Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 29.07.2009 Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2328

Na temelju odredbi članka 263.L467911 stavka 1. točke 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08 i 82/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. donijela je

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I PRAVILIMA NAČINA VOĐENJA REGISTARA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU I POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) utvrđuje oblik, sadržaj i pravila o načinu vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju.

(2) Registri se vode u elektroničkom obliku i dostupni su na službenim internetskim stranicama Agencije: http//www.hanfa.hr./

Članak 2.

Agencija vodi registre:

I. Društava za zastupanje u osiguranju (oznaka: DZ).

II. Obrta za zastupanje u osiguranju (oznaka: OZ).

III. Društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (oznaka: DP).

IV. Zastupnika u osiguranju, odnosno fizičkih osoba koje su dobile ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (oznaka: ZO).

V. Posrednika u osiguranju i reosiguranju, odnosno fizičkih osoba koje su dobile ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju (oznaka: PO).

VI. Zastupnika (društava za zastupanje u osiguranju i obrta za zastupanje u osiguranju) u stanicama za tehnički pregled (oznaka: DSTP i OSTP).

VII. Banaka koje imaju dozvolu za zastupanje u osiguranju (oznaka: ZB).

Članak 3.

Registri sadrže podatke o pravnim i fizičkim osobama iz članka 2.#clanak2 ovog Pravilnika koje su dobile dozvolu, odnosno ovlaštenje Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: subjekti upisa).

Članak 4.

(1) Upis podataka u registar provodi se na temelju rješenja Agencije, dostavljene dokumentacije subjekata upisa o promjeni podataka koji se upisuju u registar i po službenoj dužnosti.

(2) Svaka promjena podataka upisanih u registar bilježi se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podatka.

(3) Agencija će kronološkim redoslijedom izdavanja dozvola i ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, svakom subjektu upisa prilikom upisa u odgovarajući registar dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj subjekta upisa (dalje u tekstu: RBS).

(4) RBS se sastoji od dva dijela:

– oznake registra subjekta upisa i

– rednog broja upisa u registar.

I. REGISTAR DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Članak 5.

U registru društava za zastupanje u osiguranju vode se sljedeći podaci:

– RBS,

– tvrtka i skraćeni naziv tvrtke,

– matični broj subjekta (MBS),

– sjedište (grad, ulica),

– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa)

– članovi Uprave društva/direktori,

– ime i prezime/tvrtka osnivača

– odgovorna osoba u društvu/ovlašteni zastupnik u osiguranju

1. ime i prezime,

2. RBS,

– datum prestanka poslovanja.

II. REGISTAR OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Članak 6.

U registru obrta za zastupanje u osiguranju vode se sljedeći podaci:

– RBS,

– naziv obrta za zastupanje u osiguranju,

– ime i prezime vlasnika obrta za zastupanje u osiguranju,

– matični broj obrtnice (MBO),

– sjedište obrta (grad, ulica),

– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa),

– ovlaštena osoba za zastupanje u osiguranju:

1. ime i prezime,

2. RBS,

– datum prestanka poslovanja.

III. REGISTAR DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 7.

U registru društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju vode se sljedeći podaci:

– RBS,

– tvrtka i skraćeni naziv tvrtke,

– matični broj subjekta (MBS),

– sjedište (grad, ulica),

– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa)

– članovi Uprave društva/direktori

– odgovorna osoba u društvu/ovlašteni posrednik u osiguranju i reosiguranju

1. ime i prezime,

2. RBS,

– datum prestanka poslovanja.

IV. REGISTAR ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Članak 8.

U registru zastupnika u osiguranju vode se sljedeći podaci:

– RBS,

– ime i prezime,

– datum/klasa ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,

– datum prestanka važenja ovlaštenja.

V. REGISTAR POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 9.

U registru posrednika u osiguranju i reosiguranju vode se sljedeći podaci:

– RBS,

– ime i prezime,

– datum/klasa ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju,

– datum prestanka važenja ovlaštenja.

VI. REGISTAR ZASTUPNIKA (DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I OBRTA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU) U STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Članak 10.

(1) U registru društava za zastupanje u osiguranju koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila vode se sljedeći podaci:

I. za društva za zastupanje u osiguranju:

– RBS,

– tvrtka/naziv, skraćeni naziv tvrtke,

– matični broj subjekta (MBS),

– matični broj (MB),

– sjedište (grad, ulica),

– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa),

– naziv i adresa stanice za tehnički pregled vozila,

– članovi Uprave društva/direktori,

– odgovorna osoba u društvu/ovlašteni zastupnik u osiguranju

1. ime i prezime,

2. RBS,

– datum prestanka obavljanja poslova zastupanja.

(2) U registru obrta za zastupanje u osiguranju koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila vode se sljedeći podaci:

– RBS,

– naziv obrta za zastupanje u osiguranju,

– ime i prezime vlasnika obrta za zastupanje u osiguranju,

– matični broj obrtnice (MBO),

– sjedište (grad, ulica),

– rješenje o dozvoli za rad (datum, klasa),

– naziv i adresa stanice za tehnički pregled vozila,

– ovlaštena osoba za zastupanje u osiguranju:

1. ime i prezime,

2. RBS,

– datum prestanka obavljanja poslova zastupanja.

VII. REGISTAR BANAKA S DOZVOLOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU

Članak 11.

Registar banaka:

– RBS,

– ime banke,

– matični broj subjekta (MBS),

– sjedište (grad, ulica),

– rješenje Agencije o prethodnoj suglasnosti (datum, klasa),

– rješenje Hrvatske narodne banke o dozvoli za rad (datum, klasa),

– datum prestanka obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranjuL467913 (»Narodne novine« broj 09/09).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/53

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Član Uprave
Ivo Šulenta, v. r.

zatvori
Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !