Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
149 15.12.2009 Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3656

Na temelju članka 259.aL488713 stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 3. prosinca 2009. godine

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠĆA DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ODNOSNO DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sljedeće:

– oblik i sadržaj financijskog i statističkog izvješća kojima društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,

– način i rokovi izvješćivanja Agencije.

(2) Odredbe ovog Pravilnika o obliku i sadržaju statističkog izvješća, kao i načinu i rokovima izvješćivanja Agencije, na odgovarajući se način primjenjuju na obrt za zastupanje u osiguranju, te banku, Financijsku agenciju i HP-Hrvatsku poštu d.d. koje su dobile dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

II. OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠĆA

Članak 2.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati financijsko izvješće koje čine:

– bilanca i

– račun dobiti i gubitka.

(2) Oblik i sadržaj financijskog izvješća iz stavka 1. ovog članka određeni su u obrascima u Prilogu I. – Financijsko izvješće društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju koje je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati polugodišnje financijsko izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje financijsko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 3.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati statističko izvješće.

(2) Oblik i sadržaj statističkog izvješća iz stavka 1. ovog članka određeni su u obrascu SP-1 – Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije osiguranja, odnosno reosiguranja, te broju ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju po vrstama osiguranja i društvima za osiguranje, odnosno društvima za reosiguranje koji je kao Prilog II. sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je sastavljati tromjesečno statističko izvješće sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca, te godišnje statističko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 4.

Obrt za zastupanje u osiguranju, te banka, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. koje su dobile dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, dužni su sastavljati statističko izvješće u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Pravilnika.

III. NAČIN I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA

Članak 5.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti polugodišnje financijsko izvješće iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika najkasnije u roku od trideset dana nakon isteka polugodišta za koje se izvješće sastavlja.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti godišnje financijsko izvješće iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.

(3) Polugodišnje financijsko izvješće i godišnje financijsko izvješće društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u pisanom obliku i elektroničkom obliku. Elektronički oblik financijskog izvješća te način dostave istoga Agencija propisuje odgovarajućim tehničkim uputama.

Članak 6.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti tromjesečno statističko izvješće iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika u roku od mjesec dana od posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koje se izvješće sastavlja.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti godišnje statističko izvješće iz članka 3.#clanak3 ovoga Pravilnika najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvješće sastavlja.

(3) Tromjesečno statističko izvješće i godišnje statističko izvješće društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti u rokovima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u pisanom obliku i elektroničkom obliku. Elektronički oblik statističkog izvješća te način dostave istoga Agencija propisuje odgovarajućim tehničkim uputama.

Članak 7.

Obrt za zastupanje u osiguranju, te banka, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. koje su dobile dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, dužni su izvješćivati Agenciju u skladu s člankom 6.#clanak6 ovog Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Odredbe ovog Pravilnika prvi puta se primjenjuju na godišnja financijska izvješća i godišnja statistička izvješća za 2009. godinu.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju je dužno sastaviti i dostaviti Agenciji prvo polugodišnje financijsko izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja 2010. godine.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju, te banka, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. koje su dobile dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju dužni su sastaviti i dostaviti Agenciji prvo tromjesečno statističko izvješće sa stanjem na dan 31. ožujka 2010. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/68

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 3. prosinca 2009.

Član Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

PRILOG 1

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ODNOSNO DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

1. Bilanca

2. Račun dobiti i gubitka

PRILOG II.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE

1. SP-1 – Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije osiguranja, odnosno reosiguranja, te broju ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju po vrstama osiguranja i društvima za osiguranje, odnosno društvima za reosiguranje

zatvori
Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !