)06

 

Natječaj

Radiolokacijska

   

T/R 25-08

  

430-432 MHz

430-432 MHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amateri

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

D-GPS

  

Na zahtjev

5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277

   

432-433,05 MHz

432-433,05 MHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amateri

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

D-GPS

  

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje - satelitska (aktivno) 5.297A

      

5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280

      

433,05-434,79 MHz

433,05-434,79 MHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

ISM

   

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Amateri

  

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje - satelitska (aktivno) 5.297A

Kopnena pokretna

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281

5.138

     

434,79-438,00 MHz

434,79-438,00 MHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

 

435-438 MHz

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

AMATERSKA SATELITSKA

     

Istraživanje Zemlje - satelitska (aktivno) 5.297A

RADIOLOKACIJSKA

     

5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282

      

438-440 MHz

438-440 MHz

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amateri

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283

      

440-450 MHz

440-450 MHz

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

civ.

PMR/PAMR

T/R 25-08

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

Radiolokacijska

PMR 446

ERC/DEC/(98)25

 

Opća dozvola

Radiolokacijska

   

ERC/DEC/(98)26

  

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

   

ERC/DEC/(98)27

  

450-455 MHz

450-455 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA 5.286AA

   

ECC/DEC/(04)06

  

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

   

T/R 25-08

  

455-456 MHz

455-456 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA 5.286AA

   

ECC/DEC/(04)06

  

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

   

T/R 25-08

  

456-459 MHz

456-459 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA 5.286AA

5.287

  

ECC/DEC/(04)06

  

5.271 5.287 5.288

   

T/R 25-08

  
  

Palubne postaje WLL

T/R 32-02

 

Na zahtjev

459-460 MHz

459-460 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA 5.286AA

   

ECC/DEC/(04)06

  

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

   

T/R 25-08

  

460-470 MHz

460-470 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

POKRETNA 5.286AA

5.287

  

ECC/DEC/(04)06

  

Meteorološka satelitska (sv-Z)

   

T/R 25-08

  

5.287 5.288 5.289 5.290

 

Palubne postaje WLL

T/R 32-02

 

Na zahtjev

470-608 MHz

470-608 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV / DTV

GE06

TV UHF pojas IV (470-582MHz) i V (582-862 MHz)

Na zahtjev/Natječaj

5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306

Pokretna

 

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

 

Na zahtjev

608-614 MHz

608-614 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV / DTV

GE06

TV UHF pojas V (582-862 MHz)

Na zahtjev/Natječaj

5.149 5.296 5.300 5.304 5.306 5.312

Pokretna

 

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

 

Na zahtjev

 

5.149 5.306

    

614-790 MHz

614-790 MHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV / DTV

GE06

TV UHF pojas V (582-862 MHz)

Na zahtjev/Natječaj

5.296 5.300 5.311A 5.312

Pokretna

 

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

 

Na zahtjev

790-862 MHz

790-862 MHz

     

NEPOKRETNA

RADIODIFUZIJA

civ.

TV / DTV

GE06

TV UHF pojas V (582-862 MHz)

Na zahtjev/ Natječaj/Javna dražba

RADIODIFUZIJA

POKRETNA 5.316

 

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

 

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.316B 5.317A

 

IMT

 

Ovaj pojas se razmatra za buduće pokretne primjene

Javna dražba

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319 5.321

      

862-890 MHz

862-870 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

SRD za uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.317A

   

ERC/DEC/(97)06

  

RADIODIFUZIJA 5.322

  

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

5.319 5.323

   

ERC/DEC/(01)04

  
  

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

 

Na zahtjev

  

RFID

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

  

SRD za bežične audio primjene

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

   

ERC/DEC/(01)18

 
 

870-876 MHz

    
 

POKRETNA

civ./voj.

Digitalni PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

    

T/R 25-08

  
   

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

 

876-880 MHz

    
 

POKRETNA

civ./voj.

GSM-R

ECC/DEC/(02)05

HCM

Na zahtjev

    

ECC/DEC/(02)09

 
    

ECC/DEC/(02)10

 
    

T/R 25-09

  
  

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

 

880-890 MHz

    
 

POKRETNA

civ.

GSM

ERC/DEC/(97)02

E-GSM, dodatni kanali na zahtjev operatora

Natječaj

    

ECC/REC 05-08

HCM

 
   

IMT

ECC/DEC/(06)13

 

Natječaj

    

ECC/REC/(08)02

 

890-942 MHz

890-915 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.317A

civ.

GSM

ERC/DEC/(94)01

HCM

Natječaj

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.317A

Radiolokacijska

  

ECC/REC 05-08

Dodatni kanali na zahtjev operatora

 

RADIODIFUZIJA 5.322

  

IMT

ECC/DEC/(06)13

 

Natječaj

Radiolokacijska 5.323

   

ECC/REC/(08)02

 
 

915-921 MHz

    
 

POKRETNA

civ./voj.

Digitalni PMR/PAMR

ERC/DEC/(96)04

HCM

Na zahtjev

 

Radiolokacijska

  

ECC/REC 05-08

  
  

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

 

921-925 MHz

    
 

POKRETNA

civ./voj.

GSM-R

ECC/DEC/(02)05

HCM

Na zahtjev

 

Radiolokacijska

  

ECC/DEC/(02)09

  
    

ECC/DEC/(02)10

 
    

ECC/REC 05-08

 
    

T/R 25-09

  
  

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

 

925-935 MHz

    
 

POKRETNA

civ.

GSM

ERC/DEC/(97)02

E-GSM, dodatni kanali na zahtjev operatora

Natječaj

 

Radiolokacijska

  

ECC/REC 05-08

HCM

 
   

IMT

ECC/DEC/(06)13

 

Natječaj

    

ECC/REC/(08)02

 
 

935-942 MHz

    
 

POKRETNA

civ.

GSM

ERC/DEC/(94)01

HCM

Natječaj

 

Radiolokacijska

  

ECC/REC 05-08

Dodatni kanali na zahtjev operatora

 
   

IMT

ECC/DEC/(06)13

 

Natječaj

    

ECC/REC/(08)02

 

942-960 MHz

942-960 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.317A

civ.

GSM

ERC/DEC/(94)01

HCM

Natječaj

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.317A

   

ECC/REC 05-08

Dodatni kanali na zahtjev operatora

 

RADIODIFUZIJA 5.322 5.323

  

IMT

ECC/DEC/(06)13

 

Natječaj

  

ECC/REC/(08)02

 

960-1164 MHz

960-1164 MHz

     

ZRAKOPLOVNA

ZRAKOPLOVNA

civ./voj.

Navigacijski sustavi

 

DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA 5.328

RADIONAVIGACIJSKA 5.328

Sustavi obrane

Bez dozvole

1164-1215 MHz

1164-1215 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328

civ./voj.

Navigacijski sustavi

 

DME, JTIDS, MIDS, SSR, TACAN

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv.-Z)(sv.-sv.) 5.328B

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv.-Z)(sv.-sv.) 5.328B

Galileo

 

1164-1214 MHz

Opća dozvola

5.328A

5.328A

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

1215-1240 MHz

1215-1240 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ./voj.

GPS

 

1215,6-1239,6 MHz

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

Radarski i navigacijski sustavi

  

Bez dozvole

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

5.330 5.331 5.332

5.331 5.332

     

1240-1260 MHz

1240-1260 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ./voj.

Amaterska služba

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

Radarski i navigacijski sustavi

  

Bez dozvole

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

Amaterska

Amaterska

     

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A

5.282 5.331 5.332 5.335A

     

1260-1270 MHz

1260-1270 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

Galileo

 

1260-1300 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radarski i navigacijski sustavi

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

Amaterska

Amaterska

     

5.282 5.330 5.331 5.335 5.335A

Amaterska satelitska

     
 

5.282 5.331 5.335A

     

1270-1300 MHz

1270-1300 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

Amaterska služba

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329 5.329A

Galileo

 

1260-1300 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

Radarski i navigacijski sustavi

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

 

Radari za vjetar

 

1270-1295 MHz

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

    

5.330 5.331 5.335 5.335A

5.331 5.335A

     

1300-1350 MHz

1300-1350 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337

civ.

Radarski i navigacijski sustavi

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

Radioastronomija

 

Spektralne linije (1330-1400 MHz)

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Z-sv)

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Z-sv)

 

Satelitski navigacijski sustavi

  

Na zahtjev

5.149 5.337A

5.149 5.337A

     

1350-1400 MHz

1350-1375 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA

POKRETNA

Mikrovalne veze

T/R 13-01 Annex A

 

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radarski sustavi (vojni)

  

Na zahtjev

5.149 5.338 5.338A 5.339

5.149 5.338A 5.339

 

Radioastronomija

 

Spektralne linije (1330-1400 MHz)

 
 

1375-1400 MHz

    
 

NEPOKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

 

POKRETNA

Mikrovalne veze

T/R 13-01 Annex B

 

Na zahtjev

 

RADIOLOKACIJSKA

 

Radarski sustavi (vojni)

  

Bez dozvole

 

5.149 5.338A 5.339

 

Radioastronomija

 

Spektralne linije (1330-1400 MHz)

Na zahtjev

1400-1427 MHz

1400-1427 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

 

SVE SU EMISIJE ZABRANJENE!

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.341

5.340

     

1427-1429 MHz

1427-1429 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Mikrovalne veze

T/R 13-01 Annex B

 

Na zahtjev

DJELOVANJE U SVEMIRU (Z-sv)

5.341 5.338A

     

5.341 5.338A

      

1429-1452 MHz

1429-1452 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Mikrovalne veze

T/R 13-01 Annex B

 

Na zahtjev

5.341 5.338A 5.342

5.341 5.338A

     

1452-1492 MHz

1452-1492 MHz

     

RADIODIFUZIJA 5.345

RADIODIFUZIJA 5.345

civ.

T-DAB

MA02 revCO07

1452-1479,5 MHz

Natječaj

SATELITSKA RADIODIFUZIJA 5.345 5.347A

SATELITSKA RADIODIFUZIJA 5.345 5.347A

S-DAB

ECC/DEC/(03)02

1479,5-1492 MHz

Natječaj

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

Nepokretna

     

5.341 5.342

5,341

     

1492-1518 MHz

1492-1518 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

T/R 13-01 Annex A

HCM

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

   

5.341 5.342

 

1518-1525 MHz

1518-1525 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

Jednosmjerne mikrovalne veze

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(04)09

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.348 5.348A 5.351A

  

ECC/DEC/(07)04

  

5.341 5.342

5.341

  

ECC/DEC/(07)05

  
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1525-1530 MHz

1525-1530 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

  

ECC/DEC/(02)11

  

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

5.351 5.354

  

ECC/DEC/(07)04

  

Istraživanje Zemlje satelitsko

   

ECC/DEC/(07)05

  

Pokretna osim zrakoplovne pokretne 5.349

 

Jednosmjerne mikrovalne veze

  

Na zahtjev

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354

  

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1530-1533 MHz

1530-1533 MHz

    

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A 5.353A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A 5.353A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

  

ECC/DEC/(02)11

  

Istraživanje Zemlje satelitsko

Istraživanje Zemlje satelitsko

  

ECC/DEC/(07)04

  

Nepokretna

Nepokretna

  

ECC/DEC/(07)05

  

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

 

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

5.341 5.342 5.351 5.354

5.351 5.354

     

1533-1535 MHz

1533-1535 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A 5.353A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A 5.353A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

Prvenstveno GMDSS

Opća dozvola

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

  

ECC/DEC/(02)11

  

Istraživanje Zemlje satelitsko

Istraživanje Zemlje satelitsko

  

ECC/DEC/(07)04

  

Nepokretna

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

  

ECC/DEC/(07)05

  

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

5.351 5.354

 

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

5.341 5.342 5.351 5.354

      

1535-1544 MHz

1535-1544 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

Prvenstveno GMDSS

Opća dozvola

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355

5.351 5.353A 5.354

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

 
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1544-1545 MHz

1544-1545 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

Isključivo komunikacija u slučaju opasnosti i sigurnosna komunikacija (uključujući GMDSS)

Opća dozvola

5.341 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A

5.354 5.356

  

ECC/DEC/(02)11

 
    

ECC/DEC/(07)04

 
    

ECC/DEC/(07)05

 
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1545-1555 MHz

1545-1555 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357 5.357A 5.359

5.351 5.354 5.357 5.357A

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

 
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1555-1559 MHz

1555-1559 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.347A 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.359 5.362A

5.351 5.354

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

 
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1559-1610 MHz

1559-1610 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Galileo

 

1559,42-1591,42 MHz

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329A 5.347A

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.329A 5.347A

GPS

 

1563,42-1587,42 MHz

Opća dozvola

5 341 5.362B 5.362C

      

1610-1610,6 MHz

1610-1610,6 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ERC/DEC/(97)03

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

  

ERC/DEC/(97)05

  

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

  

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

  
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1610,6-1613,8 MHz

1610,6-1613,8 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ERC/DEC/(97)03

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

  

ERC/DEC/(97)05

  

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

  

ECC/DEC/(07)04

  

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

5.149 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

  

ECC/DEC/(07)05

  
  

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

  

Radioastronomija

  

Na zahtjev

1613,8-1626,5 MHz

1613,8-1626,5 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ERC/DEC/(97)03

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

  

ERC/DEC/(97)05

  

Pokretna satelitska (sv-Z) 5.347A

Pokretna satelitska (sv-Z) 5.347A

  

ECC/DEC/(07)04

  

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372

5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372

  

ECC/DEC/(07)05

 
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1626,5-1631,5 MHz

1626,5-1631,5 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

Prvenstveno GMDSS

Opća dozvola

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.359

5.351 5.353A 5.354

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

 
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1631,5-1636,5 MHz

1631,5-1636,5 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

Prvenstveno GMDSS

Opća dozvola

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.359 5.374

5.351 5.353A 5.354 5.374

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

  
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1636,5-1645,5,5 MHz

1636,5-1645,5,5 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

Prvenstveno GMDSS

Opća dozvola

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.359

5.351 5.353A 5.354

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

  
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1645,5-1646,5 MHz

1645,5-1646,5 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(07)04

Komunikacija u slučaju opasnosti i sigurnosna komunikacija (uključujući GMDSS )

Opća dozvola

5.341 5.354 5.375

5.354 5.375

  

ECC/DEC/(07)05

 
      
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1646,5-1656,5 MHz

1646,5-1656,5 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

5.341 5.351 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.376

5.351 5.354 5.357A 5.376

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

  
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1656,5-1660 MHz

1656,5-1660 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

5.341 5.351 5.354 5.355 5.359 5.362A 5.374

5.351 5.354 5.374

  

ECC/DEC/(02)11

  
    

ECC/DEC/(07)04

  
    

ECC/DEC/(07)05

  
   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1660-1660,5 MHz

1660-1660,5 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(02)08

 

Opća dozvola

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

  

ECC/DEC/(02)11

  

5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A

5.149 5.351 5.354 5.376A

  

ECC/DEC/(07)04

  
   

ECC/DEC/(07)05

  
   

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

   

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

1660,5-1668 MHz

1660,5-1668 MHz

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

Nepokretna

Nepokretna

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

     

5.149 5.341 5.379 5.379A

5.149 5.379A

     

1668-1668,4 MHz

1668-1668,4 MHz

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A 5.379B 5.379C

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A 5.379B 5.379C

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

Nepokretna

Nepokretna

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

     

5.149 5.341 5.379 5.379A

5.149 5.379A

     

1668,4-1670 MHz

1668,4-1670 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Meteorologija

  

Na zahtjev

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A 5.379B 5.379C

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A 5.379B 5.379C

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149 5.341 5.379D 5.379E

5.149 5.379D 5.379E

     

1670-1675 MHz

1670-1675 MHz

     

NEPOKRETNA

METEOROLOŠKA POMOĆ

civ.

Meteorološki sateliti

  

Opća dozvola

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

Satelitski pokretni sustavi (sv-Z)

ECC/DEC/(04)09

 

Opća dozvola

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA

  

ECC/DEC/(07)04

  

POKRETNA

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A 5.379B

  

ECC/DEC/(07)05

  

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A 5.379B

Nepokretna

 

IMT satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

5.379D 5.379E 5.380A

     

1675-1690 MHz

1675-1690 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Meteorološke sonde

  

Na zahtjev

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

Meteorološki sateliti

  

Opća dozvola

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

5.341

      

1690-1700 MHz

1690-1700 MHz

     

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

civ.

Meteorološki sateliti

 

Satelitsko istraživanje Zemlje (5.289)

Opća dozvola

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

     

Nepokretna

Nepokretna

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

     

5.289 5.341 5.382

5,289

     

1700-1710 MHz

1700-1710 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Meteorološki sateliti

 

Satelitsko istraživanje Zemlje (5.289)

Opća dozvola

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

     

5.289 5.341

5.289

     

1710-1785 MHz

1710-1785 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

GSM

ERC/DEC/(95)03

Dodatni kanali na zahtjev operatora

Natječaj

POKRETNA 5.384A

POKRETNA 5.384A

  

ECC/REC/(05)08

HCM

 

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387

5.149 5.385

 

IMT

ERC/DEC/(06)07

 

Natječaj

    

ERC/DEC/(06)13

  
    

ECC/REC/(08)02

  

1785-1800 MHz

1785-1800 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radiomikrofoni

ERC/REC 70-03

 

Na zahtjev

POKRETNA 5.384A

POKRETNA 5.384A

     

5.386 5.387

      

1800-1805 MHz

1800-1805 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

Širokopojasni bežični pristup

  

Javna dražba

POKRETNA 5.384A

Nepokretna

     

5.386

      

1805-1880 MHz

1805-1880 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

GSM

ERC/DEC/(95)03

Dodatni kanali na zahtjev operatora

Natječaj

POKRETNA 5.384A

POKRETNA

  

ECC/REC/(05)08

HCM

 

5.386

  

IMT

ERC/DEC/(06)07

 

Natječaj

    

ERC/DEC/(06)13

  
    

ECC/REC/(08)02

  

1880-1885 MHz

1880-1885 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.384A

civ.

DECT

ERC/DEC/(94)03

 

Opća dozvola

POKRETNA 5.384A

Nepokretna

     

1885-1900 MHz

1885-1900 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.388A

civ.

DECT

ERC/DEC/(94)03

 

Opća dozvola

POKRETNA 5.388A 5.388B

Nepokretna

     

5.388

5.388

     

1900-1980 MHz

1900-1980 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.388A

civ.

IMT

ECC/DEC/(06)01

HCM

Natječaj

POKRETNA 5.388A 5.388B

Nepokretna

  

ERC/REC/(01)01

  

5.388

5.388

     

1980-2010 MHz

1980-2010 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

IMT - satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

 

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(97)03

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.351A

Nepokretna

  

ECC/DEC/(97)05

  

5.388 5.389A 5.389B 5.389F

5.388 5.389A

     

2010-2025 MHz

2010-2025 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.388A

civ.

IMT

ECC/DEC/(06)01

HCM

Natječaj

POKRETNA 5.388A 5.388B

Nepokretna

  

ERC/REC/(01)01

  

5.388

5.388

     

2025-2110 MHz

2025-2070 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv) (sv-sv)

NEPOKRETNA

voj.

  

HCM

 

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.391

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA 5.391

      

DJELOVANJE U SVEMIRU (Z-sv) (sv-sv)

2070-2110 MHz

    

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA(Z-sv) (sv-sv)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv) (sv-sv)

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-01 Annex C

Prijenos modulacije za VHF radio

Na zahtjev

5.392

NEPOKRETNA

Istraživanje svemira/Zemlje

 

HCM

Na zahtjev

 

POKRETNA 5.391

     
 

DJELOVANJE U SVEMIRU (Z-sv) (sv-sv)

     
 

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA(Z-sv) (sv-sv)

     
 

5.392

     

2110-2120 MHz

2110-2120 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.388A

civ.

IMT

ECC/DEC/(06)01

HCM

Natječaj

POKRETNA 5.388A 5.388B

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (Z-sv)

  

ERC/REC/(01)01

  

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (Z-sv)

Nepokretna

     

5.388

5.388

     

2120-2160 MHz

2120-2160 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.388A

civ.

IMT

ECC/DEC/(06)01

HCM

Natječaj

POKRETNA 5.388A 5.388B

Nepokretna

  

ERC/REC/(01)01

  

5.388

5.388

     

2160-2170 MHz

2160-2170 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA 5.388A

civ.

IMT

ECC/DEC/(06)01

HCM

Natječaj

POKRETNA 5.388A 5.388B

Nepokretna

  

ERC/REC/(01)01

  

5.388

5.388

     

2170-2200 MHz

2170-2200 MHz

     

NEPOKRETNA

POKRETNA

civ.

IMT - satelitska sastavnica

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.351A

 

Satelitski pokretni sustavi

ECC/DEC/(97)03

 

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.351A

Nepokretna

  

ECC/DEC/(97)05

  

5.388 5.389A 5.389F

5.388 5.389A

     

2200-2290 MHz

2200-2245 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z) (sv-sv)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z) (sv-sv)

voj.

  

HCM

 

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA 5.391

POKRETNA 5.391

     

DJELOVANJA U SVEMIRU (sv-Z)(sv-sv)

DJELOVANJA U SVEMIRU (sv-Z)(sv-sv)

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z)(sv-sv)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z)(sv-sv)

     

5.392

5.392

    
 

2245-2290 MHz

    
 

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z) (sv-sv)

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

 

HCM

Na zahtjev

 

NEPOKRETNA

Istraživanje svemira/Zemlje

  

Na zahtjev

 

POKRETNA 5.391

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

 

DJELOVANJA U SVEMIRU (sv-Z)(sv-sv)

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

 

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z)(sv-sv)

     
 

5.392

     

2290-2300 MHz

2290-2300 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (sv-Z)

     

2300-2400 MHz

2300-2400 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

     

Radiolokacijska

Radiolokacijska

     

5,395

      

2400-2450 MHz

2400-2450 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

ISM

   

POKRETNA

POKRETNA

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/DEC/(01)08

2400-2483,5 MHz

Opća dozvola

Amaterska

Amaterska

 

ERC/REC 70-03

 

Radiolokacijska

Amaterska satelitska

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

2400-2483,5 MHz

Opća dozvola

5.150 5.282

Radiolokacijska

SRD za primjene u željeznici

ERC/REC 70-03

2446-2454 MHz

Opća dozvola

 

5.150 5.282

SRD WAS/RLAN

ERC/DEC/(01)07

2400-2483,5 MHz

Opća dozvola

   

ERC/REC 70-03

  
  

RFID

ERC/REC 70-03

2446-2454 MHz

Opća dozvola

  

Amaterske službe

  

Na zahtjev

2450-2483,5 MHz

2450-2483,5 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

ISM

   

POKRETNA

POKRETNA

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/DEC/(01)08

2400-2483,5 MHz

Opća dozvola

Radiolokacijska

5.150

  

ERC/REC 70-03

 

5.150 5.397

 

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

2400-2483,5 MHz

Opća dozvola

  

SRD za primjene u željeznici

ERC/REC 70-03

2446-2454 MHz

Opća dozvola

   

SRD WAS/RLAN

ERC/DEC/(01)07

2400-2483,5 MHz

Opća dozvola

   

ERC/REC 70-03

  
   

RFID

ERC/REC 70-03

2446-2454 MHz

Opća dozvola

2483,5-2500 MHz

2483,5-2500 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

ISM

   

POKRETNA

POKRETNA

Satelitski pokretni sustavi

ERC/DEC/(97)03

 

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.351A

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.351A

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

Radiolokacijska

5.150 5.371 5.398 5.402

  

ECC/DEC/(07)04

 

5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402

   

ECC/DEC/(07)05

 

2500-2520 MHz

2500-2520 MHz

     

NEPOKRETNA 5.410

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

civ.

IMT

ECC/DEC/(02)06

 

Javna dražba

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

Nepokretna

  

ECC/DEC/(05)05

  

5.405 5.412

   

ECC/REC 03-03

  

2520-2655 MHz

2520-2655 MHz

     

SATELITSKA RADIODIFUZIJA 5.413 5.416

NEPOKRETNA

civ.

IMT

ECC/DEC/(02)06

HCM

Javna dražba

NEPOKRETNA 5.410

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

  

ECC/DEC/(05)05

  

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

5.339 5.418B 5.418C

  

ECC/REC 03-03

  

5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C

      

2655-2670 MHz

2655-2670 MHz

     

SATELITSKA RADIODIFUZIJA 5.347A 5.413 5.416

NEPOKRETNA

civ.

IMT

ECC/DEC/(02)06

HCM

Javna dražba

NEPOKRETNA 5.410

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

  

ECC/DEC/(05)05

  

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

  

ECC/REC 03-03

  

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

Radioastronomija

Radioastronomija

RA mjerenja

Na zahtjev

Radioastronomija

Istraživanje svemira (pasivno)

     

Istraživanje svemira (pasivno)

5.149 5.347A

     

5.149 5.412 5.420

      

2670-2690 MHz

2670-2690 MHz

     

NEPOKRETNA 5.410

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

civ.

IMT

ECC/DEC/(02)06

HCM

Javna dražba

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.384A

Nepokretna

  

ECC/DEC/(05)05

  

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

Radioastronomija

  

ECC/REC 03-03

  

Radioastronomija

5,149

Radioastronomija

RA mjerenja

Na zahtjev

Istraživanje svemira (pasivno)

     

5.149 5.412 5.419

      

2690-2700 MHz

2690-2700 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

 

SVE SU EMISIJE ZABRANJENE!

Opća dozvola

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.422

5.340

     

2700-2900 MHz

2700-2900 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337

civ.

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

Radiolokacijska

Radiolokacijska

Radari i navigacijski sustavi

ECC/REC/(02)09

 

Na zahtjev

5.423 5.424

5.423

    

2900-3100 MHz

2900-3100 MHz

     

RADIOLOKACIJSKA 5.424A

RADIOLOKACIJSKA 5.424A

civ.

Radari i navigacijski sustavi

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA 5.426

RADIONAVIGACIJSKA 5.426

     

5.425 5.427

5.425 5.427

     

3100-3300 MHz

3100-3300 MHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno)

Istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno)

 

Radari

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira (aktivno)

Istraživanje svemira (aktivno)

     

5.149 5.428

5.149

     

3300-3400 MHz

3300-3400 MHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

Radari

 

3300-3410 MHz

Na zahtjev

5.149 5.429 5.430

5.149

     

3400-3410 MHz

3400-3410 MHz

     

NEPOKRETNA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

Radari

 

3300-3410 MHz

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

Amaterska

Amaterska služba

  

Na zahtjev

Pokretna 5.430A

      

Radiolokacijska

      

5,431

      

3410-3500 MHz

3410-3500 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

IMT

ECC/DEC/(07)02

HCM

Natječaj

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

  

ECC/REC/(04)05

  

Pokretna 5.430A

POKRETNA 5.430A

  

ERC/REC 13-04

  

Radiolokacijska

Amaterska

  

ERC/REC 14-03

  

5,431

Radiolokacijska

     

3500-3600 MHz

3500-3600 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

IMT

ECC/DEC/(07)02

HCM

Natječaj

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

  

ECC/REC/(04)05

  

Pokretna 5.430A

POKRETNA 5.430A

  

ERC/REC 13-04

  

Radiolokacijska

   

ERC/REC 14-03

  

3600-3800 MHz

3600-3800 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-08

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

IMT

ECC/DEC/(07)02

 

Natječaj

Pokretna

POKRETNA

  

ECC/REC/(04)05

  

3800-4200 MHz

3800-4200 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ERC/REC 12-08 Annex B

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

Pokretna

      

4200-4400 MHz

4200-4400 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438

civ.

Visinomjeri

  

Na zahtjev

5.439 5.440

5.440

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Opća dozvola

4400-4500 MHz

4400-4500 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA 5.440A

POKRETNA

     

4500-4800 MHz

4500-4800 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.441

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.441

     

POKRETNA 5.440A

POKRETNA 5.440A

     

4800-4990 MHz

4800-4990 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA 5.440A 5.442

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

Radioastronomija

Radioastronomija

     

5.149 5.339 5.443

5.149 5.339

     

4990-5000 MHz

4990-5000 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

Istraživanje svemira (pasivno)

5.149

     

5.149

      

5000-5010 MHz

5000-5010 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Galileo

  

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Z-sv)

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Z-sv)

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

5.367

Radioastronomija

     
 

Istraživanje svemira (pasivno)

     
 

5.367

     

5010-5030 MHz

5010-5030 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Galileo C1

  

Opća dozvola

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.443B

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (sv-Z) (sv-sv) 5.328B 5.443B

Radioastronomija

 

VLBI

Na zahtjev

5.367

Radioastronomija

     
 

Istraživanje svemira (pasivno)

     
 

5.367

     

5030-5150 MHz

5030-5150 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

MLS

  

Na zahtjev

ZRAKOPLOVNA POKRETNA 5.444B

5.367 5.444 5.444A

     

5.367 5.444 5.444A

      

5150-5250 MHz

5150-5250 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.447A

civ.

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

Uporaba u zatvorenim prostorima

Opća dozvola

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.447A

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.446B

 

Veze za pokretne satelitske sustave

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.446B

5.446 5.446C 5.447B 5.447C

   

5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C

      

5250-5255 MHz

5250-5255 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

Uporaba u zatvorenim prostorima

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.447F

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.447F

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

Pomorski radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA 5.447D

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA 5.447D

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

5.447E 5.448 5.448A

5.448A

     

5255-5350 MHz

5255-5350 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

Uporaba u zatvorenim prostorima

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.447F

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.447F

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

Pomorski radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

5.447E 5.448 5.448A

5.448A

     

5350-5450 MHz

5350-5450 MHz

  

Aktivni senzori (satelitski)

    

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449

civ.

 

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno) 5.448B

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno) 5.448B

Pomorski radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA 5.448D

RADIOLOKACIJSKA 5.448D

 

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno) 5.448C

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno) 5.448C

     

5450-5460 MHz

5450-5460 MHz

  

Aktivni senzori (satelitski)

    

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449

civ.

 

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno) 5.448B

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno) 5.448B

Pomorski radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA 5.448D

RADIOLOKACIJSKA 5.448D

 

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno) 5.448C

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno) 5.448C

     

5460-5470 MHz

5460-5470 MHz

      

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

Aktivni senzori (satelitski)

 

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA 5.448D

RADIOLOKACIJSKA 5.448D

Pomorski radari

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA 5.449

RADIONAVIGACIJSKA 5.449

 

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

5.448B

5.448B

    

5470-5570 MHz

5470-5570 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

5470-5725 MHz

Opća dozvola

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.450A

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.450A

Pomorski radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA 5.450B

RADIOLOKACIJSKA 5.450B

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

5.448B 5.450 5.451

5.448B

     

5570-5650 MHz

5570-5650 MHz

     

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

5470-5725 MHz

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.450A

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.450A

 

Pomorski radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA 5.450B

RADIOLOKACIJSKA 5.450B

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

5.450 5.451 5.452

5.452

     

5650-5725 MHz

5650-5725 MHz

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.450A

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne 5.446A 5.450A

civ.

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

5470-5725 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Amaterske službe

 

5660-5670 MHz

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

Pomorski radari

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira (duboki svemir)

Amaterska satelitska

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

5.282

     

5725-5830 MHz

5725-5830 MHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

civ.

ISM

 

5725-5875 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

5725-5875 MHz

Opća dozvola

Amaterska

Amaterska

 

SRD za primjene u cestovnom prometu

ERC/REC 70-03

5795-5805 MHz

Opća dozvola

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456

Pokretna

 

Amaterska služba

  

Na zahtjev

 

5.150

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

5830-5850 MHz

5830-5850 MHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

civ.

ISM

 

5725-5875 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

5725-5875 MHz

Opća dozvola

Amaterska

Amaterska

Amaterske službe

  

Na zahtjev

Amaterska satelitska (sv-Z)

Amaterska satelitska (sv-Z)

 

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

5.150 5.451 5.453 5.455 5.456

Pokretna

     
 

5.150

     

5850-5925 MHz

5850-5925 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

ISM

 

5725-5875 MHz

 

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

5725-5875 MHz

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Satelitski nepokretni sustavi

  

Opća dozvola

5.150

5.150

     

5925-6425 MHz

5925-6425 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ERC/REC 14-01

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A

Satelitski nepokretni sustavi

  

Opća dozvola

POKRETNA 5.457C

      

6425-6700 MHz

6425-6700 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ERC/REC 14-02

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A

Satelitski nepokretni sustavi

  

Opća dozvola

POKRETNA

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Opća dozvola

5.149 5.440 5.458

5.149 5.440 5.458

     

6700-7075 MHz

6700-7075 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ERC/REC 14-02

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) (sv-Z) 5.441

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) (sv-Z) 5.441

Satelitski nepokretni sustavi

 

6725-7025 MHz

Opća dozvola

POKRETNA

POKRETNA

Veze za pokretne satelitske sustave

  

Na zahtjev

5.458 5.458A 5.458B 5.458C

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Opća dozvola

 

5.458 5.458A 5.458B 5.458C

     

7075-7145 MHz

7075-7125 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ERC/REC 14-02

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

Pasivni senzori (satelitski)

  

Opća dozvola

5.458 5.459

5.458

    
 

7125-7145 MHz

    
 

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385

HCM

Na zahtjev

 

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Opća dozvola

 

5.458

     

7145-7235 MHz

7145-7235 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Opća dozvola

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (Z-sv) 5.460

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (Z-sv) 5.460

     

5.458 5.459

Istraživanje Zemlje satelitska (Z-sv)

     
 

Djelovanje u svemiru (Z-sv)

     
 

5.458

     

7235-7250 MHz

7235-7250 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

Istraživanje Zemlje satelitska (Z-sv)

     

5.458

Istraživanje svemira (Z-sv)

     

7250-7300 MHz

7250-7300 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski pokretni sustavi

 

7250-7375 MHz

 

POKRETNA

POKRETNA

   

HCM

 

5.461

5.461

     

7300-7450 MHz

7300-7375 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski pokretni sustavi

 

7250-7375 MHz

 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

HCM

5.461

5.461

   
 

7375-7425 MHz

   
 

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385

HCM

Na zahtjev

 

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

   
 

POKRETNA osim zrakoplovne

    
 

pokretne

    
 

5.461

    
 

7425-7450 MHz

    
 

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385 Annex 1

HCM

Na zahtjev

 

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     
 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     
 

5.461

     

7450-7550 MHz

7450-7550 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385 Annex 1

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Meteorološki sateliti

 

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

5.461A

5.461A

     

7550-7750 MHz

7550-7725 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.385 Annex 1

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     
 

7725-7750 MHz

    
 

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM

Na zahtjev

 

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     
 

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

7750-7850 MHz

7750-7850 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM

Na zahtjev

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z) 5.461B

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z) 5.461B

 

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

7850-7900 MHz

7850-7900 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

7900-8025 MHz

7900-8025 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

 

Satelitski pokretni sustavi

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM (7900-7975 MHz)

Na zahtjev

5.461

5.461

     

8025-8175 MHz

8025-8175 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Istraživanje Zemlje satelitsko

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

POKRETNA 5.463

POKRETNA 5.463

     

5.462A

5.462A

     

8175-8215 MHz

8175-8215 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Istraživanje Zemlje satelitsko

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

METEOROLOŠKA SATELITSKA (Z-sv)

METEOROLOŠKA SATELITSKA (Z-sv)

     

POKRETNA 5.463

POKRETNA 5.463

     

5.462A

5.462A

     

8215-8400 MHz

8215-8275 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ITU-R F.386

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Istraživanje Zemlje satelitsko

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA 5.463

5.462A 5.463

     

5.462A

      
 

8275-8400 MHz

    
 

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z)

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.386 Annex 3

HCM

Na zahtjev

 

NEPOKRETNA

 

Istraživanje Zemlje satelitsko

  

Na zahtjev

 

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

 

5.462A 5.463

   

8400-8500 MHz

8400-8500 MHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ITU-R F.386 Annex 3

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.465

 

Istraživanje svemira

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.465 5.466

Radiolokacijska

     

8500-8550 MHz

8500-8550 MHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

Radari

  

Na zahtjev

5.468 5.469

      

8550-8650 MHz

8550-8650 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

Radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

5.468 5.469 5.469A

5.469A

     

8650-8750 MHz

8650-8750 MHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

Radari

  

Na zahtjev

5.468 5.469

  

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

8750-8850 MHz

8750-8850 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470

civ.

Radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

5.471

Istraživanje svemira

     
 

5.471

     

8850-9000 MHz

8850-9000 MHz

     

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472

civ.

Radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

5.473

Istraživanje svemira

     
 

5.473

     

9000-9200 MHz

9000-9200 MHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337

civ.

Radari

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

5.471 5.475A

Istraživanje svemira

     

9200-9300 MHz

9200-9300 MHz

     

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472

civ.

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

9200-9500 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radari

  

Na zahtjev

5.473 5.474

Istraživanje svemira

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

 

5.474

     

9300-9500 MHz

9300-9500 MHz

     

RADIONAVIGACIJSKA 5.476

RADIONAVIGACIJSKA

civ.

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

9200-9500 MHz

Opća dozvola

RADOLOKACIJSKA

RADOLOKACIJSKA

 

Radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

 

Meteorološki radari

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.476A

5.427 5.474 5.475 5.475A 5.476A

     

9500-9800 MHz

9500-9800 MHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

9500-9975 MHz

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radari

  

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

5.476A

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

5.476A

      

9800-10 000 MHz

9800-10 000 MHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

9500-9975 MHz

Opća dozvola

Nepokretna

Istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno)

 

Radari

  

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno)

Istraživanje svemira (aktivno)

 

Zrakoplovna radionavigacija

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira (aktivno)

5.478A 5.478B 5.479

    

5.477 5.478 5.478A 5.478B 5.479

      

10-10,15 GHz

10-10,15 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Amaterska služba

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

Amaterska

Amaterska

     

5.479

5.479

     

10,15-10,30 GHz

10,15-10,30 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Amaterska služba

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

     

10,30-10,45 GHz

10,30-10,45 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

RADIOLOKACIJSKA

 

Amaterska služba

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

Pokretna

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

     

10,45-10,5 GHz

10,45-10,5 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

NEPOKRETNA

civ.

Amaterske službe

 

HCM

Na zahtjev

Amaterska

POKRETNA

 

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

 

Na zahtjev

Amaterska satelitska

RADIOLOKACIJSKA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

5.481

Amaterska

     
 

Amaterska satelitska

     

10,5-10,55 GHz

10,5-10,55 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

Radiolokacijska

Radiolokacijska

 

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

10,5-10,6 GHz

Opća dozvola

10,55-10,6 GHz

10,55-10,6 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

Radiolokacijska

Radiolokacijska

 

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

10,5-10,6 GHz

Opća dozvola

10,6-10,65 GHz

10,6-10,65 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

Radiolokacijska

Radiolokacijska

     

5.149 5.482 5.482A

5.149 5.482

     

10,65-10,68 GHz

10,65-10,68 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Prijenosne mikrovalne veze

ERC/REC 12-05

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

Radiolokacijska

5.149 5.482

     

5.149 5.482 5.482A

      

10,68-10,70 GHz

10,68-10,70 GHz

  

Pasivni senzori (satelitski)

    

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

 

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.483

5.340

     

10,70-11,70 GHz

10,70-11,70 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velikog kapaciteta

ERC/DEC/(00)08

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.441 5.484A (Z-sv) 5.484

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.441 5.484A (Z-sv) 5.484

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)08

SIT/SUT-EUTELTRACK-VSAT-SNG

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

    
 

Pokretna satelitska (sv-Z)

    
   

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

   

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

11,70-12,50 GHz

11,70-12,50 GHz

    

Opća dozvola

RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

civ.

Satelitska radiodifuzija

ERC/DEC/(00)03

12,4-12,5 GHz SIT

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

NEPOKRETNA

 

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

   

ili 29,50-30,00 GHz

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.487 5.487A 5.492

 

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

5.487 5.487A 5.492

    

ili 29,50-30,00 GHz

 

12,50-12,75 GHz

12,50-12,75 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A (Z-sv)

civ.

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)03

VSAT, SNG, SIT/SUT

Opća dozvola

5.494 5.495 5.496

   

ERC/DEC/(00)05

  
   

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

   

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

 

12,75-13,25 GHz

12,75-13,25 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-02

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.441

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.441

     

POKRETNA

      

Istraživanje svemira (duboki svemir) (sv-Z)

      

13,25-13,40 GHz

13,25-13,40 GHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497

civ.

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

 

Navigacijski Dopplerovi sustavi

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

 

Brodski pomoćni radari

  

Na zahtjev

5.498A 5.499

5.498A

     

13,40-13,75 GHz

13,40-13,75 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

civ.

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Navigacijski Dopplerovi sustavi

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA 5.501A

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA 5.501A

 

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

13,4-14 GHz

Opća dozvola

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (Z-sv)

5.501B

 

Brodski pomoćni radari

  

Na zahtjev

5.499 5.500 5.501 5.501B

      

13,75-14 GHz

13,75-14 GHz

  

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

   

Opća dozvola

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A

civ.

ERC/REC 70-03

13,4-14 GHz

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje satelitsko

Istraživanje svemira

 

Navigacijski radari

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira

5.502 5.503

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (Z-sv)

  

Brodski pomoćni radari

  

Na zahtjev

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503

      

14-14,25 GHz

14-14,25 GHz

     

Opća dozvola

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A C25095.484A

civ.

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

RADIONAVIGACIJSKA 5.504

Istraživanje svemira

   

ili 29,50-30,00 GHz

Istraživanje svemira

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.506A

 

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.504C 5.506A

5.504

 

ili 29,50-30,00 GHz

5.504A

  

Satelitski pokretni sustavi

  

Opća dozvola

   

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)05

VSAT, SNG

Opća dozvola

    

ERC/REC 13-03

 

14,25-14,30 GHz

14,25-14,30 GHz

     

Opća dozvola

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.484A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

  

RADIONAVIGACIJSKA 5.504

Pokretna satelitska (Z-sv ) 5.506A

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/REC 13-03

VSAT, SNG

Opća dozvola

Pokretna satelitska (Z-sv ) 5.506A 5.508A

Istraživanje svemira

     

Istraživanje svemira

5.504

     

5.504A 5.508

      

14,30-14,40 GHz

14,30-14,40 GHz

     

Opća dozvola

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.484A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

  

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.506A

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/REC 13-03

VSAT, SNG

Opća dozvola

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

     

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.506A 5.509A

      

Radionavigacijska satelitska 5.504A

      

14,40-14,47 GHz

14,40-14,47 GHz

     

Opća dozvola

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.484A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

  

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.506A

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/REC 13-03

VSAT, SNG

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.504A

    

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.506A 5.509A

      

Radionavigacijska satelitska 5.504A

      

14,47-14,50 GHz

14,47-14,50 GHz

     

Opća dozvola

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.484A

civ.

Satelitski pokretni sustavi

  

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.504B 5.506A

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/REC 13-03

VSAT, SNG

Opća dozvola

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

Radioastronomija

     

Pokretna satelitska (Z-sv) 5.504B 5.506A 5.509A

5.149 5.504A

     

Radioastronomija

  

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

5.149 5.504A

      

14,50-14,8 GHz

14,50-14,62 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-07

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.510

POKRETNA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

Radioastronomija

     

Istraživanje svemira

      

14,62-14,80 GHz

     

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA

 

Radioastronomija

     

14,80-15,35 GHz

14,80-15,23 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA

POKRETNA

     

Istraživanje svemira

Radioastronomija

     

5.339

5.339

     

15,23-15,35 GHz

    

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-07

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Radioastronomija

     

5.339

     

15,35-15,40 GHz

15,35-15,40 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.511

5.340

     

15,40-15,43 GHz

15,40-15,43 GHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Radari

  

Na zahtjev

5.511D

5.511D

     

15,43-15,63 GHz

15,43-15,63 GHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Radari

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.511A

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

 

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

5.511C

5.511C

 

Veze za pokretne satelitske sustave

  

Na zahtjev

15,63-15,70 GHz

15,63-15,70 GHz

     

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

civ.

Radari

  

Na zahtjev

5.511D

5.511D

     

15,70-16,60 GHz

15,70-16,60 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

voj./civ.

Radari

  

Na zahtjev

5.512 5.513

      

16,60-17,10 GHz

16,60-17,10 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

voj./civ.

Radari

  

Na zahtjev

Istraživanje svemira (duboki svemir) (Z-sv)

Istraživanje svemira (duboki svemir) (Z-sv)

     

5.512 5.513

      

17,10-17,20 GHz

17,10-17,20 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

voj./civ.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

5.512 5.513

Pokretna

 

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

17,1-17,3 GHz

Opća dozvola

17,20-17,30 GHz

17,20-17,30 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

voj./civ.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

RADIOLOKACIJSKA

POKRETNA

 

SRD WAS/RLAN

ERC/REC 70-03

17,1-17,3 GHz

Opća dozvola

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

RADIOLOKACIJSKA

     

5.512 5.513 5.513A

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     
 

5.513A

     

17,30-17,70 GHz

17,30-17,70 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.516 (sv-Z) 5.516A 5.516B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.516 (sv-Z) 5.516A 5.516B

civ.

Veze za satelitsku radiodifuziju

  

Na zahtjev

Radiolokacijska

Radiolokacijska

 

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(05)08

 

Na zahtjev

5.514

      

17,70-18,10 GHz

17,70-18,10 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/DEC/(00)07

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A (Z-sv) 5.516

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A (Z-sv) 5.516

 

Veze za satelitsku radiodifuziju

  

Na zahtjev

POKRETNA

  

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)07

 

Na zahtjev

18,10-18,30 GHz

18,10-18,30 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-03

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A (Z-sv) 5.520

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A

 

Veze za satelitsku radiodifuziju

  

Na zahtjev

POKRETNA

METEOROLOŠKA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)07

 

Na zahtjev

5.519 5.521

  

Meteorološki sateliti

  

Na zahtjev

18,30-18,40 GHz

18,30-18,40 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-03

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A 5.516B (Z-sv) 5.520

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A (Z-sv) 5.520

 

Veze za satelitsku radiodifuziju

  

Na zahtjev

POKRETNA

  

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

5.521

      

18,40-18,60 GHz

18,40-18,60 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Mikrovalne veze

ERC/DEC/(00)07

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A 5.516B

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)07

 

Na zahtjev

POKRETNA

      

18,60-18,80 GHz

18,60-18,80 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Mikrovalne veze

ERC/DEC/(00)07

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)07

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.522B

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.522B

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

5.522A

     

Istraživanje svemira (pasivno)

      

5.522A 5.522C

      

18,80-19,30 GHz

18,80-19,30 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/DEC/(00)07

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.516B 5.523A

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.523A

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)07

 

Na zahtjev

POKRETNA

     

19,30-19,70 GHz

19,30-19,70 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/DEC/(00)07

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) (Z-sv) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) (Z-sv) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)07

 

Na zahtjev

POKRETNA

     

19,70-20,10 GHz

19,70-20,10 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A 5.516B

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A 5.516B

civ.

Satelitske službe

ERC/DEC/(00)04

SUT

Opća dozvola

Pokretna satelitska (sv-Z)

Pokretna satelitska (sv-Z)

 

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(05)08

 

Na zahtjev

5.524

  

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

 
   

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

 

20,10-20,20 GHz

20,10-20,20 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A 5.516B

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.484A 5.516B

civ.

Satelitske službe

ERC/DEC/(00)04

SUT

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(05)08

 

Na zahtjev

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528

5.525 5.526 5.527 5.528

 

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

 
   

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

   

ili 29,50-30,00 GHz

 

20,20-21,20 GHz

20,20-21,20 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

voj.

Satelitske službe

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

    

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (sv-Z)

5.524

     

5.524

      

21,20-21,40 GHz

21,20-21,40 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

 

Uporaba do 2015. godine

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

    

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

21,40-22,00 GHz

21,40-22,00 GHz

     

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

civ.

Satelitska radiodifuzija

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA

5.347A 5.530

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

POKRETNA

    

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

5.347A 5.530

      

22,00-22,21 GHz

22,00-22,21 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-02

HCM

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

5.149

RADIOASTRONOMIJA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

 

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 
 

5.149

     

22,21-22,50 GHz

22,21-22,50 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-02

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

 

Pasivni senzori (satelitski)

 

Uporaba do 2015. godine

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

Istraživanje Zemlje satelitsko (pasivno)

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

5.149 5.532

5.149 5.532

     

22,50-22,55 GHz

22,50-22,55 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-02

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Radioastronomija

  

Na zahtjev

 

RADIOASTRONOMIJA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

 

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

22,55-22,6 GHz

22,55-22,6 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-02

HCM

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.338A

POKRETNA

 

Radioastronomija

  

Na zahtjev

POKRETNA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

 

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 
 

MEĐUSATELITSKA 5.338A

     

22,6-23,0 GHz

22,6-23,0 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.338A

POKRETNA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

POKRETNA

RADIOASTRONOMIJA

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

5.149

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     
 

MEĐUSATELITSKA 5.338A

     
 

5.149

     

23,00-23,55 GHz

23,00-23,55 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-02

HCM

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.338A

MEĐUSATELITSKA 5.338A

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

5.149

5.149

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

23,55-23,60 GHz

23,55-23,60 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 13-02

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

MEĐUSATELITSKA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

 

POKRETNA

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

23,60-24,00 GHz

23,60-24,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

5.340

5.340

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,00-24,05 GHz

24,00-24,05 GHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

ISM

 

24-24,25 GHz

 

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

 

Amaterske službe

  

Na zahtjev

5.150

5.150

 

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

24-24,25 GHz

Opća dozvola

   

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

   

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,05-24,25 GHz

24,05-24,25 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ.

ISM

   

Amaterska

Amaterska

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno)

Istraživanje Zemlje satelitsko (aktivno)

 

Amaterska služba

  

Opća dozvola

5.150

Nepokretna

 

SRD za otkrivanje kretanja i uzbunjivanje

ERC/REC 70-03

 

Opća dozvola

 

Pokretna

 

SRD različite namjene

ERC/REC 70-03

24-24,25 GHz

Opća dozvola

 

5.150

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

   

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,25-24,45 GHz

24,25-24,45 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

 

POKRETNA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,45-24,50 GHz

24,45-24,50 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA

POKRETNA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,50-24,65 GHz

24,50-24,65 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

HCM

Natječaj

MEĐUSATELITSKA

  

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,65-24,75 GHz

24,65-24,75 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

HCM

Natječaj

MEĐUSATELITSKA

  

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

24,75-25,25 GHz

24,75-25,25 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

HCM

Natječaj

   

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

     

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

25,25-25,50 GHz

25,25-25,50 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

HCM

Natječaj

MEĐUSATELITSKA 5.536

MEĐUSATELITSKA 5.536

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

POKRETNA

POKRETNA

 

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (Z-sv)

   

25,50-26,50 GHz

25,50-26,50 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z) 5.536A 5.536B

NEPOKRETNA

civ.

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

HCM

Natječaj

NEPOKRETNA

MEĐUSATELITSKA 5.536

 

Istraživanje svemira

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.536

POKRETNA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

POKRETNA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.536A

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.536A 5.536C

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z) 5.536A

     

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (Z-sv)

      

26,50-27,00 GHz

26,50-27,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (sv-Z) 5.536A 5.536B

NEPOKRETNA

voj./civ.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

NEPOKRETNA

MEĐUSATELITSKA 5.536

 

Istraživanje svemira

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.536

POKRETNA

 

Radari kratkoga dometa

ECC/DEC(04)10

Uvođenje novih sustava u

Opća dozvola

POKRETNA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.536A

   

21,4-27 GHz do 1.7.2013.

 

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z) 5.536A 5.536C

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z) 5.536A

     

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (Z-sv)

      

27,00-27,50 GHz

27,00-27,50 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj.

Sustavi obrane

 

Bez dozvole

MEĐUSATELITSKA 5.536

MEĐUSATELITSKA 5.536

     

POKRETNA

POKRETNA

     
 

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

     

27,50-28,50 GHz

27,50-28,50 GHz

     

NEPOKRETNA 5.537A

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/DEC/(05)01

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.539

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.539

 

Veze za satelitsku radiodifuziju

 

27,5-29,5 GHz - HDTV

Na zahtjev

POKRETNA

5.538 5.540

 

Satelitski nepokretni sustavi

ECC/DEC/(05)01

 

Na zahtjev

5.538 5.540

  

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

 

Natječaj

    

ERC/REC/(01)03

 

28,50-29,10 GHz

28,50-29,10 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/DEC/(05)01

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539

 

Veze za satelitsku radiodifuziju

 

27,5-29,5 GHz - HDTV

Na zahtjev

POKRETNA

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541

 

Satelitski nepokretni sustavi

ECC/DEC/(05)01

 

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541

5.540

 

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

 

Natječaj

5.540

   

ERC/REC/(01)03

  

29,10-29,50 GHz

29,10-29,50 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/DEC/(05)01

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

 

Veze za satelitsku radiodifuziju

 

27,5-29,5 GHz - HDTV

Na zahtjev

POKRETNA

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541

 

Satelitski nepokretni sustavi

ECC/DEC/(05)01

 

Na zahtjev

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541

5.540

 

Nepokretni bežični pristup

ERC/REC 13-04

 

Natječaj

5.540

   

ERC/REC/(01)03

  

29,50-29,90 GHz

29,50-29,90 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.539

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.539

civ.

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(00)03

SIT/SUT

Opća dozvola

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541

  

ECC/DEC/(00)04

  

Pokretna satelitska (Z-sv)

Pokretna satelitska (Z-sv)

 

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

5.540 5.542

5.540

   

ili 29,50-30,00 GHz

 
   

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

29,90-30,00 GHz

29,90-30,00 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.539

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.484A 5.516B 5.539

civ.

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(00)03

SIT/SUT

Opća dozvola

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

  

ECC/DEC/(00)04

  

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541 5.543

Istraživanje Zemlje satelitsko (Z-sv) 5.541 5.543

  

ECC/DEC/(05)08

  

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542

5.525 5.526 5.527 5.538 5.540

 

HEST

ERC/DEC/(06)03

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

 
   

LEST

ERC/DEC/(06)02

10,70-12,75 ili 19,70-20,20/14,00-14,25

Opća dozvola

     

ili 29,50-30,00 GHz

 
   

Satelitski pokretni sustavi

  

Na zahtjev

30,00-31,00 GHz

30,00-31,00 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.338A

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.338A

voj.

Satelitske službe

  

Bez dozvole

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (sv-Z)

      

5.542

      

31,00-31,30 GHz

31,00-31,30 GHz

     

NEPOKRETNA 5.543A 5.338A

NEPOKRETNA 5.338A

civ.

Mikrovalne veze

ECC/REC/(02)02

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Istraživanje svemira 5.544 5.545

5.149

     

Frekvencijska norma i vremenski signal - satelitska (sv-Z)

      

5.149

      

31,30-31,50 GHz

31,30-31,50 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

31,50-31,80 GHz

31,50-31,80 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Mikrovalne veze

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Nepokretna

Nepokretna

     

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

Pokretna osim zrakoplovne pokretne

     

5.149 5.546

5.149

     

31,80-32,00 GHz

31,80-32,00 GHz

     

NEPOKRETNA 5.547A

NEPOKRETNA 5.547A

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC/(01)02

HCM

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (sv-Z)

     

5.547 5.547B 5.548

5.547 5.548

     

32,00-32,30 GHz

32,00-32,30 GHz

     

NEPOKRETNA 5.547A

NEPOKRETNA 5.547A

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC/(01)02

HCM

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (sv-Z)

     

5.547 5.547C 5.548

5.547 5.548

     

32,30-33,00 GHz

32,30-33,00 GHz

     

NEPOKRETNA 5.547A

NEPOKRETNA 5.547A

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC/(01)02

HCM

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

5.547 5.547D 5.548

5.547 5.548

     

33,00-33,40 GHz

33,00-33,40 GHz

     

NEPOKRETNA 5.547A

NEPOKRETNA 5.547A

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC/(01)02

HCM

Na zahtjev

RADIONAVIGACIJSKA

MEĐUSATELITSKA

     

5.547 5.547E

RADIONAVIGACIJSKA

     
 

5.547

     

33,40-34,20 GHz

33,40-34,20 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

5.549

      

34,20-34,70 GHz

34,20-34,70 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (Z-sv.)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (duboki svemir) (Z-sv.)

     

5.549

      

34,70-35,20 GHz

34,70-35,20 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

Istraživanje svemira 5.550

Istraživanje svemira

     

5.549

      

35,20-35,50 GHz

35,20-35,50 GHz

     

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

voj./civ.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

5.549

      

35,50-36,00 GHz

35,50-36,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (aktivno)

voj./civ.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

METEOROLOŠKA POMOĆ

METEOROLOŠKA POMOĆ

 

Aktivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

5.549 5.549A

5.549A

     

36,00-37,00 GHz

36,00-37,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

voj./civ.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.149 5.550A

Radioastronomija

     
 

5.149 5.550A

     

37,0-37,5 GHz

37,0-37,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 12-01

HCM

Na zahtjev

POKRETNA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z)

     

DJELOVANJE U SVEMIRU (sv-Z)

5.547

     

5.547

      

37,5-38,0 GHz

37,5-38,0 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 12-01

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)02

 

Na zahtjev

POKRETNA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z)

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (sv-Z)

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

     

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

5.547

     

5.547

      

38,0-39,5 GHz

38,0-39,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

T/R 12-01

HCM

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)02

 

Na zahtjev

POKRETNA

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

     

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

5.547

     

5.547

      

39,5-40,0 GHz

39,5-40,0 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)02

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.516B

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.516B

     

POKRETNA

POKRETNA

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

     

5.547

5.547

     

40,0-40,5 GHz

40,0-40,5 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (Z-sv)

NEPOKRETNA

civ.

Satelitski nepokretni sustavi

ERC/DEC/(00)02

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.516B

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z) 5.516B

POKRETNA

     

POKRETNA

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (Z-sv)

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (Z-sv)

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

     

Istraživanje Zemlje satelitsko (sv-Z)

      

40,5-41,0 GHz

40,5-41,0 GHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

Multimedijski bežični sustavi

ERC/DEC/(99)15

 

Javna dražba

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

  

ECC/REC/(01)04

  

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

5.547

     

Pokretna

      

5.547

      

41,0-42,0 GHz

41,0-42,0 GHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

Multimedijski bežični sustavi

ERC/DEC/(99)15

 

Javna dražba

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

  

ECC/REC/(01)04

  

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

5.547

     

Pokretna

      

5.547 5.551H

      

42,0-42,5 GHz

42,0-42,5 GHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

Multimedijski bežični sustavi

ERC/DEC/(99)15

 

Javna dražba

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

  

ECC/REC/(01)04

  

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

5.551H 5.551I

     

Pokretna

      

5.547 5.551F 5.551H 5.551I

      

42,5-43,5 GHz

42,5-43,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Multimedijski bežični sustavi

ERC/DEC/(99)15

 

Javna dražba

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149 5.547

5.149 5.547

     

43,5-45,5 GHz

43,5-45,5 GHz

     

POKRETNA 5.553

POKRETNA 5.553

voj.

Sustavi obrane

 

Harmonizirani vojni pojas

Bez dozvole

POKRETNA SATELITSKA

POKRETNA SATELITSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

Nepokretna satelitska

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

5.554

     

5.554

      

45,5-47,0 GHz

45,5-47,0 GHz

     

POKRETNA 5.553

POKRETNA 5.553

civ.

   

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA

POKRETNA SATELITSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

5.554

5.554

     

47,0-47,2 GHz

47,0-47,2 GHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

     

47,2-47,5 GHz

47,2-47,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

5.552A

Amaterska

     
 

5.552A

     

47,5-47,9 GHz

47,5-47,9 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(05)08

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552 (sv-Z) 5.516B 5.554A

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552 (sv-Z) 5.516B 5.554A

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

47,9-48,2 GHz

47,9-48,2 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

5.552A

5.552A

     

48,2-48,54 GHz

48,2-48,54 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-10

48,5-48,54 GHz

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552 (sv-Z) 5.516B 5.554A 5.555B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552 (sv-Z) 5.516B 5.554A 5.555B

 

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(05)08

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

 

Amaterska

     

48,54-49,44 GHz

48,54-49,44 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-10

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552

 

Satelitski nepokretni sustavi

  

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

5.149 5.340 5.555

RADIOASTRONOMIJA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

 

5.149 5.340 5.555

     

49,44-50,2 GHz

49,44-50,2 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ERC/REC 12-10

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552 5.338A (sv-Z) 5.516B 5.554A 5.555B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.552 5.338A (sv-Z) 5.516B 5.554A 5.555B

 

Satelitski nepokretni sustavi velike gustoće

ECC/DEC/(05)08

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

 

SAP/SAB

ERC/REC 25-10

 

Na zahtjev

50,2-50,4 GHz

50,2-50,4 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

50,4-51,4 GHz

50,4-51,4 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.338A

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.338A

     

POKRETNA

Pokretna satelitska (Z-sv)

     

Pokretna satelitska (Z-sv)

      

51,4-52,6 GHz

51,4-52,6 GHz

     

NEPOKRETNA 5.338A

NEPOKRETNA 5.338A

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ERC/REC 12-11

 

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

5.547 5.556

RADIOASTRONOMIJA

     
 

5.547 5.556

     

52,60-54,25 GHz

52,60-54,25 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.556

5.340 5.556

     

54,25-55,78 GHz

54,25-55,78 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.556A

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

      

5.556B

      

55,78-56,90 GHz

55,78-56,90 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ERC/REC 12-12

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA 5.557A

NEPOKRETNA 5.557A

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.556A

MEĐUSATELITSKA 5.556A

     

POKRETNA 5.558

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

5.547 5.558

     

5.547 5.557

      

56,90-57,00 GHz

56,90-57,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ERC/REC 12-12

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.558A

POKRETNA 5.558

     

POKRETNA 5.558

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

5.547 5.558A

     

547.547 5.557

      

57,00-58,20 GHz

57,00-58,20 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ERC/REC 12-09

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.556A

MEĐUSATELITSKA 5.556A

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.547 5.557

5.547

     

58,20-59,00 GHz

58,20-59,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ERC/REC 12-09

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

POKRETNA 5.558

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.547 5.556

5.547 5.556

     

59,00-59,30 GHz

59,00-59,30 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ./voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.556A

MEĐUSATELITSKA 5.556A

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

RADIOLOKACIJSKA 5.559

RADIOLOKACIJSKA 5.559

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

    

59,30-62,00 GHz

59,30-62,00 GHz

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

ISM

   

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

 

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

RADIOLOKACIJSKA 5.559

RADIOLOKACIJSKA 5.559

     

5.138

5.138

     

63,00-64,00 GHz

63,00-64,00 GHz

     

NEPOKRETNA

MEĐUSATELITSKA

voj.

Sustavi obrane

  

Bez dozvole

MEĐUSATELITSKA

POKRETNA 5.558

     

POKRETNA 5.558

RADIOLOKACIJSKA 5.559

     

RADIOLOKACIJSKA 5.559

      

64,00-65,00 GHz

64,00-65,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ECC/REC 05-02

 

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

5.547 5.556

5.547 5.556

     

65,00-66,00 GHz

65,00-66,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO

civ.

Mikrovalne veze velike gustoće

ECC/REC 05-02

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

POKRETNA osim zrakoplovne pokretne

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

     

5.547

5.547

     

66,00-71,00 GHz

66,00-71,00 GHz

     

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

civ.

   

Na zahtjev

POKRETNA 5.553 5.558

POKRETNA 5.553 5.558

     

POKRETNA SATELITSKA

POKRETNA SATELITSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

5.554

5.554

     

71,00-74,00 GHz

71,00-74,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/REC 05-07

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

74,00-75,50 GHz

74,00-75,50 GHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/REC 05-07

 

Na zahtjev

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

 

Istraživanje svemira

 

VLBI

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

Istraživanje svemira (sv-Z)

Istraživanje svemira (sv-Z)

     

5.561

5.561

     

75,50-76,00 GHz

75,50-76,00 GHz

     

RADIODIFUZIJA

RADIODIFUZIJA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

SATELITSKA RADIODIFUZIJA

 

Mikrovalne veze

ECC/REC 05-07

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Istraživanje svemira

 

VLBI

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA

Amaterska

     

Istraživanje svemira (sv-Z)

Amaterska satelitska

     

5.561

5.561

     

76,00-77,50 GHz

76,00-77,50 GHz

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

civ./voj.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radari kratkog dometa

ECC/DEC/(04)03

 

Opća dozvola

Amaterska

Amaterska

 

Radiolokacija

  

Bez dozvole

Amaterska satelitska

Amaterska satelitska

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Istraživanje svemira (sv-Z)

Istraživanje svemira (sv-Z)

     

5.149

5.149

     

77,50-78,00 GHz

77,50-78,00 GHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Radari kratkog dometa

ECC/DEC/(04)03

 

Opća dozvola

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Radioastronomija

Istraživanje svemira (sv-Z)

     

Istraživanje svemira (sv-Z)

5.149

     

5.149

     

78,00-79,00 GHz

78,00-79,00 GHz

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

civ./voj.

Radari kratkog dometa

ECC/DEC/(04)03

 

Opća dozvola

Amaterska

Amaterska

 

Radiolokacija

  

Bez dozvole

Amaterska satelitska

Amaterska satelitska

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Radioastronomija

Radioastronomija

     

Istraživanje svemira (sv-Z)

Istraživanje svemira (sv-Z)

     

5.149 5.560

5.149 5.560

     

79,00-81,00 GHz

79,00-81,00 GHz

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

civ./voj.

Radari kratkog dometa

ECC/DEC/(04)03

 

Opća dozvola

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radiolokacija

  

Bez dozvole

Amaterska

Amaterska

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Amaterska satelitska (sv-Z)

Amaterska satelitska (sv-Z)

     

Istraživanje svemira (sv-Z)

5.149

     

5.149

      

81,00-84,00 GHz

81,00-84,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/REC 05-07

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

Istraživanje svemira (sv-Z)

Istraživanje svemira (sv-Z)

   

5.149 5.561A

5.149 5.561A

     

84,00-86,00 GHz

84,00-86,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Mikrovalne veze

ECC/REC 05-07

 

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv) 5.561B

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149

5.149

     

86,00-92,00 GHz

86,00-92,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

92,00-94,00 GHz

92,00-94,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

voj./civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

5.149

5.149

    

94,00-94,10 GHz

94,00-94,10 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (aktivno)

civ.

Aktivni senzori (satelitski)

 

Radari za otkrivanje oblaka

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Istraživanje svemira (aktivno)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (aktivno)

     

Radioastronomija

Radioastronomija

     

5.562 5.562A

5.562 5.562A

     

94,10-95,00 GHz

94,10-95,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

5.149

5.149

     

95-100 GHz

95-100 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

5.149 5.554

5.149 5.554

     

100-102 GHz

100-102 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.149 5.341

5.149 5.341

     

102-105 GHz

102-105 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149 5.341

5.149 5.341

     

105-109,5 GHz

105-109,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

     

5.149 5.341

5.149 5.341

     

109,5-111,8 GHz

109,5-111,8 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.341

5.340 5.341

     

111,80-114,25 GHz

111,80-114,25 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

     

5.149 5.341

5.149 5.341

     

114,25-116,00 GHz

114,25-116,00 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.341

5.340 5.341

     

116,00-119,98 GHz

116,00-119,98 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.562C

MEĐUSATELITSKA 5.562C

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

5.341

     

5.341

      

119,98-120,02 GHz

119,98-120,02 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.562C

MEĐUSATELITSKA 5.562C

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

5.341

     

5.341

      

120,02-122,25 GHz

120,02-122,25 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKA (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.562C

MEĐUSATELITSKA 5.562C

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.138

5.138

     

122,25-123,00 GHz

122,25-123,00 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

Amaterska

Amaterska

     

5.138

Amaterska satelitska

     
 

5.138

     

123-126 GHz

123-126 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

civ./voj.

   

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

Radioastronomija

Radioastronomija

     

5.554

5.554

     

126-130 GHz

126-130 GHz

     

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

civ./voj.

   

Na zahtjev

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

Radioastronomija 5.562D

Radioastronomija

     

5.149 5.554

5.149 5.554

     

130-134 GHz

130-134 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKO (aktivno) 5.562E

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE –SATELITSKO (aktivno) 5.562E

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

     

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149 5.562A

5.149 5.562A

     

134-136 GHz

134-136 GHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

     

Radioastronomija

Radioastronomija

     

136-141 GHz

136-141 GHz

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

     

Amaterska satelitska

Amaterska satelitska

     

5.149

5.149

     

141,0-148,5 GHz

141,0-148,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

5.149

5.149

     

148,5-151,5 GHz

148,5-151,5 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE–SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE–SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

151,5-155,5 GHz

151,5-155,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

5.149

5.149

     

155,5-158,5 GHz

155,5-158,5 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE–SATELITSKO (pasivno) 5.562F

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE–SATELITSKO (pasivno) 5.562F

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

 

Zaštićeno do 2018.

Na zahtjev

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

     

5.149 5.562G

5.149 5.562G

     

158,5-164,0 GHz

158,5-164,0 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

POKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

164-167 GHz

164-167 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

167-168 GHz

167-168 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

168-170 GHz

168-170 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

5.149 5.562D

5.149

     

170-174,5 GHz

170-174,5 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

5.149 5.562D

5.149

     

174,5-174,8 GHz

174,5-174,8 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

174,8-182 GHz

174,8-182 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.562H

MEĐUSATELITSKA 5.562H

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

182-185 GHz

182-185 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

185-190 GHz

185-190 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA 5.562H

MEĐUSATELITSKA 5.562H

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

190,0-191,8 GHz

190,0-191,8 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

191,8-200,0 GHz

191,8-200,0 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

   

Na zahtjev

MEĐUSATELITSKA

MEĐUSATELITSKA

     

POKRETNA 5.558

POKRETNA 5.558

     

POKRETNA SATELITSKA

POKRETNA SATELITSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

5.149 5.341 5.554

5.149 5.341 5.554

     

200-202 GHz

200-202 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Istraživanje Zemlje

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.341 5.563A

5.340 5.341 5.563A

     

202-209 GHz

202-209 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Istraživanje Zemlje

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.341 5.563A

5.340 5.341 5.563A

     

209-217 GHz

209-217 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149 5.341

5.149 5.341

     

217-226 GHz

217-226 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno) 5.562B

     

5.149 5.341

5.149 5.341

     

226-231,5 GHz

226-231,5 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340

5.340

     

231,5-232 GHz

231,5-232 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

Radiolokacijska

Radiolokacijska

     

232-235 GHz

232-235 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

Radiolokacijska

Radiolokacijska

     

235-238 GHz

235-238 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Pasivni senzori (satelitski)

  

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

 

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

5.563A 5.563B

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     
 

5.563A 5.563B

     

238-240 GHz

238-240 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

NEPOKRETNA SATELITSKA (sv-Z)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

240-241 GHz

240-241 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ./voj.

   

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

     

241-248 GHz

241-248 GHz

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

RADIOLOKACIJSKA

RADIOLOKACIJSKA

 

Radioastronomija

  

Na zahtjev

Amaterska

Amaterska

     

Amaterska satelitska

Amaterska satelitska

     

5.138 5.149

5.138 5.149

     

248-250 GHz

248-250 GHz

     

AMATERSKA

AMATERSKA

civ.

Amaterske službe

  

Na zahtjev

AMATERSKA SATELITSKA

AMATERSKA SATELITSKA

     

Radioastronomija

Radioastronomija

     

5.149

5.149

     

250-252 GHz

250-252 GHz

     

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

ISTRAŽIVANJE ZEMLJE SATELITSKO (pasivno)

civ.

Istraživanje Zemlje

 

Na zahtjev

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA (pasivno)

     

5.340 5.563A

5.340 5.563A

     

252-265 GHz

252-265 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

Radioastronomija

 

RA mjerenja

Na zahtjev

POKRETNA

POKRETNA

     

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

POKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

RADIONAVIGACIJSKA

RADIONAVIGACIJSKA

     

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

     

5.149 5.554

5.149 5.554

     

265-275 GHz

265-275 GHz

     

NEPOKRETNA

NEPOKRETNA

civ.

   

Na zahtjev

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

NEPOKRETNA SATELITSKA (Z-sv)

     

POKRETNA

POKRETNA

     

RADIOASTRONOMIJA

RADIOASTRONOMIJA

     

5.149 5.563A

5.149 5.563A

     

275-1000 GHz

275-1000 GHz

     

Nije namijenjeno 5.565

Nije namijenjeno 5.565

     

DODATAK 3.

MEĐUNARODNE NAPOMENE IZ RADIJSKIH PROPISA ITU-a
koje se primjenjuju u Republici Hrvatskoj
(ITU Radio Regulations, Volume 1, Chapter II, Article 5)

RR br.

NAPOMENA

5.53

Uprave, koje odobravaju uporabu radijskih frekvencija ispod 9 kHz, moraju osigurati rad bez štetnih smetnja radiokomunikacijskim službama kojima su namijenjeni radiofrekvencijski pojasi iznad 9 kHz.

5.54

Uprave, koje vode znanstvena istraživanja uz uporabu radijskih frekvencija ispod 9 kHz, moraju na vrijeme izvijestiti druge Uprave, na koje se to odnosi, kako bi se takva istraživanja mogla zaštititi od štetnih smetnja svim praktičnim mjerama.

5.56

Radijske postaje radiokomunikacijskih služba, kojima su namijenjeni radiofrekvencijski pojasi 14-19,95 kHz i 20,05-70 kHz, i u Regiji 1 također pojasi 72-84 kHz i 86-90 kHz, mogu odašiljati frekvencijsku normu i vremenski signal. Takvim radijskim postajama potrebno je osigurati zaštitu od štetnih smetnja.

5.57

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz i 70-90 kHz (u Regiji 1 pojasi 72-84 kHz i 86-90 kHz) u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na obalne radiotelegrafske postaje (samo A1A i F1B). Iznimno, uporaba emisija razreda J2B ili J7B odobrena je uz uvjet da potrebna širina pojasa nije veća od one koja se redovito upotrebljava za emisije razreda A1A ili F1B u tom pojasu.

5.60

U radiofrekvencijskim pojasima 70-90 kHz (70-86 kHz u Regiji 1) i 110-130 kHz (112-130 kHz u Regiji 1) impulsni radionavigacijski sustavi mogu se upotrebljavati uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje drugim službama kojima su namijenjeni ti radiofrekvencijski pojasi.

5.62

Uprave, koje upotrebljavaju postaje u radionavigacijskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 90-110 kHz, pozvane su usklađivati tehničke i radne značajke na način da se izbjegnu štetne smetnje u radiokomunikacijskim službama tih postaja.

5.64

Za postaje nepokretne službe u radiofrekvencijskim pojasima namijenjenima toj službi, između 90 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1), te za postaje pomorske pokretne službe u radiofrekvencijskim pojasima namijenjenima toj službi, između 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1) odobrene su samo emisije razreda A1A ili F1B, A2C, A3C, F1C ili F3C. Iznimno, emisije razreda J2B ili J7B također su odobrene u radiofrekvencijskim pojasima između 110 kHz i 160 kHz (148,5 kHz u Regiji 1) za postaje pomorske pokretne službe.

5.67A

Postaje u amaterskoj službi, koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 135,7-137,8 kHz, ne smiju premašiti najveću izračenu snagu od 1 W (e.i.r.p.) i ne smiju stvarati štetne smetnje postajama radionavigacijske službe u državama navedenima u točki 5.67 RR-a.

5.73

U radiofrekvencijskom pojasu 285-325 kHz (283,5-325 kHz u Regiji 1), u pomorskoj radionavigacijskoj službi mogu se odašiljati dodatne navigacijske obavijesti uporabom uskopojasnih tehnika, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiofarovima koji rade u radionavigacijskoj službi.

5.74

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 285,3-285,7 kHz u Regiji 1 također je namijenjen pomorskoj radionavigacijskoj službi (osim radiofarova) na primarnoj osnovi.

5.76

Radijska frekvencija od 410 kHz određena je za radiogoniometriju u pomorskoj radionavigacijskoj službi. Druge radionavigacijske službe, kojima je namijenjen radiofrekvencijski pojas 405-415 kHz, ne smiju stvarati štetne smetnje radiogoniometriji u radiofrekvencijskom pojasu 406,5-413,5 kHz.

5.79

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 415-495 kHz i 505-526,5 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radiotelegrafiju.

5.79A

Kada postavljaju obalne postaje u NAVTEX službi na radijskim frekvencijama 490 kHz, 518 kHz i 4209,5 kHz, Uprave obvezno moraju usuglasiti radne značajke u skladu s postupkom Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (vidjeti Rezoluciju 339 (Rev. WRC-07)).

5.82

U pomorskoj pokretnoj službi radijska frekvencija od 490 kHz može se upotrebljavati isključivo u obalnim postajama za odašiljanje meteoroloških i navigacijskih upozorenja i za hitne obavijesti plovilima, uz uporabu uskopojasne telegrafije s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe radijske frekvencije od 490 kHz propisani su člankom 31. i 52. RR-a. Pri uporabi radiofrekvencijskog pojasa 415-495 kHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi Uprave moraju osigurati nesmetani rad na radijskoj frekvenciji od 490 kHz.

5.82A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 495-505 kHz ograničena je na radiotelegrafiju.

5.82B

Uprave, koje odobravaju uporabu radijskih frekvencija u radiofrekvencijskom pojasu 495-505 kHz drugim službama osim pomorske pokretne službe, moraju osigurati da se ne stvaraju štetne smetnje pomorskoj pokretnoj službi u ovom pojasu ili službama koje imaju namjenu u susjednim pojasima, osobito vodeći računa o uvjetima uporabe radijskih frekvencija od 490 kHz i 518 kHz, kao što je propisano člankom 31. i 52. RR-a.

5.84

Uvjeti uporabe radijske frekvencije od 518 kHz u pomorskoj pokretnoj službi propisani su člankom 31. i 52. RR-a.

5.90

U radiofrekvencijskom pojasu 1605-1705 kHz, ako se radi o radiodifuzijskoj postaji u Regiji 2, zemljopisno područje uporabe postaja pomorske pokretne službe u Regiji 1 ograničuje se na područje koje osigurava površinsko širenje radijskih valova.

5.92

Pojedine države u Regiji 1 upotrebljavaju za radiolokacijske sustave radiofrekvencijske pojase 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz i 3500-3800 kHz prema sporazumu iz točke 9.21 RR-a. Izračena srednja snaga ovih radijskih postaja ne smije biti veća od 50 W.

5.100

U Regiji 1, u državama smještenim potpuno ili djelomično sjeverno od 40°N, dopustit će se uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1810-1830 kHz u amaterskoj službi samo nakon obavljenog dogovora s državama navedenima u točki 5.98 i 5.99 RR-a o poduzimanju potrebnih koraka za sprječavanje štetnih smetnja između postaja amaterske službe i postaja drugih služba, koje rade u skladu s točkom 5.98 i 5.99 RR-a.

5.103

U Regiji 1, pri dodjeli radijskih frekvencija radijskim postajama u nepokretnim i pokretnim službama u radiofrekvencijskim pojasima 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz i 2650-2850 kHz, Uprave moraju uzeti u obzir posebne zahtjeve pomorske pokretne službe.

5.104

U Regiji 1 uporaba radiofrekvencijskog pojasa 2025-2045 kHz u službi meteorološke pomoći ograničena je na postaje na oceanografskim plutačama.

5.108

Radijska frekvencija nositelja od 2182 kHz međunarodna je radijska frekvencija za slučaj opasnosti i poziv u pomoć radiotelefonijom. Uvjeti uporabe radiofrekvencijskih pojasa 2173,5-2190,5 kHz propisani su u člankom 31. i 52. RR-a.

5.109

Radijske frekvencije od 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz i 16804,5 kHz međunarodne su radijske frekvencije u slučaju opasnosti za digitalni selektivni poziv. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a.

5.110

Radijske frekvencije od 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz 12520 kHz i 16695 kHz međunarodne su radijske frekvencije u slučaju opasnosti za uskopojasnu telegrafiju s izravnim ispisom. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a.

5.111

Radijske frekvencije nositelja od 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz i radijske frekvencije od 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogu se također upotrebljavati, u skladu s važećim postupcima za zemaljske radiokomunikacijske službe, u djelatnostima potrage i spašavanja svemirskih plovila s posadom. Uvjeti uporabe ovih radijskih frekvencija propisani su člankom 31. RR-a.

Isto se primjenjuje na radijske frekvencije od 10 003 kHz, 14 993 kHz i 19 993 kHz, ali u svakom od ovih slučajeva emisije moraju biti ograničene u pojasu od 3 kHz oko radijske frekvencije.

5.115

Radijske frekvencije (referentne) nositelja od 3023 kHz i 5680 kHz mogu se također upotrebljavati, u skladu s člankom 31. RR-a, za radijske postaje pomorske pokretne službe koje rade u usklađenim djelatnostima potrage i spašavanja.

5.116

Uprave su pozvane odobriti uporabu radiofrekvencijskog pojasa 3155-3195 kHz u svrhu osiguranja zajedničkog radiofrekvencijskog kanala na svjetskoj razini za bežična slušna pomagala male snage. Uprave mogu dodijeliti dodatne radiofrekvencijske kanale za takve naprave u radiofrekvencijskim pojasima između 3155 kHz i 3400 kHz za lokalne potrebe.

Treba napomenuti da su radijske frekvencije u radiofrekvencijskom pojasu od 3000 kHz do 4000 kHz pogodne za slušna pomagala predviđena za rad na malim udaljenostima unutar indukcijskog polja.

5.127

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 4000-4063 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na radijske postaje na plovilu koje upotrebljavaju radiotelefoniju (vidjeti točku 5.220 i Dodatak 17 RR-a).

5.130

Uvjeti uporabe radijskih frekvencija nositelja od 4125 kHz i 6215 kHz propisani su člankom 31. i 52. RR-a.

5.131

Radijska frekvencija od 4209,5 kHz upotrebljava se isključivo u obalnim postajama za odašiljanje meteoroloških i navigacijskih upozorenja i za hitne obavijesti plovilima, uz uporabu uskopojasne telegrafije s izravnim ispisom.

5.132

Radijske frekvencije od 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680 kHz, 22 376 kHz i 26 100,5 kHz međunarodne su radijske frekvencije za odašiljanje pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) (vidjeti Dodatak 17 RR-a).

5.134

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz i 18 900–19 020 kHz u radiodifuzijskoj službi podliježe postupku iz članka 12. RR-a. Uprave se potiču na uporabu ovih pojasa kako bi se olakšalo uvođenje digitalno moduliranih emisija u skladu s odredbama Rezolucije 517 (Rev. WRC-07).

5.137

Radijske postaje nepokretne službe, koje komuniciraju samo unutar granica države u kojoj se nalaze, iznimno mogu upotrebljavati radiofrekvencijske pojase 6200–6213,5 kHz i 6220,5–6525 kHz, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje pomorskoj pokretnoj službi i da im srednja snaga nije veća od 50 W.

5.138

Sljedeći radiofrekvencijski pojasi:

6765–6795 kHz (središnja frekvencija od 6780 kHz),

433,05–434,790 MHz (središnja frekvencija od 433,92 MHz),

61–61,5 GHz (središnja frekvencija od 61,25 GHz),

122–123 GHz (središnja frekvencija od 122,5 GHz) i

244–246 GHz (središnja frekvencija od 245 GHz)

određeni su za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene. Nadležne Uprave izdaju, u dogovoru s drugim Upravama na području kojih radiokomunikacijske službe mogu biti ometane, posebno odobrenje za ISM primjenu, imajući u vidu najnovije odgovarajuće ITU-R preporuke.

5.138A

Do 29. ožujka 2009. godine radiofrekvencijski pojas 6765-7000 kHz namijenjen je nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. Nakon tog dana ovaj se pojas namjenjuje za nepokretnu službu i pokretnu službu osim zrakoplovne pokretne službe na primarnoj osnovi.

5.141C

U Regijama 1 i 3 radiofrekvencijski pojas 7100-7200 kHz namijenjen je radiodifuzijskoj službi do 29. ožujka 2009. godine na primarnoj osnovi.

5.143

Radiofrekvencijski pojas 7300-7350 kHz može se upotrebljavati za postaje u nepokretnoj službi i kopnenoj pokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalazi te postaje, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi. Pri uporabi radijskih frekvencija u navedenim službama Uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage te voditi računa o sezonskoj uporabi radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj službi, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a.

5.143B

U Regiji 1 radiofrekvencijski pojas 7350-7450 kHz je do 29. ožujka 2009. godine namijenjen nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi. Nakon tog nadnevka, ako ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi, taj pojas mogu upotrebljavati postaje u nepokretnoj službi i kopnenoj pokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalazi, uz uvjet da ukupna izračena snaga svake pojedine radijske postaje nije veća od 24 dBW.

5.143E

Do 29. ožujka 2009. godine radiofrekvencijski pojas 7450-8100 kHz namijenjen je nepokretnoj službi na primarnoj osnovi i kopnenoj pokretnoj službi na sekundarnoj osnovi.

5.145

Uvjeti uporabe radijskih frekvencija nositelja od 8291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz propisani su člankom 31. i 52. RR-a.

5.146

Radiofrekvencijske pojase 9400-9500 kHz, 11 600-11 650 kHz, 12 050-12 100 kHz, 15 600-15 800 kHz, 17 480- 17 550 kHz i 18 900-19 020 kHz mogu upotrebljavati radijske postaje u nepokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi. Pri uporabi radijskih frekvencija u nepokretnoj službi Uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage te voditi računa o sezonskoj uporabi radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj službi, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a.

5.147

Radiofrekvencijske pojase 9775-9900 kHz, 11 650-11 700 kHz i 11 975-12 050 kHz mogu upotrebljavati radijske postaje u nepokretnoj službi isključivo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje radiodifuzijskoj službi, te da ukupna izračena snaga svake pojedine radijske postaje nije veća od 24 dBW.

5.149

Pri dodjeli radijskih frekvencija radijskim postajama drugih služba, kojima su namijenjeni radiofrekvencijski pojasi 13360-13410 kHz, 25550-25670 kHz, 37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz, 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz*, 406,1-410 MHz, 608-614 MHz, 1330-1400 MHz*, 1610,6-1613,8 MHz*, 1660-1670 MHz, 1718,8-1722,2 MHz*, 2655-2690 MHz, 3260-3267 MHz*, 3332-3339 MHz*, 3345,8-3352,5 MHz*, 4825-4835 MHz*, 4950-4990 MHz, 4990-5000 MHz, 6650-6675,2 MHz*, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz*, 22,01-22,21 GHz*, 22,21-22,5 GHz, 22,81-22,86 GHz*, 23,07-23,12 GHz*, 31,2-31,3 GHz, 31,5-31,8 GHz, 36,43-36,5 GHz*, 42,5-43,5 GHz, 42,77-42,87 GHz*, 43,07-43,17 GHz*, 43,37-43,47 GHz*, 48,94-49,04 GHz,

76-86 GHz*, 92-94 GHz*, 94,1-100 GHz*, 102-109,5 GHz*, 111,8-114,25 GHz*, 128,33-128,59 GHz*, 129,23-129,49 GHz*, 130-134 GHz*, 136-148,5 GHz*, 151,5-158,5 GHz*, 168,59-168,93 GHz*, 171,11-171,45 GHz*, 173,52-173,85 GHz*, 195,75-196,15 GHz*, 209-226 GHz*, 241-250 GHz i 252-275 GHz* (gdje “*” označuje radioastronomska promatranja spektralnih linija), Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera radi zaštite radioastronomske službe od štetnih smetnja. Emisije svemirskih ili zrakoplovnih postaja mogu biti osobito ozbiljni izvori smetnja radioastronomskoj službi (vidjeti točke 4.5 i 4.6 i članak 29. RR-a).

5.150

Sljedeći radiofrekvencijski pojasi također su određeni za industrijske, znanstvene i medicinske (ISM) primjene:

13 533–13 567 kHz (središnja frekvencija od 13 560 kHz),

26 957–27 283 kHz (središnja frekvencija od 27 120 kHz),

40,66–40,70 MHz (središnja frekvencija od 40,68 MHz),

902–928 MHz (središnja frekvencija od 915 MHz),

2400–2500 MHz (središnja frekvencija od 2450 MHz),

5725–5875 MHz (središnja frekvencija od 5800 MHz) i

24–24,25 GHz (središnja frekvencija od 24,125 GHz)

Radiokomunikacijske službe, koje rade u ovim radiofrekvencijskim pojasima, moraju prihvatiti štetne smetnje koje mogu stvarati ove primjene. ISM oprema, koja radi u ovim radiofrekvencijskim pojasima, podliježe odredbama točke 15.13 RR-a.

5.151

Radiofrekvencijske pojase 13 570-13 600 kHz i 13 800-13 870 kHz mogu upotrebljavati postaje u nepokretnoj službi i u pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne (R) službe, isključivo unutar granica države u kojoj se nalaze, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje službi radiodifuzijskoj službi. Pri uporabi radijskih frekvencija u ovim službama Uprave će zahtijevati primjenu najmanje potrebne snage te voditi računa o sezonskoj uporabi radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj službi, objavljenoj u skladu s Radijskim propisima ITU-a.

5.156A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 23 200-23 350 kHz u nepokretnoj službi ograničena je na pružanje usluga vezanih uz sigurnost zrakoplovstva.

5.157

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 23 350-24 000 kHz u pomorskoj pokretnoj službi ograničena je na međubrodsku radiotelegrafiju.

5.180

Radijska frekvencija od 75 MHz dodijeljena je marker-radiofarovima. Uprave neće dodjeljivati radijske frekvencije blizu granica zaštitnog pojasa radijskim postajama drugih služba, koje bi zbog svoje snage ili zemljopisnog položaja mogle stvarati štetne smetnje ili druga ograničenja marker-radiofarovima.

Potrebno je poduzeti sve napore radi poboljšanja značajki prijamnika na zrakoplovima te ograničiti snagu odašiljačkih postaja u blizini graničnih radijskih frekvencija od 74,8 MHz i 75,2 MHz.

5.197A

Dodatna dodjela – radiofrekvencijski pojas 108-117,975 MHz također je dodijeljen zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi na primarnoj osnovi, i to isključivo sustavima koji rade u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama. Takva uporaba mora biti u skladu s Rezolucijom 413 (Rev. WRC-07). Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 108-112 MHz od strane zrakoplovne pokretne (R) službe moguća je isključivo za odašiljače smještene na kopnu i pripadajuće prijamnike koji osiguravaju navigacijsku obavijest kao dodatnu funkciju zrakoplovnoj navigaciji, u skladu s međunarodno priznatim zrakoplovnim normama.

5.200

U radiofrekvencijskom pojasu 117,975-136 MHz radijska frekvencija od 121,5 MHz zrakoplovna je frekvencija za nuždu, dok je radijska frekvencija od 123,1 MHz, gdje je to potrebno, pomoćna zrakoplovna frekvencija uz radijsku frekvenciju od 121,5 MHz. Pokretne postaje pomorske pokretne službe mogu komunicirati na ovim radijskim frekvencijama s postajama zrakoplovne pokretne službe u slučaju nesreće i u svrhu sigurnosti, uz uvjete propisane člankom 31. RR-a.

5.208

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 137-138 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.208A

Uprave će, pri dodjeli radijskih frekvencija svemirskim postajama pokretne satelitske službe u radiofrekvencijskim pojasima 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, poduzeti sve praktične mjere u svrhu zaštite radioastronomske službe od štetnih smetnje neželjenih emisija u radiofrekvencijskim pojasima 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz i 608-614 MHz. Pragovi razina štetnih smetnja za radioastronomsku službu utvrđeni su odgovarajućom ITU-R preporukom.

5.209

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz u pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na ne-geostacionarne satelitske sustave.

5.218

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 148-149,9 MHz namijenjen je i službi djelovanja u svemiru (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi.

5.219

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 148-149,9 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.220

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju u skladu s točkom 9.11A RR-a. Ta uporaba ne smije ograničavati razvoj i uporabu ovih radiofrekvencijskih pojasa u radionavigacijskoj satelitskoj službi.

5.221

Radijske postaje u pokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 148-149,9 MHz ne smiju stvarati štetne smetnje postajama ili zahtijevati zaštitu od postaja nepokretne ili pokretne službe koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.

5.222

Emisije radionavigacijske satelitske službe u radiofrekvencijskim pojasima 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz također mogu upotrebljavati prijamne postaje na Zemlji u službi istraživanja svemira.

5.223

Budući da uporaba radiofrekvencijskog pojasa 149,9-150,05 MHz u nepokretnoj i pokretnoj službi može stvarati štetne smetnje radionavigacijskoj satelitskoj službi, Uprave su pozvane da ne odobravaju takvu uporabu kroz primjenu točke 4.4. RR-a.

5.224A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na kopnenu pokretnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) do 1.siječnja 2015. godine.

5.224B

Namjena radiofrekvencijskih pojasa 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz za radionavigacijsku satelitsku službu vrijedi do 1.siječnja 2015. godine.

5.226

Radijska frekvencija od 156,8 MHz međunarodna je radijska frekvencija u pomorskoj pokretnoj VHF radiotelefonskoj službi za slučaj nesreće, ugrožene sigurnosti i poziva u pomoć. Uvjeti uporabe ove radijske frekvencije propisani su člankom 31. i Dodatkom 18 RR-a.

Radijska frekvencija od 156,525 MHz međunarodna je radijska frekvencija u pomorskoj pokretnoj VHF radiotelefonskoj službi koja upotrebljava digitalno selektivno pozivanje (DSC). Uvjeti uporabe ove radijske frekvencije i radiofrekvencijskog pojasa 156,4875-156,5625 MHz propisani su člankom 31. i 52. te Dodatkom 18 RR-a.

U radiofrekvencijskim pojasima 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-162,05 MHz Uprave moraju dati prednost pomorskoj pokretnoj službi isključivo na radijskim frekvencijama koje su dodijelile radijskim postajama u pomorskoj pokretnoj službi (vidjeti članak 31. i 52. te Dodatak 18 RR-a).

Bilo kakvu uporabu radijskih frekvencija u ovim radiofrekvencijskim pojasima za radijske postaje drugih služba, kojima su ovi pojasi namijenjeni, treba izbjegavati u područjima gdje bi takva uporaba mogla stvarati štetne smetnje pomorskoj pokretnoj VHF službi.

Međutim, radijske frekvencije od 156,8 MHz i 156,525 MHz te radiofrekvencijski pojasi, u kojima je prednost dana pomorskoj pokretnoj službi, mogu se upotrebljavati za radijske komunikacije u plovidbi unutarnjim vodama, prema sporazumu između zainteresiranih Uprava, uzimajući u obzir postojeću uporabu radijskih frekvencija i važeće sporazume.

5.227A

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 161,9625-161,9875 MHz i 162,0125-162,0375 MHz također su namijenjeni pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) na sekundarnoj osnovi, za prijam emisija automatskog identifikacijskog sustava (AIS) koje odašilju radijske postaje u pomorskoj pokretnoj službi.

5.254

Radiofrekvencijski pojasi 235-322 MHz i 335,4-399,9 MHz mogu se upotrebljavati u pokretnoj satelitskoj službi, u skladu sa sporazumom sklopljenim u postupku iz točke 9.21 RR-a, uz uvjet da radijske postaje ove službe ne stvaraju štetne smetnje radijskim postajama drugih služba koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.

5.255

Radiofrekvencijske pojase 312-315 MHz (Zemlja-svemir) i 387-390 MHz (svemir-Zemlja) u pokretnoj satelitskoj službi mogu upotrebljavati i satelitski ne-geostacionarni sustavi. Ova uporaba je podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.256

Radijsku frekvenciju od 243 MHz u ovom radiofrekvencijskom pojasu upotrebljavaju postaje plovila za preživljavanje te oprema koja se upotrebljava u svrhu preživljavanja.

5.257

Radiofrekvencijski pojas 267-272 MHz Uprave mogu upotrebljavati u svojim državama za svemirsku telemetriju na primarnoj osnovi, a prema sporazumu iz članka 9.21 RR-a.

5.258

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 328,6-335,4 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na sustave za instrumentalno slijetanje (kosina slijetanja (glide path)).

5.260

Budući da uporaba radiofrekvencijskog pojasa 399,9-400,05 MHz u nepokretnoj i pokretnoj službi može stvarati štetne smetnje radionavigacijskoj satelitskoj službi, Uprave su pozvane da ne odobravaju takvu uporabu kroz primjenu točke 4.4. RR-a.

5.261

Emisije se moraju ograničiti u pojasu od ±25 kHz oko standardne radijske frekvencije od 400,1 MHz.

5.263

Radiofrekvencijski pojas 400,15-401 MHz također je namijenjen službi istraživanja svemira (svemir-svemir) za komunikaciju svemirskih plovila s ljudskom posadom. Pri ovoj primjeni služba istraživanja svemira neće se smatrati sigurnosnom službom.

5.264

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 400,15-401 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Granica gustoće toka snage dana u Prilogu 1 Dodatka 5 RR-a primjenjuje se tako dugo dok mjerodavna svjetska radiokomunikacijska konferencija ne odluči drukčije.

5.266

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 406-406,1 MHz u pokretnoj satelitskoj službi ograničena je na satelitske radiofarove malih snaga za prikaz položaja u nuždi (vidjeti članak 31. RR-a).

5.267

Zabranjena je svaka emisija koja u radiofrekvencijskom pojasu 406-406,1 MHz može stvarati štetne smetnje odobrenim uporabama.

5.282

U radiofrekvencijskim pojasima 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (samo za Regije 2 i 3) i 5650-5670 MHz može raditi amaterska satelitska služba ako ne stvara štetne smetnje drugim službama koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra (vidjeti točku 5.43 RR-a). Uprave koje odobre takvu uporabu moraju osigurati da se bez odgode ukloni svaka štetna smetnja koju je stvorila radijska postaja u amaterskoj satelitskoj službi, u skladu s odredbama točke 25.11 RR-a. Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz u amaterskoj satelitskoj službi ograničena je na smjer Zemlja-svemir.

5.287

Radijske frekvencije od 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz i 467,575 MHz u pomorskoj pokretnoj službi mogu upotrebljavati radijske postaje za komunikaciju na plovilu (palubne komunikacijske postaje). Gdje je to potrebno, oprema s kanalnim razmakom od 12,5 kHz, uz uporabu dodatnih radijskih frekvencija od 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz i 467,5625 MHz, može se upotrebljavati za palubnu komunikaciju. Uporaba ovih radijskih frekvencija u teritorijalnim vodama može podlijegati nacionalnim propisima koji se odnose na određenu Upravu. Značajke uporabljene opreme moraju odgovarati značajkama utvrđenima preporukom ITU-R RM.1174.

5.289

U radiofrekvencijskim pojasima 460-470 MHz i 1690-1710 MHz može se također upotrebljavati odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje, osim onih u meteorološkoj satelitskoj službi, uz uvjet da ne stvara štetne smetnje radijskim postajama koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.

5.306

Dodatna namjena – u Regiji 1, osim Afričkog radiodifuznog područja (vidjeti točke 5.10 do 5.13 RR-a), radiofrekvencijski pojas 608-614 MHz također je namijenjen radioastronomskoj službi na sekundarnoj osnovi.

5.316

Dodatna namjena – u državama Njemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Bosni i Hercegovini, Burkini Faso, Kamerunu, Bjelokosnoj Obali, Hrvatskoj, Danskoj, Egiptu, Finskoj, Grčkoj, Izraelu, Libiji, Jordanu, Keniji, Makedoniji, Lihtenštajnu, Maliju, Monaku, Crnoj Gori, Norveškoj, Nizozemskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Siriji, Srbiji, Švedskoj i Švicarskoj radiofrekvencijski pojas 790-862 MHz, te u navedenim državama i državama Španjolskoj, Francuskoj, Gabonu i Malti radiofrekvencijski pojas 830-862 MHz također su namijenjeni pokretnoj službi osim zrakoplovne službe na primarnoj osnovi. Međutim, radijske postaje pokretne službe u tim državama, u odnosu na radiofrekvencijske pojase iz ove napomene, ne smiju stvarati štetne smetnje ili tražiti zaštitu od radijskih postaja u službama koje rade, u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra, u drugim državama koje nisu navedene uz te pojase. Ova namjena važi do 16. lipnja 2015. godine.

5.317A

Dijelovi radiofrekvencijskog pojasa 698-960 MHz u Regiji 2 i radiofrekvencijski pojas 790-960 MHz u Regijama 1 i 3, koji su namijenjeni pokretnoj službi na primarnoj osnovi, određeni su za uporabu u Upravama koje namjeravaju upotrebljavati sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT) (vidjeti Rezoluciju 224 (Rev. WRC-07) i Rezoluciju 749 (WRC-07)). Ovo određivanje ne sprječava uporabu ovih pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje su namijenjeni, te ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a.

5.328

Radiofrekvencijski pojas 960-1215 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi rezerviran je na svjetskoj razini za rad i razvoj zrakoplovnih elektroničkih pomagala u zračnoj navigaciji i za svaku izravno povezanu opremu smještenu na tlu.

5.328A

Radijske postaje u radionavigacijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 1164-1215 MHz mogu raditi u skladu s odredbama Rezolucije 609 (Rev. WRC-07) i ne mogu tražiti zaštitu od radijskih postaja zrakoplovne radionavigacijske službe u radiofrekvencijskom pojasu 960-1215 MHz. Pritom se ne primjenjuje točka 5.43 RR-a, nego odredbe točke 21.18 RR-a.

5.328B

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz i 5010-5030 MHz u sustavima i mrežama radionavigacijske satelitske službe, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili podatke o prijavi nakon 1. siječnja 2005. godine, podliježe odredbama točke 9.12, 9.12A i 9.13 RR-a te Rezoluciji 610 (WRC-03). Međutim, u slučaju sustava i mreža radionavigacijske satelitske službe (svemir-svemir) Rezolucija 610 (WRC-03) primjenjuje se samo za odašiljačke svemirske postaje. U skladu s točkom 5.329A RR-a za sustave i mreže radionavigacijske satelitske službe (svemir-svemir), u radiofrekvencijskim pojasima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, odredbe točke 9.7, 9.12, 9.12A i 9.13 RR-a primjenjuju se u odnosu na druge sustave i mreže u radionavigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir).

5.329

Uporaba u radionavigacijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 1215-1300 MHz moguća je uz uvjet da se ne stvaraju štetne smetnje i ne zahtijeva zaštita od radijskih postaja u radionavigacijskoj službi koja je odobrena u skladu s točkom 5.331 RR-a (vidjeti Rezoluciju 606 (WRC-2000)).

5.329A

Uporaba sustava u radionavigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir), koji rade u radiofrekvencijskim pojasima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, nije namijenjena za primjene u sigurnosnim službama i ne unosi dodatna ograničenja za radionavigacijsku satelitsku službu (svemir-Zemlja) ili za druge službe koje rade u skladu s Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra.

5.331

Dodatna namjena – u državama Alžiru, Njemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Australiji, Austriji, Bahreinu, Bjelorusiji, Belgiji, Beninu, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Burkini Faso, Burundiju, Kamerunu, Kini, Republici Koreji, Hrvatskoj, Danskoj, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Estoniji, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Francuskoj, Gani, Grčkoj, Gvineji, Ekvatorijalnoj Gvineji, Mađarskoj, Indiji, Indoneziji, Iranu, Iraku, Irskoj, Izraelu, Jordanu, Keniji, Kuvajtu, Makedoniji, Lesotu, Latviji, Libanonu, Lihtenštajnu, Litvi, Luksemburgu, Madagaskaru, Maliju, Mauritaniji, Crnoj Gori, Nigeriji, Norveškoj, Omanu, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Kataru, Siriji, Demokratska Republici Koreji, Slovačkoj, Velikoj Britaniji, Srbiji, Sloveniji, Somaliji, Sudanu, Šri Lanki, Južnoafričkoj Republici, Švedskoj, Švicarskoj, Tajlandu, Togu, Turskoj, Venezueli i Vijetnamu radiofrekvencijski pojas 1215-1300 MHz također je namijenjen radionavigacijskoj službi na primarnoj osnovi. U Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama radiofrekvencijski pojas 1240-1300 MHz također je namijenjen radionavigacijskoj službi, a uporaba radionavigacijske službe ograničena je na zrakoplovnu radionavigacijsku službu.

5.332

U radiofrekvencijskom pojasu 1215-1260 MHz aktivni senzori u svemiru u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama, niti zahtijevati zaštitu od štetnih smetnja, niti na koji drugi način ograničavati rad i razvoj radiolokacijske službe, radionavigacijske satelitske službe i drugih služba kojima je ovaj pojas namijenjen na primarnoj osnovi.

5.335A

U radiofrekvencijskom pojasu 1260-1300 MHz aktivni senzori u svemiru u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama, niti zahtijevati zaštitu od štetnih smetnja, niti na koji drugi način ograničavati rad i razvoj radiolokacijske službe i drugih služba kojima je ovaj pojas namijenjen na primarnoj osnovi.

5.337

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na radare na tlu i pripadajuće zrakoplovne transpondere koji odašilju isključivo na radijskim frekvencijama u ovim pojasima, i to samo kada ih aktiviraju radari koji rade u istom pojasu.

5.337A

U radiofrekvencijskom pojasu 1300-1350 MHz postaje na Zemlji u radionavigacijskoj satelitskoj službi i radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti ograničavati rad i razvoj zrakoplovne radionavigacijske službe.

5.338A

U radiofrekvencijskim pojasima 1350-1400 MHz, 1427-1429 MHz, 1429-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31 GHz, 31-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz i 51,4-52,6 GHz primjenjuje se Rezolucija 750 (WRC-07).

5.339

Radiofrekvencijski pojasi 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15,20-15,35 GHz također su namijenjeni službi istraživanja svemira (pasivno) i satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno) na sekundarnoj osnovi.

5.340

Zabranjene su sve emisije u radiofrekvencijskim pojasima 1400-1427 MHz, 2690-2700 MHz (osim emisija omogućenih prema točki 5.422 RR-a), 10,68-10,7 GHz (osim emisija omogućenih prema točki 5.483 RR-a), 15,35-15,4 GHz (osim emisija omogućenih prema točki 5.511 RR-a), 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 48,94-49,04 GHz od zrakoplovnih postaja, 50,2- 50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz i 250-252 GHz.

5.341

U radiofrekvencijskim pojasima 1400-1727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz pojedine države provode pasivna istraživanja putem programa potrage za namjerno izazvanim emisijama izvanzemaljskog podrijetla.

5.345

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1452-1492 MHz u radiodifuzijskoj satelitskoj službi i u radiodifuzijskoj službi ograničena je na digitalnu radiodifuziju zvuka te podliježe odredbama Rezolucije 528 (WARC-92).

5.347A

U radiofrekvencijskim pojasima 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1452-1492 MHz, 1525-1559 MHz, 1559-1610 MHz, 1613,8-1626,5 MHz, 2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz i 21,4-22 GHz primjenjuje se Rezolucija 739 (Rev. WRC-07).

5.348

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1492-1525 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.348A

U radiofrekvencijskom pojasu 1518-1525 MHz prag usklađivanja u vezi s razinom gustoće toka snage na površini Zemlje, pri primjeni točke 9.11A RR-a za svemirske postaje u pokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), uzimajući u obzir uporabu u kopnenoj pokretnoj službi za posebni pokretni radio ili uporabu vezanu uz javnu komutiranu telekomunikacijsku mrežu (PSTN), koja radi na području Japana, iznosi -150 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 4 kHz za sve kutove prihvata, umjesto vrijednosti utvrđene u Tablici 5-2 Dodatka 5 RR-a. U radiofrekvencijskom pojasu 1518-1525 MHz radijske postaje pokretne satelitske službe ne mogu zahtijevati zaštitu od radijskih postaja pokretne službe na području Japana. Točka 5.43A RR-a se ne primjenjuje.

5.351

Radiofrekvencijski pojasi 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz i 1646,5-1660,5 MHz neće se upotrebljavati za napojne linkove bilo koje radiokomunikacijske službe. U iznimnim okolnostima, pojedina Uprava može postaji na Zemlji, na određenoj nepokretnoj točki u bilo kojoj od pokretnih satelitskih služba, odobriti komunikaciju putem svemirske postaje u ovim pojasima.

5.351A

Na uporabu radiofrekvencijskih pojasa 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz i 2670-2690 MHz u pokretnoj satelitskoj službi primjenjuju se Rezolucija 212 (Rev.WRC-07) i Rezolucija 225 (WRC-07).

5.353A

U primjeni postupaka iz odjeljka II. članka 9. RR-a na pokretnu satelitsku službu u radiofrekvencijskim pojasima 1530-1544 MHz i 1626,5-1645,5 MHz mora se dati prvenstvo zadovoljavanju zahtjeva za radiokomunikacijskim spektrom za komunikacije u slučaju nesreće, hitnih situacija i sigurnosti u sklopu Globalnog sustava za sigurnost pomorskog prometa (GMDSS). Pomorske pokretne satelitske komunikacije u slučaju nesreće, hitnih situacija i sigurnosti moraju imati prednost u pristupu i trenutačnu raspoloživost u odnosu na sve druge pokretne satelitske komunikacije koje se obavljaju unutar pojedine mreže. Pokretni satelitski sustavi ne smiju stvarati neprihvatljive smetnje, niti zahtijevati zaštitu od komunikacija u slučaju nesreće, hitnih situacija i sigurnosti u sklopu GMDSS sustava. Također se mora voditi računa o prednosti komunikacija, koje se odnose na sigurnost, u drugim pokretnim satelitskim službama (primjenjuju se odredbe Rezolucije 222 (WRC-2000)).

5.354

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1525-1559 MHz i 1626,5-1660,5 MHz u pokretnim satelitskim službama podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.357

Odašiljanje u radiofrekvencijskom pojasu 1545-1555 MHz sa zemaljskih zrakoplovnih postaja izravno do postaja na zrakoplovu, ili između postaja na zrakoplovu, u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi također je odobreno u slučajevima kada služi u svrhu produljenja ili nadopune linkova satelit-zrakoplov.

5.357A

U primjeni postupaka iz odjeljka II. članka 9. RR-a na pokretnu satelitsku službu u radiofrekvencijskim pojasima 1545-1555 MHz i 1646,5-1656,5 MHz, prvenstvo se mora dati zadovoljavanju zahtjeva zrakoplovne pokretne satelitske (R) službe, radi osiguranja prijenosa poruka s prvenstvom od 1 do 6 prema članku 44. RR-a. Komunikacije zrakoplovne pokretne satelitske (R) službe s prvenstvom od 1 do 6 prema članku 44. RR-a imaju prvenstvo pristupa i neposrednu raspoloživost, ako je potrebno i prethodnim »oslobađanjem zauzete veze«, nad svim drugim pokretnim satelitskim komunikacijama koje se obavljaju unutar određene mreže. Pokretni satelitski sustavi ne smiju stvarati neprihvatljive smetnje niti zahtijevati zaštitu od zrakoplovne pokretne satelitske (R) službe s prvenstvom komunikacije od 1 do 6 u članku 44. RR-a. Prvenstvo komunikacija vezanih uz sigurnost u drugim pokretnim satelitskim službama mora se uzeti u obzir (primjenjuju se odredbe Rezolucije 222 (WRC-2000)).

5.364

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1610-1626,5 u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) i u radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Pokretna postaja na Zemlji u bilo kojoj radiokomunikacijskoj službi u ovom pojasu ne smije stvarati vršnu e.i.r.p. gustoću veću od -15 dB(W/4kHz) u dijelu pojasa koji upotrebljavaju sustavi što rade u skladu s odredbama točke 5.366 RR-a (na koju se primjenjuje točka 4.10 RR-a), ako to nisu odobrile nadležne Uprave. U dijelu radiofrekvencijskog pojasa, u kojem ne rade takvi sustavi, srednja e.i.r.p. gustoća od pokretne zemaljske postaje ne smije biti veća od -3dB(W/4kHz).

Postaje pokretne satelitske službe ne mogu zahtijevati zaštitu od postaja u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, od postaja koje rade u skladu s odredbama točke 5.366 RR-a te od postaja koje rade u skladu s točkom 5.359 RR-a. Uprave odgovorne za usklađivanje pokretnih satelitskih mreža poduzet će sve praktične mjere u svrhu osiguranja zaštite radijskih postaja koje rade u skladu s odredbama točke 5.366 RR-a.

5.365

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1613,8-1626,5 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.366

Radiofrekvencijski pojas 1610-1626,5 MHz rezerviran je na svjetskoj razini za rad i razvoj zrakoplovnih elektroničkih pomagala u zračnoj navigaciji i za svaku izravno povezanu opremu smještenu na tlu.

5.367

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 1610-1626,5 MHz i 5000-5150 MHz također su namijenjeni zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj (R) službi na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema odredbama točke 9.21 RR-a.

5.368

Odredbe točke 4.10 RR-a ne primjenjuju se na radiodeterminacijske satelitske službe i pokretne satelitske službe u radiofrekvencijskom pojasu 1610-1626,5 MHz, uz iznimku zrakoplovne radionavigacijske satelitske službe.

5.371

Dodatna namjena – u Regiji 1 radiofrekvencijski pojasi 1610-1626,5 MHz (Zemlja-svemir) i 2483,5-2500 MHz (svemir-Zemlja) također su namijenjeni radiodeterminacijskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema odredbama točke 9.21 RR-a.

5.372

Radijske postaje radiodeterminacijske satelitske službe i pokretne satelitske službe ne smiju stvarati štetne smetnje postajama u u radioastronomskoj službi koje upotrebljavaju radiofrekvencijski pojas 1610,6-1613,8 MHz (primjenjuje se točka 29.13 RR-a).

5.374

Pokretne postaje na Zemlji u satelitskoj pokretnoj službi, koje rade u radiofrekvencijskim pojasima 1631,5-1634,5 MHz i 1656,5-1660 MHz, ne smiju stvarati štetne smetnje postajama u nepokretnoj službi koja radi u državama navedenim u točki 5.359 RR-a.

5.375

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1645,5-1646,5 MHz u pokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) i za međusatelitske linkove ograničena je na komunikaciju u slučaju nesreće i za sigurnosne potrebe (vidjeti članak 31. RR-a).

5.376

Odašiljanje u radiofrekvencijskom pojasu 1646,5-1656,5 MHz s postaja na zrakoplovu u zrakoplovnoj pokretnoj (R) službi izravno prema zemaljskim zrakoplovnim postajama, ili između postaja na zrakoplovu, također je odobreno u slučajevima kada služi u svrhu produljenja ili nadopune linkova zrakoplov-satelit.

5.376A

Pokretne postaje na Zemlji, koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 1660-1660,5 MHz, ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u radioastronomskoj službi (WRC-97).

5.379A

Uprave se potiču na poduzimanje svake moguće zaštite u radiofrekvencijskom pojasu 1660,5-1668,4 MHz za buduća istraživanja u radioastronomiji, osobito na način da ukidaju odašiljanje u smjeru zrak-tlo u službi meteorološke pomoći u radiofrekvencijskom pojasu 1664,4-1668,4 MHz što je brže praktično moguće.

5.379B

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 1668-1675 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. U radiofrekvencijskom pojasu 1668-1668,4 MHz primjenjuje se Rezolucija 904 (WRC-07).

5.379C

Kako bi se zaštitila radioastronomska služba u radiofrekvencijskom pojasu 1668-1670 MHz, ukupne vrijednosti gustoće toka snage (pfd) pokretnih postaja na Zemlji u mreži pokretne satelitske službe, koje rade u ovom pojasu, ne smiju biti veće od -181 dB(W/m2) u pojasu od 10 MHz i -194 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 20 kHz, na lokaciji svake radioastronomske postaje koja je upisana u Glavni međunarodni upisnik radijskih frekvencija, za više od 2% integracijskih perioda od 2000 s.

5.379D

Na zajedničku uporabu radiofrekvencijskog pojasa 1668,4-1675 MHz pokretnoj satelitskoj službi te nepokretnoj i pokretnoj službi primjenjuje se Rezolucija 744 (Rev. WRC-07).

5.379E

U radiofrekvencijskom pojasu 1668,4-1675 MHz postaje u pokretnoj satelitskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje postajama u službi meteorološke pomoći u Kini, Iranu, Japanu i Uzbekistanu. Uprave se pozivaju da u radiofrekvencijskom pojasu 1668,4-1675 MHz ne primjenjuju nove sustave u službi meteorološke pomoći te se potiču na prelazak postojećih sustava meteorološke pomoći u druge radiofrekvencijske pojase, čim to bude moguće.

5.380A

U radiofrekvencijskom pojasu 1670-1675 MHz postaje u pokretnoj satelitskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti ograničavati razvoj postojećih postaja na Zemlji u meteorološkoj satelitskoj službi, koje su prijavljene prije 1. siječnja 2004. godine. Bilo koja nova dodjela tim postajama na Zemlji u ovom pojasu također će biti zaštićena od štetnih smetnja koje stvaraju postaje u pokretnoj satelitskoj službi.

5.384A

Radiofrekvencijski pojasi 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz i 2500-2690 MHz, ili dijelovi tih pojasa određeni su za uporabu u Upravama koje namjeravaju uvoditi sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT), u skladu s Rezolucijom 223 (Rev. WRC-07). Ovo određivanje ne sprječava uporabu ovih pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje su namijenjeni, te ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a.

5.385

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 1718,8-1722,2 MHz također je namijenjen je radioastronomskoj službi na sekundarnoj osnovi za promatranje spektralnih linija.

5.388

Radiofrekvencijski pojasi 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz određeni su na svjetskoj razini za uporabu u Upravama, koje namjeravaju uvoditi sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT-2000). Ovo određivanje ne sprječava uporabu ovih pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje su namijenjeni. Radiofrekvencijski pojasi moraju biti raspoloživi za sustave IMT-2000 u skladu s Rezolucijom 212 (Rev.WRC-97) (vidjeti i Rezoluciju 223 (WRC-2000)).

5.388A

U Regijama 1 i 3 radiofrekvencijski pojasi 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2110-2170 MHz mogu se upotrebljavati za postaje na platformama velikih visina (20-50 km), kao osnovne (bazne) postaje za sustav međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT-2000), u skladu s Rezolucijom 221 (WRC-2000).

5.389A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz u pokretnoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a i odredbama Rezolucije 716 (Rev. WRC-2000).

5.391

Pri dodjelama pokretnoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz Uprave ne mogu uvoditi pokretne sustave velike gustoće, kao što je utvrđeno u preporuci ITU-R SA.1154, te moraju uzeti u obzir tu preporuku pri uvođenju bilo koje druge vrste pokretnog sustava (WRC-97).

5.392

Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi osigurale da odašiljanje u smjeru svemir-svemir između dvaju ili više ne-geostacionarnih satelita, u službi istraživanja svemira, službi djelovanja u svemiru i satelitskoj službi istraživanja Zemlje, u radiofrekvencijskim pojasima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz, ne nameće bilo kakva ograničenja u smjerovima Zemlja-svemir, svemir-Zemlja i drugim odašiljanjima u smjeru svemir-svemir u tim službama i u tim pojasima između geostacionarnih i ne-geostacionarnih satelita.

5.398

Na radiodeterminacijsku satelitsku službu u radiofrekvencijskom pojasu 2483,5-2500 MHz ne primjenjuju se odredbe točke 4.10 RR-a.

5.402

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 2483,5-2500 MHz u pokretnoj satelitskoj službi i radiodeterminacijskoj satelitskoj službi podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi se spriječile štetne smetnje prema radioastronomskoj službi, koje stvaraju emisije u radiofrekvencijskom pojasu 2483,5-2500 MHz, osobito smetnje koje stvaraju drugi harmonici takvih emisija što ulaze u radiofrekvencijski pojas 4990-5000 MHz, a koji je namijenjen radioastronomskoj službi na svjetskoj razini.

5.418B

Na uporabu radiofrekvencijskog pojasa 2630-2655 MHz za ne-geostacionarne satelitske sustave, za koje su potpuni podaci o usklađivanju ili podaci o prijavi prema Dodatku 4 RR-a bili zaprimljeni nakon 2. lipnja 2000. godine, primjenjuju se odredbe točke 9.12 RR-a. Također se primjenjuje i Rezolucija 539 (WRC-2000).

5.418C

Na uporabu radiofrekvencijskog pojasa 2630-2655 MHz za geostacionarne satelitske sustave, za koje su potpuni podaci o usklađivanju ili podaci o prijavi prema Dodatku 4 RR-a bili zaprimljeni nakon 2. lipnja 2000. godine, primjenjuju se odredbe točke 9.13 RR-a, uz uvažavanje ne-geostacionarnih satelitskih sustava u radiodifuzijskoj satelitskoj službi (zvuk), dok se točka 22.2 RR-a ne primjenjuje. Također se primjenjuje i Rezolucija 539 (WRC-2000).

5.423

U radiofrekvencijskom pojasu 2700-2900 MHz meteorološki radari na tlu mogu na ravnopravnoj osnovi raditi s radijskim postajama zrakoplovne radionavigacijske službe.

5.424A

U radiofrekvencijskom pojasu 2900-3100 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radarskih sustava u radionavigacijskoj službi.

5.425

U radiofrekvencijskom pojasu 2900-3100 MHz uporaba sustava »interrogator-transponder« na plovilu (SIT) ograničena je na radiofrekvencijski potpojas 2930-2950 MHz.

5.426

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 2900-3100 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na radare na tlu.

5.427

U radiofrekvencijskim pojasima 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz odziv radarskih transpondera mora se razlikovati od odziva radarskih farova (racon), te ne smije stvarati smetnje radarima na plovilu ili zrakoplovu u radionavigacijskoj službi, uzimajući u obzir i odredbe točke 4.9 RR-a.

5.430A

Druga vrsta uporabe – u državama Albaniji, Alžiru, Njemačkoj, Andori, Saudijskoj Arabiji, Austriji, Azerbajdžanu, Bahreinu, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Bugarskoj, Burkini Faso, Kamerunu, Cipru, Vatikanu, Bjelokosnoj Obali, Hrvatskoj, Danskoj, francuskim prekomorskim područjima i zajednicama u Regiji 1, Egiptu, Španjolskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Gruziji, Grčkoj, Gvineji, Mađarskoj, Irskoj, Islandu, Izraelu, Italiji, Jordanu, Kuvajtu, Lesotu, Latviji, Makedoniji, Lihtenštajnu, Litvi, Malaviju, Malti, Maroku, Mauritaniji, Moldovi, Monaku, Mongoliji, Crnoj Gori, Mozambiku, Namibiji, Nigeru, Norveškoj, Omanu, Nizozemskoj,

Poljskoj, Portugalu, Kataru, Siriji, Kongu, Slovačkoj, Češkoj, Rumunjskoj, Velikoj Britaniji, San Marinu, Senegalu, Srbiji, Sijera Leoneu, Sloveniji, Južnoafričkoj Republici, Švedskoj, Švicarskoj, Svazilandu, Togou, Čadu, Tunisu, Turskoj, Ukrajini, Zambiji i Zimbabveu radiofrekvencijski pojas 3400-3600 MHz namijenjen je pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne službe na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom s drugim Upravama koji se sklapa na temelju točke 9.21 RR-a, te je određen za sustave međunarodnih pokretnih telekomunikacija (IMT). Ovo određivanje ne ograničuje uporabu ovoga pojasa za potrebe bilo kojih drugih primjena u službama za koje je namijenjen, te ne uspostavlja red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a. U postupku usklađivanja također se primjenjuju odredbe točke 9.17 i 9.18 RR-a. Prije nego Uprava započne upotrebljavati osnovnu (baznu) ili pokretnu postaju pokretne službe u ovom pojasu, mora osigurati da gustoća toka snage (pfd), izračena 3 m iznad tla, ne prelazi -154,5 dB(W/(m2·4 kHz)) za više od 20% vremena na granici područja bilo koje druge Uprave. Ovo ograničenje može biti premašeno na području bilo koje države uz suglasnost njezine nadležne Uprave. Kako bi se osiguralo pridržavanje ograničenja gustoće toka snage (pfd) na granici područja bilo koje druge Uprave, moraju se provesti izračuni i potvrđivanje, uzimajući u obzir sve bitne podatke, uz obostrani pristanak obiju Uprava (Uprave nadležne za zemaljsku postaju i Uprave nadležne za postaju na Zemlji), uz pomoć Radiokomunikacijskog ureda ITU-a, ako je ona zatražena. U slučaju spora izračune i potvrđivanje gustoće toka snage (pfd) provodi Radiokomunikacijski ured ITU-a, uzimajući u obzir navedene podatke. Radijske postaje u pokretnoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 3400-3600 MHz ne mogu zahtijevati veću zaštitu od svemirskih postaja, nego što je to određeno Tablicom 21-4 Radijskih propisa ITU-a. Ova namjena primjenjuje se od 17. studenoga 2010. godine.

5.438

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 4200-4400 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi rezervirana je isključivo za radiovisinomjere postavljene na zrakoplovu i za pripadajuće odzivnike (transpondere) na tlu. Međutim, u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i u službi istraživanja svemira može se odobriti uporaba pasivnih senzora u ovom pojasu na sekundarnoj osnovi (bez osigurane zaštite od radiovisinomjera).

5.440

Satelitskoj službi frekvencijske norme i vremenskog signala može se odobriti uporaba radijske frekvencije od 4202 MHz za odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja i radijske frekvencije od 6427 MHz za odašiljanje u smjeru Zemlja-svemir. Takva odašiljanja ograničena su unutar 2 MHz ovih radijskih frekvencija i podliježu sporazumu koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a.

5.441

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 4500-4800 MHz (svemir-Zemlja) i 6725-7025 MHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj satelitskoj službi mora biti u skladu s odredbama Dodatka 30B RR-a. Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir-Zemlja) i 12,75 –13,25 GHz (Zemlja-svemir) kod geostacionarnih satelitskih sustava u nepokretnoj satelitskoj službi mora biti usklađena s odredbama Dodatka 30B RR-a. Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir-Zemlja) i 12,75-13,25 GHz (Zemlja-svemir) u ne-geostacionarnom sustavu u nepokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih

satelitskih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na nadnevak kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za ne-geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se ne primjenjuje točka 5.43A RR-a. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovim radiofrekvencijskim pojasima moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.

5.443B

Kako se ne bi stvarale štetne smetnje mikrovalnim sustavima za slijetanje iznad 5030 MHz, gustoća toka snage na površini Zemlje u radiofrekvencijskom pojasu 5030-5150 MHz, koju stvaraju sve svemirske postaje unutar bilo kojeg sustava radionavigacijske satelitske službe (svemir-Zemlja), što rade radiofrekvencijskom pojasu 5010-5030 MHz, ne smije biti veća od -124,5 dB(W/m2) u pojasu od 150 kHz. Kako se ne bi stvarale štetne smetnje radioastronomskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 4990-5000 MHz, sustavi radionavigacijske satelitske službe, koji rade u radiofrekvencijskom pojasu 5010-5030 MHz, moraju se pridržavati ograničenja u radiofrekvencijskom pojasu 4990-5000 MHz, utvrđenih Rezolucijom 741 (WRC-03).

5.444

Radiofrekvencijski pojas 5030-5150 MHz mora se upotrebljavati za međunarodni standardni sustav preciznog prilaza i slijetanja (mikrovalni sustav za slijetanje). U radiofrekvencijskom pojasu 5030-5091 MHz zahtjevi ovoga sustava moraju imati prednost pred drugim uporabama ovoga pojasa. Na uporabu ovoga pojasa primjenjuju se točka 5.444A RR-a i Rezolucija 114 (Rev. WRC-03).

5.444A

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 5091-5150 MHz također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi. Ova namjena ograničena je na napojne linkove ne-geostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi te podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

U radiofrekvencijskom pojasu 5091-5150 MHz također se primjenjuju sljedeći uvjeti:

– prije 1. siječnja 2018. godine uporaba radiofrekvencijskog pojasa 5091-5150 MHz za napojne linkove ne-geostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi mora biti u skladu s Rezolucijom 114 (Rev. WRC-03),

– nakon 1. siječnja 2016. godine nisu moguće nove dodjele postajama na Zemlji koje rade kao napojni linkovi za ne-geostacionarne pokretne satelitske sustave,

– nakon 1. siječnja 2018. godine nepokretna satelitska služba postaje sekundarna u odnosu na zrakoplovnu radionavigacijsku službu.

5.446

Dodatna namjena – u državama navedenim u točkama 5.369 i 5.400 RR-a radiofrekvencijski pojas 5150-5216 MHz također je namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema točki 9.21. U Regiji 2 ovaj je pojas također namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. U Regijama 1 i 3, osim u zemljama navedenim u točkama 5.369 i 5.400 RR-a, ovaj je pojas također namijenjen radiodeterminacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi. Uporaba u radiodeterminacijskoj satelitskoj službi ograničena je na napojne linkove zajedno s radiodeterminacijskom satelitskom službom koja radi u radiofrekvencijskim pojasima 1610-1626,5 MHz i/ili 2483,5-2500 MHz. Ukupna gustoća toka snage na površini Zemlje ne smije ni u kojem slučaju biti veća od –159 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 4 kHz pri svim upadnim kutovima.

5.446A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz za radijske postaje u pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne službe mora biti usklađena s Rezolucijom 229 (WRC-03).

5.446B

U radiofrekvencijskom pojasu 5150-5250 MHz radijske postaje u pokretnoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi. Točka 5.43A RR-a ne primjenjuje se na pokretnu službu u odnosu na postaje nepokretne satelitske službe.

5.446C

U Regiji 1 (osim u državama Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Omanu, Kataru, Siriji, Sudanu i Tunisu) te u Brazilu radiofrekvencijski pojas 5150-5250 MHz također je namijenjen zrakoplovnoj pokretnoj službi na primarnoj osnovi, uz ograničenje na odašiljanje zrakoplovne telemetrije s postaja na zrakoplovu (vidjeti točku 1.83 RR-a), u skladu s Rezolucijom 418 (WRC-07). Ove postaje ne mogu zahtijevati zaštitu od drugih postaja koje rade u skladu s člankom 5. RR-a, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje.

5.447A

Namjena za nepokretnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove ne-geostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi i podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a.

5.447B

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 5150-5216 MHz također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Ova namjena ograničena je na napojne linkove ne-geostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi i podliježe odredbama točke 9.11A RR-a. Gustoća toka snage na površini Zemlje, koju stvaraju svemirske postaje nepokretne satelitske službe što rade u smjeru svemir-Zemlja u radiofrekvencijskom pojasu 5150-5216 MHz, ne smije ni u kojem slučaju biti veća od –164 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 4 kHz pri svim upadnim kutovima.

5.447C

Uprave nadležne za mreže u nepokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 5150-5250 MHz, koje rade u skladu s točkama 5.447A i 5.447B RR-a, provode usklađivanje na ravnopravnoj osnovi u skladu s točkom 9.11a RR-a s Upravama nadležnim za ne-geostacionarne satelitske mreže, koje rade u skladu s točkom 5.446 RR-a i bile su u uporabi prije 17. studenoga 1995. godine. Satelitske mreže, koje rade u skladu s točkom 5.446 RR-a, a u uporabi su nakon 17. studenoga 1995. godine, na mogu zahtijevati zaštitu, niti smiju stvarati štetne smetnje postajama u nepokretnoj satelitskoj službi koje rade u skladu s točkom 5.447A i 5.447B RR-a.

5.447D

Namjena radiofrekvencijskog pojasa 5250-5255 MHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi ograničena je na aktivne senzore na svemirskom plovilu. Druge uporabe ovoga pojasa u službi istraživanja svemira na sekundarnoj su osnovi (WRC-97).

5.447F

U radiofrekvencijskom pojasu 5250-5350 MHz radijske postaje u pokretnoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od radiolokacijske službe, satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno). Ove službe ne smiju nametati stroža mjerila zaštite za pokretnu službu, na temelju značajka sustava i mjerila smetnja, od mjerila utvrđenih u preporukama ITU-R M.1638 i ITU-R SA.1632.

5.448A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 5250-5350 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smije ograničavati budući razvoj i primjenu radiolokacijske službe.

5.448B

Satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) u radiofrekvencijskom pojasu 5350-5460 MHz ne smije stvarati štetne smetnje niti ograničavati uporabu i razvoj zrakoplovne radionavigacijske službe.

5.448D

U radiofrekvencijskom pojasu 5350-5470 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje niti zahtijevati zaštitu od radarskih sustava u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, koji rade u skladu s točkom 5.449 RR-a.

5.449

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 5350-5470 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovne radare i pripadajuće radiofarove.

5.450A

U radiofrekvencijskom pojasu 5470-5725 MHz radijske postaje u pokretnoj službi ne smiju zahtijevati zaštitu od radiodeterminacijskih služba. Radiodeterminacijske službe ne smiju nametati stroža mjerila zaštite za pokretnu službu, na temelju značajka sustava i mjerila smetnja, od mjerila utvrđenih u preporuci ITU-R M.1638.

5.450B

U radiofrekvencijskom pojasu 5470-5650 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi, osim radara na Zemlji koji se upotrebljavaju u meteorološke svrhe u radiofrekvencijskom pojasu 5600-5650 MHz, ne smiju stvarati štetne smetnje niti zahtijevati zaštitu od radarskih sustava u pomorskoj radionavigacijskoj službi.

5.457A

U radiofrekvencijskim pojasima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz brodske postaje na Zemlji mogu komunicirati sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba mora biti usklađena s Rezolucijom 902 (WRC-03). U radiofrekvencijskim pojasima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz brodske postaje na Zemlji mogu raditi sa značajkama i uz uvjete utvrđene Rezolucijom 902 (WRC-03), u državama Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Komorima, Džibutiju, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Libiji, Jordanu, Kuvajtu, Maroku, Mauritaniji, Omanu, Kataru, Siriji, Sudanu, Tunisu i Jemenu, u pomorskoj pokretnoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi. Takva uporaba mora biti usklađena s Rezolucijom 902 (WRC-03).

5.452

Između 5600 MHz i 5650 MHz radari na tlu u meteorološke svrhe mogu na ravnopravnoj osnovi raditi s radijskim postajama pomorske radionavigacijske službe.

5.458

U radiofrekvencijskom pojasu 6425-7075 MHz provode se mjerenja pasivnim mikrovalnim senzorima iznad oceana. U radiofrekvencijskom pojasu 7075-7250 MHz provode se mjerenja pasivnim mikrovalnim senzorima. Uprave moraju uzeti u obzir potrebe satelitske službe istraživanja Zemlje (pasivno) i službe istraživanja svemira (pasivno) pri budućem planiranju uporabe ovih pojasa.

5.458A

Pri dodjelama svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 6700-7075 MHz, Uprave moraju poduzeti sve praktične mjere u svrhu zaštite promatranja spektralnih linija od štetnih smetnja neželjenih emisija u radioastronomskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 6650-6675,2 MHz.

5.458B

Namjena za nepokretnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) u radiofrekvencijskom pojasu 6700-7075 MHz ograničena je na napojne linkove za ne-geostacionarne satelitske sustave u pokretnoj satelitskoj službi te podliježe usklađivanju prema točki 9.11A RR-a. Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 6700-7075 MHz (svemir-Zemlja) za napojne linkove ne-geostacionarnih satelitskih sustava u pokretnoj satelitskoj službi ne podliježe točki 22.2 RR-a.

5.458C

Uprave, koje podnose zahtjeve u radiofrekvencijskom pojasu 7025-7075 MHz (Zemlja-svemir) za geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi nakon 17. studenoga 1995. godine, moraju se savjetovati, u skladu s odgovarajućim ITU-R preporukama, s Upravama koje su prijavile i pustile u rad ne-geostacionarne satelitske sustave u ovom pojasu prije 18. studenoga 1995. godine, na temelju zahtjeva tih Uprava. Svrha je tog savjetovanja olakšati zajednički rad obaju sustava – geostacionarnih satelitskih sustava u nepokretnoj satelitskoj službi i ne-geostacionarnih satelitskih sustava u ovom pojasu.

5.460

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 7145-7235 MHz također je namijenjen službi istraživanja svemira (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi te podliježe sporazumu koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a. Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 7145-7190 MHz ograničena je na duboki svemir. Prema dubokom svemiru ne smije biti nikakvih emisija u radiofrekvencijskom pojasu 7190-7235 MHz.

5.461

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 7250-7350 MHz (svemir-Zemlja) i 7900-8025 MHz (Zemlja-svemir) također su namijenjeni pokretnoj satelitskoj službi na primarnoj osnovi, u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a.

5.461A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 7450-7550 MHz u meteorološkoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je ne-geostacionarne satelitske sustave. Ne-geostacionarni meteorološki satelitski sustavi u ovom pojasu, koji su prijavljeni prije 30. studenoga 1997. godine, mogu nastaviti s radom na primarnoj osnovi do kraja njihova roka uporabe.

5.461B

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 7750-7850 MHz u meteorološkoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je na ne-geostacionarne satelitske sustave.

5.462A

U Regijama 1 i 3 (osim Japana) u radiofrekvencijskom pojasu 8025-8400 MHz satelitska služba istraživanja Zemlje uz uporabu geostacionarnih satelita ne smije, bez suglasnosti Uprave na koju se to odnosi, stvarati gustoću toka snage za pripadajuće upadne kutove (?) veću od sljedećih privremenih vrijednosti:

za 0° ? ? < 5° -174 dB(W/m2) u pojasu od 4kHz pojasu,

za 5° ? ? < 25° -174 + 0,5 (? – 5) dB(W/m2) u pojasu od 4kHz pojasu,

za 25° ? ? ? 90° -164 dB(W/m2) u pojasu od 4kHz pojasu.

Ove su vrijednosti predmet studije u skladu s Rezolucijom 124 (WRC-97).

5.463

Nije dopušteno odašiljanje postajama na zrakoplovu u radiofrekvencijskom pojasu 8025-8400 MHz.

5.465

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 8400-8450 MHz u službi istraživanja svemira ograničena je na duboki svemir.

5.469A

U radiofrekvencijskom pojasu 8550-8650 MHz radijske postaje satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje niti ograničavati uporabu i razvoj radijskih postaja radiolokacijske službe.

5.470

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 8750-8850 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na Dopplerova navigacijska pomagala na zrakoplovu, sa središnjom radijskom frekvencijom od 8800 MHz.

5.472

U radiofrekvencijskim pojasima 8850-9000 i 9200-9225 MHz pomorska radionavigacijska služba ograničena je na obalne radare.

5.473A

U radiofrekvencijskom pojasu 9000-9200 MHz radijske postaje u radiolokacijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od sustava utvrđenih u točki 5.337 RR-a, koji rade u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, ili od radarskih sustava u pomorskoj radionavigacijskoj službi, koji rade u ovom pojasu na primarnoj osnovi u državama navedenim u točki 5.471 RR-a.

5.474

U radiofrekvencijskom pojasu 9200-9500 MHz transponderi za potragu i spašavanje (SART) mogu se upotrebljavati u skladu s odgovarajućom ITU-R preporukom (vidjeti također članak 31. RR-a).

5.475

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 9300-9500 MHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na zrakoplovne meteorološke radare i radare na tlu. Nadalje, radarski farovi na tlu dopušteni su u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 9300-9320 MHz, uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje pomorskoj radionavigacijskoj službi.

5.475A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 9300-9500 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na sustave koji zahtijevaju potrebnu širinu pojasa veću od 300 MHz, što se ne može u potpunosti zadovoljiti unutar radiofrekvencijskog pojasa 9500-9800 MHz.

5.476A

U radiofrekvencijskom pojasu 9300-9800 MHz radijske postaje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja koje rade u radionavigacijskoj službi i radiolokacijskoj službi.

5.478A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 9800-9900 MHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na sustave koji zahtijevaju potrebnu širinu pojasa veću od 500 MHz, što se ne može u potpunosti zadovoljiti unutar radiofrekvencijskog pojasa 9300-9800 MHz.

5.478B

U radiofrekvencijskom pojasu 9800-9900 MHz radijske postaje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja u nepokretnoj službi kojima je ovaj pojas dodijeljen na sekundarnoj osnovi.

5.479

Radiofrekvencijski pojas 9975-10025 MHz također je namijenjen meteorološkoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi za uporabu meteoroloških radara.

5.482

U radiofrekvencijskom pojasu 10,6-10,68 GHz snaga privedena anteni kod radijskih postaja u nepokretnoj službi i pokretnoj službi osim zrakoplovne pokretne službi ne smije biti veća od -3 dBW. Ovo ograničenje može se prekoračiti u skladu sa sporazumom koji se sklapa prema postupku iz točke 9.21 RR-a.

5.484

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 10,7-11,7 GHz u Regiji 1 u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove radiodifuzijske satelitske službe.

5.484A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 12,5-12,75 (svemir-Zemlja), 13,75-14,5 GHz (Zemlja-svemir), 17,8-18,6 GHz (svemir-Zemlja), 19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja), 27,5-28,6 GHz (Zemlja-svemir) i 29,5-30 GHz (Zemlja-svemir) za ne-geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na nadnevak kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za ne-geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovim radiofrekvencijskim pojasima moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.

5.487

U radiofrekvencijskom pojasu 11,7-12,5 GHz u Regijama 1 i 3 nepokretna služba, nepokretna satelitska služba, pokretna služba osim zrakoplovne pokretne službe i radiodifuzijska služba, u skladu s njihovim namjenama, ne smiju stvarati štetne smetnje, niti zahtijevati zaštitu od radijskih postaja u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s odredbama plana za Regije1 i 3 iz Dodatka 30 RR-a.

5.487A

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 11,7-12,5 GHz u Regiji 1 također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, uz ograničenje na ne-geostacionarne sustave, te podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim satelitskim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na nadnevak kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za ne-geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi, te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovom radiofrekvencijskom pojasu moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.

5.492

Dodjele radijskim postajama u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje su usklađene s odgovarajućim regionalnim planom ili su unesene na popis za Regije 1 i 3 iz Dodatka 30 RR-a., mogu se također upotrebljavati za odašiljanje u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), uz uvjet da takvo odašiljanje ne stvara više smetnja, ili ne zahtijeva veću zaštitu od smetnja, nego odašiljanje u radiodifuzijskoj satelitskoj službi koje se obavlja u skladu s navedenim planom ili popisom.

5.497

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 13,25-13,4 GHz u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi ograničena je na Dopplerova navigacijska pomagala.

5.498A

Satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) i služba istraživanja svemira (aktivno), koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 13,25-13,4 GHz, ne smiju stvarati štetne smetnje zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi, niti ograničavati njezinu uporabu i razvoj.

5.501A

Namjena radiofrekvencijskog pojasa 13,4-13,75 GHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi ograničena je na aktivne senzore na svemirskom plovilu. Druge su uporabe ovoga pojasa u službi istraživanja svemira na sekundarnoj osnovi.

5.501B

U radiofrekvencijskom pojasu 13,4-13,75 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivno) i služba istraživanja svemira (aktivno) ne smiju stvarati štetne smetnje radiolokacijskoj službi, niti ograničavati njezinu uporabu i razvoj.

5.502

U radiofrekvencijskom pojasu 13,75-14 GHz postaja na Zemlji u geostacionarnoj mreži nepokretne satelitske službe mora imati najmanji antenski promjer od 1,2 m, a postaja na Zemlji u ne-geostacionarnom sustavu nepokretne satelitske službe mora imati najmanji antenski promjer od 4,5 m. Nadalje, ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.), prosječno u tijeku jedne sekunde, od radijske postaje u radiolokacijskoj ili radionavigacijskoj službi ne smije biti veća od 59 dBW za elevacijske kutove veće od 2° te 65 dBW za manje elevacijske kutove. Prije nego što bilo koja Uprava započne upotrebljavati postaju na Zemlji u geostacionarnoj satelitskoj mreži u nepokretnoj satelitskoj službi u ovom pojasu s antenskim promjerom manjim od 4,5 m, mora osigurati da gustoća toka snage, koju stvara ta postaja na Zemlji, nije veća od sljedećih vrijednosti:

– – 115 dB(W/m2 · 10 MHz)) za više od 1% vremena, izračenog na 36 m iznad morske razine u vrijeme oseke, u skladu sa službenim podacima nadležnog državnog tijela;

– – 115 dB(W/m2 · 10 MHz)) za više od 1% vremena, izračenog na 3 m iznad površine tla na granici područja određene Uprave koja upotrebljava ili planira uporabu kopnenih pokretnih radara u ovom pojasu, osim ako nije sklopljen prethodni sporazum.

Za postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, kojima je antenski promjer jednak ili veći od 4,5 m, ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.) bilo koje emisije mora iznositi najmanje 68 dBW te ne smije biti veća od 85 dBW.

5.503

U radiofrekvencijskom pojasu 13,75-14 GHz geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio podatke za prethodnu objavu prije 31. siječnja 1992. godine, moraju raditi na ravnopravnoj osnovi s radijskim postajama u nepokretnoj sateltskoj službi. Nakon tog dana nove geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira radit će na sekundarnoj osnovi. Dok ove geostacionarne svemirske postaje u službi istraživanja svemira, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio podatke za prethodnu objavu prije 31. siječnja 1992. godine, ne prestanu s radom u ovom pojasu:

– e.i.r.p. gustoća emisija bilo koje postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, koja radi sa svemirskom postajom na geostacionarnoj satelitskoj orbiti, u radiofrekvencijskom pojasu 13,770-13,780 GHz ne smije biti veća od:

1. 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), gdje je “D” antenski promjer (m) postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, za antenske promjere koji su jednaki ili veći od 1,2 m i manji od 4,5 m,

2. 49,2 + 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), gdje je “D” antenski promjer (m) postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, za antenske promjere koji su jednaki ili veći od 4,5 m i manji od 31,9 m,

3. 66,2 dB(W/40 kHz) za bilo koju postaju na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, kojoj je antenski promjer (m) jednak ili veći od 31,9 m,

4. 56,2 dB(W/4 kHz) za uskopojasne emisije (manje od 40 kHz potrebne širine pojasa) postaja na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, kojima je antenski promjer jednak ili veći od 4,5 m;

– e.i.r.p. gustoća emisija bilo koje postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi, koja radi sa svemirskom postajom na ne-geostacionarnoj satelitskoj orbiti, ne smije biti veća od 51 dBW u pojasu od 6 MHz između 13,772 GHz i 13,778 GHz.

Može se upotrebljavati automatsko upravljanje snagom kako bi se povećala e.i.r.p. gustoća u ovim radiofrekvencijskim pojasima i nadomjestilo slabljenje uslijed kiše, u mjeri u kojoj gustoća toka snage svemirske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi ne premašuje vrijednost što se dobije uporabom postaje na Zemlji, kojoj e.i.r.p. ispunjava navedena ograničenja u uvjetima vedrog vremena.

5.504

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 14-14,3 GHz u radionavigacijskoj službi mora osigurati dostatnu zaštitu za svemirske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi.

5.504A

U radiofrekvencijskom pojasu 14-14,5 GHz postaje na Zemlji smještene na zrakoplovu u sekundarnoj zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi mogu također komunicirati sa svemirskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi, pri čemu se primjenjuju odredbe točke 5.29, 5.30 i 5.31 RR-a.

5.504B

Postaje na Zemlji smještene na zrakoplovu, koje rade u zrakoplovnoj pokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 14-14,5 GHz, moraju zadovoljavati odredbe preporuke ITU-R M.1643 (Prilog 1, Dio C), u odnosu na bilo koju radijsku postaju radioastronomske službe koja obavlja promatranja u radiofrekvencijskom pojasu 14,47-14,5 GHz na području Španjolske, Francuske, Indije, Italije, Velike Britanije i Južnoafričke Republike.

5.506A

U radiofrekvencijskom pojasu 14-14,5 GHz brodske postaje na Zemlji, kojima je vrijednost e.i.r.p. veća od 21 dBW, moraju raditi uz iste uvjete kao i brodske postaje na Zemlji, kao što je utvrđeno Rezolucijom 902 (WRC-03). Ova napomena ne primjenjuje se na brodske postaje na Zemlji za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke iz Dodatka 4 RR-a prije 5. srpnja 2003. godine.

5.511C

Radijske postaje u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi moraju ograničiti efektivni e.i.r.p. u skladu s preporukom ITU-R S.1340. Najmanja udaljenost usklađivanja u svrhu zaštite zrakoplovnih radionavigacijskih postaja (primjenjuje se točka 4.10 RR-a) od štetnih smetnja, koje stvaraju napojni linkovi postaja na Zemlji, kao i najveći e.i.r.p. koji napojni link postaje na Zemlji odašilje u lokalnoj vodoravnoj ravnini, moraju biti usklađeni s preporukom ITU-R S.1340.

5.511D

Sustavi nepokretne satelitske službe, za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke za prethodnu objavu do 21. studenoga 1997. godine, mogu raditi u radiofrekvencijskim pojasima 15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz u smjeru svemir-Zemlja te u radiofrekvencijskom pojasu 15,63-15,65 u smjeru Zemlja-svemir. U radiofrekvencijskim pojasima 15,4-15,43 GHz i 15,65-15,7 GHz emisije ne-geostacionarnih svemirskih postaja ne smiju premašiti ograničenja gustoće toka snage na površini Zemlje od -146 dB(W/(m2/·MHz)) za bilo koji upadni kut. U radiofrekvencijskom pojasu 15,63-15,65 GHz, u kojem određena Uprava planira emisije ne-geostacionarnih svemirskih postaja koje su veće od -146 dB(W/(m2/·MHz)) za bilo koji upadni kut, mora provesti usklađivanje s drugim Upravama na koje se to odnosi, u skladu s točkom 9.11A RR-a. Radijske postaje u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 15,63-15,65 GHz u smjeru Zemlja-svemir, ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u zrakoplovnoj radionavigacijskoj službi (primjenjuje se točka 4.10 RR-a).

5.513A

Aktivni senzori na svemirskim plovilima u radiofrekvencijskom pojasu 17,2-17,3 GHz ne smiju stvarati štetne smetnje niti ograničavati razvoj radiolokacijske službe i drugih radiokomunikacijskih služba kojima je ovaj pojas namijenjen na primarnoj osnovi.

5.516

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 17,3-18,1 GHz za geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove za radiodifuzijsku satelitsku službu. Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 17,3-18,1 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 1 i 3 za ne-geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.12 RR-a za usklađivanje s drugim ne-geostacionarnim satelitskim sustavima u nepokretnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi ne mogu zahtijevati zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s Radijskim propisima ITU-a, bez obzira na nadnevak kada je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za ne-geostacionarne satelitske sustave u nepokretnoj satelitskoj službi,

te potpune podatke o usklađivanju ili prijavi za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se točka 5.43A RR-a ne primjenjuje. Ne-geostacionarni satelitski sustavi u nepokretnoj satelitskoj službi u ovom radiofrekvencijskom pojasu moraju raditi na način da se bez odgode uklanja svaka neprihvatljiva smetnja koja može nastati tijekom njihova rada.

5.516A

U radiofrekvencijskom pojasu 17,3-17,7 GHz postaje na Zemlji u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u Regiji 1 ne mogu zahtijevati zaštitu od radijskih postaja napojnih linkova u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koji rade u skladu s Dodatkom 30A RR-a, niti ograničavati zemljopisni položaj radijskih postaja napojnih linkova u radiodifuzijskoj satelitskoj službi unutar područja rada tih napojnih linkova.

5.516B

Sljedeći radiofrekvencijski pojasi određeni su za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj satelitskoj službi (HDFSS):

17,3-17,7 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

18,3-19,3 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 2

19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja) u Regijama 1, 2 i 3

39,5-40 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

40-40,5 GHz (svemir-Zemlja) u Regijama 1, 2 i 3

40,5-42 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 2

47,5-47,9 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

48,2-48,54 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

49,44-50,2 GHz (svemir-Zemlja) u Regiji 1

i

27,5-27,82 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 1

28,35-28,45 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2

28,45-28,94 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 1, 2 i 3

28,94-29,1 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 2 i 3

29,25-29,46 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2

29,46-30 GHz (Zemlja-svemir) u Regijama 1, 2 i 3

48,2-50,2 GHz (Zemlja-svemir) u Regiji 2

Ovo određenje ne isključuje uporabu ovih pojasa za druge primjene u nepokretnoj satelitskoj službi ili za druge radiokomunikacijske službe kojima su ovi pojasi namijenjeni na su-primarnoj osnovi, te ne određuje red prvenstva u Radijskim propisima ITU-a između korisnika tih pojasa, o čemu Uprave moraju voditi računa pri razmatranju regulatornih odredaba vezanih uz ove pojase (vidjeti Rezoluciju 143 (WRC-03)).

5.520

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 18,1-18,4 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) ograničena je na napojne linkove geostacionarnih satelitskih sustava u radiodifuzijskoj satelitskoj službi.

5.522A

Emisije nepokretne službe i nepokretne satelitske službe u radiofrekvencijskom pojasu 18,6-18,8 GHz ograničene su na vrijednosti utvrđene u točki 21.5A i 21.16.2 RR-a.

5.522B

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 18,6-18,8 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi ograničena je na geostacionarne sustave i na sustave kojima je apogej orbite veći od 20.000 km.

5.523A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 18,8-19,3 GHz (svemir-Zemlja) i 28,6-29,1 GHz (Zemlja-svemir) u geostacionarnim i ne-geostacionarnim mrežama nepokretne satelitske službe podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, dok se točka 22.2 RR-a ne primjenjuje.

5.523B

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 19,3-19,6 GHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj satelitskoj službi ograničena je na napojne linkove za ne-geostacionarne satelitske sustave u pokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba predmet podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, dok se točka 22.2 RR-a ne primjenjuje.

5.523C

Točka 22.2 RR-a i nadalje se primjenjuje u radiofrekvencijskim pojasima 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz, između napojnih linkova ne-geostacionarnih mreža pokretne satelitske službe i onih mreža nepokretne satelitske službe za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a, ili podatke o prijavi, prije 18. studenoga 1995. godine.

5.523D

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 19,3-19,7 GHz (svemir-Zemlja) za geostacionarne sustave u nepokretnoj satelitskoj službi i napojne linkove za ne-geostacionarne satelitske sustave u pokretnoj satelitskoj službi podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, ali ne i odredbama točke 22.2 RR-a.

5.523E

Točka 22.2 RR-a i nadalje se primjenjuje u radiofrekvencijskim pojasima 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz, između napojnih linkova ne-geostacionarnih mreža pokretne satelitske službe i onih mreža nepokretne satelitske službe za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio potpune podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a, ili podatke o prijavi, do 21. studenoga 1997. godine.

5.525

Kako bi se olakšalo međuregionalno usklađivanje između mreža u pokretnoj satelitskoj službi i nepokretnoj satelitskoj službi, radijske frekvencije nositelja u pokretnoj satelitskoj službi, koje su najosjetljivije na smetnje, moraju biti smještene, u najvećoj mogućoj mjeri, u gornjim dijelovima radiofrekvencijskih pojasa 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz.

5.526

U radiofrekvencijskim pojasima 20,1-20,2 GHz i 29,9-30 GHz u Regijama 1 i 3 mreže koje se upotrebljavaju i u nepokretnoj satelitskoj službi, i u pokretnoj satelitskoj službi, mogu sadržavati linkove između postaja na Zemlji na određenim ili neodređenim točkama, ili dok su u pokretu, putem jednog ili više satelita, za komunikacije točka-točka i točka-više točaka.

5.527

U radiofrekvencijskim pojasima 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz odredbe točke 4.10 RR-a ne primjenjuju se na pokretnu satelitsku službu.

5.528

Namjena za pokretnu satelitsku službu predviđena je za mreže koje upotrebljavaju antene s uskim snopom pokrivanja i druge napredne tehnologije na svemirskim postajama. Uprave, koje upravljaju sustavima u pokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 19,7-20,1 GHz u Regiji 2 i u radiofrekvencijskom pojasu 20,1-20,2 GHz, moraju poduzeti sve praktične mjere kako bi osigurale neprekinutu raspoloživost ovih pojasa za Uprave koje upravljaju nepokretnim i pokretnim sustavima u skladu s odredbama točke 5.524 RR-a.

5.530

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 21,4-22 GHz u Regijama 1 i 3 u radiodifuzijskoj satelitskoj službi podliježe odredbama Rezolucije 525 (Rev. WRC-07).

5.532

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 22,21-22,5 GHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno) i službi istraživanja svemira (pasivno) ne smije nametati ograničenja nepokretnoj službi i pokretnoj službi, osim zrakoplovne pokretne službe.

5.535A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 29,1-29,5 GHz (Zemlja-svemir) u nepokretnoj satelitskoj službi ograničena je na geostacionarne satelitske sustave i napojne linkove prema ne-geostacionarnim satelitskim sustavima u pokretnoj satelitskoj službi. Takva uporaba podliježe primjeni odredaba točke 9.11A RR-a, ali ne i odredbama točke 22.2 RR-a, osim u slučajevima navedenima u točki 5.523C i 5.523E RR-a, gdje takva uporaba ne podliježe odredbama točke 9.11A RR-a, ali i nadalje podliježe primjeni postupaka iz članka 9. (osim točke 9.11A) i članka 11. RR-a, kao i odredbama točke 22.2 RR-a.

5.536

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 25,25-27,5 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na primjene vezane uz istraživanje svemira i satelitsko istraživanje Zemlje, kao i na prijenos podataka koji potječu od industrijskih i medicinskih aktivnosti u svemiru.

5.536A

Uprave, koje upravljaju postajama na Zemlji u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili službi istraživanja svemira, ne mogu zahtijevati zaštitu od radijskih postaja u nepokretnim i pokretnim službama, kojima upravljaju druge Uprave. Nadalje, postaje na Zemlji u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili službi istraživanja svemira moraju raditi u skladu s preporukama ITU-R SA.1278 i ITU-R SA.1625.

5.538

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojasi 27,500-27,501 GHz i 29,999-30,000 GHz također su namijenjeni nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi, za odašiljanje radiofarova koje je namijenjeno za upravljanje snagom uzlaznog linka. Takvo odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja ne smije premašiti ekvivalentnu izotropno izračenu snagu (e.i.r.p.) od +10 dBW u smjeru susjednih satelita na geostacionarnoj satelitskoj orbiti.

5.539

Radiofrekvencijski pojas 27,5-30 GHz može se upotrebljavati u nepokretnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) za rad napojnih linkova za radiodifuzijsku satelitsku službu.

5.540

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 27,501-29,999 GHz također je namijenjen nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi za odašiljanje radiofarova, koje je namijenjeno za upravljanje snagom uzlaznog linka.

5.541

U radiofrekvencijskom pojasu 28,5-30 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje ograničena je na prijenos podataka između radijskih postaja, a ne na primarno prikupljanje podataka uz pomoć aktivnih ili pasivnih senzora.

5.541A

Napojni linkovi ne-geostacionarnih mreža u pokretnoj satelitskoj službi i geostacionarnih mreža u nepokretnoj satelitskoj službi, koje rade u radiofrekvencijskom pojasu 29,1-29,5 GHz (Zemlja-svemir), moraju primjenjivati prilagodljivo upravljanje snagom uzlaznog linka ili druge postupke nadomještanja fedinga koji omogućuju da se odašiljanje postaja na Zemlji odvija na razini snage potrebne za osiguranje traženih značajka linka, uz istodobno smanjenje razine uzajamnih smetnja između obje mreže. Ovi postupci primjenjuju se na mreže za koje je Radiokomunikacijski ured ITU-a zaprimio podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a nakon 17. svibnja 1996. godine, pa sve dok ih ne izmijeni buduća mjerodavna svjetska radiokomunikacijska konferencija. Uprave, koje su podnijele podatke o usklađivanju prema Dodatku 4 RR-a prije navedenog dana, potiču se na uporabu ovih postupaka u najvećoj mogućoj mjeri.

5.543

Radiofrekvencijski pojas 29,95-30 GHz može se upotrebljavati za linkove svemir-svemir u satelitskoj službi istraživanja Zemlje na sekundarnoj osnovi, za potrebe telemetrije, praćenja staze i upravljanja.

5.547

Radiofrekvencijski pojasi 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz i 64-66 GHz na raspolaganju su za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj službi (vidjeti Rezoluciju 75 (WRC-2000)), o čemu Uprave moraju voditi računa pri razmatranju regulatornih odredaba vezanih uz ove pojase. Uprave također moraju voditi računa, na prikladan način, o mogućim ograničenjima za primjene sustava visoke gustoće u nepokretnoj službi, zbog moguće uporabe tih sustava u nepokretnoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 39,5-40 GHz i 40,5-42 GHz (vidjeti točku 5.516B RR-a).

5.547A

Uprave moraju poduzeti praktične mjere kako bi svele na najmanju mjeru moguće smetnje između radijskih postaja u nepokretnoj službi i postaja na zrakoplovu u radionavigacijskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 31,8-33,4 GHz, vodeći pritom računa o operativnim potrebama radarskih sustava na zrakoplovu.

5.548

Pri projektiranju sustava za međusatelitsku službu u radiofrekvencijskom pojasu 32,3-33 GHz, za radionavigacijsku službu radiofrekvencijskom pojasu 32-33 GHz te za službu istraživanja svemira (duboki svemir) u radiofrekvencijskom pojasu 31,8-32,3 GHz, Uprave moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječile štetne smetnje između tih služba, imajući pritom u vidu sigurnosna obilježja radionavigacijske službe (vidjeti Preporuku 707 (WRC-03)).

5.549A

U radiofrekvencijskom pojasu 35,5-36,0 GHz srednja gustoća toka snage na površini Zemlje, koju stvara bilo koji senzor na svemirskom plovilu u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) ili službi istraživanja svemira (aktivno) za svaki kut veći od 0,8° od središta snopa, ne smije biti veća od -73,3 dB(W/m2) u ovom pojasu.

5.550A

Na zajedničku uporabu radiofrekvencijskog pojasa 36-37 GHz za satelitsku službu istraživanja Zemlje (pasivno) te nepokretne i pokretne službe primjenjuje se Rezolucija 752 (WRC-07).

5.551H

Ekvivalentna gustoća toka snage (epfd) u radiofrekvencijskom pojasu 42,5-43,5 GHz, koju stvaraju sve svemirske postaje u bilo kojem ne-geostacionarnom satelitskom sustavu u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja), ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 42-42,5 GHz, ne smije biti veća od sljedećih vrijednosti na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje za više od 2% vremena:

– – 230 dB(W/m2) u pojasu od 1GHz i -246 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao teleskop s jednom paraboličnom antenom,

– – 209 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao postaja s vrlo dugom temeljnom linijom interferometrije.

Ove epfd vrijednosti ocjenjuju se metodologijom koja je utvrđena preporukom ITU-R S.1586-1, i uz primjenu referentnog antenskog dijagrama i najvećeg dobitka antene u radioastronomskoj službi, koji su utvrđeni preporukom ITU-R RA.1631, te se primjenjuju na cijelo nebo i za elevacijske kutove veće od najmanjega radnog kuta ?min radioteleskopa (za koji se kao osnovna vrijednost uzima 5°, u nedostatku prijavljene vrijednosti).

Ove vrijednosti primjenjuju se na svaku radioastronomsku postaju koja je bila:

– u radu prije 5. srpnja 2003. godine i prijavljena Radiokomunikacijskom uredu ITU-a prije 4. siječnja 2004. godine, ili

– prijavljena prije nadnevka zaprimanja potpunih podataka o usklađivanju ili prijavi, prema Dodatku 4 RR-a, za svemirsku postaju na koju se primjenjuju navedena ograničenja.

Za druge radioastronomske postaje, koje su prijavljene nakon navedenih nadnevaka, može se tražiti suglasnost Uprava koje su odobrile svemirske postaje. U Regiji 2 primjenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja navedena u ovoj napomeni mogu se premašiti na lokaciji radioastronomske postaje u bilo kojoj državi, uz suglasnost njezine Uprave.

5.551I

Gustoća toka snage u radiofrekvencijskom pojasu 42,5-43,5 GHz, koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska postaja u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi u radiofrekvencijskom pojasu 42-42,5 GHz, ne smije biti veća od sljedećih vrijednosti na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje:

– – 137 dB(W/m2) u pojasu od 1 GHz i -153 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao teleskop s jednom paraboličnom antenom,

– – 116 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 500 kHz unutar radiofrekvencijskog pojasa 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radioastronomske postaje prijavljene kao postaja s vrlo dugom temeljnom linijom interferometrije.

Ove vrijednosti primjenjuju se na svaku radioastronomsku postaju koja je bila:

– u radu prije 5. srpnja 2003. godine i prijavljena Radiokomunikacijskom uredu ITU-a prije 4. siječnja 2004. godine, ili

– prijavljena prije nadnevka zaprimanja potpunih podataka o usklađivanju ili prijavi, prema Dodatku 4 RR-a, za svemirsku postaju na koju se primjenjuju navedena ograničenja.

Za druge radioastronomske postaje, koje su prijavljene nakon navedenih nadnevaka, može se tražiti suglasnost Uprava koje su odobrile svemirske postaje. U Regiji 2 primjenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja navedena u ovoj napomeni mogu se premašiti na lokaciji radioastronomske postaje u bilo kojoj državi, uz suglasnost njezine Uprave.

5.552

Radiofrekvencijski spektar većim je dijelom namijenjen za nepokretnu satelitsku službu u radiofrekvencijskim pojasima 42,5-43,5 GHz i 47,2-50,2 GHz za odašiljanje u smjeru Zemlja-svemir, nego za odašiljanje u smjeru svemir-Zemlja u radiofrekvencijskom pojasu 37,5-39,5 GHz, kako bi se zadovoljile potrebe napojnih linkova do radiodifuzijskih satelita. Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera kako bi se očuvao radiofrekvencijski pojas 47,2-49,2 GHz za napojne linkove za radiodifuzijsku satelitsku službu, koja radi u radiofrekvencijskom pojasu 40,5-42,5 GHz.

5.552A

Namjena u nepokretnoj službi u radiofrekvencijskim pojasima 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz određena je za radijske postaje na visokim platformama. Uporaba ovih pojasa podliježe odredbama Rezolucije 122 (Rev. WRC-07).

5.553

U radiofrekvencijskim pojasima 43,5-47 GHz i 66-71 GHz radijske postaje u kopnenoj pokretnoj službi mogu raditi uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje svemirskim radiokomunikacijskim službama kojima su namijenjeni ovi pojasi (vidjeti točku 5.43 RR-a).

5.554

U radiofrekvencijskim pojasima 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz i 252-265 GHz satelitski linkovi, koji spajaju kopnene postaje na određenim nepokretnim točkama, mogu također raditi kada se upotrebljavaju zajedno s pokretnom satelitskom službom ili radionavigacijskom satelitskom službom.

5.554A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ograničena je na geostacionarne satelite.

5.555

Dodatna namjena – radiofrekvencijski pojas 48,94-49,04 GHz također je namijenjen radioastronomskoj službi na primarnoj osnovi.

5.555B

Gustoća toka snage u radiofrekvencijskom pojasu 48,94-49,04 GHz, koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska postaja u nepokretnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u radiofrekvencijskim pojasima 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz, ne smije biti veća od -151 dB(W/m2) u bilo kojem pojasu od 500 kHz na lokaciji radioastronomske postaje.

5.556

U radiofrekvencijskim pojasima 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz i 64-65 GHz mogu se provoditi radioastronomska promatranja u skladu s važećim hrvatskim propisima.

5.556A

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz i 59-59,3 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satelite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Jednokratna gustoća toka snage pojedine radijske postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, ne smije biti veća od -147 dB(W/(m2·100 MHz)) za sve upadne kutove.

5.557A

U radiofrekvencijskom pojasu 55,78-56,26 GHz, u svrhu zaštite radijskih postaja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno), najveća gustoća snage, koju odašiljač predaje anteni radijske postaje u nepokretnoj službi, ograničena je na -26 dB(W/MHz).

5.558

U radiofrekvencijskim pojasima 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz i 191,8-200 GHz radijske postaje u zrakoplovnoj pokretnoj službi mogu raditi uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje međusatelitskoj službi (vidjeti točku 5.43 RR-a).

5.558A

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 56,9-57 GHz u međusatelitskim sustavima ograničena je na linkove između satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti i na odašiljanja s ne-geostacionarnih satelita u visokoj orbiti prema satelitima u niskoj orbiti. Za linkove između satelita u geostacionarnoj satelitskoj orbiti jednokratna gustoća toka snage na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, ne smije biti veća od -147 dB(W/(m2·100 MHz)) za sve upadne kutove.

5.559

U radiofrekvencijskom pojasu 59-64 GHz radari na zrakoplovu u radiolokacijskoj službi mogu raditi uz uvjet da ne stvaraju štetne smetnje međusatelitskoj službi (vidjeti točku 5.43 RR-a).

5.560

U radiofrekvencijskom pojasu 78-79 GHz radari smješteni na svemirskim postajama mogu raditi na primarnoj osnovi u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i u službi istraživanja svemira.

5.561

U radiofrekvencijskom pojasu 74-76 GHz radijske postaje u nepokretnoj službi, pokretnoj službi i radiodifuzijskoj službi ne smiju stvarati štetne smetnje radijskim postajama u nepokretnoj satelitskoj službi ili u radiodifuzijskoj satelitskoj službi, koje rade u skladu s odlukama odgovarajuće konferencije za planiranje dodjele radijskih frekvencija u radiodifuzijskoj satelitskoj službi.

5.561A

Radiofrekvencijski pojas 81-81,5 GHz također je namijenjen amaterskoj službi i amaterskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi.

5.562

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 94-94,1 GHz u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i u službi istraživanja svemira (aktivno) ograničena je na radare za otkrivanje oblaka na svemirskim plovilima.

5.562A

U radiofrekvencijskim pojasima 94-94,1 GHz i 130-134 GHz odašiljanje sa svemirskih postaja u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno), koje je usmjereno u glavni snop radioastronomske antene, može oštetiti pojedine radioastronomske prijamnike. Svemirske agencije, koje upravljaju takvim odašiljačima, i radioastronomske postaje, na koje se to odnosi, moraju zajednički planirati svoje aktivnosti kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegle takve pojave.

5.562B

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-226 GHz ograničena je isključivo na svemirsku radioastronomiju.

5.562C

Uporaba radiofrekvencijskog pojasa 116-122,25 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satellite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Jednokratna gustoća toka snage pojedine radijske postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, te u blizini svih geostacionarnih orbitalnih položaja koje zauzimaju pasivni senzori, ne smije biti veća od -148 dB(W/(m2·MHz)) za sve upadne kutove.

5.562E

Namjena za satelitsku službu istraživanja Zemlje (aktivno) ograničena je na radiofrekvencijski pojas 133,5-134 GHz.

5.562F

U radiofrekvencijskom pojasu 155,5-158,5 GHz namjena za satelitsku službu istraživanja Zemlje (pasivno) i službu istraživanja svemira (pasivno) prestaje 1. siječnja 2018. godine.

5.562G

Namjena radiofrekvencijskog pojasa 155,5-158,5 GHz za nepokretnu i pokretnu službu primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

5.562H

Uporaba radiofrekvencijskih pojasa 174,8-182 GHz i 185-190 GHz u međusatelitskoj službi ograničena je na satellite u geostacionarnoj satelitskoj orbiti. Jednokratna gustoća toka snage pojedine radijske postaje u međusatelitskoj službi na svim visinama od 0 km do 1000 km iznad površine Zemlje, za sve uvjete i sve modulacijske postupke, te u blizini svih geostacionarnih orbitalnih položaja koje zauzimaju pasivni senzori, ne smije biti veća od -144 dB(W/(m2·MHz)) za sve upadne kutove.

5.563A

U radiofrekvencijskim pojasima 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz provode se pasivna atmosferska očitavanja na tlu u svrhu praćenja atmosferskih sastavnica.

5.563B

Radiofrekvencijski pojas 237,9-238 GHz također je namijenjen satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) isključivo za radare za otkrivanje oblaka na svemirskim plovilima.

5.565

Radiofrekvencijski pojas 275-1000 GHz Uprave mogu upotrebljavati za pokuse u raznim aktivnim i pasivnim radiokomunikacijskim službama, kao i za njihov razvoj. U ovom radiofrekvencijskom pojasu prepoznaje se potreba za sljedećim mjerenjima spektralnih linija u pasivnim radiokomunikacijskim službama:

– radioastronomska služba: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz,

– satelitska služba istraživanja Zemlje (pasivno) i služba istraživanja svemira (pasivno): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz i 951-956 GHz.

Buduća istraživanja u ovom pretežito neistraženom spektralnom području mogu otkriti dodatne spektralne linije i pojase neprekinutosti (kontinuuma), koji su zanimljivi za pasivne radiokomunikacijske službe. Uprave se potiču na poduzimanje svih praktičnih mjera radi zaštite ovih pasivnih radiokomunikacijskih služba od štetnih smetnja, do dana kada će se ovaj radiofrekvencijski pojas namijeniti u Tablici namjene radiofrekvencijskog spektra.

DODATAK 4.

RADIOKOMUNIKACIJSKE SLUŽBE (RADIO SERVICES)

RR br.

IZVORNI ENGLESKI NAZIV

HRVATSKI NAZIV

1.19

Radiocommunication service

Radiokomunikacijska služba

1.20

Fixed service – FS

Nepokretna služba

1.21

Fixed-satellite service – FSS

Nepokretna satelitska služba

1.22

Inter-satellite service

Međusatelitska služba

1.23

Space operation service

Služba djelovanja u svemiru

1.24

Mobile service – MS

Pokretna služba

1.25

Mobile-satellite service – MSS

Pokretna satelitska služba

1.26

Land mobile service – LMS

Kopnena pokretna služba

1.27

Land mobile-satellite service – LMSS

Kopnena pokretna satelitska služba

1.28

Maritime mobile service – MMS

Pomorska pokretna služba

1.29

Maritime mobile-satellite service – MMSS

Pomorska pokretna satelitska služba

1.30

Port operations service

Lučka služba

1.31

Ship movement service

Služba upravljanja plovilom

1.32

Aeronautical mobile service – AeMS

Zrakoplovna pokretna služba

1.33

Aeronautical mobile (R)* service

Zrakoplovna pokretna (R)* služba

1.34

Aeronautical mobile (OR)* service

Zrakoplovna pokretna (OR)* služba

1.35

Aeronautical mobile-satellite service

Zrakoplovna pokretna satelitska služba

1.36

Aeronautical mobile-satellite (R)* service

Zrakoplovna pokretna satelitska (R)* služba

1.37

Aeronautical mobile-satellite (OR)* service

Zrakoplovna pokretna satelitska (OR)* služba

1.38

Broadcasting service – BS

Radiodifuzijska služba

1.39

Broadcasting-satellite service – BSS

Radiodifuzijska satelitska služba

1.40

Radiodetermination service

Radiodeterminacijska služba

1.41

Radiodetermination-satellite service

Radiodeterminacijska satelitska služba

1.42

Radionavigation service – RNAVS

Radionavigacijska služba

1.43

Radionavigation-satellite service – RNAVSS

Radionavigacijska satelitska služba

1.44

Maritime radionavigation service

Pomorska radionavigacijska služba

1.45

Maritime radionavigation-satellite service

Pomorska radionavigacijska satelitska služba

1.46

Aeronautical radionavigation service

Zrakoplovna radionavigacijska služba

1.47

Aeronautical radionavigation-satellite service

Zrakoplovna radionavigacijska satelitska služba

1.48

Radiolocation service

Radiolokacijska služba

1.49

Radiolocation-satellite service

Radiolokacijska satelitska služba

1.50

Meteorological aids service

Služba meteorološke pomoći

1.51

Earth exploration-satellite service

Satelitska služba istraživanja Zemlje

1.52

Meteorological-satellite service

Meteorološka satelitska služba

1.53

Standard frequency and time signal service

Služba frekvencijske norme i vremenskog signala

1.54

Standard frequency and time signal-satellite service

Satelitska služba frekvencijske norme i vremenskog signala

1.55

Space research service

Služba istraživanja svemira

1.56

Amateur service

Amaterska služba

1.57

Amateur-satellite service

Amaterska satelitska služba

1.58

Radio astronomy service

Radioastronomska služba

1.59

Safety service

Sigurnosna služba

1.60

Special service

Posebna služba

(R)*: route – na koridoru

(OR)*: off-route – izvan koridora

DODATAK 5.

KRATICE

Kratica

Izvorni NAZIV

Prijevod

AIS

Automatic Identification System

Automatski identifikacijski sustav

CB

Citizens Band

Građanski radiofrekvencijski pojas

CEPT

Conférence des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications

Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications

Poboljšani sustav digitalnih bežičnih telekomunikacija

D-GPS

Differential Global Positioning System

Diferencijalni globalni sustav određivanja položaja

DME

Distance Measuring Equipment

Oprema za mjerenje udaljenosti

DSC

Digital Selective Calling

Digitalno selektivno pozivanje

DTV

Digital Television

Digitalna televizija

DTV

Digital Television

Digitalna televizija

ECC

Electronic Communications Committee

CEPT-ov Odbor za elektroničke komunikacije

E-GSM

Extended GSM

Prošireni radiofrekvencijski pojas za GSM

EPIRB

Emergency Position Indicating Radio Beacon

Radiofar za označivanje položaja u nuždi

ERC

European Radiocommunications Committee

CEPT-ov Europski radiokomunikacijski odbor

E-TETRA

Emergency Trans European Trunked Radio

Europski radijski trunking sustav u nuždi

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System

Globalni sustav za sigurnost pomorskog prometa

GPS

Global Positioning System

Globalni sustav određivanja položaja

GSM

Global System for Mobile Communications

Globalni sustav pokretnih komunikacija

GSM-R

Global System for Mobile Communications on Railways

Globalni sustav pokretnih komunikacija na željeznici

HCM

Harmonised Calculation Method

Harmonizirana metoda izračuna

HDTV

High Definition Television

Televizija visoke kakvoće

HEST

High e.i.r.p. Satellite Terminal

Satelitski terminal s visokom vrijednosti e.i.r.p.

HF

High Frequencies

Visoke radijske frekvencije

ILS

Instrument Landing System

Sustav za instrumentalno slijetanje

IMT

International Mobile Telecommunications

Međunarodne pokretne telekomunikacije

ISM

Industrial, Scientific and Medical Applications

Industrijske, znanstvene i medicinske primjene

ITU-R

International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector

Radiokomunikacijski sektor Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU)

LEO

Low Earth Orbit

Niska Zemljina orbita

LEST

Low e.i.r.p. Satellite Terminal

Satelitski terminal s niskom vrijednosti e.i.r.p.

MF

Medium Frequencies

Srednje radijske frekvencije

MIDS

Multifunctional Information Distribution System

Višefunkcijski sustav za raspodjelu informacija

MLS

Microwave Landing System

Mikrovalni sustav za slijetanje

MSI

Maritime Safety Information

Informacije o sigurnosti pomorskog prometa

PAMR

Public Access Mobile Radio

Pokretni radio s javnim pristupom

PMR

Private (Professional) Mobile Radio

Pokretni radio za vlastite (profesionalne) potrebe

RA

Radio Astronomy

Radioastronomija

RFID

Radio Frequency Identification

Prepoznavanje putem radijskih frekvencija

RR

Radio Regulations

Radijski propisi ITU-a

SAB

Service Ancillary to Broadcasting

Pomoćna radiokomunikacijska služba za radiodifuziju

SAP

Service Ancillary to Programme Making

Pomoćna radiokomunikacijska služba za proizvodnju programa

SAR

Search and Rescue System

Sustav potrage i spašavanja

S-DAB

Satellite Digital Audio Broadcasting

Satelitska digitalna radiodifuzija zvuka

SIT

Satellite Interactive Terminal

Satelitski interaktivni terminal

SNG

Satellite News Gathering

Satelitsko prikupljanje novosti (za radiodifuziju)

SRD

Short Range Device

Uređaj kratkog dometa

SSR

Secondary Surveillance Radar

Sekundarni radar za nadzor

SUT

Satellite User Terminal

Satelitski korisnički terminal

TACAN

Tactical Air Navigation

Taktička zračna navigacija

T-DAB

Terrestrial Digital Audio Broadcasting

Zemaljska digitalna radiodifuzija zvuka

TETRA

Trans European Trunked Radio

Europski radijski trunking sustav

TV

Television

Televizija

UHF

Ultra High Frequencies

Ultra visoke radijske frekvencije

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

Svjetski sustav pokretnih telekomunikacija (pokretna mreža treće generacije)

VHF

Very High Frequencies

Vrlo visoke radijske frekvencije

VLBI

Very Long Baseline Interferometry

Interferometrijski postupak u radioastronomiji

VOR

Very High Frequency Omnidirectional Range

Navigacijski sustav putem VHF zračenja u svim smjerovima

VSAT

Very Small Aperture Terminal

Zemaljski terminal vrlo malog otvora (promjera antene)

WAS/RLAN

Wireless Access System / Radio Local Area Network

Bežični pristupni sustav / Radijska lokalna mreža

WLL

Wireless Local Loop

Bežična lokalna petlja

zatvori
Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !