Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 01.04.2009 Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice

922

Na temelju članka 39.L445770 stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07) donosim

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU IDENTIFIKACIJSKE VOJNE ISKAZNICE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se oblik, sadržaj i namjena identifikacijske vojne iskaznice pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) te način izdavanja i vođenja evidencije o identifikacijskim vojnim iskaznicama.

Identifikacijska vojna iskaznica je službeni dokument koji služi za dokazivanje pripadnosti Oružanim snagama te vjerodostojnu vizualnu i elektroničku identifikaciju.

Identifikacijska vojna iskaznica izdaje se sljedećim kategorijama pripadnika Oružanih snaga: djelatnim vojnim osobama, državnim službenicima i namještenicima.

Identifikacijska vojna iskaznica izdaje se i religijskom osoblju.

OBLIK I SADRŽAJ IDENTIFIKACIJSKE VOJNE ISKAZNICE

Članak 2.

Podloga obrasca za izradu identifikacijske vojne iskaznice je višenamjenska kartica, dimenzija 8,6x5,4 cm, na koju se obostrano tiska zaštićeni vizualni identitet, osobni i službeni podaci.

Grafička podloga vizualnog identiteta na prednjoj stranici identifikacijske vojne iskaznice sadrži:

– u lijevom dijelu duž cijele širine stranice nalazi se polovica stiliziranog pletera-»nediljice« (pluteja iz crkvice Sv. Nediljice),

– desno od polovice stiliziranog pletera-»nediljice« nalaze se naizmjenično nizani redovi okomito stiliziranih pletera-»nediljice« u obliku kvadrata sa stranicama od 6 mm,

– duž gornjeg ruba nalazi se stilizirani pleterni reljef (abonom) s kamene ploče knezova Držislava i Svetislava iz X. stoljeća širine 11 mm.

Članak 3.

Prednja strana identifikacijske vojne iskaznice sadrži:

– u gornjem, središnjem, dijelu grb Republike Hrvatske,

– lijevo od grba Republike Hrvatske ispisano je jedno ispod drugoga:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO OBRANE

ORUŽANE SNAGE,

– desno od grba Republike Hrvatske ispisano je jedno ispod drugoga:

REPUBLIC OF CROATIA

MINISTRY OF DEFENSE

ARMED FORCES,

– u gornjem desnom kutu ispisano je jedno ispod drugoga:

IDENTIFIKACIJSKA VOJNA ISKAZNICA

MILITARY ID CARD,

– ispod toga u srednjem dijelu ispisano je jedno ispod drugoga:

Ime/Name

Prezime/Surname

Čin-kategorija-status/Rank-Position

ID broj/ID number

Datum rođenja/Date of birth

Vrijedi do

Date of expiry

– u lijevom dijelu identifikacijske vojne iskaznice nalazi se jedno ispod drugoga:

elektronička komponenta

stilizirana pleter – »nediljica«

Broj iskaznice

Card number

Potpis

Signature

– u desnom, središnjem, dijelu nalazi se osobna fotografija pripadnika Oružanih snaga.

Članak 4.

U prostor za upis osobnog čina-kategorije-statusa upisuje se za:

– djelatne vojne osobe: skraćeni naziv osobnog čina, znak »/« i međunarodna zamjenska oznaka ranga osobnog čina,

– državne službenike: državni službenik,

– namještenike: namještenik,

– religijsko osoblje: dužnost u Vojnom ordinarijatu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka u identifikacijsku vojnu iskaznicu medicinskog osoblja, za djelatne vojne osobe uz skraćeni naziv osobnog čina, znak »/« i međunarodnu zamjensku oznaku ranga osobnog čina, a za državne službenike uz naziv kategorije, upisuje se skraćeni naziv zvanja ili skraćeni stupanj stručne osposobljenosti.

U prostor za upis identifikacijskog broja osobe upisuje se ID osobe iz Informacijskog sustava personalnog upravljanja.

U prostor za upis broja iskaznice upisuje se serijski broj izdavanja iskaznice.

Članak 5.

Međunarodne zamjenske oznake ranga osobnog čina su:

Skraćeni naziv osobnog čina

Međunarodna zamjenska oznaka ranga osobnog čina'

gz

OF-9

a

OF-9

gp

OF-8

va

OF-8

gb

OF-7

ka

OF-7

gbr

OF-6

kmd

OF-6

brg

OF-5

kbb

OF-5

pk

OF-4

kfr

OF-4

Skraćeni naziv osobnog čina

Međunarodna zamjenska oznaka ranga osobnog čina'

bjn

OF-3

kkr

OF-3

stn

OF-2

pbb

OF-2

npr

OF-1

pfr

OF-1

prč

OF-1

pkr

OF-1

čn

OR-9

sžn

OR-8

nnr

OR-7

nr

OR-6

ds

OR-5

sk

OR-4

rz

OR-3

pz

OR-2

v

OR-1

Članak 6.

Poleđina identifikacijske vojne iskaznice sadrži: u gornjem dijelu »bar kod«, ispod kojeg je ispisan tekst na hrvatskom i engleskom jeziku:

»Identifikacijsku vojna iskaznica javna je isprava kojom se dokazuje pripadnost Oružanim snagama Republike Hrvatske. Protupravno posjedovanje i uporaba ove iskaznice povlači kaznenu odgovornost.

Military Identification Card is a public document that denotes the status of the person to whom it was issued as a member of Croatian Armed Forces. Illegal obtaining and use of this card is a criminal offense.«

Ispod teksta iz stavka 1. identifikacijska vojna iskaznica sadrži »strojno čitljivu zonu«.

Članak 7.

Obrazac identifikacijske vojne iskaznice tiska se latiničnim pismom na hrvatskom i engleskom jeziku, a popunjava se samo latiničnim pismom na hrvatskom jeziku.

Članak 8.

Elektroničke komponente identifikacijske vojne iskaznice omogućuju vjerodostojnu višenamjensku elektroničku identifikaciju, a sastoje se od:

– elektroničkog sklopa za pohranu osobnih podataka u digitalnom obliku (mikročip), i

– elektroničkog predajnika za beskontaktnu identifikaciju (RFID).

Članak 9.

Vizualni identitet identifikacijske vojne iskaznice s propisanim sadržajem prikazan je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

IZDAVANJE I EVIDENCIJA IDENTIFIKACIJSKIH VOJNIH ISKAZNICA

Članak 10.

Uprava za ljudske resurse izdaje i vodi evidenciju o izdanim i poništenim identifikacijskim vojnim iskaznicama.

Članak 11.

Pripadnik Oružanih snaga obvezan je na dan prestanka službe u Oružanim snagama vratiti identifikacijsku vojnu iskaznicu Upravi za ljudske resurse radi njenog poništenja.

U slučaju ne izvršavanja obveze iz stavka 1. ovoga članka Uprava za ljudske resurse obavijestit će Vojnu policiju o svim pripadnicima Oružanih snaga koji po prestanku službe nisu vratili identifikacijsku vojnu iskaznicu.

Članak 12.

Gubitak ili oštećenje identifikacijske vojne iskaznice obavezno se, bez odgode, prijavljuje Upravi za ljudske resurse.

U roku od 15 dana od dana prijave gubitka ili oštećenja identifikacijske vojne iskaznice Uprava za ljudske resurse oglasit će je nevažećom u »Narodnim novinama« i nakon toga izdati novu identifikacijsku vojnu iskaznicu.

Osoba koja pronađe izgubljenu identifikacijsku vojnu iskaznicu dužna ju je odmah predati Vojnoj policiji.

Članak 13.

Ravnatelj Uprave za ljudske resurse u suradnji s ravnateljem Uprave za materijalne resurse u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izradit će Uputu o izdavanju identifikacijskih vojnih iskaznica.

Uputa iz stavka 1. ovoga članka uređuje:

– stupanj i oblik zaštite identifikacijske vojne iskaznice,

– postupak izdavanja, zamjene i povlačenja iz uporabe identifikacijske vojne iskaznice,

– nositelje i suradnike pri prethodnim postupcima.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Izdavanje identifikacijskih vojnih iskaznica u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i zamjena ranije izdanih vojnih iskaznica obavit će se najkasnije do 30. lipnja 2009. godine.

Članak 15.

Identifikacijska vojna iskaznica vlasništvo je Republike Hrvatske i mora biti u posjedu osobe kojoj je izdana dok ima pravo na njezinu uporabu.

Na zahtjev Vojne policije i službenih osoba zaduženih za osiguranje vojnih objekata imatelj identifikacijske vojne iskaznice dužan ju je predočiti radi osobne identifikacije.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vojnoj iskaznici u OS RHL445772 (»Narodne novine«, broj 129/99).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/09-04/8

Urbroj: 512-01-09-1

Zagreb, 20. ožujka 2009.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

VIZUALNI IZGLED IDENTIFIKACIJSKE VOJNE ISKAZNICE

zatvori
Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !