Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 11.2.1998 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 39.L53694 Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" broj 74/94, 86/94, 7/95 i članak 12.L53696 Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika "Narodne novine" broj 75/95) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OSOBNOG OČEVIDNIKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika svih tijela državne vlasti (u daljnjem tekstu: "osobni očevidnik"), osim državnih službenika i namještenika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i tijela sudbene vlasti, kao i način i oblik dostavljanja podataka Ministarstvu uprave u svrhu izrade i vođenja središnjeg popisa državnih službenika i namještenika u tijelima državne vlasti (u daljnjem tekstu: "središnji popis").

Temeljni pojmovi

Članak 2.

Osobni očevidnik je skup svih podataka i isprava, propisanih ovim Pravilnikom, o jednom državnom službeniku odnosno namješteniku (u daljnjem tekstu: "djelatnik"), a vodi se u tijelu državne vlasti u kojem je djelatnik zaposlen.

Osobni očevidnik sadrži osobne podatke djelatnika, podatke o obrazovanju i posebnim znanjima, podatke o članovima obitelji, podatke o zaposlenju i prestanku zaposlenja u tijelu državne vlasti, podatke o zvanjima i položajima službenika, odnosno radnim mjestima namještenika, plaći djelatnika od trenutka zaposlenja u tijelu državne vlasti, ocjene, kazne za povrede službene i radne dužnosti, štete i posebne napomene o radu u tijelu državne vlasti, podatke o privremenim odsutnostima i udaljenjima djelatnika iz službe, podatke o prethodnim zaposlenjima i popisni list.

Članak 3.

Zbirka isprava osobnog očevidnika (u daljnjem tekstu: "zbirka isprava") je dio osobnog očevidnika koji sadrži vjerodostojne isprave i druge dokumente na temelju kojih se obavlja upis podataka u osobni očevidnik.

II. OBLIK I SADRŽAJ OSOBNOG OČEVIDNIKA

Članak 4.

Osobni očevidnik vodi se u elektronskom obliku uz upotrebu računalnog programa odobrenog od strane Ministarstva uprave u svrhu osiguranja jedinstvenosti podataka neophodnih za vođenje središnjeg popisa.

Isprave i drugi dokumenti koji čine zbirku isprava čuvaju se za svakog djelatnika u posebnom fasciklu.

Članak 5.

Osobni očevidnik sadrži sljedeće podatke:

1. Osobni podaci

- Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

- Prezime i ime

- Ime oca ili majke

- Rođeno prezime

- Spol

- Bračno stanje

- Mjesto prebivališta

- Ulica, kućni broj i dodatak kućnom broju

- Poštanski broj mjesta prebivališta

- Općina prebivališta

- Županija prebivališta

- Status stanovanja

- Mjesto rođenja

- Država rođenja

- Narodnost

- Državljanstvo

- Drugo državljanstvo

- Broj osobne iskaznice

- Godina i mjesto izdavanja osobne iskaznice

- Mjesto izdavanja i broj radne knjižice

- Broj zdravstvene iskaznice (broj osigurane osobe)

- Vojna obveza

- Temelj oslobođenja od vojne obveze

- Sudjelovanje u domovinskom ratu

- Trajanje sudjelovanja u domovinskom ratu

- Vrsta invalidnosti

- Postotak invalidnosti

- Napomena

- Datum otvaranja osobnog očevidnika

- Odgovorna osoba

2. Podaci o obrazovanju

Podaci o školovanju

- Stupanj stručnog obrazovanja

- Struka

- Srednja škola

- Viša škola

- Visoka škola

- Magisterij

- Doktorat

- Obrazovanje u tijeku

Posebna znanja

- Strani jezik 1 i stupanj znanja

- Strani jezik 2 i stupanj znanja

- Strani jezik 3 i stupanj znanja

- Poznavanje rada na računalu

- Poznavanje strojopisa

- Vozački ispit

- Ostale djelatnosti

- Napomena

Ostalo

3. Podaci o članovima obitelji

- Prezime

- Ime

- Spol

- JMBG

- Srodstvo

- Status

- Invalidnost

- Obveznik za doprinose

Ostalo

4. Promjene osobnih podataka i podataka o obrazovanju

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

- Pripadnost

- Skupina

- Podskupina

- Organizacijska jedinica

- Mjesto

Podaci o zaposlenju

- Broj matične evidencije

- Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Godine službe za promaknuće

- Ukupno uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Način financiranja

- Zanimanje

- Službenik/namještenik

- Trajanje državne službe/radnog odnosa

- Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme

- Radno vrijeme

- Skraćeno radno vrijeme

- Stručni ispit

- Posebni stručni ispit

- Privremeno smanjenje radne sposobnosti

- Trajno smanjenje radne sposobnosti

- Opis smanjenja radne sposobnosti

- Na raspolaganju

- Trajanje raspolaganja

- Produženi staž (od datuma do datuma)

- Broj telefona u službi/na radnom mjestu

- Broj službene iskaznice i značke

- Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe

- Napomena

- Datum otvaranja podataka o zaposlenju

- Odgovorna osoba

A1. Uvećanja i umanjenja staža

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Posebni staž

- Uvećanje/umanjenje

- Od datuma

- Do datuma

- Trajanje

A2. Privremeno upućivanje na rad

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Vrsta upućivanja

- Od datuma

- Do datuma

- Tijelo državne vlasti i mjesto upućivanja

B. Podaci o prestanku zaposlenja

- Datum prestanka zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Razlog prestanka

- Napomena

- Datum upisa prestanka zaposlenja

- Odgovorna osoba

C. Promjene podataka o zaposlenju

D. Zvanja, položaji i radna mjesta

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Zvanje/radno mjesto

- Položaj

- Zanimanje

E. Podaci o plaći

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Platni razred

- Osnovni koeficijent platnog razreda

- Periodske povišice

- Položajni dodatak

- Dodatak na uvjete rada

- Dodatak na znanstveno zvanje

- Dodaci po posebnim propisima

- Ukupni koeficijent

F. Ocjene

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Ocjena

G. Kazne za povrede službene i radne dužnosti

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Vrsta kazne

- Trajanje kazne

- Napomena

H. Štete

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Opis štete

- Visina štete

I. Posebne napomene o radu

J. Privremena odsutnost

- Godina

- Vrsta odsutnosti

- Datum početka

- Broj dana

K. Udaljenje iz službe

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Razlog udaljenja

- Do datuma

L. Prethodna zaposlenja

- Redni broj

- Naziv poslodavca

- P/V

- Stručna sprema

- Od datuma

- Do datuma

- Radni staž

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba.

III. VOĐENJE OSOBNOG OČEVIDNIKA

Način vođenja osobnog očevidnika

Članak 6.

Osobni očevidnik vodi se u tijelu državne vlasti u kojem je djelatnik zaposlen.

Članak 7.

Upisivanje podataka i druge poslove vezane uz osobni očevidnik provodi osoba odgovorna za vođenje osobnih očevidnika tijela državne vlasti u kojem je djelatnik zaposlen (u daljnjem tekstu: "odgovorna osoba tijela državne vlasti").

Članak 8.

Upisivanje podataka u osobni očevidnik izvodi se na temelju odgovarajućih isprava i dokumenata koji se ulažu u zbirku isprava.

Ukoliko se upis temelji na ispravi ili dokumentu koji se ne ulaže u zbirku isprava (npr. zdravstvena knjižica člana obitelji, izjava o promjeni adrese i sl.), sastavlja se službena bilješka koja se ulaže u zbirku isprava.

Članak 9.

Podaci se upisuju u osobni očevidnik u skladu s Uputom o popunjavanju osobnog očevidnika, koja je otisnuta u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Za upis podataka koriste se arapski brojevi, te velika slova hrvatske abecede. Slova abecede stranih jezika mogu se koristiti kod upisa svih podataka ukoliko izvorni podatak sadrži takva slova.

Svi podaci koji se upisuju kao šifre, moraju biti upisani u obliku kako su navedeni u šifrarnicima koji su otisnuti u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Podaci upisani u osobni očevidnik ne smiju se brisati niti ispravljati, osim u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.

Način brisanja i ispravljanja upisanog podatka određuje se računalnim programom za vođenje osobnog očevidnika.

Otvaranje osobnog očevidnika

Članak 11.

Osobni očevidnik otvara odgovorna osoba tijela državne vlasti neposredno po prvom zaposlenju djelatnika u tijelima državne vlasti.

Članak 12.

Kod otvaranja osobnog očevidnika obavezno se popunjavaju:

1. Osobni podaci

- Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

- Prezime i ime

- Ime oca ili majke

- Rođeno prezime

- Spol

- Bračno stanje

- Mjesto prebivališta

- Ulica, kućni broj i dodatak kućnom broju

- Poštanski broj mjesta prebivališta

- Općina prebivališta

- Županija prebivališta

- Status stanovanja

- Mjesto rođenja

- Država rođenja

- Narodnost

- Državljanstvo

- Drugo državljanstvo

- Broj osobne iskaznice

- Godina i mjesto izdavanja osobne iskaznice

- Mjesto izdavanja i broj radne knjižice

- Broj zdravstvene iskaznice (broj osigurane osobe)

- Vojna obveza

- Temelj oslobođenja od vojne obveze

- Sudjelovanje u domovinskom ratu

- Trajanje sudjelovanja u domovinskom ratu

- Vrsta invalidnosti

- Postotak invalidnosti

- Napomena

- Datum otvaranja osobnog očevidnika

- Odgovorna osoba

2. Podaci o obrazovanju

Podaci o školovanju

- Stupanj stručnog obrazovanja

- Struka

- Srednja škola

- Viša škola

- Visoka škola

- Magisterij

- Doktorat

- Obrazovanje u tijeku

Posebna znanja

- Strani jezik 1 i stupanj znanja

- Strani jezik 2 i stupanj znanja

- Strani jezik 3 i stupanj znanja

- Poznavanje rada na računalu

- Poznavanje strojopisa

- Vozački ispit

- Ostale djelatnosti

- Napomena

Ostalo

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

- Pripadnost

- Skupina

- Podskupina

- Organizacijska jedinica

- Mjesto

Podaci o zaposlenju

- Broj matične evidencije

- Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Godine službe za promaknuće

- Ukupni uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Način financiranja

- Zanimanje

- Službenik/namještenik

- Trajanje državne službe/radnog odnosa

- Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme

- Radno vrijeme

- Skraćeno radno vrijeme

- Stručni ispit

- Posebni stručni ispit

- Privremeno smanjenje radne sposobnosti

- Trajno smanjenje radne sposobnosti

- Opis smanjenja radne sposobnosti

- Na raspolaganju

- Trajanje raspolaganja

- Produženi staž (od datuma do datuma)

- Broj telefona u službi/na radnom mjestu

- Broj službene iskaznice i značke

- Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe

- Napomena

- Datum otvaranja podataka o zaposlenju

- Odgovorna osoba

D. Zvanja, položaji i radna mjesta

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Zvanje/radno mjesto

- Položaj

- Zanimanje

E. Podaci o plaći

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Platni razred

- Osnovni koeficijent platnog razreda

- Periodske povišice

- Položajni dodatak

- Dodatak na uvjete rada

- Dodatak na znanstveno zvanje

- Dodaci po posebnim propisima

- Ukupni koeficijent

Ukoliko se djelatnik ne zapošljava po prvi puta, za svako prethodno zaposlenje obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

L. Prethodna zaposlenja

- Redni broj

- Naziv poslodavca

- P/V

- Stručna sprema

- Od datuma

- Do datuma

- Radni staž

Ukoliko djelatnik ima članove obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu, za svakog člana obitelji obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

3. Podaci o članovima obitelji

- Prezime

- Ime

- Spol

- JMBG

- Srodstvo

- Status

- Invalidnost

- Obveznik za doprinose

Ostalo

Za svaku ispravu i druge dokumente temeljem kojih je izvršen upis podataka, a koji se ulažu u zbirku isprava, obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba

Rubrike za koje prilikom popunjavanja osobnog očevidnika nema podataka ostavljaju se nepopunjene, kako bi se omogućio naknadni upis podataka.

Upisivanje novih i promjena postojećih podataka

Članak 13.

Sve promjene podataka o djelatniku odgovorna osoba tijela državne vlasti dužna je odmah unijeti u osobni očevidnik.

Način upisa novih i promjene postojećih podataka određuje se računalnim programom za vođenje osobnog očevidnika.

Članak 14.

Za svaku ispravu i druge dokumente temeljem kojih je upisan novi ili promijenjen postojeći podatak, a koji se ulažu u zbirku isprava, obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba.

Prestanak zaposlenja

Članak 15.

Na temelju rješenja o prestanku zaposlenja u tijelu državne vlasti, na temelju rješenja koje uzrokuje mirovanje staža, kod premještaja djelatnika iz jednog u drugo tijelo državne vlasti, kod internog premještaja djelatnika unutar istog tijela državne vlasti, kod odlaska djelatnika u mirovinu i u slučaju smrti djelatnika obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

B. Podaci o prestanku zaposlenja

- Datum prestanka zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Razlog prestanka

- Napomena

- Datum upisa prestanka zaposlenja

- Odgovorna osoba

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba.

Članak 16.

Ako djelatniku prestaje zaposlenje u tijelu državne vlasti zbog odlaska u mirovinu, mirovanja radnog staža, smrti ili zapošljavanja kod poslodavca na čije djelatnike se ne odnose odredbe propisa o državnim službenicima i namještenicima, osobni očevidnik ostaje u tom tijelu državne vlasti.

Ponovno zaposlenje u tijelu državne vlasti

Članak 17.

Ako se djelatnik zapošljava u tijelu državne vlasti, a prethodno je već bio zaposlen u nekom drugom tijelu državne vlasti, odgovorna osoba tijela državne vlasti pisanim putem zahtijeva dostavu osobnog očevidnika od tijela državne vlasti u kojem je djelatnik bio prethodno zaposlen.

Odgovorna osoba tijela državne vlasti u kojoj je djelatnik bio prethodno zaposlen za potrebe arhive izrađuje kopiju zbirke isprava, a elektronički zapis osobnog očevidnika i zbirku isprava, dostavlja tijelu državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava.

Članak 18.

Po primitku osobnog očevidnika, odgovorna osoba tijela državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava učitava primljeni osobni očevidnik u postojeću bazu podataka i obavezno popunjava sljedeće podatke:

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

- Pripadnost

- Skupina

- Podskupina

- Organizacijska jedinica

- Mjesto

Podaci o zaposlenju

- Broj matične evidencije

- Datum zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Godine službe za promaknuće

- Ukupno uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti

- Način financiranja

- Zanimanje

- Službenik/namještenik

- Trajanje državne službe/radnog odnosa

- Datum prestanka službe/rada na određeno vrijeme

- Radno vrijeme

- Skraćeno radno vrijeme

- Stručni ispit

- Posebni stručni ispit

- Privremeno smanjenje radne sposobnosti

- Trajno smanjenje radne sposobnosti

- Opis smanjenja radne sposobnosti

- Na raspolaganju

- Trajanje raspolaganja

- Produženi staž (od datuma do datuma)

- Broj telefona u službi/na radnom mjestu

- Broj službene iskaznice i značke

- Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe

- Napomena

- Datum otvaranja podataka o zaposlenju

- Odgovorna osoba

D. Zvanja, položaji i radna mjesta

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Zvanje/radno mjesto

- Položaj

- Zanimanje

E. Podaci o plaći

- Redni broj

- Brojčana oznaka rješenja

- Datum rješenja

- Platni razred

- Osnovni koeficijent platnog razreda

- Periodske povišice

- Položajni dodatak

- Dodatak na uvjete rada

- Dodatak za znanstveno zvanje

- Dodaci po posebnim propisima

- Ukupni koeficijent

Za svaku ispravu i druge dokumente temeljem kojih je izvršen upis podataka, a koji se ulažu u zbirku isprava, obavezno se popunjavaju sljedeći podaci:

Popisni list osobnog očevidnika

- Redni broj

- Datum upisa

- Opis uloženog dokumenta

- Odgovorna osoba

- Datum otvaranja popisnog lista

- Odgovorna osoba

Prema potrebi, upisuju se novi ili mijenjaju postojeći podaci u ostalim rubrikama osobnog očevidnika, u skladu s postupkom opisanim u čl. 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovog Pravilnika.

Gubitak ili uništenje osobnog očevidnika

Članak 19.

U slučaju gubitka ili uništenja osobnog očevidnika ili njegovih pojedinih dijelova, čelnik tijela državne vlasti u kojem je vođen ili se vodi osobni očevidnik službenim će putem od Ministarstva uprave zatražiti osobni očevidnik ili njegov dio iz središnjeg popisa.

IV. ČUVANJE OSOBNOG OČEVIDNIKA

Članak 20.

Podaci iz osobnih očevidnika čuvaju se trajno.

Članak 21.

Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka iz osobnih očevidnika određuje čelnik tijela državne vlasti.

Članak 22.

Čelnik tijela državne vlasti odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za ažurno unošenje, korištenje, obradu i čuvanje podataka iz osobnih očevidnika.

Pristup podacima osobnog očevidnika koji se vodi na elektroničkom računalu dozvoljen je samo ovlaštenim osobama koje raspolažu odgovarajućom lozinkom. Lozinku dodjeljuje čelnik tijela državne vlasti ili osoba koju on ovlasti.

Članak 23.

Svi podaci koji se unose u osobni očevidnik moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno.

Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa, prodora vode ili vatre, i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka pohranjenih u elektroničkom računalu.

Čelnik tijela državne vlasti utvrdit će pisanim putem mjesto pohrane sigurnosnih kopija i stavka 1. ovoga članka i osobu odgovornu za izradu i čuvanje kopija.

V. DOSTAVA PODATAKA ZA SREDIŠNJI POPIS

Članak 24.

Sva tijela državne vlasti na koja se odnose odredbe propisa o državnim službenicima i namještenicima obvezna su do 10. u mjesecu dostaviti Ministarstvu uprave sve podatke iz osobnih očevidnika sa stanjem zadnjeg dana prethodnog mjeseca u svrhu ažuriranja središnjeg popisa.

Ministarstvo uprave može zatražiti dostavu podataka iz osobnih očevidnika i izvan roka navedenog u stavku 1. ovoga članka.

Članak 25.

Podaci iz osobnih očevidnika koje je tijelo državne vlasti obvezno proslijediti Ministarstvu uprave dostavljaju se putem odgovarajućeg medija ili upotrebom modema i odgovarajućeg komunikacijskog protokola, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na dostavu podataka za središnji popis.

Članak 26.

Ministar uprave će, u roku od 30 dana od dana kad se osiguraju tehničke mogućnosti za računalsko-komunikacijski prijenos podataka između pojedinih tijela državne vlasti i Ministarstva uprave, donijeti naputak o načinu prijenosa, tehničkim uvjetima, te o jedinstvenom sadržaju i obliku prenošenih podataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Sva tijela državne vlasti dužna su u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostaviti Ministarstvu uprave popunjene osobne očevidnike svih djelatnika, sa svim podacima, počevši od datuma njihova zaposlenja u tijelu državne vlasti, prema odredbama ovoga Pravilnika, a u svrhu ustanovljenja središnjeg popisa.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-01/97-01/005
Urbroj: 515-03-98-1
Zagreb, 27. siječnja 1998.

Ministar uprave
Davorin Mlakar, v. r.

Prilog 1

U P U T A

O POPUNJAVANJU OSOBNOG OČEVIDNIKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

1. Osobni podaci

Podatak
Opis podatka
Jedinstveni matični broj građana
(JMBG)
Upisati JMBG djelatnika.
Prezime i imeUpisati prezime i ime djelatnika.
Ime oca ili majkeUpisati ime jednog od roditelja djelatnika.
Rođeno prezimeAko je djelatnik mije-njao prezime (npr. žene kod udaje), upisati prezime koje mu
je upisano u rodnom listu ili potvrdi o rođenju.
SpolUpisati M za osobu muškog spola, odnosno Ž za osobu ženskog spola.
Bračno stanjeUpisati šifru bračnog stanja prema šifrarniku "Bračno stanje".
Mjesto prebivalištaUpisati naziv mjesta prebivališta djelatnika
Ulica, kućni broj i dodatak kućnom
broju
Upisati naziv ulice (ili trga), kućni broj i dodatak kućnom broju (ukoliko postoji).
Poštanski broj mjesta prebivalištaUpisati poštanski broj mjesta prebivališta prema važećem popisu objav-ljenom od
strane HPT-a.
Općina prebivalištaUpisati šifru općine u kojoj se nalazi mjesto prebivališta djelatnika, prema prilogu
"Naredbe o načinu uplaćiva-nja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te
prihoda za financira-nje drugih javnih potreba" pod nazivom "Popis žiroračuna
proračuna županija i gradova/općina, te brojčane oznake mjerodavnih jedinica
Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama" ("Narodne novine" br. 137/97 i 6/98)
Županija prebivalištaUpisati šifru županije u kojoj se nalazi mjesto prebivališta djelatnika, prema
šifrarniku "Županije".
Status stanovanjaUpisati šifru statusa stanovanja prema šifrarniku "Status stanovanja".
Mjesto rođenjaUpisati naziv mjesta rođenja djelatnika.
Država rođenjaUpisati troslovnu oznaku zem-lje u kojoj je djelatnik rođen, prema"Abecednom
popisu zemalja i njihovih oznaka" objav-ljenom u "Uputi o upotrebi slovnih kratica
i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvomL53699" ("Narodne novine" br. 48/94).
NarodnostUpisati narodnost djelatnika. Za djelatnika koji se ne želi nacionalno opredijeliti
upisati "Neopredijeljen".
DržavljanstvoUpisati državljanstvo djelatnika.
Drugo državljanstvoZa djelatnike s dvojnim državljanstvom upisati drugo državljanstvo.
Broj osobne iskazniceUpisati broj osobne iskaznice djelatnika
Godina i mjesto izdavanja osobne
iskaznice
Upisati godinu i mjesto izdavanja osobne iskaznice.
Mjesto izdavanja i broj radne knjižiceUpisati mjesto izdavanja, seriju, broj i registarski broj radne knjižice djelatnika.
Primjer: Zagreb, B, II 198116, 43965
Broj zdravstvene iskaznice (broj
osigurane osobe)
Upisati broj zdravstvene knjižice djelatnika odnosno broj osigurane osobe.
Vojna obvezaUpisati šifru reguliranja vojne obveze prema šifrarniku "Vojna obveza".
Temelj oslobođenja od vojne obvezeZa djelatnika koji je oslobođen vojne obveze upisati naziv i broj isprave temeljem koje je djelatnik oslobođen vojne obveze.
Sudjelovanje u domovinskom ratuZa djelatnika koji je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu, na temelju vjerodostojne isprave upisati oznaku 1.
Trajanje sudjelovanja u domovinskom ratuZa djelatnika koji je aktivno sudjelovao u domovinskom ratu upisati trajanje sudjelovanja u obliku: GGMMDD1.
Vrsta invalidnostiUkoliko je djelatnik invalid, upisati M za mirnodopskog invalida odnosno invalida rada, R za invalida domovinskog rata ili O za ostale invalide.
Postotak invalidnostiUkoliko je djelatnik invalid, na temelju vjerodostojne isprave upisati postotak invaliditeta.
NapomenaUpisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji se odnose na osobne podatke o djelatniku, a nisu obuhvaćeni prethodnim podacima.
Datum otvaranja osobnog očevidnikaUpisati datum otvaranja osobnog očevidnika.
Odgovorna osobaUpisati ime i prezime odgovorne osobe.

1 GG označava broj godina
MM označava broj mjeseci
DD označava broj dana

2. Podaci o obrazovanju

Podaci o školovanju

Podatak
Opis podatka
Stupanj stručnog obrazovanjaUpisati šifru stupnja stručnog obrazovanja djelatnika, prema šifrarniku "Stupanj stručnog obrazovanja".
StrukaUpisati šifru struke prema internom šifrarniku Ministarstva uprave.
Srednja školaZa djelatnika koji ima završenu srednju školu upisati naziv završene srednje škole, mjesto škole i godinu završetka školovanja.
Viša školaZa djelatnika koji ima završenu višu školu upisati naziv završene više škole, mjesto škole i godinu završetka školovanja.
Visoka školaZa djelatnika koji ima završenu visoku školu upisati naziv završene visoke škole, mjesto škole i godinu završetka školovanja.
MagisterijZa djelatnika koji ima završen znanstveni stupanj magisterija upisati temu, mjesto i datum obrane magistarskog rada, u obliku: DDMMGG2.
DoktoratZa djelatnika koji ima završen znanstveni stupanj doktorata upisati temu, mjesto i datum obrane doktorske disertacije, u obliku: DDMMGG.
Obrazovanje u tijekuUpisati naziv škole koju djelatnik pohađa, mjesto škole, te godinu početka školovanja.

Posebna znanja

Strani jezik 1 i stupanj znanja
Ako se djelatnik služi stranim jezikom, upisati naziv jezika kojim se djelatnik služi i šifru stupnja znanja stranog jezika prema šifrarniku "Stupanj znanja stranih jezika".
Strani jezik 2 i stupanj znanjaKao za prethodni podatak.
Strani jezik 3 i stupanj znanjaKao za prethodni podatak.
Poznavanje rada na računaluZa djelatnika koji poznaje rad na računalu upisati šifru stupnja znanja prema šifrarniku "Stupanj poznavanja rada na računalu/strojopisa".
Poznavanje strojopisaZa djelatnika koji poznaje strojopis upisati šifru stupnja znanja prema šifrarniku "Stupanj poznavanja rada na računalu/strojopisa".
Vozački ispitZa djelatnika koji ima položen vozački ispit upisati oznaku položene kategorije.
Ostale djelatnostiUkoliko se djelatnik izvan rada u tijelu državne vlasti bavi još nekom djelatnošću, opisati
kojom se djelatnošću bavi.
Primjer:
Izvanredni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
ili
Pilot, ronilac, radio-amater i sl.
NapomenaUpisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima,
a odnose se na podatke o posebnim znanjima djelatnika.

2 DD označava dan u mjesecu, npr. "01" za prvi dan u mjesecu
MM označava mjesec u godini, npr. "08" za kolovoz
GG označava zad-nje dvije znamenke u godini, npr. "98" za 1998. godinu

Ostalo

Upisati ostale podatke o obrazovanju djelatnika koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a interesantni su za obavljanje poslova i radnih zadataka na službeničkom odnosno radnom mjestu djelatnika (npr. više završenih fakulteta, više položenih kategorija vozačkog ispita i sl.).

3. Podaci o članovima obitelji

Podatak
Opis podatka
PrezimeUpisati prezime člana obitelji.
ImeUpisati ime člana obitelji.
SpolUpisati M za osobu muškog spola, odnosno Ž za osobu ženskog spola.
JMBGUpisati JMBG člana obitelji.
SrodstvoUpisati srodstvo člana obitelji s djelatnikom, prema šifrarniku "Srodstvo".
StatusUpisati šifru statusa člana obitelji prema šifrarniku "Status članova obitelji".
InvalidnostUkoliko je član obitelji invalid, upisati M za mirnodopskog invalida odnosno invalida rada, R za invalida domovinskog rata ili O za ostale invalide.
Obveznik za doprinoseUpisati "DA" za članove obitelji za koje je djelatnik nositelj zdravstvenog osiguranja.

Ostalo

Upisati eventualne dodatne podatke o članovima obitelji djelatnika.

4. Promjene osobnih podataka i podataka o obrazovanju

Prema čl. 13. stavak 2. Pravilnika.

A. Podaci o zaposlenju

Mjesto rada

________________________________________________________________

PODATAK OPIS PODATKA

________________________________________________________________
Pripadnost

________________________ Za sve podatke, upisati šifre strukture tijela

Skupina državne vlasti prema internom šifrarniku

________________________ Ministarstva uprave.
Podskupina

________________________
Organizacijska jedinica

________________________
Mejsto

________________________

Podaci o zaposlenju

Podatak
Opis podatka
Broj matične evidencijeUpisati redni broj pod kojim je djelatnik uveden u matičnu knjigu kadrovske evidencije tijela državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava, a koji mu se upisuje u radnu knjižicu.
Datum zaposlenja u tijelu državne vlastiUpisati datum zaposle-nja u tijelu državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava, u obliku: DDMMGG.
Ukupni radni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlastiUpisati ukupni radni staž koji je djelatnik ostvario do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti u kojem se zapošljava, u obliku: GGMMDD.
Ukupni posebni staž do datuma zaposlenja u tijelu državne vlastiUpisati ukupni posebni staž koji je djelatnik ostvario do datuma zaposlenja u tijelu državne vlasti u kojem se djelatnik zapošljava, u obliku: GGMMDD. Podatak se upisuje samo za djelatnike koji imaju posebni staž.
Ukupni radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlastiUkoliko je djelatnik prije zaposle-nja u tijelu državne vlasti u kojem se sada zapoš ljava već radio u drugim tijelima državne vlasti, upisati ukupni radni staž koji je djelatnik ostvario na radu u tijelima državne vlasti (bez uvećanja staža), u obliku: GGMMDD.
Godine službe za promaknućeUpisati vrijeme koje se djelatniku priznaje u godine službe za promaknuće, u obliku: GGMMDD.
Ukupno uvećani radni staž u tijelima državne vlasti do datuma zaposlenja u tijelu državne vlastiUkoliko je djelatnik prije zaposlenja u tijelu državne vlasti u kojem se sada zapoš- ljava već radio u drugim tijelima državne vlasti i to na poslovima na kojima se priznaje uvećanje staža, upisati ukupni iznos uvećanog radnog staža, u obliku: GGDDMM.
Način financiranjaUpisati način financiranja službeničkog odnosno namješteničkog radnog mjesta. Za djelatnika koji se financira iz državnog proračuna upisati oznaku 1, a za djelatnika koji se financira iz vlastitih sredstava tijela državne vlasti (samostalno) upisati oznaku 2.
ZanimanjeUpisati šifru zanimanja kojeg djelatnik obavlja u tijelu državne vlasti, prema internom šifrarniku Ministarstva uprave.
Službenik/namještenikZa djelatnika koji se zapošljava kao državni službenik upisati oznaku 1, a za djelatnika koji se zapošljava kao namještenik upisati oznaku 2.
Trajanje državne službe/radnog odnosaZa djelatnika koji se zapošljava na neodređeno vrijeme upisati oznaku 1, a za djelatnika koji se zapošljava na određeno vrijeme upisati oznaku 2.
Datum prestanka službe/rada na određeno vrijemeAko se djelatnik zapoš-ljava na određeno vrijeme, upisati datum prestanka rada na određeno vrijeme, u obliku: DDMMGG.
Radno vrijemeUpisati oznaku 1 za rad u punom radnom vremenu ili oznaku 2 za rad sa skraćenim radnim vremenom.
Skraćeno radno vrijemeZa djelatnika koji se zapoš-ljava sa skraćenim radnim vremenom upisati dnevni broj sati rada, datum početka rada sa skraćenim radnim vremenom, u obliku: DDMMGG i šifru razloga skraćenog radnog vremena prema šifrarniku "Skraćeno radno vrijeme".
Stručni ispitUpisati šifru polaganja stručnog ispita prema šifrarniku "Stručni ispit". Za djelatnika koji je položio stručni ispit upisati datum polaganja stručnog ispita u obliku: DDMMGG.
Posebni stručni ispitZa djelatnika koji mijenja zva-nje ili struku tokom zaposlenja upisati oznaku 1 ukoliko mora polagati posebni dio stručnog ispita ili oznaku 2 ukoliko to nije potrebno.
Privremeno smanjenje radne sposobnostiZa djelatnika sa privremeno smanjenom radnom sposobnošću, upisati postotak smanjenja radne sposobnosti i datum početka smanjenja radne sposobnosti, u obliku: DDMMGG
Trajno smanjenje radne sposobnostiZa djelatnika s trajno smanjenom radnom sposobnošću upisati oznaku 1, i datum početka trajnog smanjenja radne sposobnosti, u obliku: DDMMGG.
Opis smanjenja radne sposobnostiZa djelatnike sa smanjenom (privremenom ili trajnom) radnom sposobnošću ukratko opisati smanjenje radne sposobnosti.
Na raspolaganjuZa djelanika koji je stavljen na raspolaga-nje upisati oznaku 1 i datum početka raspolaganja, u obliku: DDMMGG.
Trajanje raspolaganjaZa djelatnika koji je stavljen na raspolaganje upisati broj mjeseci trajanja raspolaganja.
Produženi staž (od datuma do datuma)Za djelatnika koji je posebnim rješenjem zadržan na radu nakon navršenih uvjeta za ostvarenje mirovinskog staža, upisati datum početka produženog staža, i datum do kojeg se djelatnik zadržava na radu. Oba datuma upisati u obliku: DDMMGG.
Broj telefona u službi/na radnom mjestuUpisuje se broj telefona djelatnika u službi odnosno na radnom mjestu i to pozivni, pretplatnički i lokalni broj (ako nije direktni telefon). Pozivni broj upisuje se prema važećem popisu objavljenom od strane HPT-a. Razdvajanje pozivnog od pretplatničkog broja i brojeva unutar pretplatničkog broja u svrhu lakše čit-ljivosti izvodi se jednim praznim mjestom, a lokalni broj upisuje se u zagradama iza pretplatničkog broja.
Primjer: 042 51 231 (55)
Broj službene iskaznice i značkeUkoliko djelatnik za potrebe posla kojeg obav-ja posjeduje službenu iskaznicu, upisati broj službene iskaznice. Ako pored službene iskaznice djelatnik posjeduje i službenu značku (ili posjeduje samo službenu značku), upisati i broj službene značke, s tim da se ispred -nje-ga upisuje znak ",". Primjer (samo službena iskaznica): 123456 Primjer (samo službena značka): ,5678910 Primjer (službena iskaznica i značka): 123456,5678910
Broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebeUkoliko djelatnik za potrebe posla kojeg obavlja posjeduje vatreno oružje, upisati broj isprave o zaduženju vatrenog oružja za službene potrebe.
NapomenaUpisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a odnose se na podatke o zaposlenju djelatnika.
Datum otvaranja podataka o zaposlenjuUpisati datum otvaranja podataka o zaposlenju.
Odgovorna osobaUpisati ime i prezime odgovorne osobe.

A1. Uvećanje i umanjenje staža

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješenja.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja, u obliku: DDMMGG.
Posebni stažUpisati šifru posebnog staža prema šifrarniku "Uvećanja i umanjenja staža".
Uvećanje/umanjenjeUpisati broj mjeseci koji se djelatniku priznaju za jednu kalendarsku godinu rada.
Od datumaUpisati datum od kojeg se djelatniku računa posebni staž, u obliku: DDMMGG.
Do datumaUpisati datum do kojeg se djelatniku računa posebni staž, u obliku: DDMMGG.
TrajanjeUpisati trajanje posebnog staža, u obliku: GGMMDD.

A2. Privremeno upućivanje na rad

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatnik privremeno upućuje na rad.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja kojim se djelatnik privremeno upućuje na rad, u obliku: DDMMGG.
Vrsta upućivanjaUpisati šifru privremenog upućivanja na rad prema šifrarniku "Privremeno upućivanje na rad".
Od datumaUpisati datum od kojeg se djelatnik privremeno upućuje na rad, u obliku: DDMMGG.
Do datumaUpisati datum do kojeg se djelatnik privremeno upućuje na rad (datum prestanka privremenog upućivanja na rad), u obliku: DDMMGG.
Tijelo državne vlasti i mjesto upućivanjaUpisati naziv tijela državne vlasti i mjesto u koje se djelatnik privremeno upućuje na rad.

B. Podaci o prestanku zaposlenja

Podatak
Opis podatka
Datum prestanka zaposlenja u tijelu
državne vlasti
Upisati datum prestanka zaposle-nja u tijelu državne vlasti, u obliku: DDMMGG.
Razlog prestankaUpisati šifru prestanka zaposle-nja prema šifrarniku "Prestanak zaposle-nja, mirova-nje radnog staža i premještaji".
NapomenaUpisati eventualne napomene ili dodatne podatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a odnose se na podatke o prestanku zaposlenja djelatnika u tijelu državne vlasti (npr. upisati kamo djelatnik odlazi iz tijela državne vlasti i sl.).
Datum upisa prestanka zaposlenjaUpisati datum unosa podataka o prestanku zaposlenja.
Odgovorna osobaUpisati ime i prezime odgovorne osobe.

C. Promjene podataka o zaposlenju

Prema čl. 13. stavak 2. Pravilnika

D. Zvanje, položaji i radna mjesta

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješe-nja kojim se djelatnik postav-lja u zva-nje ili imenuje na položaj, odnosno raspoređuje na radno mjesto.
Datum rješe-njaUpisati datum rješenja kojim se djelatnik postavlja u zvanje ili imenuje na položaj, odnosno raspoređuje na radno mjesto, u obliku: DDMMGG.
Zvanje/radno mjestoUpisati šifru zvanja odnosno radnog mjesta djelatnika prema šifrarniku "Zvanja, položaji i radna mjesta".
PoložajZa službenika koji je imenovan na položaj, upisati šifru položaja prema šifrarniku "Zvanja, položaji i radna mjesta".
ZanimanjeUpisati šifru zanimanja djelatnika, prema internom šifrarniku Ministarstva uprave.

E. Podaci o plaći

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje platni razred,
koeficijenti i/ili dodaci za plaću.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje platni razred, koeficijenti i/ili
dodaci za plaću, u obliku: DDMMGG.
Platni razredUpisati platni razred djelatnika.
Osnovni koeficijent platnog razredaUpisati koeficijent platnog razreda djelatnika.
Periodske povišiceUpisati iznos periodske povišice koja pripada djelatniku, ukoliko je ona utvrđena rješenjem.
Položajni dodatakUpisati postotak položajnog dodatka djelatnika ukoliko je on utvrđen rješenjem.
Dodatak na uvjete radaUpisati postotak dodatka na uvjete rada djelatnika ukoliko je on utvrđen rješenjem.
Dodatak za znanstveno zvanjeUpisati postotak dodatka na znanstveno zvanje djelatnika ukoliko je on utvrđen rješenjem.
Dodaci po posebnim propisimaUpisati postotak dodatka po posebnim propisima ukoliko e on utvrđen rješenjem.
Ukupni koeficijentIznos ukupnog koeficijenta za određivanje plaće djelatnika.

F. Ocjene

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje ocjena.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje ocjena, u obliku: DDMMGG.
OcjenaUpisati šifru ocjene djelatniku prema šifrarniku "Ocjene".

G. Kazne za povrede službene i radne dužnosti

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje kazna.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje kazna, u obliku: DDMMGG.
Vrsta kazneUpisati šifru kazne prema šifrarniku "Kazne".
Trajanje kazneUkoliko je djelatniku kao kazna određeno zaustavljanje u promicanju, uskrata periodske povišice ili otpust iz državne službe sa zabranom ponovnog prijama u državnu službu na vrijeme od 1-3 godine, upisati broj mjeseci trajanja kazne.
NapomenaUpisati eventualne napomene ili dodatne podatke o kazni koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima.

H. Štete

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenjaUpisati brojčanu oznaku rješenja kojim se djelatniku određuje visina štete.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja kojim se djelatniku određuje visina štete, u obliku: DDMMGG.
Opis šteteUpisati kratki opis učinjene štete.
Visina šteteUpisati iznos štete koji je djelatnik dužan nadoknaditi.

I. Posebne napomene o radu

Upisati eventualne posebne napomene o radu djelatnika koji nisu obuhvaćeni prethodnim podacima, a interesantni su za obavljanje poslova i radnih zadataka na službeničkom odnosno namješteničkom mjestu.

J. Privremena odsutnost

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
GodinaUpisati kalendarsku godinu za koju se upisuje vrsta privremene odsutnosti.
Vrsta odsutnostiUpisati šifru privremene odsutnosti prema šifrarniku "Privremena odsutnost".
Datum početkaUpisati datum početka privremene odsutnosti, u obliku: DDMMGG. (Za ukupno bolovanje u toku kalendarske godine, datum ostaviti nepopunjen.)
Broj danaUpisati broj dana privremene odsutnosti djelatnika.

K. Udaljenje iz službe

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Brojčana oznaka rješenja
Upisati brojčanu oznaku rješenja o udaljenju djelatnika iz službe.
Datum rješenjaUpisati datum rješenja o udaljenju djelatnika iz službe, u obliku: DDMMGG.
Razlog udaljenjaUpisati šifru razloga udaljenja djelatnika prema šifrarniku "Udaljenje iz službe".
Do datumaUpisati datum do kojeg je djelatnik udaljen iz službe, u obliku: DDMMGG.

L. Prethodna zaposlenja

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Naziv poslodavcaUpisati naziv i sjedište poslodavca.
P/VUkoliko je prethodno zaposlenje bilo u tijelu državne vlasti upisati oznaku "V", a za sve ostale poslodavce "P".
Stručna spremaUpisati stupanj stručnog obrazovanja kojeg je djelatnik imao prilikom prethodnog zaposlenja, prema šifrarniku "Stupanj stručnog obrazovanja".
Od datumaUpisati datum nastupa prethodnog zaposlenja u obliku: DDMMGG.
Do datumaUpisati datum prestanka prethodnog zaposlenja u obliku: DDMMGG.
Radni stažUpisati trajanje prethodnog zaposlenja u obliku: GGMMDD.

Popisni list osobnog očevidnika

Podatak
Opis podatka
Redni brojRedni broj upisa podatka.
Datum upisaUpisati datum ulaganja priloga, dokumenta, službene bilješke
ili isprave u zbirku isprava.
Opis uloženog dokumentaUpisati brojčanu oznaku rješenja odnosno vrstu i opis dokumenta
koji se ulaže u zbirku isprava.
Odgovorna osobaUpisati ime i prezime odgovorne osobe koja ulaže dokument u
zbirku isprava.
Datum otvaranja popisnog listaUpisati datum otvaranja popisnog lista.
Odgovorna osobaUpisati ime i prezime odgovorne osobe.

Prilog 2

Š I F R A R N I C I
KOJI SE KORISTE PRILIKOM VOĐENJA OSOBNOG OČEVIDNIKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Prilikom vođenja osobnog očevidnika koriste se sljedeći šifrarnici:

1. Bračno stanje

2. Županije

3. Status stanovanja

4. Vojna obveza

5. Stupanj stručnog obrazovanja

6. Stupanj znanja stranih jezika

7. Stupanj poznavanja rada na računalu/strojopisa

8. Srodstvo

9. Status članova obitelji

10. Skraćeno radno vrijeme

11. Stručni ispit

12. Uvećanja i umanjenja staža

13. Privremeno upućivanje na rad

14. Prestanak zaposlenja, mirovanje radnog staža i premještaji

15. Zvanja, položaji i radna mjesta

16. Ocjene

17. Kazne

18. Privremena odsutnost

19. Udaljenje iz službe

1. BRAČNO STANJE

ŠIFRA
NAZIV
1NEOŽENJEN/NEUDATA
2OŽENJEN/UDATA
3RAZVEDEN/RAZVEDENA
4UDOVAC/UDOVICA

2. ŽUPANIJE

ŠIFRA
NAZIV
01ZAGREBAČKA
02KRAPINSKO-ZAGORSKA
03SISAČKO-MOSLAVAČKA
04KARLOVAČKA
05VARAŽDINSKA
06KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
07BJELOVARSKO-BILOGORSKA
08PRIMORSKO-GORANSKA
09LIČKO-SENJSKA
10VIROVITIČKO-PODRAVSKA
11POŽEŠKO-SLAVONSKA
12BRODSKO-POSAVSKA
13ZADARSKA
14OSJEČKO-BARANJSKA
15ŠIBENSKO-KNINSKA
16VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
17SPLITSKO-DALMATINSKA
18ISTARSKA
19DUBROVAČKO-NERETVANSKA
20MEĐIMURSKA

3. STATUS STANOVANJA

ŠIFRA
NAZIV
1VLASNIK STANA ILI KUĆE
2STANAR
3SUSTANAR
4SUVLASNIK STANA ILI KUĆE
5PODSTANAR
6KOD RODITELJA
7OSTALO

4. VOJNA OBVEZA

ŠIFRA
NAZIV
1DA
2NE
3OSLOBOĐEN
4NE PODLIJEŽE VOJNOJ OBVEZI

5. STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

ŠIFRA
NAZIV
01NEKVALIFICIRANI DJELATNIK (NKV)
02PRIUČENI DJELATNIK (PKV) I NIŽE
STRUČNO OBRAZOVANJE (NSS)
03KVALIFICIRANI DJELATNIK (KV)
04SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE (SSS)
05VISOKOKVALIFICIRANI DJELATNIK (VKV)
06VIŠE STRUČNO OBRAZOVANJE (VS)
07VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE (VSS)
08VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE -
MAGISTAR
09VISOKO STRUČNO OBRAZOVANJE -
DR. ZNANOSTI

6. STUPANJ ZNANJA STRANIH JEZIKA

ŠIFRA
NAZIV
1GOVORI I PIŠE
2GOVORI
3RAZUMIJE

7. STUPANJ POZNAVANJA RADA NA RAČUNALU/STROJOPISA

ŠIFRA
NAZIV
1ODLIČNO
2NAROČITO DOBRO
3DOBRO
4SLABO

8. SRODSTVO

ŠIFRA
NAZIV
01USVOJITELJ
02USVOJENIK
03BRAČNI DRUG
04OTAC/MAJKA
05OČUH/MAĆEHA
06SIN/KĆI
07PASTORAK/PASTORKA
08BRAT/SESTRA
09SVEKAR/SVEKRVA
10PUNAC/PUNICA
11ZET/SNAHA
12DJED/BAKA
13UNUK/UNUKA
14OSTALI

9. STATUS ČLANOVA OBITELJI

ŠIFRA
NAZIV
1PREDŠKOLSKI UZRAST
2UČENIK OSNOVNE ŠKOLE
3UČENIK SREDNJE ŠKOLE
4STUDENT
5NEZAPOSLEN
6ZAPOSLEN
7UMIROVLJENIK

10. SKRAĆENO RADNO VRIJEME

ŠIFRA
NAZIV
1
2
SMANJENA RADNA SPOSOBNOST
TJELESNO OŠTEĆENJE
3KRONIČNO OBOLJENJE
4OSTALO

11. STRUČNI ISPIT

ŠIFRA
NAZIV
1POLOŽIO
2OSLOBOĐEN POLAGANJA
3NIJE POLOŽIO
9NE PODLIJEŽE OBVEZI POLAGANJA

12. UVEĆANJA I UMANJENJA STAŽA

ŠIFRA
NAZIV
1UVEĆANJE STAŽA TEMELJEM UVJETA RADA
2UVEĆANJE STAŽA TEMELJEM TJELESNOG
OŠTEĆENJA
6UMANJENJE STAŽA (SKRAĆENO RADNO VRIJEME
- OSTATAK RADNOG VREMENA U MIROVINI)
9OSTALO

13. PRIVREMENO UPUĆIVANJE NA RAD

ŠIFRA
NAZIV
1DO 3 MJESECA
12DO 6 MJESECI, UZ PRISTANAK DJELATNIKA
21DO IZVRŠENJA ZADATKA

14. PRESTANAK ZAPOSLENJA, MIROVANJE RADNOG STAŽA I PREMJEŠTAJI

ŠIFRA
NAZIV
11SPORAZUM (ODLAZAK IZ DRŽAVNE SLUŽBE)
12SPORAZUM (PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA)
13SPORAZUM (STAROSNA MIROVINA)
21ZBOG PROTEKA ROKA (ZA SLUŽBENIKE) ODNOSNO
ZBOG ISTEKA VREMENA NA KOJE JE SKLOPLJEN UGOVOR
(ZA NAMJE- ŠTENIKE) NA ODREĐENO VRIJEME
31OTKAZ
41OTPUST PO PROTEKU PROBNOG ROKA
42OTPUST ZBOG ISTEKA TRAJANJA RASPOLAGANJA
43OTPUST ZBOG OCJENE (AKO JE DJELAT- NIK DVIJE GODINE
UZASTOPCE OCIJENJEN OCJENOM "NE ZADOVOLJAVA")
44OTPUST PO ODLUCI SLUŽBENIČKOG SUDA
51PO SILI ZAKONA (KAD DJELATNIK BUDE IZABRAN ILI IMENOVAN
NA DUŽNOST KOJA PREMA POSEBNIM PROPISIMA NIJE SPOJIVA
SA DRŽAVNOM SLUŽBOM)
52PO SILI ZAKONA (KAD NADLEŽNO TIJELO MIROVINSKO-INVALIDSKOG
OSIGURANJA UTVRDI DA JE DJELATNIK TRAJNO I POTPUNO NESPOSOBAN
ZA SLUŽBU - INVALIDSKA MIROVINA)
53PO SILI ZAKONA (KAD DJELATNIK OSTVARI UVJETE ZA STJECANJE PRAVA
NA MIROVINU SA 40 GODINA MIROVINSKOG STAŽA)
54PO SILI ZAKONA (KAD JE DJELATNIK OSU ĐEN NA KAZNU ZATVORA
U TRAJANJU DUŽEM OD 6 MJESECI)
55PO SILI ZAKONA (KAD SE SAZNA DA JE U VRIJEME PRIJAMA DJELATNIKA
U DRŽAVNU SLUŽBU POSTOJALA ZAPREKA IZ ČL. 15. STAVKA 1. ZAKONA
O DRŽAVNIM SLUŽBE- NICIMA I NAMJEŠTENICIMA I O PLAĆAMA NOSITELJA
PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI)
56PO SILI ZAKONA (KAD SE STEKNU OKOL- NOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU
ZAPREKU ZA PRIJAM DJELATNIKA U DRŽAVNU SLUŽBU IZ ČL. 16. STAVKA
1. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA I O PLA ĆAMA
NOSITELJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI)
57PO SILI ZAKONA (KAD SE DJELATNIK NEOPRAVDANO NE JAVI NA DUŽNOST
U ROKU PET RADNIH DANA UZASTOPCE)
58PO SILI ZAKONA (ISTEKOM POSLJEDNJEG ROKA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG
STRUČNOG ISPITA)
61ODLUKOM NADLEŽNOG SUDA
71MIROVANJE RADNOG STAŽA PO OSNOVI VOJNE SLUŽBE
72MIROVANJE RADNOG STAŽA PO OSNOVI KORIŠTENJA PRAVA NA
PRODUŽENI PORO DNI DOPUST U SKLADU SA ZAKONOM O RADU
73MIROVANJE RADNOG STAŽA PO OSNOVI KORIŠTENJA NEPLAĆENOG
DOPUSTA DU ŽEG OD MJESEC DANA
81PREMJEŠTAJ U DRUGO TIJELO DRŽAVNE VLASTI
82INTERNI PREMJEŠTAJ UNUTAR ISTOG TIJELA DRŽAVNE VLASTI
91SMRT DJELATNIKA
99OSTALO

15. ZVANJA, POLOŽAJI I RADNA MJESTA

Državni službenici:

Namještenici:


16. OCJENE

ŠIFRA
NAZIV
1NE ZADOVOLJAVA
2ZADOVOLJAVA
3USPJEŠAN
4NAROČITO USPJEŠAN

17. KAZNE

ŠIFRA
NAZIV
L1OPOMENA
L2NOVČANA KAZNA U VISINI 10% MJESEČNE
PLAĆE ISPLAĆENE U MJESECU KADA JE
KAZNA IZREČENA
T1JAVNA OPOMENA
T2NOVČANA KAZNA U VISINI 20% UKUPNE PLAĆE
ISPLAĆENE U MJESECU KADA JE KAZNA IZREČENA
T3ZAUSTAVLJANJE U PROMICANJU U VIŠI PLATNI
RAZRED ZA VRIJEME DO 1 GODINE
T4USKRATA PERIODSKE POVIŠICE ZA VRIJEME DO 1 GODINE
T5SMJENJIVANJE S POLOŽAJA
T6OTPUST IZ DRŽAVNE SLUŽBE SA ZABRA- NOM PONOVNOG
PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU NA VRIJEME OD 1-3 GODINE
T7OTPUST IZ DRŽAVNE SLUŽBE S TRAJNOM ZABRANOM
PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU

18. PRIVREMENA ODSUTNOST

ŠIFRA
NAZIV
1NEPLAĆENI DOPUST DO MJESEC DANA
2OBVEZATNI PORODNI DOPUST
3UKUPNO BOLOVANJE U TOKU KALENDARSKE GODINE
4PRODUŽENI PORODNI DOPUST (PLAĆENI)
9OSTALO
zatvori
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja osobnog očevidnika državnih službenika i namještenika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !