Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva ("Narodne novine", br. XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

144

Na temelju odredbe članka 370.L429133 Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine

PRAVILNIK

O OBLIKU, VRSTI I BROJU PRIMJERAKA OBVEZNIH PRILOGA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA, KAO I O OBVEZNOM SADRŽAJU TOG ZAHTJEVA

Članak 1.

Pravilnikom o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva, propisuje se:

– obvezni sadržaj zahtjeva za odobrenje Prospekta, registracijskog dokumenta i obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta i

– oblik, vrsta i broj obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje Prospekta, registracijskog dokumenta i obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta

JEDINSTVENI PROSPEKT

Članak 2.

(1) Zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta (dalje: Prospekt) mora sadržavati podatke o tvrtki, sjedištu i poslovnoj adresi izdavatelja, ponuditelja ili podnositelja zahtjeva za uvrštenje. Ako se radi o fizičkoj osobi, moraju biti navedeni osobno ime i adresa.

(2) Pored podataka iz stavka 1. ovog članka, zahtjev mora sadržavati i osnovne podatke o samim vrijednosnim papirima koji su predmet ponude ili uvrštenja uključujući i ukupan novčani iznos izdanja odnosno ponude, ako je to moguće, kao i popis dokumentacije koja je dostavljena u prilogu zahtjeva.

Članak 3.

(1) Uz zahtjev za odobrenje Prospekta mora biti priložen prospekt za koji se traži odobrenje i to u elektroničkoj formi na CD/DVD mediju, te u pisanoj formi.

(2) U slučaju da su informacije u Prospekt uključene upućivanjem na objavljene informacije, uz zahtjev za odobrenje prospekta mora biti priložena i kopija dokumenta u kojem su te informacije izvorno objavljene. U ovom dokumentu moraju biti jasno označene informacije koje se u prospekt uključuju upućivanjem na informacije.

(3) Kada se traži odobrenje Prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira pri izdavanju (prva javna ponuda), zahtjevu mora biti priložen i javnobilježnički zapisnik sa skupštine izdavatelja vrijednosnih papira na kojoj je donesena odluka o izdavanju tih vrijednosnih papira.

(4) Kada se zahtjev za odobrenje Prospekta odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira čiji je izdavatelj tijelo lokalne uprave ili samouprave, zahtjevu se mora priložiti i odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se daje suglasnost za to izdanje vrijednosnih papira.

(5) Dokumentacija iz stavaka 3. i 4. ovog članka mora biti priložena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici.

(6) Na poseban zahtjev Agencije, uz Zahtjev za odobrenje Prospekta mora biti priložena i dodatna dokumentacija potrebna za donošenje odluke o odobrenju Prospekta.

Članak 4.

U slučaju da u postupku odobravanja Prospekta, registracijskog dokumenta ili obavijesti o vrijednosnom, papiru i sažetka prospekta, Agencija utvrdi da isti nema sadržaj propisan Zakonom o tržištu kapitala i Pravilnikom o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom, te pozove na ispravak ili dopunu sadržaja podnositelj zahtjeva je obvezan:

1. dostaviti u elektroničkoj formi, pročišćeni tekst cijelog Prospekta, registracijskog dokumenta ili obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta, u kojem su izmjene ili dopune jasno označene.

2. dostaviti u pisanoj formi samo tekst izmjene ili dopune, potpisan od istih osoba koje su potpisale i prospekt, registracijski dokument ili obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta, ranije dostavljen Agenciji.

3. dostaviti Agenciji izjavu, potpisanu od osoba koje su potpisale i prospekt, registracijski dokument ili obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta, kojom potvrđuju da, izuzev dostavljenih izmjena ili dopuna, nisu mijenjani ostali dijelovi ranije dostavljenog Prospekta, registracijskog dokumenta ili obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta.

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

Članak 5.

(1) U slučaju da se zahtjev podnosi samo za odobrenje registracijskog dokumenta, Zahtjev mora sadržavati podatke propisane člankom 2.#clanak2 stavkom 1. ovog pravilnika, a ostale podatke ako je to moguće.

(2) Uz zahtjev za odobrenje registracijskog dokumenta mora biti priložen registracijski dokument za koji se traži odobrenje i to u elektroničkoj formi na CD/DVD mediju, te u pisanoj formi.

(3) Uz zahtjev za odobrenje registracijskog dokumenta mora biti priložena i dodatna dokumentacija potrebna za donošenje odluke o odobrenju registracijskog dokumenta.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNOM PAPIRU I SAŽETAK PROSPEKTA

Članak 6.

Na zahtjev za odobrenje obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta primjenjuju se sve odredbe ovog pravilnika koje se primjenjuju i na jedinstveni prospekt.

KONTAKT OSOBE

Članak 7.

Uz zahtjev za odobrenje Prospekta, registracijskog dokumenta i obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta, mora biti priložen i popis osoba koje su upućene u postupak izdanja/ponude/uvrštenja i izrade prospekta u vezi s istima, a koje Agencija može kontaktirati za potrebe postupka odobrenja prospekta.

Članak 8.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/21

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !