Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

140

Temeljem odredbi članka 291.L429106 stavak 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik, sadržaj, rokovi i način dostavljanja izvještaja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (u daljem tekstu: Agencija), koji sadrže podatke o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja.

Članak 2.

Burza podatke iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika dostavlja Agenciji za razdoblja koja su propisana člankom 291.L429108 stavak 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), te ih je obvezna dostaviti Agenciji u elektronskom obliku u najkraćem mogućem roku po proteku razdoblja na koje se izvješće odnosi.

Članak 3.

Izvještaji iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika koji se odnose na dnevno izvještavanje o transakcijama moraju minimalno sadržavati podatke određene Tablicom 1. Priloga ovoga Pravilnika, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Izvještaje iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika koji se odnose na tjedno, mjesečno i godišnje periodičko trgovanje, burza koja upravlja uređenim tržištem sastavlja samostalno, uzimajući u obzir relevantne pokazatelje vezane za transakcije financijskim instrumentima za promatrani period, te ih prikazuje samostalno ili u međusobnom odnosu.

Članak 5.

Agencija može dodatno propisati da izvještaji iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika sadrže, uz podatke koji su određeni Tablicom 1. Priloga i dodatne podatke vezano uz transakcije i trgovanje pojedinim financijskim instrumentima.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/17

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG

Tablica 1.

POPIS PODATAKA U SVRHU IZVJEŠTAVANJA (OBAVIJEST O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA)

Naziv

Opis

1.

Oznaka burze koja podnosi izvještaj

2.

Trgovinski dan

Trgovinski dan kada su transakcije izvršene

3.

Broj transakcija

Redni broj transakcija na Burzi

4.

Vrijeme trgovanja

Vrijeme kada je pojedina transakcija izvršena

5.

Oznaka financijskog instrumenta

6.

Oznaka investicijskog društva – kupca u transakciji

7.

Oznaka investicijskog društva – prodavatelja u transakciji

8.

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju

9.

Jedinična cijena

Cijena po jednom financijskom instrumentu ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

10.

Promet

Vrijednost svake pojedinačne transakcije

zatvori
Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !