Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama – (“Narodne novine”, XX/04, XX/04, XX/09, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
90 2.7.2004 Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1689

Na temelju članka 4.L105763 stavak 4. i članka 6.L105764 stavak 2. i 3. Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište («Narodne novine», broj 48/04) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

Pravilnik

o obiljeŽavanju braŠna evidencijskim markicama

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način obilježavanja brašna, oblik i sadržaj evidencijske markice, naknada troškova izrade, način njihova izdavanja, te vođenje evidencija o izdanim i iskorištenim markicama.

(2) Evidencijskim markicama neće se obilježavati prekrupe i krupice od pšenice, kukuruza i raži, te namjenske smjese u pakovinama pojedinačne mase do jednog kilograma.

Članak 2.

(1) Obveznik obilježavanja pakovina brašna evidencijskim markiama (u daljnjem tekstu: obveznik) dužan je evidencijsku markicu zalijepiti na mjesto otvaranja ambalaže, odnosno na vidno mjesto na pakovini.

(2) Evidencijskim markicama obilježavaju se sve pojedinačne pakovine brašna.

(3) Evidencijske markice za pakovine od 1, 2, 5, 10, 25, 40, 45 i 50 kilograma sadrže oznaku mase.

(4) Kad je zbirno pakiranje pakovina od 1, 2 i 5 kilograma u neprozirnoj foliji ili papirnoj ambalaži potrebno ga je obilježiti posebnom evidencijskom markicom.

(5) Svako odstupanje u masi pojedinačnog pakiranja od odredaba iz stavka 3. ovoga članka zahtjeva posebnu narudžbu evidencijskih markica od strane obveznika.

Članak 3.

(1) Obveznik koji brašno prevozi do potrošača u rinfuznom stanju (autocisterne ili pneumatski transporteri) evidencijske markice mora nalijepiti na otpremni dokument na prednjoj strani ili poleđini u količini koja je naznačena na otpremnom dokumentu.

(2) Evidencijske markice iz stavka 1. ovoga članka nose oznake mase: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 i 20.000 kilograma.

Članak 4.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo) povjerit će tiskanje evidencijskih markica, u skladu s propisanim uvjetima o postupku nabave roba, usluga i ustupanja radova, pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: tiskari) koja jamči njihovu zaštitu i sigurnost, uz prihvatljivu cijenu.

(2) Ministar će posebnim aktom ovlastiti osobe za vođenje poslova evidencijskih markica za brašno.

(3)m Na temelju ugovora iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika i naručenih količina evidencijskih markica Ministarstvo daje tiskari narudžbu za tiskanje markica.

(4) Trošak tiskanja i preuzimanja evidencijskih markica snosi obveznik.

(5) Naknada za tiskanje evidencijskih markica plaća se tiskari unaprijed.

Članak 5.

Ugovorom između Ministarstva i tiskare kojoj se povjerava tiskanje evidencijskih markica odredit će se oblik, oznaka mase, stupanj zaštite i rokovi plaćanja.

Članak 6.

(1) Obveznik je dužan Ministarstvu podnijeti zahtjev za evidencijske markice, koji mora sadržavati podatke o količini i vrsti markica.

(2) Zahtjev za izdavanje evidencijskih markica za brašno podnosi se na propisanom obrascu (obrazac A1) najkasnije 30 dana prije isporuke markica.

(3) Obveznik može naručiti evidencijske markice za obilježavanje brašna za predviđenu potrebu proizvodnje od 30 do 180 dana. Evidencijske markice koje se ne utroše u razdoblju za koje su naručene, vrijede do utroška.

(4) Ministarstvo objedinjuje zaprimljene zahtjeve, i dostavlja ih tiskari.

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

(1) Ministarstvo preuzima evidencijske markice od tiskare, pohranjuje ih i čuva do isporuke obvezniku.

(2) Preuzimanje evidencijskih markica od Ministarstva obavit će odgovorna osoba obveznika ili njegov opunomoćenik.

(3) Pri preuzimanju evidencijskih markica obveznik je dužan Ministarstvu predati dokaz da je platio naknadu iz članka 4.#clanak4 stavak 5. ovoga Pravilnika.

(4) Preuzimanje evidencijskih markica obje strane potvrđuju potpisivanjem Potvrde o izdavanju evidencijskih markica (obrazac A2), koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Obveznik obilježavanja i Ministarstvo vode evidenciju o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama, na obrascu evidencije o izdanim i iskorištenim evidencijskim markicama (obrazac A3), koji je tiskan uz Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(6) Kad se količina izdanih evidencijskih markica razlikuje od količine navedene u zahtjevu, Ministarstvo na potvrdi o izdavanju evidencijskih markica unosi podatke o izdanim markicama što ovjerava svojim potpisom.

(7) Obrazac iz stavka 5. ovog članka popunjava se za razdoblje za koje je obveznik naručio evidencijske markice za obilježavanje brašna.

Članak 8.

(1 ) Koristiti se smiju samo neoštećene evidencijske markice.

(2) Oštećene evidencijske markice obveznik je dužan nalijepiti na poseban arak papira te uz zapisnik predati Ministarstvu pri narednom preuzimanju markica.

(3) Evidencijske markice koje stroj za pakiranje brašna uništi tako da se ne mogu vratiti Ministarstvu obveznik popisuje po vrsti markice i evidencijskom broju, te predaje zapisnik Ministarstvu.

(4) Neiskorištene evidencijske markice u slučaju prestanka rada po bilo kojoj osnovi obveznik je dužan uz zapisnik vratiti Ministarstvu.

(5) Ministarstvo na temelju zapisnika o oštećenim, uništenim i vraćenim evidencijskim markicama, vrši otpis markica svakih 6 mjeseci.

(6) Povjerenstvo od 3 člana (2 predstavnika Ministarstva i 1 predstavnik tiskare) zapisnički uništava otpisane, oštećene i vraćene markice.

(7) Za oštećene, uništene i vraćene evidencijske markice ne vrši se povrat uplaćenih sredstava.

(8) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka imenuje Ministar.

Članak 9.

(1) Obveznik je dužan za svaki mjesec voditi podatke o ukupno samljevenim količinama pšenice, kukuruza, raži i proizvedenim količinama brašna posebno za vlastite, a posebno za količine samljevene uslužno.

(2) Uslužno samljevene količine evidentiraju se po vlasnicima.

(3) Zamjenski poslovi brašna za pšenicu vlasnika u pologu (fizičke osobe) evidentiraju se i vode kod obveznika po pojedinačnim vlasničkim karticama.

(4) Obveznik je dužan podatke iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dati na uvid i dostaviti na zahtjev Ministarstvu ili drugom ovlaštenom tijelu.

Članak 10.

(1) Najmanja količina proizvedenog brašna od 100 kg pšenice iznosi 72 kg brašna različitih tipova i namjena uključujući i krupicu.

(2) Najmanja količina brašna dobivenog od 100 kg raži iznosi 70 kg brašna različitih tipova i namjena.

Članak 11.

(1) Pod uslužnom meljavom se podrazumjeva meljava pšenice, kukuruza i raži u vlasništvu «treće» osobe, a obavlja se po njenom nalogu.

(2) Međusobni odnosi mlina i vlasnika pšenice, kukuruza i raži (troškovi meljave, ambalaža i drugo) reguliraju se posebnim ugovorom.

(3) Obveznik ne smije isporučiti brašno iz uslužne meljave bez evidencijske markice.

Članak 12.

(1) Zamjenskim poslom u smislu ovog Pravilnika smatra se kada fizička osoba ostavlja dio svoje pšenice, kukuruza i raži na čuvanje vlasniku mlina ili silosa (polog) radi zamjene za određene količine brašna ili drugih mlinarskih proizvoda za vlastite potrebe tijekom godine.

(2) Ostavljene količine pšenice, kukuruza i raži čuvaju se do momenta kada vlasnik odluči da ih mijenja za brašno ili druge za kućanstvo potrebne mlinarske proizvode.

(3) Obveznik koji prima pšenicu, kukuruz i raž na čuvanje u zamjenski posao dužan je uredno voditi evidenciju po vlasnicima i isporučenim količinama brašna ili drugih mlinarskih proizvoda.

(4) Međusobni odnosi obveznika i vlasnika pšenice, kukuruza i raži u zamjenskim poslovima reguliraju se stalnim javnim oglasom na oglasnoj ploči mlina ili skladišta brašna.

(5) Obveznik ne smije u zamjenskim poslovima isporučiti brašno bez evidencijske markice.

Članak 13.

(1) Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju uvoz brašna obvezne su prije stavljanja brašna na tržište obilježiti ga evidencijskom markicom.

(2) Brašno iz uvoza obilježava se evidencijskom markicom sukladno ovom Pravilniku.

Članak 14.

Brašno bez evidencijske markice na pakovini zatečeno na policama u maloprodaji može se prodavati 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/43

Urbroj: 525-1-04-3

Zagreb, 29. lipnja 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
zatvori
Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !