Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
159 17.11.2004 Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE I HRVATSKI AUTOKLUB

2788

Na temelju članka 273.L110850 stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« 105/04 ), te rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske br.: 511-01-72-7693/7-93 od 5. kolovoza 1993., Nadzorni odbor Centra za vozila Hrvatske na sjednici održanoj 9. studenoga 2004. i Upravni odbor Hrvatskog auto-kluba na sjednici održanoj 9. studenoga 2004. godine, donijeli su

PRAVILNIK

o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehniČki pregled vozila

Članak 1.

Tehnički pregledi vozila, kao djelatnost od općeg interesa, obavljaju se u stanicama za tehnički pregled vozila koje za to ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje, a obavljaju ih ovlašteni djelatnici stručne organizacije iz čl. 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon), i ovlašteni djelatnici stanica za tehnički pregled vozila pravnih osoba koje su imale ovlaštenje i obavljale tehničke preglede prije stupanja na snagu važećeg Zakona.

Poslove organiziranja i jedinstvenoga provođenja tehničkih pregleda vozila, organiziranja poslova registracije vozila u stanicama za tehnički pregled vozila kao javne ovlasti obavlja ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona (u daljnjem tekstu: stručna organizacija).

Poslovi iz stavka 1. koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanice) i poslovi iz stavka 2. ovog članka koje obavlja stručna organizacija čine jedinstveni sustav tehničkih pregleda i registracije vozila sukladno odredbama Zakona.

Članak 2.

Radi osiguranja jedinstva sustava tehničkih pregleda i registracije vozila, ovim se pravilnikom propisuju normativi rada za obavljanje poslova tehničkog pregleda i registracije vozila te jedinstveni elementi vrednovanja rezultata rada u stanicama.

Odredbe ovog pravilnika dužne su primjenjivati sve pravne osobe u čijem sastavu posluju stanice.

Pravne osobe koje su utvrdile povoljnije normative rada i elemente za vrednovanje rezultata rada u stanicama koje posluju u njihovom sastavu, mogu primijeniti te normative i elemente.

I. POSLOVI JEDINSTVENOGA SUSTAVA TEHNIČKIH PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA

Članak 3.

Poslovi jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila iz članka 1.#clanak1 st. 1. ovog pravilnika koje obavljaju stanice su:

 1. redovni i izvanredni tehnički pregledi vozila koji se sastoje od općeg i posebnog (ispitivanje ispušnih plinova – EKO test) dijela, te preventivni tehnički pregledi vozila,

 2. tehnički pregledi plinskih instalacija na vozilima koja za pogon koriste smjesu butan-propan ili metan,

 3. pregledi vozila kod promjene tehničkog stanja (boja, kuka i slično),

 4. periodični tehnički pregledi kočnica,

 5. utiskivanje broja šasije na vozilo,

 6. poslovi koji prethode registraciji vozila i produljenju valjanosti prometne dozvole (kontrola i naplata propisanih obveza, obveznog osiguranja, posebne naknade za okoliš i naknade za ceste),

 7. produljenje valjanosti prometne dozvole,

 8. popunjavanje registracijskog lista,

 9. izdavanje registracijskih pločica,

10. zamjena ili izdavanje novih obrazaca prometne dozvole, knjižice vozila i kartona tehničke ispravnosti lake prikolice,

11. drugi poslovi koji se obavljaju u stanicama na jedinstven način i u okviru jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila.

Članak 4.

Poslovi iz članka 1.#clanak1 stavak 2. ovog pravilnika koje obavlja stručna organizacija su:

 1. praćenje, stručno vođenje i koordiniranje rada u sklopu jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila,

 2. izrada prijedloga akata koje sukladno zakonskim odredbama donosi ministar ili ministarstvo unutarnjih poslova,

 3. donošenje općih akata na temelju članka 273. stavak 5. Zakona,

 4. priprema i izdavanje stručnih publikacija neophodnih za uspješno obavljanje poslova jedinstvenoga organiziranja i provođenja tehničkih pregleda vozila, registracije vozila i izdavanja pokusnih pločica,

 5. razvoj jedinstvenoga programskog rješenja za automatsku obradu podataka o obavljenim tehničkim pregledima i registraciji vozila,

 6. nabava unificirane zaštitne odjeće za djelatnike stanica,

 7. izrađivanje i distribucija potrebnih tiskanica za potrebe tehničkih pregleda i registracije vozila,

 8. zaprimanje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja (licence) nadzornicima tehničke ispravnosti vozila i referentima za poslove registracije vozila, te njihovo dostavljanje Ministarstvu unutarnjih poslova,

 9. organiziranje i provođenje stručnih seminara i rasprava o svim pitanjima koje nameće praksa iz djelatnosti, te stručnog usavršavanja i provjere stručnosti djelatnika stanica za tehničke preglede vozila,

10. izdavanje uvjerenja o izvršenoj provjeri stručnosti djelatnicima koji obavljaju poslove u svezi s tehničkim pregledima i registracijom vozila u stanicama prema odredbama članka 271. Zakona,

11. utvrđivanje i donošenje programa o redovnim ispitivanjima uređaja i opreme u stanicama,

12. obavljanje obveznoga periodičnog umjeravanja uređaja i opreme za tehnički pregled vozila (redovno prema propisima i izvanredno prema potrebi),

13. predlaganje nadležnim organima uvođenja organizacijskih i tehnoloških poboljšanja i novina u svrhu podizanja razine kontrole tehničke ispravnosti vozila,

14. pružanje stručne i druge pomoći, kao i usluga stanicama kod nabave uređaja i opreme za tehnički pregled vozila, odnosno kod nabave rezervnih dijelova, servisiranja i održavanju uređaja i opreme,

15. postavljanje tehnološkog procesa za stanice raznih tipova, prema potrebama određenog područja na kojem su locirane, a u suradnji s projektnim organizacijama, te pomoć kod izrade kompletne investicijske dokumentacije,

16. utvrđivanje i donošenje programa o redovnim, te odluka o izvanrednim nadzorima stanica, te pregled stanja objekata, poslovnih i drugih prostorija te stanja i ispravnosti uređaja i opreme u stanicama,

17. nadzor nad radom nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije u stanicama u odnosu na primjenu i poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te općih akata koji reguliraju tehničke preglede vozila, registraciju vozila i izdavanje pokusnih pločica, posjedovanja ovlaštenja (licence), odnosno uspjeha na provjeri stručne osposobljenosti,

18. podnošenje zahtjeva nadležnom tijelu za poduzimanje mjera i provođenje nadzora zakonitosti rada stanica za redovni tehnički pregled vozila, odnosno stanica za preventivni tehnički pregled vozila, te predlaganje oduzimanja ovlaštenja za rad,

19. predlaganje oduzimanja ovlaštenja (licence) Ministarstva unutarnjih poslova djelatnicima koji nesavjesno ili nestručno obavljaju poslove u stanicama za tehničke preglede,

20. nadzor pravilnosti naplate naknada za tehnički pregled vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama, te zakonitosti postupanja s financijskim sredstvima koja se s naslova javne ovlasti prikupljaju u stanicama (cestarina, osiguranje, posebna naknada za okoliš i dr.), te postupanje s financijskim sredstvima koja pripadaju stručnoj organizaciji,

21. primanje i rješavanje pritužbi na rad stanica za tehnički pregled vozila koje podnose građani ili djelatnici koji u njima rade,

22. nadzor nad odnosom pravne osobe prema djelatnicima stanica i primjenom općih akata u odnosu na statusni i materijalni položaj tih djelatnika,

23. davanje informacija vozačima i građanima u svezi s korištenjem vozila i opreme, te tehničkom ispravnošću vozila,

24. organiziranje zajedničkih preventivnih akcija u svrhu promicanja tehničke ispravnosti vozila,

25. izvještavanje tijela i organizacija, te sredstava javnog priopćavanja o informacijama iz zajedničkog obavljanja javnih ovlasti, od interesa za javnost,

26. obavljanje drugih poslova koji su određeni Zakonom i posebnim odlukama nadležnih tijela uprave, odnosno stručne organizacije, koje su od interesa za jedinstveni sustav tehničkih pregleda i registracije vozila, te aktivnosti koje stručna organizacija i stanice provode u tom području.

II. NORMATIVI RADA

Članak 5.

Normativi rada iz članka 2.#clanak2 ovog pravilnika utvrđuju se kao: teorijski normativ, kalkulativni normativ, maksimalni normativ i OA normativ.

Članak 6.

Osnovni normativ je vrijeme koje se dobiva mjerenjem stvarno potrebnoga radnog vremena za obavljanje pojedine radne operacije u tehnološkom procesu, za prosječno stručnog i osposobljenog djelatnika. Jedinična mjera osnovnog normativa je minuta.

Osnovni normativ predstavlja polaznu osnovu za utvrđivanje svih ostalih normativa.

Članak 7.

Kalkulativni normativ je vrijeme koje se dobiva uvećanjem osnovnog normativa za vremena svakodnevnih realnih gubitaka kao što su tehnološki zastoj, rasprava sa strankama, vrijeme čekanja vozila (realna neiskoristivost kapaciteta), vrijeme zastoja u radu stanice iz drugih razloga, u pravilu vremenski odredivih elemenata koji su uključeni u rad i ne predstavljaju produktivno radno vrijeme, a izračunava se tako da se vrijednost osnovnog normativa za sve poslove koji se obavljaju u stanici za tehnički pregled vozila, osim administrativnih poslova oko registracije vozila, podijeli sa 0,65 (kalkulativni normativ = osnovni normativ/0,65). Za administrativne poslove oko registracije vozila kalkulativni normativ izračunava se tako da se vrijednost osnovnog normativa podijeli sa 0,75 (kalkulativni normativ = osnovni normativ/0,75). Jedinična mjera kalkulativnog normativa je minuta.

Članak 8.

Maksimalni normativ predstavlja gornju granicu za izuzetno brze, stručne i osposobljene djelatnike.

Maksimalni normativ je vrijeme čija je jedinična mjera minuta, a izračunava se tako da se vrijednost osnovnog normativa podijeli s 1,25.

Članak 9.

OA normativ predstavlja jedinstveno mjerilo za iskazivanje vremena provođenja različitih tehničkih pregleda različitih vrsta vozila, odnosno drugih usluga koje se obavljaju u stanicama, u jednakoj jediničnoj mjeri.

Jedinična mjera OA normativa je minuta, a njegova referentna vrijednost izračunava se zbrajanjem vremena potrebnih za obavljanje svih radnji koje provode nadzornici tehničke ispravnosti vozila i referenti za poslove registracije vozila, isključivo u sklopu općeg dijela jednoga redovnoga tehničkog pregleda osobnog automobila.

Članak 10.

Kalkulativni normativ je temeljni normativ za planiranje radnih kapaciteta stanica i organizaciju rada, planiranje troškova i prihoda, te visine jedinstvenih naknada za usluge stanica i utvrđivanje sredstava za plaće u stanicama.

Članak 11.

Normative rada za poslove koji se obavljaju u stanicama utvrđuje stručna organizacija i objavljuje ih u stručnom biltenu.

III. JEDINSTVENI ELEMENTI ZA VREDNOVANJE REZULTATA RADA

Članak 12.

Ovim pravilnikom utvrđuju se sljedeći jedinstveni elementi za vrednovanje rezultata rada u stanicama:

1. jedinstvena sistematizacija radnih mjesta i bodovna lista za djelatnike stanica za tehnički pregled vozila,

2. osnovni elementi planiranja radnih kapaciteta stanica,

3. osnovni elementi planiranja iznosa naknada za usluge stanica,

4. osnovni elementi raspodjele ostvarenog prihoda stanica,

5. osnovni elementi utvrđivanja sredstava za plaće u stanicama.

1. JEDINSTVENA SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA I BODOVNA LISTA

Članak 13.

Pravne osobe u čijem sastavu posluju stanice sistematiziraju radna mjesta djelatnika u tim stanicama prema odredbama ovog pravilnika.

Valorizacija radnih mjesta u stanicama utvrđuje se koeficijentom složenosti i bodovima, kako slijedi:

 
  

Koeficijent

Osnovni

     

POSLOVI I RADNI ZADACI

složenosti

broj

  

(uvjeti rada)

bodova

1.

Voditelj stanice (STP)

2,050

2.973

2.

Voditelj smjene u stanici (STP)

1,885

2.733

3.

Nadzornik tehnič. ispravnosti vozila

1,745

2.530

4.

Automehaničar u stanici (STP)

1,680

2.436

5.

Referent tehničkog pregleda i

  
 

registracije vozila

1,555

2.255

6.

Pomoćni poslovi (dostava i čišćenje)

1,000

1.450

 

Na ovako utvrđene bodove dodaje se 0,5% na svaku navršenu godinu radnog staža.

Opise poslova djelatnika stanica kao i propisane uvjete za obavljanje navedenih poslova utvrđuje stručna organizacija, te objavljuje u stručnom biltenu.

2. OSNOVNI ELEMENTI PLANIRANJA RADNIH KAPACITETA

Članak 14.

Osnovni elementi za planiranje radnih kapaciteta, odnosno broja djelatnika stanice određuju se primjenom normativa rada i raspoloživog fonda radnog vremena utvrđenih ovim pravilnikom, ostvarenim brojem tehničkih pregleda vozila u stanici u prethodnoj godini kao i planiranim povećanjem broja tehničkih pregleda, te vrstama i opsegom drugih poslova koje se obavljaju u stanici (ispitivanje, homologacija, osiguranje itd.).

Članak 15.

Kalkulativni godišnji fond radnog vremena stanice iznosi 260 radnih dana, a utvrđuje se na sljedeći način: broj dana godišnje 365, broj nedjelja 52, broj državnih blagdana i neradnih dana 12, besplatne preventivne akcije 5, zastoji (kvarovi, nestanak struje i dr.) 3, godišnji odmori 26, bolovanja i ostalo (školovanje, obiteljski razlozi, sastanci, seminari i dr.) 7, te ostaje za rad 260 dana.

Radni tjedan iznosi 40 sati, u pravilu raspoređenih na 6 radnih dana.

Članak 16.

Mjesečni normativ izrađuje se na bazi 26 radnih dana koliko ih stvarno može biti u jednom mjesecu (173 sata rada).

Mjesečni normativ je kalkulativni normativ i definiran je za maksimalni broj radnih dana (26) u mjesecu u kojem se radi a dobiva se dijeljenjem broja radnih dana (260) s brojem radnih mjeseci.

Za ostvarenje godišnjega kalkulativnog normativa svaki djelatnik stanice mora ostvariti deset radnih, odnosno dvanaest kalendarskih mjeseci.

3. OSNOVNI ELEMENTI PLANIRANJA IZNOSA NAKNADA ZA USLUGE STANICA

Članak 17.

Za obavljene usluge tehničkog pregleda i registracije vozila, stanice od vlasnika vozila naplaćuju naknadu. Naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama, prema kategorijama vozila, jednaka je na teritoriju Republike Hrvatske.

Visinu naknade propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove, na prijedlog stručne organizacije.

Članak 18.

Prijedlog stručne organizacije za utvrđivanje visine naknada za tehničke preglede i druge usluge koje se obavljaju u stanicama temelji se na normativima rada i vrijednosti kalkulativne minute rada.

Vrijednost kalkulativne minute rada čine svi troškovi stanice, kao što su plaće djelatnika (bruto plaće, doprinosi, porezi, naknade plaće za bolovanje, godišnji odmor i sl., troškovi u svezi s radom djelatnika kao što su troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice i putni troškovi, troškovi zajedničkih službi i uprave i sl.), troškovi održavanja i ostali troškovi, troškovi energenata i komunalija, troškovi za telefon, poštarinu, kancelarijski materijal, troškovi stručne organizacije za podmirenje troškova organiziranja i provođenja jedinstvenoga sustava, troškovi za prometnu preventivu te amortizacija i dobit od objekta, uređaja, opreme i inventara stanice.

Vrijednost kalkulativne minute rada utvrđuje stručna organizacija, na temelju analize iznosa svih troškova sadržanih u vrijednosti kalkulativne minute, usporedbe s cijenama sličnih usluga i promjena indeksa cijena usluga.

4. OSNOVNI ELEMENTI RASPODJELE OSTVARENOG PRIHODA STANICA

Članak 19.

Naknada iz članka 17.#clanak17 ovog pravilnika sastoji se od:

1. dijela naknade za obavljanje poslova jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila koji pripada stanicama koje obavljaju taj posao i služi za pokriće troškova poslovanja stanica (plaće djelatnika, izgradnja, održavanje i amortizacija objekta, nabava i održavanje uređaja i opreme za tehničke preglede vozila i druge poslove koji se obavljaju u stanicama i dr.);

2. dijela naknade za obavljanje poslova jedinstvenoga sustava tehničkih pregleda i registracije vozila koji pripada stručnoj organizaciji.

Naknada za propisane tiskanice (registracijski list, prometna dozvola, knjižica vozila, naljepnica i drugi propisani obrasci) pripada pravnoj osobi nadležnoj za njihovo tiskanje i distribuciju, a u pravilu se ne uključuje u naknadu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Prihod stanica ostvaren od izvršenih usluga tehničkog pregleda i registracije, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama, raspoređuje se namjenski prema sljedećim omjerima:

1. Za amortizaciju i dobit od objekta, uređaja,
opreme i inventara
– za objekt 17,1%

– za uređaje, opremu i inventar 11,4%

Ukupno: 28,5%

2. Za održavanje objekta, uređaja, opreme i
inventara (za tekuće održavanje, manje i veće
popravke, kao što su čišćenje, krečenje,
popravak instalacija, poda, krovišta, prozora,
stakla, vrata i sl.), zamjena dotrajalih dijelova
uređaja, opreme i inventara, otklanjanje
posljedica elementarnih nepogoda, troškove
primjene mjera zaštite na radu i ostale troškove
kojima se osigurava ispravno stanje objekta,
opreme, uređaja i inventara stanice 3,8%

3. Za energente i komunalije kao što su: struja,
voda, kanalizacija, plin, čistoća, komunalna
naknada, komprimirani zrak, tjelesno i drugo
osiguranje i druge slične troškove kojima se
osigurava funkcioniranje stanice 4,7%

4. Za telefon, tiskanice, poštarinu i slične troškove 3,8%

5. Za plaće djelatnika (bruto plaće sa svim
porezima i doprinosima »na« i »iz« plaće,
naknade plaće za vrijeme bolovanja, godišnjeg
odmora i sl., troškovi prijevoza na posao i s posla,
obavezno osiguranje, dnevnice i putni troškovi,
troškovi zajedničkih službi i uprave i sl.) 37,2%

6. Dio naknade koji pripada stručnoj organizaciji i
za prometnu preventivu:

– dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske 8,9%
– dio koji pripada Hrvatskom autoklubu 5,1%

– dio za prometnu preventivu 8,0%

Ukupno: 22,0%

 

Članak 21.

Od ukupne naknade utvrđene sukladno odredbama čl. 17.#clanak17 ovog pravilnika 78% pripada stanicama, s tim da u apsolutnom iznosu taj dio ne smije biti niži od realne vrijednosti iznosa naknada koje se primjenjuju na dan stupanja na snagu ovog pravilnika.

Preostali dio ukupne naknade pripada stručnoj organizaciji i za prometnu preventivu, te se raspoređuje na način utvrđen točkom 6. prethodnog članka.

Članak 22.

Osim naknada iz članka 17.#clanak17 ovog pravilnika, stanice mogu, sukladno posebnim propisima i sklopljenim ugovorima ostvarivati i sredstva od usluga naplate propisanih obveza za koje je utvrđeno da se bez njihove uplate ne može obaviti registracija ili ovjeriti produljenje valjanosti prometne dozvole (godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon). Struktura raspodjele ovih sredstava istovjetna je strukturi raspodjele naknada iz članka 20.#clanak20 ovog pravilnika.

Članak 23.

Dio naknade iz članka 17. i 22. koji pripada stručnoj organizaciji i za prometnu preventivu, stanica će obračunati i doznačavati sukladno uputama stručne organizacije.

5. OSNOVNI ELEMENTI UTVRĐIVANJA SREDSTAVA ZA PLAĆE

Članak 24.

Vrednovanje rezultata rada djelatnika stanica ovisi isključivo o ostvarenim prihodima stanice. Ukupan iznos sredstava za plaće utvrđuje se primjenom postotka iz točke 5. članka 20.#clanak20 ovog pravilnika na ukupno ostvareni prihod stanice. Po odbitku svih troškova koji se odnose na djelatnike (naknade plaće za bolovanje godišnji odmor i sl., troškovi prijevoza na posao i s posla, dnevnice i putni troškovi, dio troškova zajedničkih službi, uprave i režije i sl.) utvrđuju se preostala sredstva koja se raspoređuju za bruto plaće djelatnika stanice.

Članak 25.

Vrijednost boda djelatnika stanice vezana je za ostvareni prihod stanice i visinu ostvarenih sredstva za bruto plaće utvrđenu sukladno odredbama prethodnog članka ovog pravilnika, a izračunava se dijeljenjem ostvarenih sredstava za plaće s ukupnim brojem bodova djelatnika stanice, utvrđenim sukladno čl. 13.#clanak13 ovog pravilnika.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka mjesečno je promjenjiva ovisno o ostvarenim rezultatima rada, a obračunava se neovisno o vrijednosti boda drugih djelatnika pravne osobe koja u svom sastavu ima stanicu.

Članak 26.

Vrednovanje rezultata rada djelatnika stanica obavlja se prema grupnom (na temelju prosječne vrijednosti boda) ili prema individualnom učinku, na temelju ostvarene količine i kvalitete rada.

Primjenom individualnog učinka plaća pojedinog djelatnika može se povećati ili umanjiti do 50 % u odnosu na plaću koju bi dobio primjenom grupnog učinka.

Članak 27.

Neravnomjernost prihoda tijekom godine nastala zbog neravnomjernog priljeva vozila po mjesecima, rješava se kumulativnom raspodjelom, na način da se isplata plaća u mjesecima s iznadprosječnim priljevom obavlja do granice kalkulativnog normativa, a ostatak ostavi za mjesec kada se taj normativ ne može ostvariti.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na pravne osobe koje obavljaju preventivne tehničke preglede vozila.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima o vrednovanju rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozilaL110852 (»Narodne novine« 166/98., i 34/02), Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozilaL110853 (»Narodne novine« 166/98., 109/01, 34/02 i 198/03).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

I/1, broj: 3069-1/04 Broj: 9791

Zagreb, 9. studenoga 2004. Zagreb, 11. studenoga 2004.

 

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE HRVATSKI AUTOKLUB

predsjednik Nadzornog odbora predsjednik Upravnog odbora

Ivan Babovac, dipl. inž., v. r. Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima za vrednovanje rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !