Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/03. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
65 18.7.2001 Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika

AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

1071

Na temelju članka 80.L75118 stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99, 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici održanoj 16. srpnja 2001., donio je

Pravilnik

o obavljanju poslova banke skrbnika

Članak 1.

Poslove banke skrbnika propisane čl. 80 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), može obavljati banka koja zadovoljava uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 2.

(1) Za obavljanje poslova skrbništva, banka mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) visina uplaćenog temeljnog kapitala banke mora iznositi najmanje 200 milijuna kuna;

b) mora imati pozitivno mišljenje o reviziji financijskih izvještaja za posljednje tri godine;

c) u tekućem poslovanju mora zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o bankama i drugim aktima Hrvatske narodne banke;

d) mora imati posebnu organizacijsku jedinicu koja je tehnički i kadrovski osposobljena za poslove skrbništva;

(2) Pod tehničkom osposobljenošću posebice se smatra:

a) odgovarajuća računalna oprema;

b) programska podrška za obavljanje poslova skrbništva;

c) uspostavljene komunikacijske veze za primanje uputa i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFTa, telefaksa, telefona i Interneta;

d) pisani postupci i procedure s obrascima za primanje uputa klijenata za raspolaganje vrijednosnim papirima i novčanim sredstvima;

e) doneseni opći akti banke skrbnika u poslovanju s mirovinskim društvom, sukladno poslovima iz ugovora o obavljanju poslova skrbništva;

f) članstvo u svojstvu skrbnika pri Središnjoj depozitarnoj agenciji, s računalnim terminalom povezanim sa sustavom Središnje depozitarne agencije;

g) povezanost banke skrbnika s jednom od međunarodnih depozitarnih institucija;

h) ugovorena poslovna suradnja s jednom od globalnih banaka skrbnika;

i) povezanost banke skrbnika s jednom od informacijskih mreža koja pruža financijske informacije u realnom vremenu.

(3) Pod kadrovskom osposobljenošću posebice se smatra da voditelj i zamjenik organizacijskog dijela moraju imati visoku stručnu spremu, jednogodišnje radno iskustvo na poslovima skrbništva ili trogodišnje radno iskustvo u institucijama na financijskom tržištu.

Članak 3.

(1) Banka skrbnik može dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu samo za obavljanje poslova skrbništva nad imovinom mirovinskih fondova koja je uložena u inozemne vrijednosne papire.

(2) Ukoliko banka skrbnik povjeri dio svojih poslova nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu, taj pravni subjekt mora biti registriran za poslove skrbništva i imati sljedeći kreditni rejting:

Fitch IBCA Ltd/Inc

F1

Moody’s Investor Service, Inc

Prime-1

Standard & Poor’s Corp

A-1

 

Članak 4.

(1) Agencija izdaje odobrenje banci za obavljanje poslova skrbništva nad imovinom mirovinskog fonda, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i članka 2.#clanak2 ovoga pravilnika.

(2) Agencija imenuje stručno povjerenstvo koje će izvršiti provjeru organizacijske, tehničke i kadrovske opremljenosti banke za obavljanje poslova skrbništva.

(3) Na temelju nalaza i mišljenja povjerenstva iz stavka 2. ovog članka, Agencija će u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka nalaza i mišljenja, izdati ili odbiti odobrenje banci za obavljanje poslova skrbništva nad imovinom mirovinskog fonda.

Članak 5.

(1) Banka može s mirovinskim društvom sklopiti ugovor o skrbništvu nad imovinom fonda tek po dobivanju odobrenja Agencije.

(2) Primjerak ugovora iz stavka 1. ovog članka, u izvorniku se dostavlja Agenciji.

(3) Agencija će ocijeniti usklađenost ugovora sa Zakonom i ovim Pravilnikom, o čemu će se pismeno očitovati u roku od 15 (petnaest) od dana zaprimljenog izvornika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 038-02/01-02/07
Urbroj: 5678-06
Zagreb, 16. srpnja 2001.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

 
zatvori
Pravilnik o obavljanju poslova banke skrbnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !