Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati ("Narodne novine", br. XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
6 14.01.2011 Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

121

Na temelju članka 15.L651317 točke 5. i 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05) i članka 22.L651319 stavka 2. i članka 30.L651320 stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 30. prosinca 2010. godine

PRAVILNIK

O OBLIKU I IZNOSU KAPITALA KOJA SU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA DUŽNA ODRŽAVATI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– kategorije kapitala koje čine kapital društva za upravljanje, obilježja osnovnog i dopunskog kapitala i obilježja stavki koje ih čine, uvjete uključivanja financijskih instrumenata u dopunski kapital, te odbitne stavke i ograničenja kapitala,

– stavke općih troškova i način izračuna kapitalnog zahtjeva i

– vrste i sadržaj izvještaja o izračunu kapitala, način i rokovi dostave.

(2) Osnova za izračun kapitala društva za upravljanje su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga društva za upravljanje koje se vode u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za upravljanje investicijskim fondovimaL651322 («Narodne novine«, broj 155/09).

(3) Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

1. uputa za izračun kapitala društva za upravljanje investicijskim fondovima (Prilog 1.),

2. obrazac o izračunu kapitala (Prilog 2.),

Članak 2.

Obveznici održavanja kapitala su društva za upravljanje investicijskim fondovima.

KAPITAL

Članak 3.

Kapital društva za upravljanje mora u svakom trenutku biti veći ili jednak većem od sljedeća dva iznosa:

1. iznosu temeljnog kapitala iz članka 22. stavka 1. Zakona,

2. jednoj četvrtini općih troškova iz prethodne poslovne godine.

IZRAČUN KAPITALA

Članak 4.

(1) Kapital društva za upravljanje čini zbroj osnovnog kapitala iz članka 5.#clanak5 ovog Pravilnika i dopunskog kapitala iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika (u skladu s ograničenjima iz članka 14.#clanak14 ovog Pravilnika), umanjen za odbitne stavke iz članka 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje koje je osnovano kao društvo s ograničenom odgovornosti, u izračunu kapitala, na odgovarajući način primjenjuje odredbe o dionicama na poslovne udjele.

OSNOVNI KAPITAL

Članak 5.

(1) Stavke koje se uključuju u osnovni kapital društva za upravljanje su:

1. upisani i uplaćeni temeljni kapital (uplaćeni iznosi za poslovne udjele odnosno nominalni iznos redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica ostvaren pri izdavanju tih dionica),

2. sve vrste rezervi formiranih iz dobiti nakon njezina oporezivanja,

3. zadržana dobit proteklih godina utvrđena na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od osnivača društva za upravljanje odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine društva za upravljanje o upotrebi dobiti,

4. rezerve kapitala (iznosi iznad nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri izdavanju dionica iz točke 1. ovog stavka i pri stjecanju i/ili otpuštanju vlastitih dionica),

(2) Zbroj stavki iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za sljedeće stavke:

1. stečene vlastite dionice, isključujući kumulativne povlaštene dionice, po knjigovodstvenoj vrijednosti,

2. nematerijalna imovina u obliku goodwilla, licenci, patenata, zaštitnih znakova i koncesija,

3. zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja,

4. rezerve kapitala (iznosi ispod nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri stjecanju i/ili otpuštanju vlastitih dionica).

Članak 6.

(1) Osnovni kapital mora imati sljedeća obilježja:

1. u cijelosti je uplaćen i upisan,

2. bezuvjetno je nepovratan,

3. u cijelosti i bez ograničenja je na raspolaganju za pokriće gubitaka iz tekućeg poslovanja, čim nastanu,

4. neopterećen je poreznim davanjima, u protivnom, prije upotrebe za pokriće rizika i gubitaka potrebno je uvažiti sve porezne obveze,

5. u slučaju stečaja, odnosno likvidacije društva za upravljanje, na raspolaganju je za pokriće gubitaka, nakon što su podmirene obveze prema svim vjerovnicima, imateljima financijskih instrumenata društva za upravljanje koji nemaju obilježja osnovnog kapitala.

(2) Osnovni kapital mora iznositi najmanje 50% kapitala.

DOPUNSKI KAPITAL

Članak 7.

(1) Stavke koje čine dopunski kapital su:

1. uplaćeni kapital ostvaren prodajom kumulativnih povlaštenih dionica društva za upravljanje po nominalnom iznosu i rezerve kapitala istih dionica, umanjeno za iznos stečenih vlastitih kumulativnih povlaštenih dionica,

2. sredstva prikupljena podređenim instrumentima,

3. sredstva prikupljena vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima neodređenog roka dospijeća,

4. sredstva prikupljena drugim financijskim instrumentima koji su slični podređenim instrumentima.

Članak 8.

(1) Dopunski kapital mora imati sljedeća obilježja:

1. neograničeno je raspoloživ za pokrivanje rizika i gubitaka tijekom redovnog poslovanja,

2. umanjen je za sve predvidive porezne obveze koje je moguće vrijednosno iskazati.

KUMULATIVNE POVLAŠTENE DIONICE

Članak 9.

Kumulativne povlaštene dionice društva za upravljanje iz članka 7. stavka 1. točke 1. Pravilnika, koje se uključuju u izračun dopunskog kapitala, moraju u cijelosti ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u cijelosti su uplaćene, trajne/stalne bez obzira na definiranost dospijeća (bez fiksnog dospijeća ili s fiksnim dospijećem), bez mogućnosti opoziva na zahtjev imatelja,

2. neograničeno su raspoložive za pokriće rizika i gubitaka tijekom redovnog poslovanja,

3. podređene su svim nepodređenim vjerovnicima, svim obvezama po osnovi podređenih instrumenata i obvezama po drugim financijskim instrumentima,

4. društvo za upravljanje može odgoditi ili ograničiti isplatu pripadnog prinosa,

5. neopterećene su poreznim davanjima, u protivnom, prije upotrebe za pokriće rizika i gubitaka, potrebno je uvažiti sve porezne obveze.

PODREĐENI INSTRUMENTI

Članak 10.

(1) Podređeni instrumenti iz članka 7.#clanak7 stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika, koji se uključuju u dopunski kapital, financijski su instrumenti koje izdaje društvo za upravljanje radi prikupljanja sredstava, bez obzira na njihov pravni oblik, a moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. neosigurani su, jer društvo za upravljanje, kao i s njim povezana osoba, nisu dali osiguranje (vlastito jamstvo, hipoteka ili neki drugi način),

2. u cijelosti su uplaćeni,

3. ugovorni rok dospijeća nije unaprijed određen, ali mora biti duži od pet godina i jednog dana, nakon kojeg roka mogu biti otplaćeni,

4. isplata vjerovnicima ili otkup od samog društva za upravljanje prije dospijeća nisu mogući, osim u slučaju likvidacije društva za upravljanje,

5. na raspolaganju su za pokriće gubitaka samo u slučaju stečaja, odnosno likvidacije društva za upravljanje,

6. u slučaju stečaja, odnosno likvidacije društva za upravljanje, obveze povrata su podređene drugim obvezama društva za upravljanje (isplaćuju se tek nakon podmirenja obveza prema svim drugim vjerovnicima),

7. vrijednost im se tijekom posljednjih pet godina prije njihova dospijeća postupno umanjuje s 20% kumulativnim diskontom.

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI NEODREĐENOG ROKA DOSPIJEĆA

Članak 11.

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospijeća iz članka 7.#clanak7 stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika, koji se uključuju u dopunski kapital, financijski su instrumenti koje izdaje društvo za upravljanje radi prikupljanja sredstava, bez obzira na njihov pravni oblik, a moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u cijelosti su uplaćeni,

2. u stečaju, odnosno likvidaciji društva za upravljanje, obveze povrata su podređene drugim obvezama društva za upravljanje (isplaćuju se tek nakon podmirenja obveza prema svim drugim vjerovnicima),

3. dokumentima koji se odnose na njihovo izdavanje (ugovor, prospekt i sl.) predviđena je mogućnost korištenja glavnice i neplaćenih kamata za pokriće gubitka radi nastavka poslovanja društva za upravljanje ili mogućnost odgode plaćanja kamata, u slučaju kad bi takva isplata imala za posljedicu smanjenje kapitala društva za upravljanje na razinu manju od iznosa iz članka 3. Pravilnika.

DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Članak 12.

Drugi financijski instrumenti iz članka 7. stavka 1. točke 4. Pravilnika, koji se uključuju u dopunski kapital, a slični su podređenim instrumentima iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. slobodno su raspoloživi za pokriće rizika tijekom poslovanja kad prihodi i gubici još nisu utvrđeni,

2. njihovo postojanje u skladu je s računovodstvenim načelima i politikama društva za upravljanje,

3. njihov iznos utvrđen je od strane uprave društva za upravljanje i potvrđen je od neovisnog revizora.

ODBITNE STAVKE KAPITALA

Članak 13.

(1) Odbitne stavke kapitala društva za upravljanje su sljedeće:

1. nelikvidna sredstva, sredstva koja nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza društva za upravljanje, kao što su ulaganja u nefinancijske institucije,

2. udjeli društva za upravljanje u drugim društvima za upravljanje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima i drugim financijskim institucijama u iznosu većem od 10% njihova kapitala,

3. ulaganja društva za upravljanje u instrumente iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika drugih društava za upravljanje, kreditnih institucija, investicijskih društava i drugih financijskih institucija u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja u iznosu većem od 10% kapitala društva za upravljanje za kojeg se izračunava kapital,

4. udjeli društva za upravljanje u drugim društvima za upravljanje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima, i drugim financijskim institucijama različitim od onih iz točke 2. i 3. ovog stavka, u iznosu do 10% njihova kapitala, te ulaganja u instrumente iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika tih društava za upravljanje, kreditnih institucija, investicijskih društava i drugih financijskih institucija kada predmetni udjeli i ulaganja prelaze 10% kapitala društva za upravljanje za kojeg se izračunava kapital (prije odbitaka sukladno ovom članku),

(2) Jedna polovina od ukupnog iznosa odbitnih stavki iz stavka 1. ovog članka odbija se od iznosa osnovnog kapitala, a druga polovina od iznosa dopunskog kapitala, a nakon primjene ograničenja iz članka 14.#clanak14 ovog Pravilnika. Ako je druga polovina od ukupnog iznosa odbitnih stavki veća od dopunskog kapitala, višak se odbija od osnovnog kapitala.

OGRANIČENJA KAPITALA

Članak 14.

(1) Iznos dopunskog kapitala ne smije prelaziti 100% iznosa osnovnog kapitala.

(2) Ukupan zbroj kumulativnih povlaštenih dionica s fiksnim dospijećem iz članka 7. stavka 1. točke 1. i podređenih instrumenata iz članka 7. stavka 1. točke 2. uključenih u dopunski kapital ne smije prelaziti 50% osnovnog kapitala.

OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Članak 15.

(1) Društvo za upravljanje za potrebe izračuna jedne četvrtine općih troškova iz prethodne poslovne godine, koristi podatke o ukupnim poslovnim troškovima (pozicije izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti) koji obuhvaćaju stavke:

– troškova upravljanja fondom (skupina konta 64-troškovi upravljanja fondom),

– općih administrativnih troškova (skupina konta 60-materijalni troškovi, skupina konta 61-troškovi usluga, skupina konta 62-troškovi plaća, honorara i sl. naknada, te 63-ostali administrativni troškovi),

– troškova amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (skupina konta 65-trošak amortizacije i vrijednosno usklađenje (osim financijske imovine)),

– rezerviranja za troškove i rizike (skupina konta 69-troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze),

– financijskih rashoda i ostalih troškova (skupina konta 66-nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine, skupina konta 68-rashodi od kamata i negativne tečajne razlike, skupina konta 67- gubitak od prodaje financijske imovine i ostale imovine)

(2) Opći troškovi iz stavka 1. ovog članka izračunavaju se na osnovu podataka iz revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za poslovnu godinu koja neposredno prethodi razdoblju za koje društvo za upravljanje izračunava kapital.

IZVJEŠTAVANJE

Članak 16.

(1) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji dostavljati izvještaje o izračunu kapitala na obrascu iz Priloga 2. ovog Pravilnika u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Društvo za upravljanje obvezno je obavijestiti Agenciju o uključivanju financijskih instrumenata iz članka 7.#clanak7 stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovog Pravilnika u dopunski kapital, na dan uključivanja u izračun.

ROKOVI DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 17.

(1) Društvo za upravljanje je dužno sastavljati izvještaje o izračunu kapitala sa stanjem na 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca izvještajnog razdoblja.

(2) Osim na navedene datume u stavku 1. ovog članka, Agencija može zatražiti od društva za upravljanje izračun kapitala na bilo koji drugi dan.

(3) Društvo za upravljanje dužno je dostaviti Agenciji izvještaje o izračunu kapitala u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

NAČIN DOSTAVE IZVJEŠTAJA

Članak 18.

Društvo za upravljanje je dužno izvještaje o izračunu kapitala dostavljati Agenciji u elektronskom obliku na način propisan u tehničkoj uputi Agencije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/30

Urbroj: 326-01/10-1

Zagreb, 30. prosinca 2010.

Zamjenik predsjednika Uprave
Željko Kopčić, v. r.

Prilog:

1. uputa za izračun kapitala društva za upravljanje investicijskim fondovima (Prilog 1.),

2. obrazac o izračunu kapitala (Prilog 2.),

Prilog 1.

UPUTA ZA IZRAČUN KAPITALA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu kapitala te način sastavljanja i popunjavanja obrasca o izračunu kapitala koje je društvo za upravljanje dužno dostavljati Agenciji.

I. OPĆE ODREDBE

U zaglavlju izvještajnih obrasca iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ovog Pravilnika (Prilog 2.) opći podaci odnose se na:

»Naziv društva« – na pojedinačnoj osnovi upisuje se naziv društva za upravljanje koje je obveznik izvještavanja

»OIB društva« – upisuje se OIB društva za upravljanje koji određuje Porezna uprava,

»Datum« – upisuje se zadnji dan izvještajnog razdoblja u obliku dd.mm.gggg.

Stavke koje uvećavaju pozicije u obrascu upisuju se u pozitivnom iznosu, dok stavke koje umanjuju pozicije u obrascu (odbitne stavke) upisuju se u negativnom iznosu odnosno s predznakom (–).

II. NAPUTAK ZA SASTAVLJANJE I POPUNJAVANJE OBRAZACA O IZRAČUNU KAPITALA

OBRAZAC: Kapital

Društvo za upravljanje izračunava kapital sukladno odredbama ovog Pravilnika, a rezultat izračuna unosi na pozicije obrasca. Pojedine pozicije obrasca, popunjavaju se kako slijedi:

I. Kapital (A+B-C)

Upisati iznos koji je jednak zbroju iznosa osnovnog kapitala s pozicije A., dopunskog kapitala pozicije B., sve umanjeno za iznos odbitnih stavki s pozicije C.

1.1. Izračun osnovnog kapitala

Pozicije od 1.1.1. do 1.1.13. odnose se na stavke kapitala koje s pozitivnim ili s negativnim

predznakom čine osnovni kapital, prije umanjenja za odbitne stavke iz članka 14. Pravilnika. Pozicije

izračuna osnovnog kapitala, popunjavaju se kako slijedi:

1.1.1. Uplaćene redovne dionice (članak 22. Zakona): upisati nominalnu vrijednost uplaćenih (i upisanih) redovnih dionica koje čine temeljni kapital društva za upravljanje.

1.1.2. Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice:

upisati nominalnu vrijednost uplaćenih (i upisanih) nekumulativnih povlaštenih dionica koje čine kapital društva za upravljanje.

1.1.3. Uplaćeni poslovni udjeli (članak 22. Zakona): za društvo za upravljanje osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću upisati nominalnu vrijednost uplaćenog (i upisanog) poslovnog udjela koji čini temeljni kapital društva za upravljanje.

1.1.4. Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja:

upisati matematički zbroj rezervi koje se odnose na:

1.1.4.1. zakonske rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u ovu vrstu rezervi uvažavajući odredbe članaka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima,

1.1.4.2. statutarne rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve sukladno Statutu društva za upravljanje uvažavajući odredbe članaka 220. i 222a. (406a) Zakona o trgovačkim društvima,

1.1.4.3. rezerve za otkup vlastitih dionica – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve uvažavajući odredbe članaka 220. i 222a. (406a) Zakona o trgovačkim društvima,

1.1.4.4. ostale rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve formirane sukladno odredbi članaka 220. i 222a. (406a) Zakona o trgovačkim društvima.

1.1.5. Rezerve kapitala: upisati uplaćeni iznos koji prelazi nominalnu vrijednost dionica (redovne i nekumulativne povlaštene) koje čine temeljni kapital društva za upravljanje. Ako su predmetne dionice izdane bez nominalne vrijednosti upisuje se onaj iznos koji prelazi knjigovodstveno iznos temeljnog kapitala a odnosi se na navedene rodove dionica (članak 222. (406a) Zakona o trgovačkim društvima).

1.1.6. Zadržana dobit: upisati iznos zadržane dobiti prethodnih godina, prikazan u financijskom izvještaju, koja je utvrđena na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od osnivača odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine društva za upravljanje o upotrebi dobiti. U financijskim izvještajima za prvo tromjesečje tekuće godine društvo za upravljanje može uključiti i dio dobitka iz prethodne godine (stavka dobit prethodne godine) ako je društvo za upravljanje odlučilo ovaj dio dobiti zadržati uz odobrenje odluke od strane osnivača ili nadzornog odbora.

1.1.7. Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja) – upisati iznos dobiti tekuće godine koja je utvrđena na osnovu revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama – umanjena za isplaćene dividende, plaćene poreze i druge obveze iz dobitka u razdoblju izvještavanja) i usvojena od osnivača društva za upravljanje odnosno raspoređena je sukladno odluci glavne skupštine društva za upravljanje o upotrebi dobiti.

1.1.8. Zbroj stavki (1.1.1. do 1.1.7.): upisati matematički zbroj pozicija od 1.1.1 do 1.1.7.

1.1.9. Stečene vlastite dionice: upisati s negativnim predznakom matematički zbroj pozicija 1.1.9.1. i 1.1.9.2. koje se odnose na dionice koje je društvo za upravljanje steklo neposrednim ili posrednim otkupom (knjigovodstvena vrijednost/ trošak ulaganja) kao i one koje društvo za upravljanje neposredno ili posredno drži u zalogu (knjigovodstvena vrijednost/nominalna vrijednost), i to:

1.1.9.1. redovne dionice,

1.1.9.2. nekumulativne povlaštene dionice.

1.1.10. Nematerijalna imovina: upisati s negativnim predznakom iznos (uključujući i povećanje/višak s osnove revalorizacije) nematerijalne imovine koju karakterizira neizvjesnost buduće koristi, a odnosi se na: goodwill, licence, patente, zaštitne znakove i koncesije.

1.1.11. Zadržani gubici: upisati s negativnim predznakom iznos gubitaka iz prethodnih godina, prikazan u bilanci društva, koji je utvrđen na osnovu revidiranih godišnjih financijskih izvještaja i usvojen od osnivača odnosno glavne skupštine društva za upravljanje.

1.1.12. Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja) – upisati s negativnim predznakom iznos gubitka tekuće godine utvrđenog na osnovu revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja koji je usvojen od osnivača odnosno glavne skupštine društva za upravljanje.

1.1.13. Rezerve kapitala: upisati s negativnim predznakom iznos koji je manji od nominalne vrijednosti dionica (redovne i nekumulativne povlaštene), a ako su izdane dionice bez nominalne vrijednosti onaj iznos koji je manji od knjigovodstvenog iskaza iznosa temeljnog kapitala a odnosi se na navedene rodove dionica (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima).

1.1.14. Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.13.): upisati matematički zbroj pozicija od 1.1.9. do 1.1.13.

A. OSNOVNI KAPITAL (1.1.8. – 1.1.14.): upisati rezultat matematičke razlike između pozicije 1.1.8. i 1.1.14.

1.2. Izračun dopunskog kapitala

1.2.1. Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala: upisati s pozitivnim predznakom zbroj nominalne vrijednosti uplaćenih kumulativnih povlaštenih dionica koje ispunjavaju uvjete iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika i rezervi kapitala pripadnih ovom rodu dionica, umanjeno za stečene vlastite kumulativne povlaštene dionice, po knjigovodstvenoj vrijednosti, pri tome razlikujući:

1.2.1.1. dionice s neodređenim dospijećem,

1.2.1.2. dionice s fiksnim dospijećem: su dionice kojima je definirano dospijeće ali ne kraće od pet godina i jednog dana.

1.2.2. Podređeni instrumenti: upisati s pozitivnim predznakom iznos sredstava prikupljenih podređenim instrumentima koji ispunjavaju uvjete iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika, uvažavajući slijedeće:

– u 100%-tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća dulji od pet godina,

– u 80%-tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri godine do pet godina,

– u 60%-tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri godine do četiri godine,

– u 40%-tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije godine do tri godine,

– u 20%-tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne godine do dvije godine,

– podređeni instrumenti s preostalim rokom dospijeća kraćim od jedne godine ne uključuje se u dopunski kapital i ne upisuju se u ovoj poziciji.

1.2.3. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospijeća: upisati s pozitivnim predznakom iznos sredstava prikupljenih vrijednosnim papirima i financijskim instrumentima koji ispunjavaju uvjete iz članka 11.#clanak11 ovog Pravilnika.

1.2.4. Financijski instrumenti slični podređenima: upisati s pozitivnim predznakom iznos sredstava prikupljenih financijskim instrumentima koji su slični podređenim instrumentima a ispunjavaju uvjete iz članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika.

1.2.5. Financijski instrumenti iznad ograničenja: upisati s negativnim predznakom iznos sredstava prikupljenih podređenim instrumentima koja ne mogu biti uključena u dopunski kapital, zajedno s kumulativnim povlaštenim dionicima s fiksnim dospijećem i pripadnim rezervama kapitala, prelaze 50% udjela osnovnog kapitala. Zbroj pozicija 1.2.1.2. i 1.2.2. ne smije prelaziti 50% ukupnog iznosa osnovnog kapitala.

1.2.6. Zbroj stavki dopunskog kapitala I (1.2.1. do 1.2.5.): upisati matematički zbroj pozicija od

1.2.1. do 1.2.5.

1.2.7. Dopunski kapital iznad ograničenja: upisati s negativnim predznakom matematički zbroj stavki od 1.2.1. do 1.2.5. (ili iznos s pozicije 1.2.6.) koji prekoračuje ograničenje iz članka 14. Pravilnika prema kojem dopunski kapital ne smije prelaziti 100% iznosa osnovnog kapitala.

B. DOPUNSKI KAPITAL I (1.2.6. – 1.2.7.): upisati iznos koji je jednak matematičkoj razlici između pozicije 1.2.6. (ukupan zbroj stavki dopunskog kapitala) i pozicije 1.2.7. (iznos prekoračenja dopunskog kapitala u odnosu na osnovni kapital).

1.3. Odbitne stavke kapitala

Pozicije od 1.3.1. do 1.3.4. odnose se na stavke koje se odbijaju od kapitala uvažavajući odredbe članka 13.#clanak13 stavka 2. ovog Pravilnika. Pozicije odbitnih stavki kapitala, popunjavaju se kako slijedi:

1.3.1. Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama, koji prelaze 10% njihova kapitala (članak 13. stavak 1. točka 2. ovog Pravilnika): upisati s negativnim predznakom ukupni iznos udjela u drugim društvima za upravljanje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima i drugim financijskim institucijama, a koji je veći od 10% njihova kapitala.

1.3.2. Ulaganja u instrumente (iz članka 7.#clanak7 stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovog Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba u kojima društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapitala (članak 13. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika): upisati s negativnim predznakom ukupni iznos ulaganja u podređene instrumente, vrijednosne papire i druge instrumente neodređenog roka dospijeća i druge instrumente slične podređenim instrumentima koji su izdani od drugih društava za upravljanje, kreditnih institucija, investicijskih društava i drugih financijskih institucija u kojima investicijsko društvo ima ulaganja veća od 10% svog kapitala.

1.3.3. Udjeli u drugim društvima i drugim pravnim osobama (oni koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.1. i 1.3.2.) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točke 2., 3. i 4. Pravilnika) tih pravnih osoba, kad zajedno prelaze 10% kapitala društva za upravljanje (članak 13. stavak 1. točka 4. Pravilnika): upisati s negativnim predznakom ukupni iznos

koji se odnosi na:

– udjele u drugim društvima za upravljanje, kreditnim institucijama, investicijskim društvima i drugim financijskim institucijama (subjekti različiti od onih obuhvaćenih u pozicijama 1.3.1. i 1.3.2.) koji su manji od 10% njihova kapitala, i

– ulaganja u podređene instrumente, vrijednosne papire i druge instrumente neodređenog roka dospijeća i druge instrumente slične podređenim instrumentima koji su izdani od subjekata iz prethodne alineje kada predmetni udjeli i ulaganja prelaze 10% kapitala društva za upravljanje (prije odbitaka).

1.3.4. Nelikvidna sredstva (članak 13. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika): upisati s negativnim predznakom ukupni iznos koji se odnosi na sredstva koje nije moguće trenutno unovčiti radi pravodobnog podmirenja dospjelih obveza društva za upravljanje, kao što su ulaganja u nefinancijske institucije,

1.3.5. Zbroj stavki (1.3.1. do 1.3.4.): upisati matematički zbroj pozicija od 1.3.1. do 1.3.4. koje s negativnim predznakom čine ukupni iznos odbitne stavke od kapitala.

1.4. Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala (zbroj stavki 1.4.1. i 1.4.2.): upisati dio iznosa s pozicije 1.3.5. koji je sukladno članku 13.#clanak13 stavka 2. ovog Pravilnika dozvoljeno odbiti od osnovnog kapitala, na slijedeći način:

1.4.1. 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala: upisati matematički rezultat izračuna 50% od iznosa na poziciji 1.3.5.,

1.4.2. višak iznad 50% ukupnih iznosa odbitnih stavki na teret dopunskog kapitala:

upisati iznos koji je preostao jer dopunski kapital nije dostatan za pokriće dozvoljenog terećenja s odbitnim stavkama.

1.5. Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala: upisati dio iznosa s pozicije 1.3.5. koji je sukladno članku 13.#clanak13 stavka 2. ovog Pravilnika dozvoljeno odbiti od dopunskog kapitala: upisati matematički rezultat izračuna 50% od iznosa na poziciji 1.3.5.

D. ODBITNE STAVKE KAPITALA (1.4. do 1.5.): upisati matematički zbroj pozicija 1.4. i 1.5.

1.6. Kapitalni zahtjev prema članku 3. Pravilnika (opći troškovi iz prethodne poslovne godine) – Zbroj pozicija 1.6.1 do 1.6.5 koje su obuhvaćene u članku 15. Pravilnika

1.6.1. troškova upravljanja fondom – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 64- troškovi upravljanja fondom,

1.6.2. opći administrativni troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 60-materijalni troškovi; 61-troškovi usluga; 62-troškovi plaća, honorara i sl. naknada; 63-ostali administrativni troškovi),

1.6.3. troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 65-trošak amortizacije i vrijednosno usklađenje (osim financijske imovine),

1.6.4. rezerviranja za troškove i rizike – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 69- troškovi rezerviranja za nepredviđene obveze

1.6.5. financijski rashodi i ostali troškovi – odnosi se na troškove društva za upravljanje evidentirane na skupini konta 66-nerealizirani gubici i umanjenje financijske imovine; 68-rashodi od kamata i negativne tečajne razlike; 67- gubitak od prodaje financijske imovine i ostale imovine,

II. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3.#clanak3 TOČKI 2.OVOG PRAVILNIKA (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine): upisuje se kapitalni zahtjev izračunat prema članku 15.#clanak15 ovog Pravilnika.

III. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3.#clanak3 TOČKI 1. OVOG PRAVILNIKA (minimalni iznos temeljnog kapitala): upisati iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje čija je visina propisana člankom 22. stavka 1. Zakona.

1.7. Dodatne informacije

1.7.1. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine): upisati iznos koji se odnosi na objavljene dividende/dio neto dobiti u tekućoj godini prema odluci glavne Skupštine održane u tekućoj

godini odnosno prema odluci osnivača, a koje se evidentiraju u bruto bilanci tekuće godine društva za upravljanje kao obveza za isplatu.

1.7.2. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine): upisati iznos isplaćene dividende/neto dobiti u tekućoj godini, ali samo onaj dio koji se odnosi na objavljenu dividendu/neto dobit tekuće godine prema odluci glavne Skupštine odnosno odluke osnivača.

1.7.3. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica: upisati iznos koji je ostvaren iznad nominalne/knjigovodstvene vrijednosti prilikom emisije redovnih i povlaštenih dionica, osim kumulativnih povlaštenih dionica.

1.7.4. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice): upisati dio dobiti prethodne godine za koji je uprava društva za upravljanje dala prijedlog da se zadrži, odnosno rasporedi u rezerve za otkup vlastitih dionica.

1.7.5. Neuključena dobit tekuće godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja ne ispunjava uvjete za uključenje u izračun kapitala i s toga nije uključen u izračun.

1.7.6. Nerealizirani dobitak/gubitak vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za

prodaju: upisati iznos nerealiziranih dobitaka ili gubitaka od vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju koji proizlazi iz primjene MRS 39.

1.7.7. Ostale revalorizacijske rezerve: Rezerve koje nisu formirane na teret dobiti nakon oporezivanja. Upisati iznos rezerve s pripadnim predznakom neto kumulativnog efekta revalorizacije dugotrajne materijalne imovine (primjenom metode fer vrijednosti) koji je korigiran za ispravak vrijednosti revaloriziranih iznosa pojedine dugotrajne materijalne imovine.

I. KAPITAL: upisuje se iznos kapitala s pozicije I.

II. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3.#clanak3 TOČKI 2.OVOG PRAVILNIKA (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine):: upisuje se iznos kapitalnih zahtjeva s pozicije II.

III. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3.#clanak3 TOČKI 1. OVOG PRAVILNIKA (minimalni iznos temeljnog kapitala): upisati iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje čija je visina propisana člankom 22. stavka 1.Zakona.

IV. Višak (+)/manjak (-) kapitala- iznos viška ili manjka kapitala u odnosnu na norme iz članka 3.#clanak3 ovog Pravilnika

Prilog 2.

Obrazac o izračunu kapitala

Naziv društva:

OIB društva:

Datum:

Oznaka pozicije

STAVKA

IZNOS

(u tisućama kuna)

I.

KAPITAL

=A+B-C

1.1.

Izračun osnovnog kapitala

1.1.1.

Uplaćene redovne dionice

1.1.2.

Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice

1.1.3.

Uplaćeni poslovni udjeli

1.1.4.

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

=1.1.4.1+1.1.4.2+1.1.4.3+1.1.4.4

1.1.4.1.

zakonske

1.1.4.2.

statutarne

1.1.4.3.

za otkup vlastitih dionica

1.1.4.4.

ostale rezerve

1.1.5.

Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)

1.1.6.

Zadržana dobit

1.1.7.

Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja)

1.1.8.

Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7)

=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7

1.1.9.

Stečene vlastite dionice

=-(1.1.9.1+1.1.9.2)

1.1.9.1.

redovne dionice

1.1.9.2.

nekumulativne povlaštene dionice

1.1.10.

Nematerijalna imovina

1.1.11.

Zadržani gubici

1.1.12.

Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja)

1.1.13.

Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)

1.1.14.

Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.13.)

=1.1.9+1.1.10+1.1.11+1.1.12+1.1.13

A.

OSNOVNI KAPITAL

=1.1.8-1.1.14

1.2.

Izračun dopunskog kapitala

1.2.1.

Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala

=1.2.1.1+1.2.1.2

1.2.1.1.

neodređenog dospijeća

1.2.1.2.

fiksnog dospijeća

1.2.2.

Podređeni instrumenti

1.2.3.

Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospijeća

1.2.4.

Financijski instrumenti slični podređenima

1.2.5.

Podređeni instrumenti iznad ograničenja

1.2.6.

Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5.)

=1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4-1.2.5

1.2.7.

Dopunski kapital iznad ograničenja

B.

DOPUNSKI KAPITAL

=1.2.6-1.2.7

1.3.

Odbitne stavke kapitala

1.3.1.

Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala

1.3.2.

Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapitala

1.3.3.

Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.1 i 1.3.2) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 2. točka 3., 4. i 5. Pravilnika) tih pravnih osoba, kad zajedno prelaze 10% kapitala

1.3.4.

Nelikvidna sredstva

1.3.5.

Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.4)

=1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4

1.4.

Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala

=1.4.1+1.4.2

1.4.1.

50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala

1.4.2.

višak iznad 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki koji tereti dopunski kapital

1.5.

Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala (50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala)

C.

ODBITNE STAVKE KAPITALA

=1.4+1.5

1.6.

Opći troškovi iz prethodne poslovne godine

=1.6.1.+ 1.6.2.+ 1.6.3.+ 1.6.4.+ 1.6.5.

1.6.1.

troškovi upravljanja fondom

1.6.2.

opći administrativni troškovi

1.6.3.

troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine

1.6.4.

rezerviranja za troškove i rizike

1.6.5.

financijski rashodi i ostali troškovi

II.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 2. PRAVILNIKA (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)

=1.6*25%

III.

KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 1. PRAVILNIKA (minimalni iznos temeljnog kapitala)

1.7.

Dodatne informacije

1.7.1.

Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)

1.7.2.

Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)

1.7.3.

Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica

1.7.4.

Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)

1.7.5.

Neuključena dobit tekuće godine

1.7.6.

Nerealizirani gubitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju

1.7.7.

Ostale revalorizacijske rezerve

I.

Kapital

II.

Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 2. Pravilnika (opći troškovi iz prethodne poslovne godine)

III.

Kapitalni zahtjev prema članku 3. točka 1. Pravilnika (minimalni iznos temeljnog kapitala)

IV.

Višak (+)/manjak (-) kapitala

=I-Max(II,III)

Datum:

Odgovorna osoba društva za upravljanje:

Sastavio:

Napomena: * pod drugim pravnim osobama podrazumijevaju se kreditne institucije, investicijska društva i druge financijske institucije

zatvori
Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !