Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/09 - čl. 7. Pravilnika o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama, XX/09 - čl. 7. Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice, XX/09 - čl. 5. Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja, 1/09 - čl. 7. Pravilnika o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 02.01.2009 Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na temelju članka 16.L428447 stavka 2. i članka 40.L428448 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠĆIVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KUNA I VEĆOJ TE O UVJETIMA POD KOJIMA OBVEZNICI ZA ODREĐENE STRANKE NISU DUŽNI OBAVJEŠĆIVATI URED O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) od strane obveznika iz članka 4. stavka 2. Zakona (dalje u tekstu: obveznici) o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (dalje u tekstu: gotovinska transakcija),

2. dodatni podaci koje su obveznici iz članka 4.L428450 stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08; dalje u tekstu: Zakon) dužni pribaviti u svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda o gotovinskim transakcijama,

3. uvjeti pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama.

Dodatni podaci u svrhu obavješćivanja Ureda

Članak 2.

U svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda o gotovinskim transakcijama obveznici, osim podataka iz članka 16. stavka 1. točke 1., 3., 5., 6. i 9. Zakona, dužni su pribaviti i dostaviti i ove podatke:

1. za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju: državu izdavatelja identifikacijske isprave

2. za stranku fizičku osobu za koju se obavlja transakcija: državu izdavatelja identifikacijske isprave, broj računa i naziv banke

3. za stranku fizičku i pravnu osobu te drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt kojoj je transakcija namijenjena: broj računa, naziv banke i država banke.

Način obavješćivanja Ureda

Članak 3.

Obveznici preko ovlaštene osobe ili njezina zamjenika obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama na jedan od sljedećih načina:

1. na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka,

2. na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom,

3. na tiskanom obrascu koristeći se telefaksom,

4. na tiskanom obrascu koristeći se dostavljačem.

Obrazac za obavješćivanje Ureda

Članak 4.

(1) Podatke o gotovinskim transakcijama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (UZSPN-O-40), koji je zajedno s privitkom Obrasca i Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom popunjavanja obrasca obveznici su dužni pridržavati se uputa navedenih na poleđini obrasca. Uputa za popunjavanje elektroničkog obrasca sastavni je dio aplikativnog softvera.

(3) Ako prilikom popunjavanja obrasca o gotovinskoj transakciji dođe do slanja nepotpunih odnosno pogrešnih podataka, obveznik je dužan na izričit zahtjev, u zadanom roku i na način koji odredi Ured, dostaviti pravilno popunjen obrazac, s potpunim i točnim podacima.

Elektronički prijenos podataka

Članak 5.

(1) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija. Elektronički obrazac pri tomu je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje autorizacijskog tokena i smart kartice.

(2) Ako zbog tehničkih zapreka elektronički obuhvat i prijenos podataka na elektroničkom obrascu nije moguć, obveznik o tome bez odgode, telefonom ili u pisanom obliku (telefaksom ili e-mailom), obavještava Ured i osigurava dostavu podataka na tiskanom obrascu na drugi način propisan u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika ili na drugom nosaču podataka (npr. CD-ROM, USB), odnosno e-mailom.

Članak 6.

(1) Banke, Hrvatska pošta i društva koje obavljaju određene usluge platnog prometa obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka.

(2) Međusobna prava i obveze, uključujući nabavu i održavanje aplikativnog softvera uz naknadu od strane obveznika iz stavka 1. ovoga članka, kao korisnika licenciranog aplikativnog softvera za elektronički prijenos podataka uređuju se ugovorom između Ministarstva financija – Ureda i pojedinog obveznika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članaka, i drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.

Uvjeti pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama

Članak 7.

(1) Obveznici nisu za određene stranke dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama koje se odnose na polaganje dnevnih utržaka od prodaje robe ili usluga na račun koji stranka ima otvoren kod obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

(2) Obveznici nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji ni onda ako transakciju obavlja stranka za koju se u skladu s člankom 35. stavkom 1. Zakona može izvršiti pojednostavnjena dubinska analiza, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

(3) Obveznici iz članka 4. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona također nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji koja se obavlja između njih i obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 4., 6. i 12. Zakona, a odnosi se na otkup ili prodaju strane valute, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novcaL428452 (»Narodne novine«, br. 189/03) koje se odnose na obavješćivanje Ureda o gotovinskim transakcijama.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 470-06/07-04/1

Urbroj: 513-06-2/027-08-79

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KUNA I VEĆOJ

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj. Sastavni dio navedenog Obrasca je privitak Obrascu za gotovinske transakcije s Uputom.

U Obrascu sve rubrike (1-30) su obvezne, a u pojedinom slučaju potrebno je upisati raspoložive podatke kojim obveznik raspolaže u mjeri i opsegu ovisno o vrsti i naravi transakcije.

Ovaj Obrazac je namijenjen je za obavješćivanje Ureda o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj. U slučaju više ponuđenih mogućnosti potrebno je izabrati jednu, i prekrižiti kvadrat ispred teksta (oznaka X), ukoliko za određenu rubriku nije predviđeno drugačije.

Ako se podaci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

A. U poglavlje »PODACI O TRANSAKCIJI« obveznik upisuje podatak da se radi o jednoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kn i većoj, upisuje podatke o načinu provođenja transakcije, datumu i vremenu provođenja transakcije, svrsi (namjeni) transakcije, oznaci valute, iznosu u valuti i vrijednosti (ukupnoj vrijednosti) u kunama.

1. U rubrici »Vrsta transakcije« označava se da se radi o jednoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj. Gotovinska transakcija je svaka transakcija kada obveznik izravno primi gotovinu u kunama/stranu gotovinu od osobe (uplata) odnosno kada osobi izravno preda gotovinu u kunama/stranu gotovinu (isplata).

2. U rubrici »Način provođenja transakcije« označava se način provođenja gotovinske transakcije od strane obveznika. Iz ovog podatka mora biti razvidno da li je obveznik gotovinu primio od osobe (uplata), ili je gotovinu predao osobi (isplata) ili je za osobu proveo mjenjački posao (kupnja/prodaja strane gotovine te poslovi otkupa čekova koji glase na stranu valutu). Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojem drugom načinu provođenja gotovinske transakcije se radi (npr. zamjena novčanica i kovanica u manjim apoenima u novčanice viših apoena).

3. U rubriku »Datum i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se datum i vrijeme kada je transakcija obavljena ili zahtijevana.

4. U rubriku »Svrha (namjena) transakcije« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ukoliko se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj svrsi transakcije radi. Nadalje, u »Obrazloženju« obveznik kratko opisuje svrhu transakcije ukoliko ima saznanja o istome (npr. kupnja ili prodaja nekretnine, kupnja ili prodaja udjela, kupnja žetona u kasinu, podizanje dobitka od igara na sreću i sl.)

5. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je gotovinska transakcija obavljena. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se oznaka te valute. Kada transakcija ima više valuta upisuje se oznaka prve valute, a ostale oznake valuta upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).

6. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos transakcije. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se iznos te valute. Kada transakcija ima više valuta upisuje se iznos prve valute, a iznosi za ostale valute upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

7. U rubriku »Vrijednost / Ukupna vrijednost / u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se iznos – vrijednost u kunama. Kada transakcija ima više valuta, upisuje se iznos – ukupna vrijednost u kunama, zbroj svih kunskih vrijednosti svih valuta. Iznosi u stranim valutama preračunavaju se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena, odnosno zahtijevana.

B. U poglavlje »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj osobe, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave te u čije ime ili za čiji račun nalogodavatelj obavlja transakciju.

8. U rubrici »Transakciju obavlja« označava se da li transakciju obavlja ili zahtijeva jedna osoba ili dvije i više osoba. Ako transakciju obavlja više osoba, u Obrazac se upisuje prva osoba, a ostale se osobe upisuju u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

9. U rubriku »Prezime« i »Ime » upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

10. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže istim podatkom.

11. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju kako je razvidno iz identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije.

12. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave osobe.

13. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), te upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

14. U rubrici »Nalogodavatelj obavlja transakciju« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti:

»u svoje ime« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, »kao zakonski zastupnik« označava se ako je nalogodovatelj zakonski zastupnik pravne osobe ili fizičke osobe za koju obavlja transakciju, »kao opunomoćenik« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu fizičku i pravnu osobu, a što je vidljivo iz priložene dokumentacije (npr. punomoć, ugovor i dr. iz koje je vidljivo da nalogodavatelj ne obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun) prilikom obavljanja transakcije, »za drugu osobu« označava se u svim slučajevima kad nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu osobu a nije u svojstvu niti zakonskog zastupnika niti opunomoćenika stranke za koju obavlja transakciju.

C. U poglavlju »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba u ovom poglavlju za fizičku osobu upisuju se podaci o prezimenu, imenu, identifikacijskom broju, prebivalištu, datumu rođenja, mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave (od rednog broja 17 do 21) odnosno ako je stranka za koju se transakcija obavlja pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta, sjedištu i matičnom broju (od rednog broja 17 do 19). Nadalje, u ovo poglavlje pod rednim brojem 22 upisuju se podaci o broju računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija.

15. U rubriku »Transakcija se obavlja u ime ili za račun« upisuje se obavlja li se transakcija u ime ili za račun jedne ili dvije ili više stranaka. Ako se transakcija obavlja za dvije ili više stranaka, u Obrazac se upisuju podaci za prvu stranku, a podaci za ostale stranke upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

16. U rubrici »Stranka je« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti stranke radi.

17. U rubriku » Prezime », »Ime » i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe za koju se obavlja transakcija te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

18. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe za koju se obavlja transakcija odnosno matični broj pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta za koju se obavlja transakcija odnosno identifikacijski broj za obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u slučaju da joj je identifikacijski broj bio dodijeljen. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko se raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta.

19. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe za koju se obavlja transakcija odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta za koju se obavlja transakcija odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

20. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe za koju se obavlja transakcija. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba za koju se obavlja transakcija. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak se pribavlja iz izjave osobe/stranke.

21. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) fizičke osobe za koju se obavlja transakcija te se upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

22. U rubriku »Broj računa« i »Naziv banke« upisuju se podaci o broju računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija. Ovi podaci odnose se npr. na račun s kojeg je obavljena gotovinska isplata.

D. U poglavlju »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« upisuju se podaci o primatelju transakcije (stranci kojoj je transakcija namijenjena) a isti se dobivaju iz dokumenata te poslovne dokumentacije koju za provođenje transakcije priložila osoba koja obavlja ili zahtijeva transakciju. Ukoliko iz dokumenata i poslovne dokumentacije nije moguće prikupiti sve podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz izjave osobe koja obavlja ili zahtjeva transakciju. Podaci se odnose na prezime i ime te prebivalište (od rednog broja 25 do 26) ako je primatelj transakcije fizička osoba odnosno ako je primatelj transakcije pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta te sjedištu (od rednog broja 25 do 26). Nadalje, u ovo poglavlje upisuju se i podaci o broju računa primatelja transakcije, nazivu banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije (redni broj 27).

23. U rubriku »Transakcija je namijenjena« označava se da li je transakcija namijenjena jednom primatelju ili dvojici ili više primatelja. Ako ima dva ili više primatelja transakcije u Obrazac se upisuju podaci za prvog primatelja, a podaci za ostale primatelje upisuju se u privitku Obrasca za gotovinske transakcije.

24. U rubriku »Primatelj je« odabire se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti primatelja radi.

25. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

26. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

27. U rubriku »Broj računa«, »Naziv banke« i »Država banke« upisuju se podaci o broju računa primatelja transakcije, nazivu banke u kojoj je račun primatelja otvoren i naziv države banke u kojoj je račun primatelja otvoren. Ovi podaci odnose se npr. na račun u korist kojeg je uplaćena gotovina.

E. U poglavlje »PODACI O OBVEZNIKU GDJE JE TRANSAKCIJA OBAVLJENA« upisuju se podaci o nazivu obveznika i nazivu organizacijske jedinice obveznika gdje je transakcija obavljena, prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije te prezime, ime i potpis ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te datum potpisivanja Obrasca.

28. U potpoglavlje »E.1. NAZIV« upisuje se naziv obveznika i naziv organizacijske jedinice obveznika.

29. U potpoglavlje »E.2. OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU« upisuje se prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije.

30. U potpoglavlje »E.3. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« upisuje se prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te potpis i datum potpisivanja Obrasca.

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj sastoji se od dva istovjetna primjerka od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA GOTOVINSKE TRANSAKCIJE

Privitak Obrascu za gotovinske transakcije potrebno je popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtjeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja i u svim slučajevima kada se gotovinska transakcija obavlja u više valuta.

A. U poglavlje »PODACI O TRANSAKCIJI« (od rednog broja 1 do 5) obveznik upisuje podatke o datumu i vremenu provođenja transakcije, svrsi (namjeni) transakcije, oznaci valute, iznosu u valuti i vrijednosti u kunama.

1. U rubriku »Datum i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se datum i vrijeme kada je transakcija obavljena ili zahtijevana.

2. U rubriku »Svrha (namjena) transakcije« odabire se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ukoliko se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj svrsi transakcije radi. Nadalje, u »Obrazloženju« obveznik kratko opisuje svrhu transakcije ukoliko ima saznanja o istome (npr. kupnja ili prodaja nekretnine, kupnja ili prodaja udjela, kupnja žetona u kasinu, podizanje dobitka od igara na sreću i sl.)

3. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je gotovinska transakcija obavljena. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).

4. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos transakcije.

5. U rubriku »Vrijednost u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Iznosi u stranim valutama preračunavaju se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena, odnosno zahtijevana.

B. U poglavlje »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (od rednog broja 6 do 11) upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj osobe, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave te u čije ime ili za čiji račun nalogodavatelj obavlja transakciju.

6. U rubriku »Prezime« i »Ime » upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

7. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom.

8. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju kako je razvidno iz identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije.

9. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja taj podatak pribavlja se iz izjave osobe.

10. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), te se upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

11. U rubrici »Nalogodavatelj obavlja transakciju« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti:

»u svoje ime« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, »kao zakonski zastupnik« označava se ako je nalogodovatelj zakonski zastupnik pravne osobe ili fizičke osobe za koju obavlja transakciju, »kao opunomoćenik« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu fizičku i pravnu osobu, a što je vidljivo iz priložene dokumentacije (npr. punomoć, ugovor i dr. iz koje je vidljivo da nalogodavatelj ne obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun) prilikom obavljanja transakcije, »za drugu osobu« označava se u svim slučajevima kad nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu osobu a nije u svojstvu niti zakonskog zastupnika niti opunomoćenika stranke za koju obavlja transakciju.

C. U poglavlje »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti (redni broj 12). Ako je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba u ovom poglavlju za fizički osobu upisuju se podaci o prezimenu, imenu, identifikacijskom broju, prebivalištu, datumu rođenja, mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave (od rednog broja 13 do 17) odnosno ako je stranka za koju se transakcija obavlja pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta, sjedištu i matičnom broju (od rednog broja 13 do 15). Nadalje, u ovo poglavlje pod rednim brojem 18 upisuju se podaci o broju računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija.

12. U rubrici »Stranka je« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti stranke radi.

13. U rubriku » Prezime », »Ime » i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe za koju se obavlja transakcija te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

14. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe za koju se obavlja transakcija odnosno matični broj pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta za koju se obavlja transakcija odnosno identifikacijski broj za obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u slučaju da joj je identifikacijski broj bio dodijeljen. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta.

15. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe za koju se obavlja transakcija odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta za koju se obavlja transakcija odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

16. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe za koju se obavlja transakcija. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba za koju se obavlja transakcija. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribavit podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave osobe/stranke.

17. U rubriku »Identifikacijska isprava« upisuju se podaci o vrsti identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) fizičke osobe za koju se obavlja transakcija, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

18. U rubriku »Broj računa« i »Naziv banke« upisuju se podaci o broju računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija. Ovi podaci odnose se npr. na račun s kojeg je obavljena gotovinska isplata.

D. U poglavlje »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« upisuju se podaci o primatelju transakcije (stranci kojoj je transakcija namijenjena). Podaci se odnose na prezime i ime te prebivalište (od rednog broja 20 do 21) ako je primatelj transakcije fizička osoba odnosno ako je primatelj transakcije pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta te sjedištu (od rednog broja 20 do 21). Nadalje, u ovo poglavlje upisuju se i podaci o broju računa primatelja transakcije, nazivu banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije (redni broj 22).

19. U rubriku »Stranka je« odabire se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti primatelja radi.

20. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

21. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

22. U rubriku »Broj računa«, »Naziv banke« i »Država banke« upisuju se podaci o broju računa primatelja transakcije, nazivu banke u kojoj je račun primatelja otvoren i nazivu države banke u kojoj je račun primatelja otvoren. Ovi podaci odnose se npr. na račun u korist kojeg je uplaćena gotovina.

Privitak Obrascu za gotovinske transakcije sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

zatvori
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !