Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ("Narodne novine", br. XX/10¸ XX/10, XX/10, XX/11, XX/11, XX/13, XX/14, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 24.05.2010 Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2005

Na temelju članka 14.L505968 stavka 1. točke 1. i 6., stavka 2. točke 1. i 2. i stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 56/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– obavljanje gospodarskog ribolova na moru;

– redoslijed i uvjeti obavljanja ribolova u pojedinim dijelovima ribolovnog mora;

– ograničenje vremena ribolova u određenim dijelovima ribolovnog mora;

– vrijeme i mjesto uporabe pojedinih ribolovnih alata;

– dozvoljena količina ulova ili sakupljanja u određenim dijelovima ribolovnog mora, odnosno dozvoljena količina ulova ili sakupljanja po jednoj povlastici i

– broj povlastica za određenu vrstu ribolova.

Članak 2.

Ribolov pojedinim ribolovnim alatima smije se obavljati u cijelom ribolovnom moru tijekom cijele godine, osim ako je vrijeme ili mjesto njihove uporabe ograničeno ili zabranjeno ovim Pravilnikom ili posebnim propisima.

II. RIBOLOV POVLAČNIM RIBOLOVNIM ALATIMA

Pridnena povlačna mreža – koća

Članak 3.

(1) U unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u tekstu koji slijedi: pridnena koća) kod koje je veličina oka mrežnog tega vreće manja od 24 milimetara, a na košulji (zaštitnom pokrovu) od 48 milimetara.

(2) Radi izlovljavanja glavonožaca, u razdoblju od 1. ožujka do 1. listopada, u akvatoriju od privremene granice na moru s Republikom Slovenijom do crte koja polazi od najsjevernije točke hridi Masarina u kursu 270° u pravcu vanjske granice ribolovnog mora Republike Hrvatske, dozvoljena je uporaba pridnene koće kod koje veličina oka mrežnog tega vreće ne smije biti manja od 14 milimetara.

(3) U vanjskom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov pridnenom koćom kod koje je veličina oka mrežnog tega vreće manja od 20 milimetara, a na košulji manja od 40 milimetara.

Članak 4.

(1) U unutarnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 184 kW ili povlačnu silu plovila 15 kN.

(2) U vanjskom ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW ili povlačnu silu 65 kN.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutar ribolovne zone E, u akvatoriju omeđenom spojnicama točaka A, B, C, D, E i F dozvoljen je ribolov pridnenom koćom uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW ili povlačnu silu do najviše 65 kN, a u razdoblju od 1. ožujka do 1. listopada radi izlova glavonožaca i pridnenom koćom kod koje veličina oka mrežnog tega vreće ne smije biti manja od 14 milimetara:

točka A – pličina Albanež

točka B – rt Marlera

točka C – rt Vnetak na otoku Unije

točka D – otok Grujica

točka E – hrid Masarine

točke F – rt Margarina na otoku Susku.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora dozvoljen je ribolov pridnenom koćom uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 662 kW odnosno povlačnu silu 65 kN i to:

1. unutar ribolovne zone F u akvatoriju omeđenom spojnicama točaka A, B, C, D i E i granicom ribolovne zone C, radi izlova trlje u razdoblju od 15. listopada do 15. veljače:

točka A – otok Blitvenica

točka B – otok Mažirina

točka C – otok Lukovnjak

točka D – otok Svilan i

točka E – hrid Mulo.

2. u dijelu ribolovne zone G u akvatoriju Lastovskog kanala.

(5) Ribolov iz stavaka 3. i 4. ovoga članka je dozvoljen pod uvjetima određenim u članku 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Članak 5.

(1) Obavljanje ribolova pridnenom koćom zabranjeno je:

1. u priobalnom pojasu od jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka, do položaja plovila u ribolovu;

2. u priobalnom pojasu do dvije (2) morske milje od otoka Palagruža, Galijula, Lastovo, Lastovnjaci, Vrhovnjaci, Glavat, Kopište, Mljet, Vis, Barjak Mali, Barjak Veli, Ravnik, Budikovac, Paržan Veli, Paržan Mali, Greben, Sušac, Svetac, Biševo i Brusnik do položaja plovila u ribolovu;

3. oko otoka Blitvenica, unutar akvatorija od tri (3) morske milje oko otoka Blitvenice;

4. oko hridi Jabuka, unutar akvatorija od tri (3) morske milje, te unutar akvatorija od 12 morskih milja od subote 00.00 h do nedjelje 24.00 h;

5. u priobalnom pojasu od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka od spojnice između točke A i B do jugoistočne državne granice na moru Republike Hrvatske:

točka A – uvala Bujevac na obali kopna

točka B – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje u kursu 215° od točke A;

6. u Creskom zaljevu unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B:

točka A – Rt Pernat na otoku Cresu

točka B – Rt Sv. Blaž na otoku Cresu;

7. u Osorskom zaljevu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, te C i D kao i mostom Cres – Lošinj:

točka A – Rt Tanki na otoku Zeči

točka B – Rt Koludar na otoku Cresu

točka C – Rt Debeli na otoku Zeči

točka D – Rt Osor na otoku Lošinju;

8. u Vinodolskom i u Velebitskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D, te E i F, G i H, I i J, Ljubačkim vratima, te spojnicama između točaka D i L te obalom kopna između točaka L i A:

točka A – svjetionik Ertak na kopnu

točka B – Rt Bejavec na otoku Krku

točka C – Rt Škuljica na otoku Krku

točka D – Rt Stražica na otoku Prviću

točka E – Rt Šilo na otoku Prviću

točka F – Rt Markonj na otoku Goli

točka G – Rt Blažina na otoku Goli

točka H – Rt Krklant na otoku Rabu

točka I – Rt Glavina na otoku Rabu

točka J – Rt Zali na otoku Pagu

točka K – Rt Korotanja na kopnu

točka L – Rt Baljenica na kopnu;

9. u Novigradskom moru;

10. u kanalu Nova Povljana i Ljubačkom zaljevu unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te Ljubačkim vratima (Paški most) i Privlačkim gazom (Virski most):

točka A – Rt Rastovac na otoku Pagu

točka B – Južni rt uvale Radnjača na otoku Viru;

11. u Zadarskom i Pašmanskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B – svjetionik Lukoran na otoku Ugljanu

točka C – mjesto Pakoštane na kopnu

točka D – Rt Borovnjak na otoku Pašmanu;

12. u Kaštelanskom zaljevu, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:

točka A – Rt Čiovo na otoku Čiovu

točka B – Rt Marjan na kopnu;

13. u Splitskom i Bračkom kanalu, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B te C i D:

točka A – lučko svjetlo Stobreč na kopnu

točka B – lučko svjetlo Sutivan na otoku Braču

točka C – Rt Križica na kopnu

točka D – Rt Sveti Nikola na otoku Braču;

14. u Hvarskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – zapadni rt uvale Blaca na otoku Braču

točka B – Rt Kabal na otoku Hvaru

točka C – Rt Gališnjak na otoku Braču

točka D – Plani rat na otoku Hvaru;

15. u Neretvanskom kanalu, Malom moru i kanalu Mali Ston, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:

točka A – Rt Višnjica na kopnu

točka B – uvala Vela Prapatna na poluotoku Pelješcu i

16. u Koločepskom kanalu, unutar akvatorija koji je unutar spojnica između točaka A i B, te C i D, te E i F, prolazom između otoka Jakljan i Šipan, te spojnicama između točaka G i H:

točka A – Rt Petka na kopnu

točka B – Rt Bezdanj na otoku Koločepu

točka C – Rt Čavalika na otoku Koločepu

točka D – Rt Poluge na otoku Lopudu

točka E – Benešin rat na otoku Lopudu

točka F – Rt Prtuša na otoku Šipanu

točka G – sjeverozapadni rt otoka Jakljana

točka H – Rt Vratnik na poluotoku Pelješcu.

(2) Od 31. prosinca 2011. godine u ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov pridnenom koćom unutar pojasa od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu, ukoliko nakon jedne (1) milje nije postignuta dubina od 50 metara.

Članak 6.

U cilju zaštite spolno nezrelih jedinki ili nedoraslih riba i drugih morskih organizama, zabranjeno je obavljati ribolov pridnenom koćom od 1. svibnja do 30. rujna:

1. u dijelu ribolovne zone B, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:

točka A – jugozapadni rt otoka Sestrica

točka B – sjeverozapadni rt otoka Mrtovca

točka C – jugozapadni rt otoka Baluna

točka D – otok Purara

točka E – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od otoka Vrtića u kursu 210°,

točka F – točka koja se nalazi na udaljenosti šest (6) morskih milja od otoka Vrtića u kursu 210°

točka G – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od otoka Purara u kursu 210°

točka H – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od jugozapadnog rta otoka Baluna u kursu 210°

točka I – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od sjeverozapadnog rta otoka Mrtovca u kursu 210°

točka J – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od jugozapadnog rta otoka Sestrica u kursu 210° i

2. u dijelovima ribolovnih zona C i F, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točka A, B, C, D, E, F, G i H:

točka A – Rt Debela na otoku Žirju

točka B – Rt Grašnjak na otoku Žirju

točka C – južni rt otoka Mažirina

točka D – zapadni rt otoka Lukovnjaka

točka E – sjeverni rt otoka Svilana

točka F – hrid Mulo

točka G – točka koja se nalazi na udaljenosti tri (3) morske milje od hridi Mulo u kursu 210°

točka H – točka koja se nalazi na udaljenosti tri morske milje od Rta Debela na otoku Žirju u kursu 210°.

Članak 7.

U cilju zaštite nedoraslog oslića (Merluccius merluccius), zabranjen je ribolov pridnenom koćom:

1. od 1. travnja do 1. srpnja, u dijelu ribolovne zone E, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D, D i E te obalom otoka Dolin između točaka B i C i obalom otoka Pag između točaka E i A:

točka A – rt Lun na otoku Pagu

točka B – Donji rt na otoku Dolinu

točka C – Gornji rt na otoku Dolinu

točka D – rt Glavina na otoku Rabu

točka E – Zali rt na otoku Pagu i

2. od 1. travnja do 1. studenoga, u dijelu ribolovne zone D, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C i D:

točka A – svjetionik Sv. Andrija

točka B – rt Gruj na otoku Mljetu

točka C – točka koja se nalazi na udaljenosti od tri morske milje od rta Gruj – okomito na spojnicu A i B (prema pučini)

točka D – točka koja se nalazi na udaljenosti od tri morske milje od svjetionika Sv. Andrija – okomito na spojnicu A i B (prema pučini).

Članak 8.

U cilju zaštite riba i drugih morskih organizama ribolov pridnenom koćom zabranjen je u dijelu ribolovne zone E i to:

1. od 1. travnja do 30. rujna u zapadnom dijelu Riječkog zaljeva unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – uvala Martinšćica na kopnu

točka B – rt Papratni na otoku Cresu

točka C – rt Jablanac na otoku Cresu

točka D – uvala Brseč na kopnu i

2. od 1. listopada do 31. ožujka u istočnom dijelu Riječkog zaljeva unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D te E i F:

točka A – uvala Martinšćica na kopnu

točka B – rt Papratni na otoku Cresu

točka C – rt Grota na otoku Cresu

točka D – rt Pelova na otoku Krku

točka E – rt Kijac na otoku Krku

točka F – rt Oštro na obali kopna.

Članak 9.

Iznimno od odredbe članka 4. stavka 1. u ribolovnoj zoni E ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW ili povlačnu silu plovila do najviše 12 kN, osim u akvatoriju koji je omeđen spojnicama točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:

točka A – rt Brestova na istočnoj obali Istre

točka B – svjetionik Porozina na otoku Cresu

točka C – rt Osor na otoku Lošinju

točka D – rt Kurila na otoku Lošinju

točka E – otok Grujica

točka F – otok Lutrošnjak

točke G – rt Margarina na otoku Susku

točka H – rt Zmoračna na otoku Susku

točka I – rt Vnetak na otoku Unije i

točka J – rt Marlera na jugoistoku Istre.

Članak 10.

(1) Ribolov pridnenom koćom u dijelovima ribolovne zone F, dozvoljen je samo od prve srijede ili četvrtka u mjesecu studenom do 31. ožujka, srijedom i četvrtkom od 05:00 do 22:00 sata, i to:

1. u dijelu Murterskoga mora, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D i E:

točka A – svjetionik na otoku Košara

točka B – otok Vodnjak (otoci Kukuljari)

točka C – sjeverni rt otoka Čavlina

točka D – svjetionik na otoku Mrtovnjaku

točka E – otok Mala Dajna i

2. u dijelu južno od Zlarinskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D, E i F:

točka A – svjetionik na otoku Komorici

točka B – jugoistočni rt otoka Dugo

točka C – jugoistočni rt otoka Mažirina

točka D – sjeverni rt otoka Lukovnjaka

točka E – zapadni rt otoka Malinovika

točka F – jugozapadni rt otoka Tmara.

(2) U dijelovima ribolovne zone F ribolov pridnenom koćom dozvoljen je samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW ili povlačnu silu plovila do najviše 12 kN ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom, od 05:00 do 23:00 sata, i to:

1. u dijelu Virskog mora i Zadarskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, prolazom Veli Ždrelac, spojnicama između točaka C i D, te D i E, mostom kopno – otok Vir:

točka A – Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B – svjetionik Lukoran na otoku Ugljanu

točka C – rt Zanovin na otoku Rivnju

točka D – uvala Hrvatin na otoku Sestrunju

točke E – rt Križ na otoku Sestrunju

točka F – rt Vrulja na otoku Viru;

2. u dijelu Srednjeg kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B i C, mostom otok Ugljan – otok Pašman, te spojnicama između točaka D, E i F;

točka A – rt Žman na Dugom otoku

točka B – rt Parda na otoku Ižu

točka C – rt Japlenički na otoku Ugljanu

točka D – rt Rasovica na otoku Pašmanu

točka E – svjetionik na sjevernoj strani otoka Lavdara

točka F – rt Bluda na Dugom otoku;

Članak 11.

(1) Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni G dozvoljen je samo od prve srijede ili četvrtka u mjesecu studenom do 31. ožujka od 5.00 do 22.00 sata.

(2) Ribolov pridnenom koćom u razdoblju iz stavka 1. ovog članka dozvoljen je samo srijedom i četvrtkom, od 5.00 do 22.00 sata:

1. u dijelu Splitskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B, te C, D i E, kanalom između otoka Sv. Fumija i Čiovo, spojnicama između točaka F i G te H i I:

točka A – rt Gomilica na otoku Braču

točka B – rt Pelegrin na otoku Šolti

točka C – rt Obinuški bok na otoku Šolti

točka D – otok Mali Krnjaš

točka E – sjeverozapadni rt otoka Sv. Fumija

točka F – rt Čiova na otoku Čiovu

točka G – rt Marjan na kopnu

točka H – lučko svjetlo Stobreč na kopnu

točka I – lučko svjetlo Sutivan na otoku Braču;

2. u dijelu Bračkog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A – rt Križica na kopnu

točka B – rt Sveti Nikola na otoku Braču

točka C – lučko svjetlo Makarska

točka D – rt Sumartin na otoku Braču;

3. u dijelu Korčulanskog i Neretvanskog kanala unutar akvatorija omeđenog spojnicom između točaka A i B te C i D:

točka A – rt Sućuraj na otoku Hvaru

točka B – rt Duba na poluotoku Pelješcu

točka C – rt Ribolovišće na poluotoku Pelješcu

točka D – zapadni rt uvale Smarska na otoku Hvaru i

4. u dijelu Neretvanskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C, D i E:

točka A – rt Višnjica na kopnu

točka B – zapadni rt uvale Prapratna na poluotoku Pelješcu

točka C – rt Duba na poluotoku Pelješcu

točka D – rt Sućuraj na otoku Hvaru

točka E – lučko svjetlo Drvenik.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljen je ribolov pridnenom koćom samo od prve srijede ili četvrtka u mjesecu travnju do 31. kolovoza, i to srijedom i četvrtkom, od 5.00 do 22.00 sata, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C i D, obalom otoka Korčula, prolazom između otoka Korčula i otočića Proizd, spojnicom između točaka E i F, obalom otočića Vodnjak, spojnicom između točaka G i H te obalom otoka Hvar:

točka A – zapadni rt uvale Smarska na otoku Hvaru

točka B – rt Ribolovišće na poluotoku Pelješcu

točka C – rt Osičac na poluotoku Pelješcu

točka D – zapadni rt luke naselja Račišće na otoku Korčuli

točka E – rt Proizd na otočiću Proizdu

točka F – jugozapadni rt otočića Vodnjak

točka G – sjeveroistični rt otočića Vodnjak

točka H – rt Pelegrin na otoku Hvaru.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutar akvatorija Lastovskog kanala, dozvoljen je ribolov pridnenom koćom cijele godine, od ponedjeljka u 00:00 sati do petka 22:00 sata.

Obalna povlačna mreža – koćica, kogol i strašin

Članak 12.

(1) Ribolov koćicom, kogolom i strašinom zabranjen je od 1. ožujka do 31. listopada i od izlaska do zalaska sunca.

(2) Obavljanje ribolova iz stavka 1. ovoga članka zabranjen je:

– u kanalima i/ili prolazima koji su uži od 0,2 morske milje;

– unutar pojasa od 0,1 morske milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu i

– izvan pojasa od jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu.

Članak 13.

(1) Ribolov koćicom, kogolom i strašinom dozvoljen je samo u dijelovima ribolovnih zona (u tekstu koji slijedi: lovište) E, F i G.

(2) Lovišta u ribolovnoj zoni E nalaze se u akvatorijima:

1. od svjetionika koji se nalazi na ulazu u uvalu naselja Tovarnela do južnog rta uvale Slatina na jugozapadnoj obali otoka Paga;

2. od rta Mišnjak do rta Zaglav na jugoistočnoj obali otoka Paga;

3. oko otočića Brušnjaka, Škrda i Mauna;

4. od zapadnog rta uvale Radnjača do istočnog rta uvale Srpnica na sjeverozapadnoj obali otoka Vira;

5. od rta Šip do rta Tale na sjeveroistočnoj i južnoj obali otoka Oliba;

6. oko otočića Morovnika i plićak Veli brak;

7. oko otočića Pohliba;

8. oko otočića Planika i Planičića;

9. od rta Tuf do rta Jabučni na sjevernoj obali otoka Ista;

10. od rta Vranač do rta Glavica na sjevernoj obali otoka Molata;

11. oko otočića Rižnjaka;

12. oko otočića Lušnjaka;

13. oko otočića Tovarnjaka;

14. Velebitskog kanala omeđeno spojnicama između točaka A i B, B i C, C i D, te D i A:

točka A – točka koja se nalazi na udaljenosti sto (100) metara od rta Dragunica u kursu 058°

točka B – točka koja se nalazi na udaljenosti pet stotina (500) metara od točke A u kursu 058°

točka C – točka koja se nalazi na udaljenosti pet stotina (500) metara od točke D u kursu 058°

točka D – točka koja se nalazi na udaljenosti sto (100) metara od rta Debela nožica u kursu 058°.

Spojnica između točaka A i B, B i C, C i D je najkraća ravna crta, a spojnica između točke A i D je razlomljena crta koja je od obale kopna udaljena sto (100) metara;

15. od rta Zmoračna do rta Suhi na sjevernoj obali otoka Suska;

16. od rta Straža do rta Šilo na sjeveroistočnoj strani otoka Vele i Male Srakane;

17. od rta Liski do rta Kurila na zapadnoj obali otoka Lošinja i

18. od rta Sveti Damjan do rta Suha na jugoistočnoj strani otoka Cresa;

(3) Lovišta u ribolovnoj zoni F nalaze se u akvatorijima:

1. od sjevernog rta uvale Dobra do rta Sveta Nedjelja na sjeveroistočnoj obali Dugog otoka;

2. otočića Veli i Mali Paranak (koji se nalaze izvan jugoistočne obale otoka Sestrunja);

3. južno od naselja Rivanj do južnog rta uvale Lokvina na otoku Rivnju;

4. od rta Ovčjak do sjeverozapadnog rta uvale Željina na otoku Ugljanu;

5. od rta Parda do rta Osiljinac na južnoj obali otoka Iža;

6. do otočića Mali, Sridnji, Glurovac i Fulija (koji se nalaze izvan južne strane otoka Iža);

7. od južnog rta uvale Kablin do rta Borovnjak na južnoj obali otoka Pašman;

8. oko otočića Košara, Žižanj, Mala i Velika Kotula, Runjava Kotula i Obun (koji se nalaze izvan jugoistočne strane otoka Pašmana);

9. od sjevernog rta uvale u kojoj se nalazi naselje Bizikovica do južnog rta uvale Kuljkovica na sjeveroistočnoj obali otoka Žut;

10. oko otočića Tovarnjak, Gustac i Bisage, (koji se nalaze uz sjeveroistočnu obalu otoka Žut);

11. oko otoka Sit;

12. oko otočića Kurba Mala, Balabra Velika, Brušnjak, Borovnik, Šćitna i Gangarol (koji se nalaze pokraj otoka Sit);

13. od rta Glavčina do rta Kranje na jugozapadnoj obali otoka Vrgada;

14. oko otočića Obun, Šipnata, Obrovanj, Rakita, Oblik, Gira, Lončarić, Vrtlić, Murvenjak, Školjić Veli i Mali i Visovac (koji se nalaze s jugozapadne strane otoka Vrgada);

15. oko otočića Kukuljari (koji se nalaze s jugoistočne strane otoka Murtera);

16. oko otočića Čavlin, Tetovišnjak Veliki i Mali, Čerigul i Dužac (koji se nalaze u Murterskom moru);

17. od rta Žirje do rta Rasoke na jugozapadnoj obali otoka Žirje;

18. oko otočića Škrovoda, Bakul i Mažirina (koji se nalaze s jugozapadne strane otoka Žirje);

19. od rta Kaprije do rta Lemeš na sjeveroistočnoj obali otoka Kaprije i

20. oko otočića Prčevac, Veli i Mali Dupinići, Bavljenac, Kruljak, Veli i Mali Mišnjak i Ravan (koji se nalaze s sjeveroistočne strane otoka Kaprija).

(4) Lovišta u ribolovnoj zoni G nalaze se u akvatorijima:

1. od južnog rta uvale Trstenik na obali kopna do zapadnog rta naselja Stobreč i to samo u pojasu od najmanje 500 metara od obale kopna;

2. od zapadnog rta uvale Livka do sjevernog rta uvale Tiha na sjeverozapadnoj obali otoka Brača;

3. od rta Prapratna do rta Bad na sjeveroistočnoj obali otoka Hvara;

4. od istočnog rta uvale Smokova do istočnog rta uvale Pržina na jugoistočnoj strani otoka Korčule;

5. od zapadnog rta uvale Tankaraca do zapadnog rta uvale Crna luka na sjeverozapadnoj obali otoka Korčula i

6. od rta Sreser do sjevernog rta uvale Perna na sjeverozapadnoj obali poluotoka Pelješca.

Pelagijska koća

Članak 14.

(1) Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je:

1. u unutarnjem ribolovnom moru,

2. unutar pojasa od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu i

3. oko hridi Jabuka unutar akvatorija od 12 morskih milja od subote 00.00 h do nedjelje 24.00 h.

(2) Ribolov pelagijskom koćom zabranjen je od 15. prosinca do 15. siječnja.

Dredže

Članak 15.

Lov ramponom u ribolovnom moru Republike Hrvatske dozvoljen je samo u ribolovnim zonama H, I i dijelu ribolovne zone A, i to od privremene granice na moru s Republikom Slovenijom do spojnice točaka A i B na udaljenosti većoj od dvije (2) morske milje od obale kopna ili otoka:

točka A – točka koja se nalazi na vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 270° od rta Barbariga,

točka B – točka koja se nalazi na udaljenosti dvije (2) morske milje od rta Barbariga u kursu 270°.

Spojnica između točke A i B je najkraća ravna crta.

Članak 16.

(1) Lov kunjkarom dozvoljen je samo u ribolovnim zonama A i F, te u dijelu zone E i to u lovištu Novigradskog i Karinskog mora.

(2) Lov kunjkarom zabranjen je u priobalnom pojasu od jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka.

Hidraulična dredža – vongolara

Članak 17.

Lov vongolarom dozvoljen je samo u ribolovnoj zoni A.

III. RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA

Članak 18.

(1) U ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov okružujućim mrežama plivaricama za malu plavu ribu unutar pojasa od 300 metara od obale kopna ili otoka do položaja plovila u ribolovu, ukoliko nakon 300 metara nije postignuta dubina od 30 metara.

(2) Ribolov okružujućim mrežama plivaricama zabranjen je kako slijedi:

1. plivaricom srdelarom 15. prosinca do 15. siječnja i

2. plivaricom oližnicom od 1. svibnja do 30. lipnja.

IV. RIBOLOV OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA

Obalne mreže potegače

Članak 19.

Ribolov obalnim mrežama potegačama zabranjen je kako slijedi:

1. potegačom oližnicom od 1. travnja do 31. listopada;

2. potegačom srdelarom 15. prosinca do 15. siječnja, i jedan sat prije izlaska do jedan sat nakon zalaska sunca;

3. potegačom iglicarom od 1. svibnja do 30. rujna;

4. potegačom giraricom od 1. svibnja do 30. rujna;

5. potegačom migavicom od 1. svibnja. do 30. rujna, i od zalaska do izlaska sunca;

6. potegačom šabakunom od 15. travnja do 1. lipnja u cijelom ribolovnom moru,

Članak 20.

(1) Ribolov potegačom oližnicom dozvoljen je samo u ribolovnim zonama A i F, te u dijelu zone E, i to u području Novigradskog i Karinskog mora.

(2) Zabranjen je ribolov obalnim mrežama potegačama u sjeverozapadnoj uvali otoka Oliba unutar spojnice rt Šip – rt Tale.

Ludar, zagonica i fružata

Članak 21.

(1) Ribolov ludrom, zagonicom i fružatom zabranjen je od 1. rujna do 30. lipnja.

(2) Ribolov ludrom, zagonicom i fružatom dozvoljen je u samo u lovištima ribolovnih zona B, E, F i G.

(3) Lovišta u ribolovnoj zoni B nalaze se u akvatorijima:

1. od rta Lopata (osim uvale Sakarun) do sjevernog rta uvale Konalić na sjeverozapadnoj strani Dugog otoka, uključujući lovište oko otočića Mežanj i

2. od južnog rta uvale Ripišće do južnog rta uvale Sovje na jugozapadnoj strani Dugog otoka.

(4) Lovišta u ribolovnoj zoni E nalaze se u akvatorijima:

1. od uvale Vojska do rta Deda kao i uvala Pastrura te uvala Vlaška vela na sjeverozapadnoj obali otoka Paga;

2. od rta Straško do sjevernog rta uvale Mandre i od južnog rta uvale Mandre do sjevernog rta uvale Šimuni na zapadnoj obali otoka Paga;

3. od lučkog svjetla Šimuni do rta Zminka na zapadnoj obali otoka Paga;

4. od sjevernog rta uvale Vruja do sjevernog rta uvale Slana na sjeveroistočnoj obali otoka Paga,

5. oko otočića Škrda;

6. oko otoka Mauna;

7. oko otočića Mali i Veli Brušnjak;

8. od rta Bobovik do rta Vrulja na sjeveroistočnoj obali otoka Vira;

9. oko otočića Planičić i Planik;

10. oko otočića Morovnik;

11. od uvale Banve do rta Šip na jugozapadnoj i sjeveroistočnoj obali otoka Oliba;

12. od rta Karf do rta Borci na sjeverozapadnoj obali otoka Silbe;

13. od rta Mavrova do uvale Nozdre na južnoj obali otoka Silbe;

14. oko otočića Grujica;

15. od rta Medvijak do rta Lopata na istočnoj obali otoka Premuda;

16. otočića Lutrošnjak;

17. oko otoka Škarda;

18. oko otočića Vodenjak;

19. oko otočića Tranerčica;

20. oko otočića Lagnići;

21. od rta Vranač do istočnog rta uvale Lipić, uključujući lovište oko otočića Lušnjak i Rižnjak, na istočnoj obali otoka Molata;

22. od rta Glavica do rta u prolazu Malo žalo, uključujući lovište oko otočića Kamenjak i Vrtlac, na jugoistočnoj obali otoka Molata i

23. od rta Debela nožica do rta Dragunica na obali kopna u Velebitskom kanalu.

(5) Lovišta u ribolovnoj zoni F nalaze se u akvatorijima:

1. oko otoka Tun Veliki;

2. oko otoka Zverinac, uključujući akvatorij oko otočića Sparušnjak i Šilo;

3. od rta Križ do uvale Dumbočica na sjevernoj i zapadnoj obali otoka Sestrunja;

4. oko otočića Tri Sestrice;

5. od rta Borji do rta Sveta Nedjelja na sjeveroistočnoj obali Dugoga otoka;

6. od rta Zaglavić do rta Komorina na istočnoj obali otoka Rava;

7. od rta uvale Pešćenica do rta Poljišinac na sjeveroistočnoj i sjeverozapadnoj obali otoka Iža, uključujući akvatorij oko otočića Beli, Glurović, Mali i Sridnji;

8. otočića Fulija i Kudica;

9. od uvale Pešćenice do uvale Brašanj na jugozapadnoj i jugoistočnoj obali otoka Iža, uključujući akvatorij oko otočića Mrtovnjak, Temešnjak i Vodenjak;

10. od rta Ovčjak do rta Zaglav na sjeverozapadnoj obali otoka Ugljana;

11. od uvale Kablin do uvale Sveti Ante na zapadnoj obali otoka Pašmana;

12. od uvale Sveti Ante do rta Borovnjak na južnoj obali otoka Pašmana,

13. oko otočića Gangaro, Maslinjak, Mala i Velika Kotula, Mali i Veliki Ošljak, Obun, Runjava Kotula i Žižanj;

14. oko otočića Borovnik, Brušnjak, Gangarol, Mala i Velika Balabra, Pelin, Sit i Šćitna te plićaka Balabra;

15. oko otočića Božikovac, Glamoč, Kurba Mala, Mala Lavdara, Mala i Velika Skala, Ravna sika, Rončić, Trimulići, Trstikovac, Pinizelić te hridi Baba, Did i Krbarić;

16. oko otočića Bikarijica, Blitvica, Mali i Veli Bubuljaši, Ravna sika, Tovarnjak i Žutska Aba, hridi Dinarići, Galijolica i Sanđela te grebena Dinarići i Miši;

17. oko otoka Murvenjak, otočića Lončarić, Mali i Veli Školjik, Oblik, Obrovanj, Prišnjak, Šipnat, Školjić, Visovac, Vrtić i hridi Mišine;

18. oko otočića Kukuljari i Vodnjak, hridi Kamičić i plićine Mioka;

19. oko otočića Čavlin, Dužac, Tetovišnjak i plićine Čavin;

20. od uvale Mikavica do uvale Tratinska na sjeveroistočnoj i sjeverozapadnoj obali otoka Žirje, uključujući akvatorij oko otočića Kosmerka, Mikavica, Proklandica, Raparašnjak, Vrtlač i hridi Balun;

21. od uvale Balun do rta Rasoka na zapadnoj obali otoka Žirje, uključujući akvatorij oko otočića Bakul, Gušteranski i Škrovada;

22. od rta Remetić do rta Oštrica na sjeverozapadnoj i sjeveroističnoj obali otoka Kaprije;

23. od rta Lemeš do prolaza između otoka Kaprije i otočića Oštrica uključujući akvatorij oko otočića Oštrica;

24. od ravne crte koja spaja južni rt otoka Veli Borovnjak s najbližom obalom otoka Kakan do uvale Podprisliga na sjeveroistočnoj i sjeverozapadnoj obali otoka Kakan uključujući akvatorij oko otočića Mali i Veli Borovnjak;

25. od uvale Tepli bok do rta Kakan na jugozapadnoj obali otoka Kakan, uključujući akvatorij oko otočića Mali i Veli Kamešnjak;

26. oko otočića Bavljenac, Kalarjak, Mali i Veli Mišnjak, Ravan i Sokol;

27. oko otoka Zmajan i Obonjan, uključujući akvatorij oko otočića Dugo, Komorica i Mala i Velika Sestrica i

28. oko otočića Grbavac, Lukovnjak, Maslinovik, Svilan i Tmara;

(6) Lovišta u ribolovnoj zoni G nalaze se u akvatorijima:

1. od rta Gomilica do zapadnog rta uvale Livka na sjevernoj obali otoka Brača;

2. od vanjskoj lučkog svjetla luke Supetar do zapadnog rta uvale Trstena na sjevernoj obali otoka Brača;

3. od istočnog rta uvale Trstena do istočnog rta uvale Česminova na sjevernoj obali otoka Brača;

4. od istočnog rta uvale Veselje do Crnog rta na sjevernoj obali otoka Brača;

5. od istočnog rta Tičje luke do rta Sumartin na istočnoj obali otoka Brača;

6. od istočnog rta uvale Vela Studena do istočnog rta uvale Vero Zvirje na južnoj obali otoka Brača;

7. od uvale Potočina (koja se nalazi oko jednu morsku milju sjeverno od Dugog rata) do Zamorskog rata na južnoj obali otoka Brača;

8. od Grižev rta do južnog rta uvale Malinova na južnoj obali otoka Brača;

9. od rta Zastup do rta Ražanj na jugozapadnoj obali otoka Brača;

10. od rta Pelegrin do zapadnog rta uvale Veli bok na sjevernoj obali otoka Hvara;

11. od rta Kabal do rta Glavica na sjevernoj strani otoka Hvar, uključujući i akvatorij oko otočića Zečeva;

12. od rta Prapatna do zapadnoj rta uvale Divlja na sjevernoj obali otoka Hvara;

13. od istočnog rta uvale Zidigova do naselja Ivan dolac na južnoj obali otoka Hvara;

14. oko otoka Šćedro i hridi Lukavci;

15. oko Paklenih otoka;

16. od rta Ražnjić do rta Veli Zaglav na jugozapadnoj obali otoka Korčule;

17. od rta Ključ do rta Velo Dance na jugozapadnoj obali otoka Korčule uključujući lovište Trstenik;

18. od rta Vela Stiniva do rta Borova na sjevernoj obali otoka Korčule i

19. od istočnog rta uvale Babina do zapadnog rta uvale Račišće na sjeveroistočnoj obali otoka Korčule.

V. RIBOLOV MREŽAMA STAJAČICAMA

Članak 22.

Ribolov mrežama stajačicama zabranjen je kako slijedi:

1. oližnicom od 1. svibnja do 30. lipnja;

2. gavunarom od 1. veljače do 30. travnja;

3. girarom od 1. svibnja do 30. rujna;

4. vojgom 15. prosinca do 15. siječnja;

5. jastogarom od 10. rujna do 15. svibnja;

6. rakovicom od 15. svibnja do 30. studenoga;

7. poponicom od 15. svibnja do 10. rujna;

8. listaricom:

– od 15. svibnja do 10. rujna u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske, osim u ribolovnoj zoni A i

– od 10. rujna do 15. svibnja u dijelovima ribolovnih zona C i D unutar akvatorija od jedne morske milje od obale kopna ili otoka;

9. salparom od 15. svibnja do 31. listopada i

10. siparom od 15. lipnja do 10. rujna.

Članak 23.

(1) Ribolov mrežom menularom dozvoljen je samo u ribolovnim zonama A, B, E i F.

(2) Ribolov mrežom listaricom u ribolovnoj zoni G zabranjen je u akvatoriju unutar jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka.

(3) U ribolovnom području unutar pojasa od jedne (1) morske milje od otoka Bijelac, Sušac, Galijola, Palagruža, Jabuka i Brusnik, zabranjen je ribolov:

– mrežom bukvarom čija je visina manja od 4 metra,

– mrežom prosticom čija je visina manja od 4 metra,

– mrežom psarom i

– trostrukim mrežama stajaćicama.

VI. RIBOLOV VRŠAMA I DRUGIM KLOPKAMA

Vrše

Članak 24.

Ribolov vršama za jegulje dozvoljen je u ušćima rijeka do uzvodne granice ribolovnog mora.

Članak 25.

U ribolovnoj zoni G zabranjena je uporaba vrša za škampe veličine oka mrežnog tega manjeg od 20 mm.

Članak 26.

Lov krupnih rakova vršama zabranjen je od 10. rujna do 15. svibnja.

Druge klopke

Članak 27.

Stajaći kogol – trata za lov jegulje

(1) Ribolov kogolom – tratom dozvoljen je samo u dijelu ribolovne zone G, i to na sljedećim lovištima (u tekstu koji slijedi: penjala):

1. Mala Neretva – Jarčerog;

2. Mala Neretva – Tlaka;

3. Mala Neretva – Pržinovac;

4. Rječica Desanka;

5. Vanjsko penjalo Put Kabla;

6. Crepina;

7. Crna rijeka I, II, III i IV;

8. Rijeka Mislina I, II, III i IV;

9. Jezeranka Matica;

10. Rijeka Mislina, PIK-ov kanal;

11. Rijeka kod Trna;

12. Desanka, rijeka od granice općine Metković do Crne rijeke;

13. Crna rijeka, od mosta Rastoka do »Grla« u Vlaškoj;

14. Gradina rijeka, od Neretve prema Vrnjačkoj glavici s jarugom Medakuša niz ušće do novog kanala i

15. Široka, od vrha Malog Gumanca pa do mora.

(2) Po jednom penjalu smije se postaviti samo jedna (1) kogol – trata, koja smije imati do najviše tri (3) vreće.

(3) Ribolov kogolom – tratom zabranjen je od 1. ožujka do 31. kolovoza.

Članak 28.

Stajaći jednokrilni kogol za ribolov gavuna

Ribolov kogolom – gavunetom dozvoljen je samo u ribolovnoj zoni A.

VII. LOV ILI SAKUPLJANJE DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 29.

Lov račnjakom zabranjen je od 1. lipnja do 1. prosinca.

Članak 30.

(1) Sakupljanje školjkaša i njihovo stavljanje u promet dozvoljeno je samo u onim dijelovima ribolovnog mora u kojima se provodi monitoring i u kojima rezultati monitoringa ukazuju da je kakvoća mora u skladu s vrijednostima određenim posebnim propisima.

(2) Sakupljanje školjkaša i njihovo stavljanje u promet zabranjeno je obavljati na području svih luka.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka u dijelovima ribolovnog mora u kojima se ne provodi monitoring dozvoljeno je sakupljanje mlađi daganja do dužine 3 cm ako je prije skupljanja izvršena analiza tkiva školjaka na rezidue i ako analizirani uzorci udovoljavaju odredbama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hraniL505970 (»Narodne novine« broj 154/08).

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka u dijelovima lučkih akvatorija dozvoljeno je sakupljanje mlađi daganja do dužine 3 cm u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja ako je prije sakupljanja izvršena analiza tkiva školjaka na rezidue i ako analizirani uzorci udovoljavaju odredbama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hraniL505971 (»Narodne novine« broj 154/08).

(5) Monitoring u smislu ovoga članka je praćenje kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i polaganja školjkaša sukladno Zakonu o veterinarstvu i propisima donesenim na temelju njega.

(6) Luke u smislu ovoga članka su sve morske luke razvrstane sukladno Zakonu o morskim lukama i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 31.

(1) Sakupljanje koralja zabranjeno je od 1. prosinca do 31. ožujka.

(2) Radi zaštite koralja, po jednoj povlastici dozvoljeno je sakupiti do najviše 200 kilograma koralja godišnje.

VIII. POSEBNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Radi zaštite riba i drugih morskih organizama, a do raspoloživosti odgovarajućih znanstvenih pokazatelja o stanju ribolovnih resursa, neće se u važeće povlastice upisivati ribolovni alati i oprema za nove načine ribolova, kao ni izdavati povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru novim ovlaštenicima.

(2) Ovlaštenicima važećih povlastica će se u novu povlasticu upisati samo ribolovni alati i oprema koji su im upisani u staru važeću povlasticu do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, po vrstama i količini koju posjeduju.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka izdat će se povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pravnim i fizičkim osobama koje:

1. su kupoprodajom do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekle ribarsko plovilo, ribolovni alat i opremu,

2. su darovanjem, kupoprodajom ili nasljeđivanjem stekle ribarsko plovilo, ribolovni alat i opremu,

3. grade ribarsko plovilo u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote, a sukladno uvjetima koji su im odobreni;

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, u povlasticu će se upisati plivarica palamidara na zahtjev ovlaštenika povlastice kada ovlaštenik povlastice istovremeno zatraži brisanje iz povlastice plivarice tunolovke, kao i u slučaju brisanja iz povlastice plivarice tunolovke u postupku otkupa povlastica za tunolov plivaricom tunolovkom, pri čemu plivarica palamidara ne smije biti duža od 800 m i viša od jedne trećine dužine armane mreže.

Članak 33.

(1) Nakon što je izlovljena dozvoljena kvota određene vrste ribe ili drugoga morskog organizma zabranjeno je obavljanje daljnjeg ribolova te vrste ribe ili drugoga morskog organizma.

(2) Nakon što je sakupljena kvota određena za sakupljanje određenoga morskog organizma po jednoj povlastici, zabranjeno je ovlašteniku te povlastice daljnje sakupljanje toga morskog organizma.

(3) Zabrane iz stavaka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i na držanje ribolovnog alata i opreme, na plovilu koje plovi izvan akvatorija luke.

Članak 34.

Bez obzira na vrstu ribolovnog alata ili način na koji su ulovljeni, obavezno se moraju neškodljivo vratiti u more:

– svi jastozi (Palinurus elephas), hlapovi (Hommarus gammarus) i rakovice (Maja squinado) čija veličina je manja od najmanje propisane veličine ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet;

– sve ženke jastoga i hlapa s vanjskim jajima i

– sve ženke rakovice sa zatamnjenim vanjskim jajima.

Članak 35.

(1) Pod namjenskim korištenjem ribolovnih alata smatra se ribolov u kojem udjel riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini alat ne prelazi 30% ukupne mase ulova.

(2) Ribolov se mora prekinuti, te plovilo odnosno postavljeni alati moraju promijeniti područje ribolova prije nego nastave ribolov:

– ukoliko je u pojedinačnom ulovu masa nedoraslih organizama i/ili organizama u lovostaju veća od 20 % i

– ukoliko udjel vrsta riba i drugih morskih organizama čiji ulov nije propisan za pojedini ribolovni alat prelazi 30% ukupne mase ulova.

Članka 36.

(1) U slučaju kada se u ribolovnoj zoni ili u dijelu ribolovne zone pojavi veća količina nedoraslih riba ili rakova ili ženki rakova (hlapova, jastoga, rakovica ili škampa) ministar može donijeti rješenje o privremenoj zabrani ribolova određenim ribolovnim alatom temeljem:

– rezultata praćenja stanja riba i/ili drugih morskih organizama;

– dojave ili inicijative djelatnika područnih jedinica ministarstva;

– dojave osoba ovlaštenih za provođenje inspekcijskih nadzora iz područja morskog ribarstva;

– dojave pravnih osoba registriranih za poslove istraživanja mora i

– dojave pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov na moru ili njihovih strukovnih udruga.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se strukovnim udrugama pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov na moru udruženih pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori i oglasit će se u sredstvima javnog priopćavanja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moruL505972 (»Narodne novine« broj 6/06, 46/06, 66/07, 121/08,. 146/08, 130/09, 152/09, 44/10 i 51/10).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/132
Urbroj: 525-08-1-0338/10-1
Zagreb, 18. svibnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !