Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom – (“Narodne novine”, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
120 31.8.2004 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2214

Na temelju članka 18.L108226 stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« 107/03) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE NA OPTEREĆIVANJE OKOLIŠA OTPADOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša komunalnim otpadom, neopasnim tehnološkim (industrijskim) otpadom i opasnim otpadom (u daljnjem tekstu: opterećivanje okoliša otpadom).

U očevidniku se izdvojeno vode obveznici plaćanja naknade na komunalni otpad, obveznici plaćanja naknade na neopasni tehnološki (industrijski) otpad i obveznici plaćanja naknade na opasni otpad.

Članak 2.

(1) Očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom vodi se u informatičkom sustavu na računalu.

(2) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija očevidnika.

Članak 3.

Upis u očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom obavlja se na temelju rješenja koje donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 4.

(1) U očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom unose se sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o plaćanju naknade,

– tvrtka (MBS) i sjedište trgovačkog društva, naziv i sjedište ustanove, odnosno tvrtka, ime i sjedište obrtnika,

– vrsta otpada koju obveznik odlaže, odnosno proizvodi,

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o statusnoj promjeni ili promjeni djelatnosti.

(2) U slučaju prestanka poslovanja obveznika plaćanja naknade u očevidnik se unosi bilješka o toj okolnosti.

(3) Upis obveznika plaćanja u očevidnik obavlja se prema vremenskom redoslijedu izdanih rješenja za plaćanje naknade na opterećivanje okoliša otpadom.

(4) Podaci iz očevidnika ažuriraju se svake godine prilikom plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom za tekuću godinu.

Članak 5.

Očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom vodi se na način koji omogućava pretraživanje po svim sastavnicama koje čine podaci iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Očevidnik je javan.

(2) Na temelju unesenih podataka u očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom Fond je dužan pravnim i fizičkim osobama te mjerodavnim tijelima na njihov zahtjev davati izvatke, odnosno ispise iz očevidnika.

(3) Informatički izvadak, odnosno ispis iz informatičkog sustava na računalu ima snagu javne isprave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/04-04/0082
Urbroj: 531-01-04-0002
Zagreb, 30. srpnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

zatvori
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !