Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 07.08.2009 Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

MINISTARSTVO FINANCIJA

2449

Na temelju članka 12.L468459 Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama (»Narodne novine«, br. 94/09), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠĆA O PRUŽENIM USLUGAMA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

(2) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio Pravilnika.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade iz članka 3. Zakona, dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavljati izvješće o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na obrascu N-EKM.

Članak 3.

Izvješće o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama (obrazac N-EKM) obveznik plaćanja naknade dužan je dostaviti u roku iz članka 8. stavka 2. Zakona.

Članak 4.

Radi praćenja podataka izvješća iz članka 2.#clanak2 ovoga Pravilnika obveznik plaćanja naknade dužan je osigurati evidenciju i drugu dokumentaciju na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi vjerodostojnost podataka iskazanih u izvješću.

Članak 5.

U obrazac N-EKM obveznik plaćanja naknade u stupac 2 upisuje podatke o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama koji se odnose na osnovicu za obračun naknade za pružene usluge, a u stupac 3 podatke o iznosu obračunane naknade za pojedinu vrstu pružene usluge. Iznosi se upisuju u kunama i lipama. Obveznik plaćanja naknade u obrazac upisuje sljedeće:

1. Pod točkom I. iskazuju se podaci o ukupnim pruženim uslugama i obračunanoj naknadi za pružene usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama u obračunskom razdoblju koje se odnosi na kalendarski mjesecu u kojemu su usluge pružene,

2. Pod točkom 1. iskazuju se podaci o ukupnim pruženim govornim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama u obračunskom razdoblju i to:

a) točka 1.1. podaci o pruženim javnodostupnim telefonskim uslugama,

b) točka 1.2. podaci o uslugama s dodanom vrijednosti,

c) točka 1.3. podaci o roaming uslugama koji se sastoje od sljedećih podataka:

– točka 1.3.1. podaci o uslugama vlastitih korisnika u drugim zemljama

– točka 1.3.2. podaci o uslugama stranaca u vlastitoj mreži

3. Pod točkom 2. iskazuju se podaci o ukupnim pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama koji se odnose na kratke tekstualne poruke (SMS) u obračunskom razdoblju i to:

a) točka 2.1. podaci o uslugama u nacionalnom prometu koji se sastoje od sljedećih podataka:

– točka 2.1.1. podaci o uslugama bez dodane vrijednosti

– točka 2.1.2. podaci o uslugama s dodanom vrijednosti,

b) točka 2.2. podaci o roaming uslugama koji se sastoje od sljedećih podataka:

– točka 2.2.1. podaci o uslugama bez dodane vrijednosti vlastitih korisnika u drugim zemljama

– točka 2.2.2. podaci o uslugama bez dodane vrijednosti stranaca u vlastitoj mreži

– točka 2.2.3. podaci o uslugama s dodanom vrijednosti stranaca u vlastitoj mreži,

4. Pod točkom 3. iskazuju se podaci o ukupnim pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama koji se odnose na prijenos slike, govora i zvuka porukom (MMS) u obračunskom razdoblju i to:

a) točka 3.1. podaci o uslugama u nacionalnom prometu,

b) točka 3.2. podaci o roaming uslugama koji se sastoje od sljedećih podataka:

– točka 3.2.1. podaci o uslugama vlastitih korisnika u drugim zemljama

– točka 3.2.2. podaci o uslugama stranaca u vlastitoj mreži,

5. Pod točkom II. iskazuju se podaci o ukupnim pruženim uslugama i obračunanoj naknadi za pružene usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama za sva obračunska razdoblja kalendarske godine do dana podnošenja izvješća (zbroj ukupno obračunane naknade za obračunsko razdoblje za koje se podnosi izvješće i ukupno obračunanih naknada za prethodna obračunska razdoblja),

6. Pod točkom III. iskazuju se podaci o ukupnoj plaćenoj naknadi za pružene usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama za sva obračunska razdoblja kalendarske godine do dana podnošenja izvješća.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-01/09-01/216

Urbroj: 513-07-21-01/09-1

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

Obrazac N-EKM

IZVJEŠĆE O PRUŽENIM USLUGAMA U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA

OBVEZNIK PLAĆANJA NAKNADE

(NAZIV I ADRESA: MJESTO, ULICA I BROJ)

NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE

IZVJEŠĆE O PRUŽENIM USLUGAMA U
POKRETNIM ELEKTRONIČKIM
KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA

OD |__|__| |__|__| DO |__|__| |__|__| GOD. |__|__|__|__|

MB/OIB _______________________

BROJČANA OZNAKA DJELATNOSTI

PREMA NKD _______________________

VRSTA USLUGE

OSNOVICA ZA
OBRAČUN NAKNADE
(iznos u kunama i lipama)

IZNOS NAKNADE

(iznos u kunama i lipama)

1

2

3

I. USLUGE U POKRETNIM ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA – OBRAČUNANO ZA RAZDOBLJE (1.+2.+3.)

1. Govorne usluge (1.1.+1.2.+1.3.)

1.1. Javno dostupne telefonske usluge

1.2. Usluge s dodanom vrijednosti

1.3. Roaming usluge (1.3.1.+1.3.2.)

1.3.1. Usluge vlastitih korisnika u drugim zemljama

1.3.2. Usluge stranaca u vlastitoj mreži

2. Kratke tekstualne poruke (SMS) (2.1+2.2.)

2.1. Usluge u nacionalnom prometu (2.1.1.+2.1.2.)

2.1.1. Usluge bez dodane vrijednosti

2.1.2. Usluge s dodanom vrijednosti

2.2. Roaming usluge (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)

2.2.1. Usluge bez dodane vrijednosti vlastitih korisnika u drugim zemljama

2.2.2. Usluge bez dodane vrijednosti stranaca u vlastitoj mreži

2.2.3. Usluge s dodanom vrijednosti stranaca u vlastitoj mreži

3. Prijenos slike, govora i zvuka porukom (MMS) (3.1.+3.2.)

3.1. Usluge u nacionalnom promet

3.2. Roaming usluge (3.2.1.+3.2.2.)

3.2.1. Usluge vlastitih korisnika u drugim zemljama

3.2.2. Usluge stranaca u vlastitoj mreži

II. UKUPNO OBRAČUNANO ZA RAZDOBLJE

OD |__|__| |__|__| DO |__|__| |__|__| GOD. |__|__|__|__|

III. UKUPNO PLAĆENO ZA RAZDOBLJE

OD |__|__| |__|__| DO |__|__| |__|__| GOD. |__|__|__|__|

OBRAČUN SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS)

______________________________

NADNEVAK PRIMITKA

|____|____| |____|____| |___|___|___|___|

POTPIS I PEČAT OBVEZNIKA NAKNADE

______________________________

POTPIS SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE

_________________________________

zatvori
Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !