Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o nostrifikaciji projekata – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/03,)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 27.9.1999 Pravilnik o nostrifikaciji projekata

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 52/99 i 75/99) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi

PRAVILNIK

O NOSTRIFIKACIJI PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak nostrifikacije, način ovjere projekta, sadr?aj potvrde, način izračuna naknade te uvjeti i mjerila za davanje ovla?tenja pravnoj osobi za nostrifikaciju idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu (u daljnjem tekstu: ovla?tenje za nostrifikaciju)

Članak 2.

Nostrifikacija jest postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (u daljnjem tekstu: projekta) izrađenog u inozemstvu s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama (u daljnjem tekstu: hrvatskim propisima iz područja graditeljstva).

Članak 3.

Ovla?tena pravna osoba za nostrifikaciju projekta izrađenog u inozemstvu (u daljnjem tekstu: ovla?tena pravna osoba) odgovorna je za usklađenost nostrificiranog projekta sa hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

Članak 4.

Dopu?tena je izrada dvojezičnih dijelova projekta, na stranom i hrvatskom jeziku, kako bi se mogao usporediti prijevod s izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafičkih dijelova projekta. U tom slučaju u tekstovnim dijelovima projekta tekstovi na dva jezika pi?u se u dva stupca, a u grafičkom tako da se tekstovi nalaze jedan uz drugi.

II. POSTUPAK NOSTRIFIKACIJE

Izvje?će o nostrifikaciji

Članak 5.

(1) Ovla?tena pravna osoba u postupku nostrifikacije izrađuje izvje?će o nostrifikaciji koje sadr?i potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Ako se u projektu izrađenom u inozemstvu primjenjuju odredbe inozemnih propisa i/ili normi, ovla?tena pravna osoba mora navesti i odgovarajuće hrvatske propise i/ili norme.

(3) Ako hrvatskih propisa i/ili normi, nema ovla?tena pravna osoba u izvje?ću o nostrifikaciji mora prilo?iti upotrebljene inozemne propise i/ili norme kao i njihov prijevod na hrvatski jezik.

(4) Izvje?će o nostrifikaciji je sastavni dio projekta.

Potvrda o nostrifikaciji

Članak 6.

(1) Potvrda o nostrifikaciji jest isprava kojom se potvrđuje da je projekt izrađen u inozemstvu usklađen s hrvatskim propisima iz područja graditeljstva.

(2) Potvrda o nostrifikaciji sadr?i:

1. naziv i adresu ovla?tene pravne osobe,

2. ime ovla?tenog arhitekta odnosno ovla?tenog in?enjera uposlenog u ovla?tenoj pravnoj osobi,

3. klasifikacijsku oznaku, urud?beni broj i datum izdavanja ovla?tenja za nostrifikaciju,

4. ime odnosno naziv i adresu investitora,

5. ime odnosno naziv i adresu projektanta,

6. naziv, vrstu i lokaciju građevine te ostale oznake va?ne za njenu identifikaciju,

7. popis svih sastavnih dijelova projekta koji je nostrificiran,

8. popis dokumenata iz članka 5.#clanak5 stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika,

9. izjavu ovla?tene pravne osobe koja glasi: »Ovaj projekt jest usklađen s odredbama Zakona o gradnji, tehničkim propisima i hrvatskim normama«,

10. klasifikacijsku oznaku, urud?beni broj i datum izdavanja potvrde te potpis i pečat ovla?tenog arhitekta odnosno ovla?tenog in?enjera i potpis ovla?tenika i pečat ovla?tene pravne osobe.

Način ovjere projekta

Članak 7.

Nostrificirani projekt, ovjerava ovla?tena pravna osoba ?tambiljem koji se otiskuje na naslovnu stranu svakog zapečaćenog dijela projekta.

?tambilj za ovjeru nostrificiranog projekta

Članak 8.

(1) Izgled, veličina i sadr?aj ?tambilja za ovjeru nostrificiranog projekta prikazani su na obrascu tiskanom uz ovaj Pravilnik.

(2) ?tambilj iz stavka 1. ovoga članka ovla?tena osoba naručuje od osobe ovla?tene za izradu ?tambilja na temelju ovla?tenja za nostrifikaciju.

(3) ?tambilj iz stavka 1. ovoga članka predat će se Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi njegova komisijskog uni?tenja u slučaju:

1. o?tećenja ?tambilja,

2. prestanka va?enja ovla?tenja za nostrifikaciju,

3. oduzimanja ovla?tenja za nostrifikaciju,

4. prestanka rada ovla?tene osobe.

Knjiga obavljenih nostrifikacija

Članak 9.

Ovla?tena pravna osoba du?na je voditi Knjigu obavljenih nostrifikacija na način propisan Uredbom o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, br. 38/87 i 42/88) i Uputstvom za izvr?enje uredbe o uredskom poslovanju za urud?beni zapisnik (»Narodne novine«, br. 49/87, 38/88, 75/93 i 74/94).

III. IZRAČUN NAKNADE ZA IZVR?ENU NOSTRIFIKACIJU

Članak 10.

Naknada za izvr?enu nostrifikaciju projekta izrađenog u inozemstvu izračunava se kao postotak od cijene izračunate prema Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, broj 85/99) za izradu projekta i to:

1. za nostrifikaciju projekta izrađenog po hrvatskim propisima u iznosu od 20%,

2. za nostrifikaciju koja sadr?i dokumente iz članka 5.#clanak5 stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika u iznosu od 30%.

Članak 11.

Ako nostrifikacija projekta obuhvaća projekte za vi?e istih građevina, naknada za drugi i svaki sljedeći projekt iznosi 10% naknade utvrđene za nostrifikaciju prvog projekta, prema članku 10.#clanak10 ovoga Pravilnika.

IV. OVLA?TENJE ZA NOSTRIFIKACIJU PROJEKATA

Uvjeti i mjerila za davanje ovla?tenja za nostrifikaciju

Članak 12.

Ovla?tenje za nostrifikaciju se daje za sljedeća područja projektiranja:

1. arhitektonsko (za arhitektonske projekte građevina, projekte unutarnjeg uređenja građevina i projekte krajobraznog uređenja),

2. građevinsko (za građevinske projekte konstrukcije visokogradnje, projekte in?enjerskih građevina, projekte vodovoda i kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica, projekte u vodogradnji, projekte temeljenja i ostale građevinske projekte),

3. strojarsko (za projekte energetskih građevina, projekte skladi?tenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari, projekte strojarskih instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije, rashladnu tehniku i obradu vode, projekte procesnih i ostalih postrojenja),

4. elektrotehničko (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku),

Članak 13.

Ovla?tenje za nostrifikaciju za jedno ili vi?e područja projektiranja daje se pravnoj osobi registriranoj za projektiranje koja ima uposlene ovla?tene arhitekte odnosno ovla?tene in?enjere odgovarajuće struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koji su projektirali slo?ene građevine.

Zahtjev za davanje i produ?enje ovla?tenja za nostrifikaciju

Članak 14.

(1) Zahtjev za davanje ili produ?enje ovla?tenja za nostrifikaciju pravna osoba podnosi Ministarstvu.

(2) Zahtjevu za davanje ovla?tenja za nostrifikaciju prila?e se:

1. dokaz o upisu pravne osobe u sudski registar, odnosno u Upisnik projektantskih dru?tava Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu,

2. popis značajnih projekata koji su izrađeni u pravnoj osobi,

3. popis uposlenih ovla?tenih projektanata s popisom značajnih projekata i radova u čijoj su izradi sudjelovali i

4. dokaz o podmirenim tro?kovima postupka.

(3) Pravna osoba mo?e zahtjevu za davanje ovla?tenja za nostrifikaciju prilo?iti i drugu dokumentaciju za koju smatra da predstavlja značajni doprinos tehničkoj struci.

(4) Zahtjevu za produ?enje ovla?tenja za nostrifikaciju prila?u se podaci o obavljenim nostrifikacijama, podaci o promjenama koje su nastale tijekom va?enja ovla?tenja i dokaz o podmirenim tro?kovima postupka.

Davanje, va?enje, produ?enje i oduzimanje ovla?tenja za nostrifikaciju

Članak 15

(1) Ovla?tenje za nostrifikaciju daje, produ?uje i oduzima ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u dalj-njem tekstu: ministar) na temelju mi?ljenja Stručnog odbora za poslove nostrifikacije.

(2) Ovla?tenje za nostrifikaciju te rje?enje o produ?enju ovla?tenja, oduzimanju ovla?tenja i odbijanju zahtjeva za davanje ovla?tenja su upravni akti protiv kojih ?alba nije dopu?tena, ali se mo?e pokrenuti upravni spor.

(3) Ovla?tenje za nostrifikaciju vrijedi 5 godina, a na zahtjev ovla?tene pravne osobe mo?e se produ?iti.

(4) Ovla?tenje za nostrifikaciju trajno će se oduzeti:

1. ako ovla?tena pravna osoba u obavljanju poslova nostrifikacije postupa protivno hrvatskim propisima,

2. ako se naknadno utvrdi da podaci na temelju kojih je dato ovla?tenje nisu istiniti,

3. ako se naknadno promijene podaci na temelju kojih je dato ovla?tenje.

Stručni odbor za poslove nostrifikacije

Članak 16.

(1) Radi obavljanja radnji u postupku davanja, produ?ivanja odnosno oduzimanja ovla?tenja za nostrifikaciju te praćenja rada na nostrifikaciji projekata ministar osniva Stručni odbor za poslove nostrifikacije (u daljnjem tekstu: Odbor) te imenuje sedam članova i tajnika odbora na rok od 5 godina.

(2) Pet članova Odbora su istaknuti stručnjaci za pojedina područja projektiranja članovi Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu, a dva člana i tajnik Odbora su dr?avni slu?benici Ministarstva.

(3) Članovi Odbora između sebe biraju predsjednika Odbora.

(4) Način rada Odbora utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Odbor većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministra.

(5) Administrativno-tehničke i financijske poslove Odbora obavlja Ministarstvo.

(6) Članovi Odbora i tajnik Odbora imaju pravo na naknadu tro?kova nastalih u svezi s radom u Odboru, te pravo na nagradu za svoj rad, koju određuje ministar.

Tro?kovi postupka

Članak 17.

(1) Tro?kove postupka davanja ovla?tenja za nostrifikaciju projekta snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Visinu tro?kova postupka odredit će ministar.

V. ZAKLJUČNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/99-01/4
Urbroj: 531-01-99-1
Zagreb, 22. rujna 1999.

Ministar
mr. sc. Marko ?irac, v. r.

zatvori
Pravilnik o nostrifikaciji projekata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !