Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru ("Narodne novine", br. XX/10, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
144 22.12.2010 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3644

Na temelju članka 60.L643081 stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I DOSTAVE OČEVIDNIKA, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I IZVJEŠĆA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne deklaracije (u daljnjem tekstu: očevidnik) i izvješća o ulovu (u daljnjem tekstu: izvješće) koje moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov na moru (u daljnjem tekstu: ovlaštenici povlastice) i fizičke osobe koje obavljaju mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: mali obalni ribari), te način dostavljanja ispunjenih očevidnika i izvješća.

Članak 2.

(1) Ovlaštenici povlastice obvezni su podatke o gospodarskom ribolovu dostavljati područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: područna jedinica) koja je izdala povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru (u daljnjem tekstu: povlastica) ili elektronskim putem preko aplikacije e-očevidnik u Ribarski monitoring centar, te mjestu prve prodaje odnosno prvom kupcu.

(2) Mali obalni ribari obvezni su podatke o malom obalnom ribolovu dostavljati područnoj jedinici koja je izdala Odobrenje za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: odobrenje).

Članak 3.

Podaci iz očevidnika i izvješća koriste se isključivo u svrhu prikupljanja podataka s ciljem održivog upravljanja bioresursima mora, znanstvenih istraživanja i praćenja sljedivosti ribe i drugih morskih organizama te radi dostave podataka međunarodnim institucijama.

Članak 4.

(1) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima iznad 10 metara dužine preko svega i plovilima koja sudjeluju u prekrcaju ribe bez obzira na duljinu plovila obvezni su voditi očevidnik.

(2) Ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima do 10 metara dužine preko svega i mali obalni ribari obvezni su voditi izvješće.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov pridnenom povlačnom mrežom koćom, pelagijskom povlačnom mrežom koćom, dređžama, kružnim mrežama plivaricama i plutajućim parangalom obvezni su voditi očevidnik bez obzira na duljinu plovila.

Članak 5.

(1) Obrazac očevidnika i uputstva za popunjavanje očevidnika tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1.).

(2) Obrazac izvješća i uputstva za popunjavanje izvješća tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 2.).

Članak 6.

(1) Očevidnici i izvješća tiskaju se u obliku knjiga formata A4.

(2) Očevidnici i izvješća popunjavaju se u skladu s uputstvima za popunjavanje očevidnika i izvješća, koja su njihov sastavni dio.

Članak 7.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno mali obalni ribari su obvezni:

1. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova, iskrcanim i prekrcanim količinama i ribolovnom naporu u očevidnik sukladno uputstvima za popunjavanje očevidnika,

2. pravovremeno i dnevno unositi podatke o količini ulova i ribolovnom naporu i iskrcaju u izvješće sukladno uputstvima za popunjavanje izvješća,

3. unositi podatke o iskrcanom ulovu u očevidnik nakon vaganja ulovljene ribe i (ili) drugih morskih organizama na iskrcajnom mjestu

4. osigurati da u izvješću podatak o polasku u ribolov mora biti upisan pri isplovljenju plovila iz luke a ostali podaci u izvješću odmah nakon iskrcaja ulova ribe i (ili) drugih morskih organizama iz plovila na iskrcajnom mjestu,

5. osigurati da podaci uneseni u očevidnik i izvješće budu čitljivi i neizbrisivi,

6. osigurati da se uneseni podaci ne brišu ili mijenjaju, već da se pogrešno unesen podatak precrta jednom linijom te se unese pravi podatak, uz paraf ovlaštenika povlastice ili zapovjednika plovila,

7. u roku od 48 sati od završetka iskrcaja ribe dostaviti original očevidnika područnoj jedinici koja im je izdala povlasticu a ostale kopije mjestu prve prodaje odnosno prvom kupcu,

8. jednom mjesečno, ispunjeno izvješće dostave područnoj jedinici koja im je izdala povlasticu,

9. jednom mjesečno ispunjeni obrazac očevidnika dostaviti područnoj jedinici koja im je izdala povlasticu ukoliko nemaju ribolovni napor za cijeli mjesec, a nisu pohranili povlasticu u područnoj jedinici,

10. ukoliko imaju ribolovni napor a nemaju ulova, dostaviti original očevidnika sa sljedećim originalom očevidnika kada imaju zabilježen ulov područnoj jedinici koja mu je izdala očevidnik,

11. osigurati da podaci o ulovu ne odstupaju više od 10% od stvarnog ulova,

12. osigurati da se podaci o količini ulova upišu za svaku vrstu ukoliko ulov određene vrste iznosi više od 5 kilograma, dok se one vrste čiji je ulov ispod 5 kilograma upisuju pod ostali ulov,

13. iznimno od odredbe točke 12. ovoga članka, za vrste koje su navedene u tablici 2. u uputstvima za popunjavanje očevidnika osigurati da se podaci iz ovoga stavka upisuju neovisno o količini ulova

14. osigurati da podaci o iskrcanim i prekrcanim količinama budu točni te upisani za svaku vrstu posebno bez obzira na iskrcanu/prekrcanu količinu

15. osigurati da se u očevidnik i izvješće upisuju ribolovne zone i podzone Republike Hrvatske a ako se ribolov obavlja u međunarodnim vodama treba se napisati oznaka M.

(2) Očevidnik se ispunjava u najmanje 3 primjerka, tako da se original dostavlja područnoj jedinici koja je izdala povlasticu, zadnju kopiju ovlaštenik povlastice zadržava za osobnu evidenciju u knjizi, uz obvezu čuvanja najmanje tri godine, a ostale kopije dostavlja mjestu prve prodaje odnosno prvom kupcu, ovisno o broju prvih kupaca kojima se riba prodaje.

(3) Ukoliko se očevidnik područnoj jedinici dostavlja poštom, obvezno je slanje pošiljke preporučeno, a u slučaju kada se dostavlja faksom obvezna je naknadna dostava poštom ili osobno, o čemu mu potvrdu izdaje djelatnik u područnoj jedinici, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Izvješće se ispunjava u dva primjerka tako da se original dostavlja područnoj jedinici koja je izdala povlasticu ili odobrenje, a kopiju izvješća u knjizi ovlaštenik povlastice ili mali obalni ribar zadržava za osobnu evidenciju.

(5) Ovlaštenik povlastice i mali obalni ribar mora izvješća dostaviti područnoj jedinici najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, osobnom dostavom o čemu mu potvrdu izdaje djelatnik u područnoj jedinici ili u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Podatke o gospodarskom ribolovu mora unositi osoba odgovorna za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, a podatke o malom obalnom ribolovu mora unositi nositelj odobrenja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su u očevidnik i izvješće unositi i dostavljati cjelovite i točne podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu.

(3) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik i izvješće pravovremeno ne unose cjelovite i točne podatke, odnosno ne dostavljaju u propisanom roku podatke o gospodarskom i malom obalnom ribolovu, o čemu moraju imati valjan dokaz, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika smatra se da očevidnik odnosno izvješće nije vođeno.

Članak 9.

(1) Podatke iz dostavljenih očevidnika i izvješća ovlaštene osobe u područnim jedinicama pravovremeno unose u bazu podataka, koja se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev dostavljen Upravi ribarstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, dozvoljen je isključivo ovlaštenim osobama za potrebe vođenja sudskih postupaka.

(3) Svi dostavljeni očevidnici i izvješća čuvaju se u arhivi područnih jedinica tri godine a u elektroničkom obliku najmanje 10 godina.

Članak 10.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov koji obavljaju ribolov plovilima iznad 12 metara dužine preko svega i plovilima koja sudjeluju u prekrcaju ribe bez obzira na duljinu plovila obvezni su voditi očevidnik u elektroničkom obliku.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ovlaštenici povlastice koji obavljaju ribolov plovilima dužine 12 metara ili više, ali manje od 15 metara dužine preko svega nisu obvezni voditi očevidnik u elektroničkom obliku ukoliko:

1. obavljaju ribolov isključivo unutar teritorijalnog mora Republike Hrvatske,

2. nikad ne provedu više od 24 sata na moru od vremena polaska do povratka u luku.

Članak 11.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno osobe odgovorne za ribolov i stavka 1. članka 10. će podatke elelektroničkim putem slati Ribarskom monitoring centru barem jednom na dan odnosno odmah nakon što je završena zadnja ribolovna operacija, te prije ulaska u luku a podatke o iskrcaju odmah nakon obavljenog iskrcaja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koji elektronički dostavljaju podatke o svojim ribolovnim aktivnostima izuzimaju se od obveze ispunjavanja i dostavljanja očevidnika, iskrcajne deklaracije i prekrcajne deklaracije u pisanom obliku.

Članak 12.

(1) Troškove nabave uređaja s karticom za prenošenje podataka, njegovo instaliranje i održavanje te troškove prijenosa podataka do maksimalno 512 MB snosi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. troškove instaliranja, popravaka i održavanja zbog štete koju prouzročena nepažljivim rukovanjem ili oštećenjem uređaja te prijenos podataka iznad 512 MB snosi vlasnik povlastice.

(3) Nakon instaliranja, sklopit će se ugovor o iznajmljivanju uređaja i kartice za prijenos podataka između Ministarstva i vlasnika plovila.

Članak 13.

(1) Očevidnike i izvješća iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika ovlaštenici povlastica preuzimaju u područnim jedinicama o čemu potvrdu izdaje područna jedinica, uz obvezno davanje na uvid prethodno ispunjene knjige očevidnika ili izvješća.

(2) Očevidnici i izvješća se izdaju za svaku godinu posebno te se ne smiju u tekućoj godini koristiti obrasci očevidnika i izvješća iz prethodnih godina odnosno ako se koriste smatrati će se da očevidnik ili izvješće nije vođeno.

(3) Ispunjene obrasce očevidnika odnosno izvješća ovlaštenik povlastice je dužan čuvati tri godine.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moruL643083 (»Narodne novine«, br. 95/07, 134/08).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine osim odredbi članka 10. i 11. koje stupaju na snagu:

1. od 1. prosinca 2012. god. na ribolovna plovila ukupne dužine 12 metara ili više

2. od 1. svibnja 2012. god. na ribolovna plovila ukupne dužine 15 metra do 24 metra.

3. od 1. rujna 2011. na ribolovna plovila duljine 24 metra i više.

Klasa: 011-02/10-01/245
Urbroj: 525-08-1-0314/10-1
Zagreb, 15. prosinca 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

Prilog 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

OČEVIDNIK
O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

OČEVIDNIK
O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU ZA
PLOVILO__________________CFR _______________ I POVLASTICU BR.______________

OVAJ OČEVIDNIK MORA SE UVIJEK

NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE

OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE OČEVIDNIKA O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU

Ova knjiga sadrži obrasce očevidnika o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru i iskrcajne deklaracije. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u područnoj jedinici koja je izdala povlasticu zadužuje se nova knjiga.

Očevidnik se ispunjava za svaki ribolovni dan, a iskrcajna deklaracija za svaki iskrcaj, originalni obrasci pravilno popunjenog očevidnika i iskrcajne deklaracije dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno područnoj jedinici Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu. Zadnja kopija obrasca očevidnika i iskrcajne deklaracije ostaje u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika povlastice, a ostale kopije dostavljaju se prvom kupcu ili mjestu prve prodaje zajedno sa iskrcanim ulovom. Obrasci očevidnika i iskrcajne deklaracije moraju se dostaviti područnoj jedinici u roku od 48 sati od iskrcaja poštom, faksom, elektroničkom poštom ili osobno. Ukoliko se obrasci dostavljaju faksom ili elektroničkom poštom, originali obrazaca se moraju dostaviti područnoj jedinici najkasnije do 10. u mjesecu za predhodni mjesec.

Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja očevidnik i iskrcajna deklaracija se ne popunjava.

Ukoliko se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u očevidnik se upisuju podaci: IME PLOVILA ili REG. OZNAKA; CFR; IME I ADRESA OVLAŠTENE OSOBE: MJESEC U KOJEM RIBOLOV NIJE OBAVLJAN te naznaka »PLOVILO U LUCI« te se tako ispunjeno dostavlja područnoj jedinici.

Ime ili reg. oznaka plovila, vanjska oznaka plovila i CFR (1): Upisuje se ime broda ili registarska oznaka za brodicu, vanjska oznaka te CFR broj plovila.

Ukoliko se ribolov obavlja pelagijskom koćom uz sudjelovanje još jednog plovila tada se upisuju i ime broda ili registarska oznaka za brodicu, vanjska oznaka i CFR za drugo plovilo.– mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke (na početku izlaska u ribolov)

Ime i adresa ovlaštene osobe (3): Upisuje se ime i prezime te adresa odgovorne osobe u ribolovu. – mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke (na početku izlaska u ribolov)

Polazak (4): Upisuje se dan, mjesec, sat isplovljavanja te luku iz koje se isplovljava – mora biti upisano pri isplovljenju plovila iz luke

Povratak (5): Upisuje se dan, mjesec, sat uplovljavanja te luku u koju se uplovljava – mora biti upisano pri uplovljenju plovila u luku

Iskrcaj (6): Upisuje se dan, mjesec, sat iskrcaja ribe i dr. morskih organizama te mjesto iskrcaja – mora biti upisano prije iskrcaja ulova

U slučaju prekrcaja ribe (7): Upisuju se podaci o plovilu na koji se prekrcava riba te dan i mjesec obavljanja prekrcaja – mora biti upisano prije prekrcaja ribe

Ribolovni alat (8): Upisuje se šifra ribolovnog alata u obliku FAO šifre. (FAO Šifre ribolovnih alata prikazane su u tablici 1. koja je u prilogu očevidnika.) – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije

Veličina oka (9): Upisuje se veličina oka ribolovnog alata kojim se obavlja ribolov u milimetrima – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije

Količina (10): Upisuju se količina ribolovnog alata (npr. za mreže stajačice duljina, za parangale broj udica, a za ostalo broj komada) – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije

Datum (11): Upisuje se datum koji mora odgovarati svakom danu provedenom na moru – mora biti upisano prije obavljanja ribolovne operacije

Broj ribolovnih operacija (12): Upisuje se broj ribolovnih operacija (npr. broj potega kod povlačnih ribolovnih alata i potegača, broj zapasa za plivarice, za ostale alate se upisuje broj sati alata u moru)- mora biti upisano na kraju ribolovnog dana

Vrijeme ribolova (13): Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru osim kod plivarica gdje se broju sati alata u moru dodaje i broj sati traganja za ribom. – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana

Pozicija plovila (14): Upisuje se područje na kojem se obavlja ribolov (ribolovne zone RH, ribolovne podzone RH, GFCM zona, te ribolovna zona izvan RH) – mora biti upisano nakon obavljanja ribolovne operacije

Ulov po vrstama riba (15): Upisuje se ulov po pojedinim vrstama u kilogramima ili broju jedinica (npr. kašete) uz upis koliko jedna jedinica iznosi kilograma (npr. 1 kašeta = 7 kilograma). Uz svaku vrstu riba i drugih morskih organizama upisuju se i FAO šifre (FAO Šifre vrsta riba i drugih morskih organizama prikazane su u tablici 2. vrsta koja je u prilogu očevidnika). Za svaku vrstu mora biti zaveden ulov ukoliko on iznosi 5 kilograma i više dok se one vrste čiji je ulov ispod 5 kilograma upisuje pod ostali ulov osim vrsta navedenih u tablici 1. koje se moraju upisati neovisno o količini ulova. Ukoliko je broj vrsta veći od 11 tada se koristi nova stranica očevidnika. Podaci o količini ulova smiju odstupati najviše do 10 % od stvarnog ulova. Svaka linija u očevidniku mora biti parafirana od strane osobe odgovorne u ribolovu – mora biti upisano na kraju ribolovnog dana

Odbačeni ulov (16): Upisuje se procjena odbačenog ulova po vrstama – mora biti upisano prije iskrcaja ulova

Stanje ribe (17): Upisati u kojem se stanju ulovljena riba iskrcava (npr. svježa, očišćena, filetirana i sl.) – mora biti upisano prije iskrcaja ulova

Količina (18): Upisuje se izvagana količina u kilogramima za svaku vrstu posebno neovisno o količini ulova. Uz svaku vrstu riba i drugih morskih organizama upisuju se i FAO šifre (FAO Šifre vrsta riba i drugih morskih organizama prikazane su u tablici 2. vrsta koja je u prilogu očevidnika) U podacima o iskrcaju ne smije se upisivati iskrcaj pod ostalo. Ako je broj iskrcanih vrsta veći od 11 tada se koristi nova stranica očevidnika. Svaka linija u očevidniku mora biti parafirana od strane osobe odgovorne u ribolovu – mora biti upisano odmah nakon vaganja

Potpis ovlaštene osobe koja unosi podatke(*): Na kraju obrasca se mora potpisati zapovjednik plovila ili agent plovila te upisati njegova adresa

Tablica 1. ŠIFRE RIBOLOVNIH ALATA

Šifra alata

Naziv

Šifra alata

Naziv

OTB

pridnena povlačna mreža – koća

GNS

mreža polandara

OTM

pelagijska povlačna mreža – koća

GNS

mreža psara

TB

obalna povlačna mreža – koćica

GNS

mreža jastogara

DRB

dredža kunjkara

GNS

mreža sklatara

DRB

dredža rampon

GNS

mreža rakovica

HMD

hidraulična mreža – vongolara

GTN

mreža salpara

PS

plivarica za malu plavu ribu – srdelara

GTR

mreža poponica

PS

plivarica za veliku plavu ribu – tunolovka

GTR

mreža listarica

PS

plivarica ciplarica

GTN

mreža sipara

PS

plivarica igličara

FPO

vrše za lov ribe

PS

plivarica oližnica

FPO

vrše za lov krupnih rakova

PS

plivarica palamidara

FPO

vrše za lov škampa

SV

potegača srdelara – ljetna trata

FYK

stajaći kogol – trata za lov jegulje

SV

potegača girarica – zimska trata

FYK

stajaći jednokrilni kogol za lov gavuna

SV

potegača migavica

LHP

odmet kančenica povlačni povraz (panula)

SV

potegača igličara

LTL

plivajući povrazi (tunje samice)

SV

potegača šabakun

LHP

povraz s kukom za lov glavonožaca

SV

potegača oližnica

LLS

stajaći parangal

TBB

kogol

LLD

plutajući parangal

TBB

strašin

HAR

osti

GNS

mreža oližnica

MIS

ludar

GNS

mreža gavunara

MIS

zagonica

GNS

mreža girara

MIS

fružata

GNS

mreža vojga

MIS

trapula za lov velikog morskog crva

GNS

mreža menulara

MIS

račnjak za lov rakovice

GNS

mreža bukvara

MIS

Alati za sakupljanje drugih morskih organizama

GTR

mreža rumbara

MIS

Sjekirica za rezanje koralja

GNS

mreža prostica

SB

mreža potegača trata – ciplarica

Tablica 2. FAO ŠIFRE VRSTA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Naziv

FAO

Naziv latinski

BIJELA RIBA

ARBUN

PAC

Pagellus erythrinus

BATOGLAVAC (divlji arbun)

SBA

Pagellus acarne

BEŽMEK

UUC

Uranoscopus scaber

BUKVA

BOG

Boops boops

CIPLI

MUL

Mugilidae

FRATAR

CTB

Diplodus vulgaris

GAVUN OBIČNI

AHH

Atherina hepsetus

GAVUN OLIGA

ATB

Atherina boyeri

GIRA OBLICA

SPC

Spicara smaris

GIRA OŠTRULJA

PIC

Spicara flexuosa

GRDOBINA

MNZ

Lophius spp

HAMA

MGR

Argyrosomus regius

IVERCI

PLZ

Pleuronectidae

JEGULJA

ELE

Anguilla anguilla

KANTAR

BRB

Spondyliosoma cantharus

KANJAC

CBR

Serranus cabrilla

KAVALA

CBM

Sciaena umbra

KIRNJA

GPX

Epinephelus spp

KOKOTI

GUX

Triglidae

KOMARČA

SBG

Sparus aurata

KORAF (korbel)

COB

Umbrina cirrosa

KOVAČ

JOD

Zeus faber

LISTOVI – ŠVOJE

SOL

Solea solea (solea vulgaris)

LUBIN

BSS

Dicentrarchus labrax

MODRAŠ

BPI

Spicara maena

MURINA

MMH

Muraena helena

OKAN

SBR

Pagellus bogaraveo

OSLIĆ

HKE

Merluccius merluccius

OVČICA

SSB

Lithognathus mormyrus

PAGAR

RPG

Pagrus pagrus

PATARAČA

LEZ

Lepidorhombus spp

PAUK

WEX

Trachinus spp

PIC

SHR

Diplodus puntazzo

PIŠMOLJ

WHG

Merlangius merlangus

REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ)

SFS

Lepidopus caudatus

ROMBI

TUR

Psetta maxima

SALPA

SLM

Sarpa salpa

ŠARAG

SWA

Diplodus sargus

ŠKARAM

YRS

Sphyraena sphyraena

ŠKRPINA

RSE

Scorpaena scrofa

ŠKRPUN

BBS

Scorpaena porcus

ŠPAR

ANN

Diplodus annularis

TABINJA

FOX

Phycis spp

TRLJA BLATARICA

MUT

Mullus barbatus

TRLJA KAMENJARKA

MUR

Mullus surmuletus

UGOR

COE

Conger conger

UGOTICA

WHB

Micromesistius poutassou

UŠATA

SBS

Oblada melanura

VRANA

WRM

Labrus merula

ZUBATAC

DEC

Dentex dentex

ZUBATAC KRUNAŠ

DEP

Dentex gibbosus

MIJEŠANA BIJELA RIBA

GRO

Osteichthyes

OSTALO

MZZ

ostalo

PUŽEVI

VOLCI

MUE

Murex spp

PUŽEVI OSTALI

GAS

Gastropoda

MALA PLAVA RIBA

IGLICA

GAR

Belone belone

INĆUN

ANE

Engraulis encrasicolus

PAPALINA

SPR

Sprattus sprattus

PLAVICA

MAS

Scomber japonicus

SKUŠA

MAC

Scomber scombrus

SRDELA

PIL

Sardina pilchardus

SRDELA GOLEMA

SAA

Sardinella aurita

ŠARUN

JAX

Trachurus spp

MJEŠ. SITNA PLAVA RIBA

PEL

Osteichthyes

VELIKA PLAVA RIBA

GOF

AMB

Seriola dumerili

IGLUN

SWO

Xiphias gladius

LAMPUGA

DOL

Coryphaena hippurus

LICA

LEE

Lichia amia

LUC

LTA

Euthynnus alletteratus

PALAMIDA

BON

Sarda sarda

RUMBAC – TRUP

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

TUNA ALBAKORE

ALB

Thunnus alalunga

TUNA PLAVOPERAJNA

BFT

Thunnus thynnus

HRSKAVIČNE RIBE

GOLUB

MYL

Myliobatis aquila

MAČKE

SCL

Scyliorhinus spp

PAS KOSTELJ

DGS

Squalus acanthias

PAS MEKUŠ

SMD

Mustelus mustelus

PAS – OSTALE VRSTE

DGX

Squalidae

RAŽE

SKA

Raja spp

RAKOVI

HLAP

LBE

Homarus gammarus

JASTOG

SLO

Palinurus elaphas

KANOĆA

MTS

Squilla mantis

KOZICE

DPS

Parapenaeus longirostris

RAKOVICA

SCR

Maja squinado

ŠKAMP

NEP

Nephrops norvegicus

RAKOVI OSTALI

CRU

Crustacea

GLAVONOŠCI

HOBOTNICA

OCC

Octopus vulgaris

LIGNJA

SQR

Loligo vulgaris

LIGNJUN

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

MUZGAVAC

OCM

Eledone spp

SIPA

CTC

Sepia officinalis

SIPICE

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

GLAVONOŠCI OSTALI

CEP

Cephalopoda

ŠKOLJKAŠI

DAGNJA

MSM

Mytilus galloprovincialis

JAKOVLJEVA KAPICA

SJA

Pecten jacobeaus

KAMENICA

OYF

Ostrea edulis

KAPICE

SCX

Pectinidae

KOKOŠ

SVE

Chamelea gallina

KUĆICA

CTG

Ruditapes decussatus

KUNJKA

RKQ

Arca noae

PRNJAVICA

VEV

Venus verrucosa

RUMENKA

KLK

Callista chione

ŠKOLJKAŠI OSTALI

CLX

Bivalvia

OSTALI MORSKI ORG.

JEŽEVI

URX

Echinoidea

KORALJI

AJH

Anthozoa

SPUŽVE

SPO

Spongidae

VELIKI MORSKI CRV

WOR

Polychaeta

Tablica 3. VRSTE RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA ZA KOJE JE POTREBNO UPISATI PODATKE O ULOVU, PREKRCAJU I ISKRCAJU NEOVISNO O KOLIČINI ULOVA

R.B.

Vrsta ribe

Vrsta ribe (znanstveni naziv)

1

Gire

Spicara sp.

2

Grdobine

Lophius sp.

3

Hlap

Homarus gammarus

4

Inćun

Engraulis encrasicolus

5

Jastog

Palinurus elaphas

6

Kovač

Zeus faber

7

Kunjka

Arca noae

8

Muzgavaci

Eledone sp.

9

Oslić

Merluccius merluccius

10

Papalina

Sprattus sprattus

11

Rakovica

Maja squinado

12

Srdela

Sardina pilchardus

13

Trlja blatarica

Mullus barbatus

14

Trlja kamenjarka

Mullus surmuletus

15

Škamp

Nephrops norvegicus

16

Škrpine

Scorpaena sp.

Prilog 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

IZVJEŠĆE O ULOVU

OVO IZVJEŠĆE MORA SE UVIJEK NALAZITI NA PLOVILU KOJIM SE OBAVLJA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU ILI MALI OBALNI RIBOLOV

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

IZVJEŠĆE O ULOVU

PLOVILO____________________________________ I

POVLASTICU BR.______________ ILI

ODOBRENJE ZA MALI OBALNI RIBOLOV BR. ______

1

Ova knjiga sadrži izvješća o ulovu. Nakon što se ispune svi obrasci u knjizi, u područnoj jedinici koja je izdala povlasticu zadužuje se nova knjiga.

Izvješće o ulovu se ispunjava za svaki ribolovni dan, a originalni obrasci pravilno popunjenog izvješća za sve ribolovne dane u prethodnom mjesecu dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno područnoj jedinici Uprave ribarstva koja je izdala povlasticu. Kopije obrazaca izvješća o ulovu ostaju u knjizi radi osobne evidencije ovlaštenika povlastice. Ispunjeni originali se moraju dostaviti područnoj jedinici do 10. u mjesecu za predhodni mjesec.

Za dane u mjesecu kada se ribolov ne obavlja izvješće o ulovu se ne popunjava.

Ukoliko se cijeli mjesec ne obavlja ribolov, u izvješće se upisuju podaci: CFR; POVLASTICA BR.: REG.OZNAKA PLOVILA: MJESEC: GODINA te se uz RIBOLOVNI NAPOR upisuje »PLOVILO U LUCI« te se tako ispunjeno dostavlja područnoj jedinici.

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA O ULOVU

CFR: Upisuje se CFR broj plovila

Povlastica br.: Upisuje se serijski broj povlastice

Reg. oznaka plovila: Upisuje se registarska oznaka plovila

Mjesec: Upisuje se velikim tiskanim slovima mjesec za koji se vodi izvješće

Godina: Upisuje se godina za koju se vodi izvješće

RIBOLOVNI NAPOR

Ribolovni alat: Upisuje se šifra ribolovnog alata kojim se obavljao ribolov.

Šifre ribolovnih alata prikazane su u Tablici 1.

U jednu kućicu može se upisati samo jedan ribolovni alat (jedna šifra).

Ukoliko se koristi više ribolovnih alata u istom danu, za svaki alat se ispunjava zaseban stupac u izvješću sa istim podacima o polasku i povratku s ribolova.

Polazak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) polaska u ribolov za mjesec za koji se vodi izvješće.

Povratak (datum i sat): Upisuje se dan (od 1. do 31.) i sat (od 00 do 24) povratka s ribolova za mjesec za koji se vodi izvješće.

Povratak (2)(datum i sat): Ako je pri korištenju ribolovnog alata navedenog u pripadajućem stupcu izvješća bilo 2 polaska iz luke i 2 povratka u luku, upisuje se dan i sat drugog polaska onosno dan i sat drugog povratka. (npr. kod korištenja ribolovnih alata koji se ostavljaju u moru kada je jedan polazak u ribolov radi postavljanja alata u more, a drugi radi podizanja istog alata iz mora – mreže stajaćice, parangali, vrše i sl.)

Vrijeme ribolova: Upisuje se broj sati ribolovnog alata u moru osim kod plivarica gdje se broju sati alata u moru dodaje i broj sati traganja za ribom.

Količina alata: Upisuje se količina pojedinog alata s kojim se obavljao ribolov (za mreže stajaćice – duljina mreže, za parangale – broj udica, za ostale alate – broj komada.

Broj ribara: Upisuje se broj ribara koji su sudjelovali u ribolovu.

Ribolovna zona: Upisuje se oznaka ribolovne zone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne zone su prikazane na pripadajućoj karti (strana 2).

Ribolovna podzona: Upisuje se oznaka ribolovne podzone u kojoj se obavljao ribolov ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu. Ribolovne podzone su prikazane na pripadajućoj karti (strana 2).

ULOV, ODBAČENI ULOV I ISKRCAJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Vrste riba ili dr. morskih organizama: U ovaj stupac upisuju se nazivi vrsta riba ili dr. morskih organizama u ulovu odnosno iskrcaju.

Ulov, odbačeni ulov, iskrcaj: U ovaj stupac upisuju se podaci o količini ulova, eventualnog odbačenog ulova i iskrcaja (izvagano u kilogramima) po vrstama i ribolovnom alatu u pripadajućem stupcu.(iskrcaj je razlika između ulova i odbačenog ulova).

Ukoliko nije ostvaren ulov/iskrcaj s ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu kućice se ne ispunjavaju.

Datum iskrcaja: Upisuje se datum iskrcaja riba i dr. morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu.

Mjesto iskrcaja: Upisuje se mjesto iskrcaja riba i dr. morskih organizama ulovljenih ribolovnim alatom u pripadajućem stupcu.

_____________

mjesto i datum: Iznad crte se ispisuje mjesto i datum podnošenja izvješća za prethodni mjesec.

___________________________

ime i prezime odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje velikim tiskanim slovima ime i prezime odgovorne osobe ovlaštenika povlastice.

_________________

OI odgovorne osobe: Iznad crte se ispisuje broj osobne iskaznice odgovorne osobe ovlaštenika povlastice.

_______________________________

Vlastoručni potpis odgovorne osobe: Iznad crte se vlastoručno potpisuje odgovorna osoba ovlaštenika povlastice.

Tablica 1. ŠIFRE RIBOLOVNIH ALATA

Šifra alata

Naziv

Šifra alata

Naziv

OTB

pridnena povlačna mreža – koća

GNS

mreža polandara

OTM

pelagijska povlačna mreža – koća

GNS

mreža psara

TB

obalna povlačna mreža – koćica

GNS

mreža jastogara

DRB

dredža kunjkara

GNS

mreža sklatara

DRB

dredža rampon

GNS

mreža rakovica

HMD

hidraulična mreža – vongolara

GTN

mreža salpara

PS

plivarica za malu plavu ribu – srdelara

GTR

mreža poponica

PS

plivarica za veliku plavu ribu – tunolovka

GTR

mreža listarica

PS

plivarica ciplarica

GTN

mreža sipara

PS

plivarica igličara

FPO

vrše za lov ribe

PS

plivarica oližnica

FPO

vrše za lov krupnih rakova

PS

plivarica palamidara

FPO

vrše za lov škampa

SV

potegača srdelara – ljetna trata

FYK

stajaći kogol – trata za lov jegulje

SV

potegača girarica – zimska trata

FYK

stajaći jednokrilni kogol za lov gavuna

SV

potegača migavica

LHP

odmet kančenica povlačni povraz (panula)

SV

potegača igličara

LTL

plivajući povrazi (tunje samice)

SV

potegača šabakun

LHP

povraz s kukom za lov glavonožaca

SV

potegača oližnica

LLS

stajaći parangal

TBB

kogol

LLD

plutajući parangal

TBB

strašin

HAR

osti

GNS

mreža oližnica

MIS

ludar

GNS

mreža gavunara

MIS

zagonica

GNS

mreža girara

MIS

fružata

GNS

mreža vojga

MIS

trapula za lov velikog morskog crva

GNS

mreža menulara

MIS

račnjak za lov rakovice

GNS

mreža bukvara

MIS

Alati za sakupljanje drugih morskih organizama

GTR

mreža rumbara

MIS

Sjekirica za rezanje koralja

GNS

mreža prostica

SB

mreža potegača trata – ciplarica

Tablica 2. FAO ŠIFRE VRSTA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Naziv

FAO

Naziv latinski

BIJELA RIBA

ARBUN

PAC

Pagellus erythrinus

BATOGLAVAC (divlji arbun)

SBA

Pagellus acarne

BEŽMEK

UUC

Uranoscopus scaber

BUKVA

BOG

Boops boops

CIPLI

MUL

Mugilidae

FRATAR

CTB

Diplodus vulgaris

GAVUN OBIČNI

AHH

Atherina hepsetus

GAVUN OLIGA

ATB

Atherina boyeri

GIRA OBLICA

SPC

Spicara smaris

GIRA OŠTRULJA

PIC

Spicara flexuosa

GRDOBINA

MNZ

Lophius spp

HAMA

MGR

Argyrosomus regius

IVERCI

PLZ

Pleuronectidae

JEGULJA

ELE

Anguilla anguilla

KANTAR

BRB

Spondyliosoma cantharus

KANJAC

CBR

Serranus cabrilla

KAVALA

CBM

Sciaena umbra

KIRNJA

GPX

Epinephelus spp

KOKOTI

GUX

Triglidae

KOMARČA

SBG

Sparus aurata

KORAF (korbel)

COB

Umbrina cirrosa

KOVAČ

JOD

Zeus faber

LISTOVI – ŠVOJE

SOL

Solea solea (solea vulgaris)

LUBIN

BSS

Dicentrarchus labrax

MODRAŠ

BPI

Spicara maena

MURINA

MMH

Muraena helena

OKAN

SBR

Pagellus bogaraveo

OSLIĆ

HKE

Merluccius merluccius

OVČICA

SSB

Lithognathus mormyrus

PAGAR

RPG

Pagrus pagrus

PATARAČA

LEZ

Lepidorhombus spp

PAUK

WEX

Trachinus spp

PIC

SHR

Diplodus puntazzo

PIŠMOLJ

WHG

Merlangius merlangus

REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ)

SFS

Lepidopus caudatus

ROMBI

TUR

Psetta maxima

SALPA

SLM

Sarpa salpa

ŠARAG

SWA

Diplodus sargus

ŠKARAM

YRS

Sphyraena sphyraena

ŠKRPINA

RSE

Scorpaena scrofa

ŠKRPUN

BBS

Scorpaena porcus

ŠPAR

ANN

Diplodus annularis

TABINJA

FOX

Phycis spp

TRLJA BLATARICA

MUT

Mullus barbatus

TRLJA KAMENJARKA

MUR

Mullus surmuletus

UGOR

COE

Conger conger

UGOTICA

WHB

Micromesistius poutassou

UŠATA

SBS

Oblada melanura

VRANA

WRM

Labrus merula

ZUBATAC

DEC

Dentex dentex

ZUBATAC KRUNAŠ

DEP

Dentex gibbosus

MIJEŠANA BIJELA RIBA

GRO

Osteichthyes

OSTALO

MZZ

ostalo

PUŽEVI

VOLCI

MUE

Murex spp

PUŽEVI OSTALI

GAS

Gastropoda

MALA PLAVA RIBA

IGLICA

GAR

Belone belone

INĆUN

ANE

Engraulis encrasicolus

PAPALINA

SPR

Sprattus sprattus

PLAVICA

MAS

Scomber japonicus

SKUŠA

MAC

Scomber scombrus

SRDELA

PIL

Sardina pilchardus

SRDELA GOLEMA

SAA

Sardinella aurita

ŠARUN

JAX

Trachurus spp

MJEŠ. SITNA PLAVA RIBA

PEL

Osteichthyes

VELIKA PLAVA RIBA

GOF

AMB

Seriola dumerili

IGLUN

SWO

Xiphias gladius

LAMPUGA

DOL

Coryphaena hippurus

LICA

LEE

Lichia amia

LUC

LTA

Euthynnus alletteratus

PALAMIDA

BON

Sarda sarda

RUMBAC – TRUP

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

TUNA ALBAKORE

ALB

Thunnus alalunga

TUNA PLAVOPERAJNA

BFT

Thunnus thynnus

HRSKAVIČNE RIBE

GOLUB

MYL

Myliobatis aquila

MAČKE

SCL

Scyliorhinus spp

PAS KOSTELJ

DGS

Squalus acanthias

PAS MEKUŠ

SMD

Mustelus mustelus

PAS – OSTALE VRSTE

DGX

Squalidae

RAŽE

SKA

Raja spp

RAKOVI

HLAP

LBE

Homarus gammarus

JASTOG

SLO

Palinurus elaphas

KANOĆA

MTS

Squilla mantis

KOZICE

DPS

Parapenaeus longirostris

RAKOVICA

SCR

Maja squinado

ŠKAMP

NEP

Nephrops norvegicus

RAKOVI OSTALI

CRU

Crustacea

GLAVONOŠCI

HOBOTNICA

OCC

Octopus vulgaris

LIGNJA

SQR

Loligo vulgaris

LIGNJUN

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

MUZGAVAC

OCM

Eledone spp

SIPA

CTC

Sepia officinalis

SIPICE

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

GLAVONOŠCI OSTALI

CEP

Cephalopoda

ŠKOLJKAŠI

DAGNJA

MSM

Mytilus galloprovincialis

JAKOVLJEVA KAPICA

SJA

Pecten jacobeaus

KAMENICA

OYF

Ostrea edulis

KAPICE

SCX

Pectinidae

KOKOŠ

SVE

Chamelea gallina

KUĆICA

CTG

Ruditapes decussatus

KUNJKA

RKQ

Arca noae

PRNJAVICA

VEV

Venus verrucosa

RUMENKA

KLK

Callista chione

ŠKOLJKAŠI OSTALI

CLX

Bivalvia

OSTALI MORSKI ORG.

JEŽEVI

URX

Echinoidea

KORALJI

AJH

Anthozoa

SPUŽVE

SPO

Spongidae

VELIKI MORSKI CRV

WOR

Polychaeta

zatvori
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !