Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/09 - čl. 7. Pravilnika o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama, XX/09 - čl. 7. Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice, XX/09 - čl. 5. Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja, 1/09 - čl. 7. Pravilnika o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji)
označi tražene riječi printaj stranicu
1 02.01.2009 Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama

MINISTARSTVO FINANCIJA

1

Na temelju članka 16.L428402 stavka 2. i članka 42.L428403 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠĆIVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način i rokovi obavješćivanja Ureda o transakciji i osobi za koju obveznik iz članka 4. stavka 2. Zakona (dalje u tekstu: obveznik) zna ili sumnja da je povezana s pranjem novca ili s financiranjem terorizma (dalje u tekstu: sumnjiva transakcija),

2. dodatni podaci koje su obveznici iz članka 4.L428405 stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08; dalje u tekstu: Zakon) dužni pribaviti u svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) o sumnjivim transakcijama i osobama.

Dodatni podaci u svrhu obavješćivanja Ureda

Članak 2.

U svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda o sumnjivim transakcijama obveznici su, osim podataka iz članka 16. stavka 1. Zakona dužni pribaviti i dostaviti i ove podatke:

1. za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju: državu izdavatelja identifikacijske isprave,

2. za stranku fizičku osobu za koju se obavlja transakcija: državu izdavatelja identifikacijske isprave, broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke,

3. za stranku fizičku osobu kojoj je transakcija namijenjena: datum rođenja, mjesto rođenja, identifikacijski broj, vrsta i naziv identifikacijske isprave, naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave, broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke,

4. za stranku pravnu osobu i drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt za koju se transakcija obavlja: broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke,

5. za stranku pravnu osobu i drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt kojoj je transakcija namijenjena: identifikacijski broj, broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke.

Način obavješćivanja Ureda

Članak 3.

(1) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i to prije izvršenja sumnjive transakcije na jedan od sljedećih načina:

1. telefonom,

2. telefaksom, ili

3. na drugi prikladan način.

(2) Iznimno, ako obveznik zbog prirode sumnjive transakcije ili zato što sumnjiva transakcija nije bila izvršena ili iz drugih opravdanih razloga obavijest nije mogao dostaviti prije izvršenja transakcije, dužan je Uredu dostaviti podatke naknadno na način propisan u stavku 3. ovoga članka, a najkasnije sljedeći radni dan. U obavijesti o sumnjivoj transakciji dužan je obrazložiti razloge zbog kojih je bio u objektivnoj nemogućnosti postupiti u skladu s propisanim.

(3) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i to nakon izvršenja sumnjive transakcije na jedan od sljedećih načina:

1. na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka,

2. na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom,

3. na tiskanom obrascu koristeći se telefaksom,

4. na tiskanom obrascu koristeći se dostavljačem.

(4) Obveznik je također na jedan od propisanih načina dužan obavijestiti Ured o namjeri ili planiranju obavljanja sumnjive transakcije bez obzira je li sumnjiva transakcija poslije izvršena ili nije.

(5) U slučaju da obveznik obavijest o sumnjivoj transakciji i osobi ne dostavi Uredu u pisanom obliku dužan je istu u pisanom obliku dostaviti naknadno i to najkasnije sljedeći radni dan.

(6) U slučajevima kada obveznik uz obavijest o sumnjivim transakcijama i osobama, dostavlja i pripadajuću dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na pranje novca i financiranje terorizma, obveznik obavještava Ured putem telefaksa, dostavljača, preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi prikladan način.

Obrazac za obavješćivanje Ureda

Članak 4.

(1) Podatke o sumnjivim transakcijama i osobama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama (UZSPN-O-42) koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilikom popunjavanja obrasca obveznici su dužni pridržavati se uputa navedenih na poleđini obrasca. Uputa za popunjavanje elektroničkog obrasca sastavni je dio aplikativnog softvera.

(3) Ako prilikom popunjavanja obrasca o sumnjivim transakcijama dođe do slanja nepotpunih odnosno pogrešnih podataka, obveznik je dužan na izričit zahtjev, u zadanom roku i na način koji odredi Ured, dostaviti pravilno popunjen obrazac, s potpunim i točnim podacima.

Elektronički prijenos podataka

Članak 5.

(1) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Elektronički obrazac pri tomu je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje autorizacijskog tokena i smart kartice.

(2) Ako zbog tehničkih zapreka elektronički obuhvat i prijenos podataka na elektroničkom obrascu nije moguć, obveznik o tome bez odgode, telefonom ili u pisanom obliku (telefaksom ili e-mailom), obavještava Ured i osigurava dostavu podataka na tiskanom obrascu na drugi način propisan u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika ili na drugom nosaču podataka (npr. CD-ROM, USB), odnosno e-mailom.

Članak 6.

(1) Banke, Hrvatska pošta i društva koje obavljaju određene usluge platnog prometa obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i osobama na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka.

(2) Međusobna prava i obveze, uključujući nabavu i održavanje aplikativnog softvera uz naknadu od strane obveznika iz stavka 1. ovoga članka, kao korisnika licenciranog aplikativnog softvera za elektronički prijenos podataka uređuju se ugovorom između Ministarstva financija – Ureda i pojedinog obveznika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka i drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o sumnjivim transakcijama i osobama koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novcaL428407 (»Narodne novine«, br. 189/03) koje se odnose na obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama i osobama.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 470-06/07-04/1

Urbroj: 513-06-2/027-08-80

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama. Sastavni dio navedenog Obrasca je privitak Obrascu za sumnjive transakcije s Uputama.

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama i privitak Obrascu za sumnjive transakcije se, u gornjem desnom uglu, označavaju stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA« sukladno članku 75. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

U Obrascu sve rubrike (1-48) su obvezne, a u pojedinom slučaju potrebno je upisati raspoložive podatke kojim obveznik raspolaže u mjeri i opsegu ovisno o vrsti i naravi transakcije.

U slučaju više ponuđenih mogućnosti potrebno je izabrati jednu, i prekrižiti kvadrat ispred teksta (oznaka X), ukoliko za određenu rubriku nije predviđeno drugačije.

Ako se podaci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

A. U poglavlje »PODACI O TRANSAKCIJI« obveznik upisuje podatke da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili financiranjem terorizma, je li transakcija obavljena ili nije, radi li se o gotovinskoj ili negotovinskoj transakciji te podatke o načinu provođenja transakcije, datumu i vremenu provođenja transakcije, svrsi (namjeni) transakcije, oznaci valute, iznosu u valuti i vrijednosti (ukupnoj vrijednosti) u kunama.

1. U rubrici »U vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju« označava se da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca odnosno razlozi za sumnju na financiranje terorizma.

2. U rubrici »Transakcija« označava se da li je transakcija obavljena ili nije obavljena. Moguće je označiti jednu od ponuđenih mogućnosti. Transakcija »nije obavljena« označava se u slučajevima kada je osoba uistinu zahtijevala ili namjeravala obaviti transakciju, ali transakcija kasnije iz razno raznih razloga nije bila obavljena, pri čemu u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novac ili financiranja terorizma.

3. U rubrici »Transakcija je« označava se da li je transakcija gotovinska ili negotovinska. Moguće je označiti jednu od ponuđenih mogućnosti. Gotovinska jest svaka transakcija kada obveznik izravno primi gotovinu u kunama/ stranu gotovinu od osobe (uplata) odnosno kada osobi izravno preda gotovinu u kunama/ stranu gotovinu (isplata).

4. U rubrici »Način provođenja transakcije« označava se način provođenja transakcije od strane obveznika. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojem drugom načinu provođenja transakcije se radi.

5. U rubriku »Datum i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se datum i vrijeme kada je transakcija obavljena ili zahtijevana.

6. U rubrici »Svrha (namjena) transakcije« odabire se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ukoliko se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj svrsi transakcije radi. Nadalje, u »Obrazloženju« se kratko opisuje svrha transakcije ukoliko obveznik ima saznanja o istome (npr. kupnja ili prodaja nekretnine, kupnja ili prodaja vrijednosnih papira, kupnja ili prodaja udjela, kupnja vrijednosnih papira u inozemstvu, plaćanje robe/usluge, kupnja žetona u kasinu, podizanje dobitka kod igara na sreću i sl.).

7. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je transakcija obavljena. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se oznaka te valute. Kada transakcija ima više valuta upisuje se oznaka prve valute, a ostale oznake valuta upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).

8. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos transakcije. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se iznos te valute. Kada transakcija ima više valuta upisuje se iznos prve valute, a iznosi za ostale valute upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

9. U rubriku »Vrijednost / Ukupna vrijednost / u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se iznos – vrijednost u kunama. Kada transakcija ima više valuta, upisuje se iznos-ukupna vrijednost u kunama, zbroj svih kunskih vrijednosti svih valuta. Iznosi u stranim valutama preračunavaju se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena odnosno zahtijevana.

B. U poglavlje »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj osobe, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave te u čije ime ili za čiji račun nalogodavatelj obavlja transakciju.

10. U rubrici »Transakciju obavlja« označava se da li transakciju obavlja ili zahtijeva jedna osoba ili dvije i više osoba. Ako transakciju obavlja više osoba, u Obrazac se upisuje prva osoba, a ostale se osobe upisuju u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

11. U rubriku »Prezime« i »Ime » upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

12. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko je isti raspoloživ.

13. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju kako je razvidno iz identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije.

14. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave osobe.

15. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) te se upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

16. U rubriku »Nalogodavatelj obavlja transakciju« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti:

»u svoje ime« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, »kao zakonski zastupnik« označava se ako je nalogodovatelj zakonski zastupnik pravne osobe ili fizičke osobe za koju obavlja transakciju, »kao opunomoćenik« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu fizičku i pravnu osobu, a što je vidljivo iz priložene dokumentacije (npr. punomoć, ugovor i dr.) prilikom obavljanja transakcije, »za drugu osobu« označava se u svim slučajevima kad nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu osobu a nije u svojstvu niti zakonskog zastupnika niti opunomoćenika stranke za koju obavlja transakciju.

C. U poglavlje »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba u ovom poglavlju za fizičku osobu upisuju se podaci o prezimenu, imenu, identifikacijskom broju, prebivalištu, datumu rođenja, mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave (od rednog broja 19 do 23) odnosno ako je stranka za koju se transakcija obavlja pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta, sjedištu i matičnom broju (od rednog broja 19 do 21). Nadalje, u ovo poglavlje pod rednim brojem 24 upisuju se podaci o broju i datumu otvaranja računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija. Podatak o datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju upisuje se ukoliko je isti raspoloživ.

17. U rubriku »Transakcija se obavlja u ime ili za račun« upisuje se obavlja li se transakcija u ime ili za račun jedne ili dvije ili više stranaka. Ako se transakcija obavlja za dvije ili više stranaka, u Obrazac se upisuju podaci za prvu stranku, a podaci za ostale stranke upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

18. U rubrici »Stranka je« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti osobe radi.

19. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe za koju se obavlja transakcija te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

20. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe za koju se obavlja transakcija odnosno matični broj pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta za koju se obavlja transakcija odnosno identifikacijski broj za obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u slučaju da joj je identifikacijski broj bio dodijeljen. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta.

21. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe za koju se transakcija obavlja odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

22. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe za koju se obavlja transakcija. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba za koju se obavlja transakcija. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave osobe/stranke.

23. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobni dokument s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) fizičke osobe za koju se obavlja transakcija, upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

24. U rubriku »Broj računa«, »Datum otvaranja računa DDMMGGGG«, »Naziv banke« i »Država banke« upisuju se podaci o broju i datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju, nazivu banke u kojoj je otvoren račun s kojeg je stranka obavila transakciju i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun s kojeg je stranka obavila transakciju. Podatak o datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju upisuje se ukoliko je isti raspoloživ.

C.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE (UKOLIKO JE OSOBA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA STRANKA PRI OBVEZNIKU)« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja). Podatke obveznik pribavlja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz sudskog ili drugog javnog registra koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge poslovne dokumentacije, a ukoliko iz istih nije pribavio te podatke obveznik ih pribavlja neposredno iz izjave dane u pisanom obliku. Stvarni vlasnik pojam je koji označuje fizičku osobu koja je konačni vlasnik stranke odnosno koja nadzire ili na drugi način upravlja pravnom osobom ili drugim subjektom (ako je stranka pravna osoba) ili fizičku osobu koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost (ako je stranka fizička osoba). Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podaci za prvog stvarnog vlasnika, a podaci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

25. U rubriku »Prezime » i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

26. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

27. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba stvarni vlasnik stranke. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak se pribavlja iz izjave osobe/stranke.

D. U poglavlje »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« upisuje se podaci o stranci kojoj je transakcija namijenjena (primatelju transakcije) a isti se pribavi iz dokumenata te poslovne dokumentacije koju za provođenje transakcije priložila osoba koja obavlja ili zahtijeva transakciju. Ukoliko iz dokumenata i poslovne dokumentacije nije moguće pribaviti sve podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz izjave osobe koja obavlja ili zahtijeva transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, vrstu, broj, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave ako je transakcija namijenjena fizičkoj osobi (od rednog broja 30 do 34) odnosno ako je transakcija namijenjena pravnoj osobi i s njom izjednačenom subjektu upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta, matičnom broju i sjedištu (od rednog broja 30 do 32). Nadalje, u ovo poglavlje upisuju se i podaci o broju i datumu otvaranja računa primatelja transakcije, nazivu banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije (redni broj 35). Podaci o identifikacijskom broju, datumu i mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i nazivu izdavatelja identifikacijske isprave za fizičku osobu, podaci o matičnom broju pravne osobe te podaci o datumu otvaranja računa primatelja upisuju se ukoliko obveznik raspolaže tim podacima (npr. ukoliko je primatelj transakcije ujedno i klijent banke banka će upisati sve podatke budući da raspolaže istima).

28. U rubrici »Transakcija je namijenjena« označava se da li je transakcija namijenjena jednom primatelju ili dvojici ili više primatelja. Ako ima dva ili više primatelja transakcije u Obrazac se upisuju podaci za prvog primatelja, a podaci za ostale primatelje upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

29. U rubrici »Stranka je« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti stranke radi.

30. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

31. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena odnosno identifikacijski broj pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno identifikacijski broj za obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u slučaju da joj je identifikacijski broj bio dodijeljen. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe ili druge pravne osobe.

32. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

33. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba kojoj je transakcija namijenjena. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak se pribavlja iz izjave osobe/stranke.

34. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena, upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

35. U rubriku »Broj računa«, »Datum otvaranja računa DDMMGGGG«, »Naziv banke« i »Država banke« upisuju se podaci o broju računa primatelja transakcije, datumu otvaranja računa, nazivu banke u kojoj je račun primatelja otvoren i nazivu države banke u kojoj je račun primatelja otvoren.

D.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE (UKOLIKO JE PRIMATELJ STRANKA PRI OBVEZNIKU)« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja). Podatke obveznik prikuplja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz sudskog ili drugog javnog registra koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge poslovne dokumentacije a ukoliko iz istih nije prikupio te podatke obveznik ih prikuplja neposredno iz izjave dane u pisanom obliku. Stvarni vlasnik pojam je koji označuje fizičku osobu koja je konačni vlasnik stranke odnosno koja nadzire ili na drugi način upravlja pravnom osobom ili drugim subjektom (ako je stranka pravna osoba) ili fizičku osobu koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost (ako je stranka fizička osoba). Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podaci za prvog stvarnog vlasnika, a podaci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za sumnjive transakcije.

36. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

37. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

38. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba stvarni vlasnik stranke. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribavit podatak o mjestu rođenja, podatak se pribavlja iz izjave stranke.

E. U poglavlje »PODACI O PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA« upisuju se podaci o datumu uspostavljanja poslovnog odnosa, podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke i podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa.

39. U rubriku »Datum uspostavljanja poslovnog odnosa« upisuje se datum kada je poslovni odnos uspostavljen (npr. datum kada je potpisan Ugovor o otvaranju i vođenju računa ili Ugovor o zakupu sefa, datum i vrijeme ulaska u kasino i sl.)

40. U rubriku »Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke« upisuju se i navode razlozi zbog kojih stranka uspostavlja poslovni odnos (npr. stranka osniva tvrtku čije poslovanje će obavljati preko poslovnog računa koji otvara kod obveznika, stranka očekuje da će u narednom razdoblju primati doznake iz inozemstava i sl.) Nadalje, potrebno je navesti podatke o djelatnosti koju obavlja stranka. Navedeni podaci prikupljaju se iz dokumenata i poslovne dokumentacije koju priloži stranka. Ukoliko iz dokumenata i poslovne dokumentacije nije moguće pribaviti sve podatke, podaci se pribavljaju iz izjave stranke.

41. U rubriku »Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa« upisuju se podaci koji su obvezniku već poznati, odnosno dostupni iz raspoloživih dokumenata i poslovne dokumentacije. Ukoliko obveznik prilikom pribavljanja navedenih podataka postupa u skladu s gore navedenim, ali podaci o izvoru unatoč tome nisu dostupni, ova rubrika ispunjava se na način da se navede da ovaj podatak nije poznat.

F. U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuju se razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, obrazloženje tih razloga, na koji je način obavijest o sumnjivoj transakciji već dostavljena Uredu za sprječavanje pranja novca te datum i sat dostavljanja obavijesti.

42. U rubrici »Obveznik zna ili ima razloge za sumnju (članak 42. stavak 7. ZSPNFT)« označava se »točka 1« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti ili povezana s financiranjem terorizma s obzirom na vlasništvo, prirodu, izvor, lokaciju ili kontrolu takvih sredstava, »točka 2« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da transakcija po svojim značajkama povezanima sa statusom stranke ili drugim značajkama stranke ili sredstava ili drugim osobitostima očito odstupa od uobičajenih transakcija iste stranke, te da odgovara potrebnom broju i vrsti indikatora koji upućuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, »točka 3« ako obveznik zna ili ima razloga za sumnju da je transakcija usmjerena na izbjegavanje propisa koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te »točka 4« uvijek kada obveznik procijeni da u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma.

43. U rubriku »Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma« upisuje se opis činjenica i relevantnih indikatora na kojima obveznik temelji zaključak da se radi o jednom od razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma iz članka 42. stavka 7. ZSPNFT. Također u ovoj rubrici obveznik kratko navodi i razloge zbog kojih je bio u objektivnoj nemogućnosti obavijestiti Ured o sumnjivoj transakciji prije njenog izvršenja.

44. U rubriku »Oznaka i naziv indikatora« upisuje se oznaka (koja se sastoji od četiri znamenke) te kratki naziv indikatora iz popisa za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

45. U rubriku »Obavijest o sumnjivoj transakciji već je dostavljena« upisom znaka »X« označava se »Telefonom«, »Telefaksom« ili »Na neki drugi način». Ako je označeno »na neki drugi način« potrebno je opisati način dostavljanja obavijesti Uredu za sprječavanje pranja novca. U rubriku »Datum i sat dostavljanja obavijesti upisuje se datum i vrijeme kada je obavijest dostavljena. Datum se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.

G. U poglavlje »PODACI O OBVEZNIKU GDJE JE TRANSAKCIJA OBAVLJENA« upisuju se podaci o nazivu obveznika i nazivu organizacijske jedinice obveznika gdje je transakcija obavljena, prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije te prezime, ime i potpis ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te datum potpisivanja Obrasca.

46. U potpoglavlje »G.1. NAZIV« upisuje se naziv obveznika i naziv organizacijske jedinice obveznika.

47. U potpoglavlje »G.2. OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU« upisuje se prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije.

48. U potpoglavlje »G.3. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA« upisuje se prezime i ime ovlaštene osobe obveznika ili njezina zamjenika te potpis i datum potpisivanja Obrasca.

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

Privitak Obrascu za sumnjive transakcije potrebno je popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtijeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.

A. U poglavlje »PODACI O TRANSAKCIJI« obveznik upisuje podatke o datumu i vremenu provođenja transakcije, svrsi (namjeni) transakcije, oznaci valute, iznosu u valuti i vrijednosti u kunama (od rednog broja 1 do 5).

1. U rubriku »Datum i vrijeme provođenja transakcije« upisuje se datum i vrijeme kada je transakcija obavljena ili zahtijevana.

2. U rubrici »Svrha (namjena) transakcije« odabire se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ukoliko se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj svrsi transakcije radi. Nadalje, u »Obrazloženju« se kratko opisuje svrha transakcije ukoliko obveznik ima saznanja o istome (npr. kupnja ili prodaja nekretnine, kupnja ili prodaja vrijednosnih papira, kupnja ili prodaja udjela, kupnja vrijednosnih papira u inozemstvu, plaćanje robe/usluge, kupnja žetona u kasinu, podizanje dobitka kod igara na sreću i sl.).

3. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta u kojoj je transakcija obavljena. Kada se transakcija obavlja u jednoj valuti upisuje se oznaka te valute. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake ili šifre (npr. EUR ili 978, HRK ili 191 i sl.).

4. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos transakcije.

5. U rubriku »Vrijednost u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Iznosi u stranim valutama preračunavaju se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena, odnosno zahtijevana.

B. U poglavlje »NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« (od rednog broja 6 do 11) upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtijeva ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj osobe, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave te u čije ime ili za čiji račun nalogodavatelj obavlja transakciju.

6. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.

7. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko je isti raspoloživ.

8. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju kako je razvidno iz identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije.

9. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave osobe.

10. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) te se upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave koju nalogodavatelj transakcije prilaže za potrebe obavljanja transakcije. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

11. U rubriku »Nalogodavatelj obavlja transakciju« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti: »u svoje ime« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun, »kao zakonski zastupnik« označava se ako je nalogodovatelj zakonski zastupnik pravne osobe ili fizičke osobe za koju obavlja transakciju, »kao opunomoćenik« označava se ako nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu fizičku i pravnu osobu, a što je vidljivo iz priložene dokumentacije (npr. punomoć, ugovor i dr.) prilikom obavljanja transakcije, »za drugu osobu« označava se u svim slučajevima kad nalogodavatelj obavlja transakciju za drugu osobu a nije u svojstvu niti zakonskog zastupnika niti opunomoćenika stranke za koju obavlja transakciju.

C. U poglavlje »STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti (redni broj 12). Ako je stranka za koju se transakcija obavlja fizička osoba u ovom poglavlju za fizički osobu upisuju se podaci o prezimenu, imenu, identifikacijskom broju, prebivalištu, datumu rođenja, mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave (od rednog broja 13 do 17) odnosno ako je stranka za koju se transakcija obavlja pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta, sjedištu i matičnom broju (od rednog broja 13 do 15). Nadalje, u ovo poglavlje pod rednim brojem 18 upisuju se podaci o broju i datumu otvaranja računa stranke s kojeg je obavljena transakcija, nazivu banke u kojoj je otvoren račun stranke s kojeg je obavljena transakcija i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun stranke. Podatak o datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju upisuje se ukoliko je isti raspoloživ.

12. U rubrici »Stranka je« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti osobe radi.

13. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe za koju se obavlja transakcija te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

14. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe za koju se obavlja transakcija odnosno matični broj pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta za koju se obavlja transakcija odnosno identifikacijski broj za obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u slučaju da joj je identifikacijski broj bio dodijeljen. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta.

15. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe za koju se transakcija obavlja odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

16. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe za koju se obavlja transakcija. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba za koju se obavlja transakcija. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave stranke.

17. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobni dokument s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) fizičke osobe za koju se obavlja transakcija, upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

18. U rubriku »Broj računa«, »Datum otvaranja računa DDMMGGGG«, »Naziv banke« i »Država banke« upisuju se podaci o broju i datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju, nazivu banke u kojoj je otvoren račun s kojeg je stranka obavila transakciju i državi banke. Podatak o datumu otvaranja računa s kojeg je stranka obavila transakciju upisuje se ukoliko je isti raspoloživ.

C.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE (UKOLIKO JE OSOBA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA STRANKA PRI OBVEZNIKU)« upisuje se ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja stvarnog vlasnika stranke (od rednog broja 19 do 21).

19. U rubriku »Prezime » i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

20. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

21. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba stvarni vlasnik stranke. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće pribaviti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave stranke.

D. U poglavlje »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« upisuju se podaci o primatelju transakcije (stranci kojoj je transakcija namijenjena) a isti se dobivaju iz dokumenata te poslovne dokumentacije koju za provođenje transakcije priložila osoba koja obavlja ili zahtijeva transakciju. Ukoliko iz dokumenata i poslovne dokumentacije nije moguće prikupiti sve podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz izjave osobe koja obavlja ili zahtjeva transakciju. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj, prebivalište (od rednog broja 23 do 27) ako je primatelj transakcije fizička osoba odnosno ako je primatelj transakcije pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačeni subjekta te sjedištu (od rednog broja 23 do 25). Nadalje, u ovo poglavlje upisuju se i podaci o broju i datumu otvaranja računa primatelja transakcije, nazivu banke u kojoj je otvoren račun primatelja transakcije i nazivu države banke u kojoj je otvoren račun primatelja (redni broj 28). Podaci o identifikacijskom broju, datumu i mjestu rođenja, vrsti, broju, izdavatelju i nazivu izdavatelja identifikacijske isprave za fizičku osobu, podaci o matičnom broju pravne osobe te podaci o datumu otvaranja računa primatelja upisuju se ukoliko obveznik raspolaže tim podacima (npr. ukoliko je primatelj transakcije ujedno i klijent banke banka će upisati sve podatke budući da raspolaže istima).

22. U rubrici »Stranka je« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Drugo« potrebno je navesti o kojoj se drugoj vrsti stranke radi.

23. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta« upisuje se prezime i ime fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

24. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena odnosno identifikacijski broj pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno identifikacijski broj za obrtnika ili osobu koja obavlja samostalnu djelatnost u slučaju da joj je identifikacijski broj bio dodijeljen. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog.

25. U rubriku »Prebivalište / Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno sjedište za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

26. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba kojoj je transakcija namijenjena. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

27. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (osobnog službenog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) fizičke osobe kojoj je transakcija namijenjena, upisuju podaci o broju, izdavatelju i državi izdavatelja identifikacijske isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

28. U rubriku »Broj računa«, »Datum otvaranja računa DDMMGGGG«, »Naziv banke« i »Država banke« upisuju se podaci o broju računa primatelja transakcije, datumu otvaranja računa, nazivu banke u kojoj je račun primatelja otvoren i nazivu državi banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

D.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE (UKOLIKO JE PRIMATELJ STRANKA PRI OBVEZNIKU)« upisuje se ime i prezime, prebivalište, datum, mjesto rođenja stvarnog vlasnika stranke (od rednog broja 29 do 31).

29. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

30. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

31. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba stvarni vlasnik stranke. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, podaci se prikupljaju iz izjave stranke.

Privitak Obrascu za sumnjive transakcije sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

zatvori
Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !