Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica i značka ovlaštenih službenika porezne uprave – (“Narodne novine”, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 21.8.2002 Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica i značka ovlaštenih službenika porezne uprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

1635

Na temelju članka 16.L81883 Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 67/01 i 94/01), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENIH ISKAZNICA
I ZNAČKâ OVLAŠTENIH SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik propisuje:

– oblik i sadržaj te materijal, veličinu, boju i zaštitu obrazaca službenih iskaznica i službenih značkâ što ih nose ovlašteni službenici Središnjeg ureda i područnih ureda Porezne uprave, i to:

a) službenici koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora – viši inspektori i inspektori,

b) službenici koji obavljaju poslove na otkrivanju poreznih kaznenih djela – viši inspektori i inspektori,

c) službenici koji obavljaju poslove ovrhe – ovlašteni službenici za ovrhu,

– način ispostavljanja, uporabe i zamjene,

– postupke u slučaju vraćanja, privremenog oduzimanja, gubitka ili nestanka službenih iskaznica i značkâ, te

– vođenje evidencije o službenim iskaznicama i značkama u Ministarstvu financija.

Obrasci službenih iskaznica i obrasci službenih značkâ od »A« do »C« tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

OBLIK I SADRŽAJ SLUŽBENIH ISKAZNICA

Članak 2.

Obrasce službenih iskaznica (dalje: iskaznica) izrađuje se tankoslojnom penetrirajućom tehnikom u plavoj boji.

Veličina je iskaznice 85 x 55 mm. Iskaznice su zaštićene prozirnom plastičnom masom.

Iskaznica se izrađuje temeljem obrazaca za iskaznice »A«, »B« i »C« iz ovog Pravilnika.

Članak 3.

Prednja strana iskaznice (lice) sadrži:

– na gornjoj lijevo strani grb Republike Hrvatske,

– desno od grba je natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA«,

– ispod grba Republike Hrvatske je naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENIKA S OVLAŠTENJIMA«, a ispod navedenog teksta upisuje se ovlaštenje te ime i prezime ovlaštenog službenika Porezne uprave,

– desno od navedenog teksta prazan je prostor za sliku 30 x 35 mm,

– ispod slike ispisan je crvenom bojom serijski broj iskaznice,

– na prednjoj strani iskaznice, u zaštićenoj podlozi, otisnuti su grafički znakovi u obliku otvorene knjige s perom na lijevom strani i vage na desnoj strani, natpisi »MINISTARSTVO FINANCIJA« i kratica »MF« te »POREZNA UPRAVA«.

Članak 4.

Iskaznice službenika koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora (Obrazac »A«), osim podatka navedenih u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika, na prednjoj strani, u nazivu, sadrže i natpis »ZA INSPEKCIJSKI NADZOR«, ispisan ispod teksta »službenika s ovlaštenjima« te slovo »A« ispred serijskog broja.

Iskaznice službenika koji obavljaju poslove otkrivanja poreznih kaznenih djela (Obrazac »B«), osim podataka navedenih u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika, na prednjoj strani, u nazivu, sadrže i natpis »ZA OTKRIVANJE POREZNIH KAZNENIH DJELA« ispisan ispod teksta »službenika s ovlaštenjima« te slovo »B« ispred serijskog broja.

Iskaznice službenika koji obavljaju poslove ovršnog postupka (Obrazac »C«), osim podataka navedenih u članku 3.#clanak3 ovog Pravilnika, na prednjoj strani, u nazivu, sadrže i natpis »ZA POSLOVE OVRHE« ispisan ispod teksta »službenika s ovlaštenjima« te slovo »C« ispred serijskog broja.

Članak 5.

Poleđina iskaznice sadrži:

– u gornjem dijelu naznaku: »OVLAŠTENJA INSPEKTORA« za iskaznice serije »A« i »B« i »OVLAŠTENJA« za iskaznice serije »C«, a ispod spomenute naznake, ispis najznačajnijih ovlaštenja odnosno dužnosti službenika Porezne uprave za inspekcijski ili kazneni ili ovršni postupak,

– u donjem lijevom kutu ispisan je evidencijski broj,

– ispred evidencijskog broja jesu slovne oznake: »A« za Službu nadzora, »B« Službe za otkrivanje poreznih kaznenih djela i »C« Službe za ovršni postupak i porezne evidencije,

– u donjem dijelu u sredini su otisnute oznake M. P. i pečat Ministarstva financija,

– u donjem desnom kutu ispisan je datum ispostavljanja i potpis ministra.

Tekst ovlaštenja i sve slovne i brojčane oznake ispisane su na bijeloj podlozi.

OBLIK I SADRŽAJ SLUŽBENIH ZNAČKÂ

Članak 6.

Službene značke izrađuje se prema obrascima za značke »A«, »B« i »C« iz ovog Pravilnika.

Službena značka (dalje: značka) izrađena je od kovine. Podloga je od mjedi. Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (kromiran). Veličina je 65 x 60 mm. U sredini značke reljefno je smješten pozLaćen grb Republike Hrvatske. U sredini lijevo od grba je otvorena knjiga s perom, a desno vaga.

U krugu oko grba ispod hrvatskog pletera, ispisan je u plavom emajlu tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA«, a tekst ovlaštenja ispisan je u bijelom emajlu.

Tekst ovlaštenja na znački Službe za nadzor (Obrazac »A«) je »POREZNI INSPEKCIJSKI POSTUPAK«, na znački Službe za otkrivanje porezno-kaznenih djela (Obrazac »B«) – »POREZNI KAZNENI POSTUPAK« i na znački Službe za ovršni postupak i porezne evidencije (Obrazac »C«) – »POREZNI OVRŠNI POSTUPAK«.

U donjem je dijelu značke niklana lenta. Na lenti je plavim emajlom ispisan broj značke ispred koje je slovna oznaka službe Porezne uprave.

ČUVANJE I UPORABA ISKAZNICE I ZNAČKE

Članak 7.

Službenu iskaznicu i značku nosi se pri obavljanju službenih poslova radi predstavljanja, a čuva ih se u plavom kožnom povezu.

Radi predstavljanja, službenu iskaznicu i značku nose i službenici s posebnim ovlaštenjima na položaju.

Članak 8.

Kožni je povez iz članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika trostruko preklopljen. Veličina je svakoga pregiba 9 x 12 cm.

Unutarnji pregib proziran je i predviđen za iskaznicu, a desna strana kožnog pregiba predviđena je za značku. Ispod značke, na kožnom povezu upisani su nazivi službe Porezne uprave i to:

– »SLUŽBA ZA NADZOR« – za značke serije »A«,

– »SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNIH KAZNENIH DJELA« – za značke serije »B«, i

– »SLUŽBA ZA OVRŠNI POSTUPAK I POREZNE EVIDENCIJE« – za značke serije »C«.

Članak 9.

Iskaznicom odnosno značkom dokazuje se identitet, službeno svojstvo i ovlasti odnosno dužnosti inspektora ili drugog ovlaštenog službenika Porezne uprave, a predočuje ih se poreznom obvezniku na početku postupka i pritom ih se zadržava uza se.

Službenici iz članka 1.#clanak1 ovog Pravilnika mogu upotrijebiti službenu iskaznicu i značku samo u službene svrhe.

Za svaku zlouporabu iskaznice i značke utvrđuje se stegovnu i kaznenu odgovornost.

Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome.

ISPOSTAVLJANJE I VOĐENJE POPISA

Članak 10.

Iskaznice i značke s pripadajućim kožnim povezom ispostavlja Ministarstvo financija.

Ministarstvo financija vodi i evidenciju o iskaznicama i značkama.

Evidencija iz stavka 2. ovog članka sadržava:

– naziv službe Porezne uprave kojoj su ispostavljene iskaznice i značke,

– broj (količinu) ispostavljenih i danih iskaznica i značkâ,

– ime i prezime službenika s ovlaštenjima Porezne uprave kojemu je ispostavljena iskaznica i značka,

– sliku ovlaštenog službenika veličine 30 x 35 mm,

– jedinstveni matični broj građana,

– naziv radnog mjesta (zvanje i položaj),

– evidencijski (upisni) broj iskaznice i značke,

– serijski broj iskaznice i značke,

– datum ispostavljanja (izdavanja) i davanja iskaznice i značke,

– datum povrata i razlog povrata iskaznice i značke,

– potpis ovlaštenog službenika,

– odjeljak za napomene u kojeg se upisuje podatak o gubitku iskaznice i/ili značke, privremeno oduzimanje iskaznice i značke i slično, te

– druge podatke.

GUBITAK ILI NESTANAK I POVRATAK ISKAZNICE I ZNAČKE

Članak 11.

Službenik s ovlaštenjima koji izgubi iskaznicu, odnosno značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke, dužan je o tome odmah izvijestiti svog neposredno pretpostavljenog čelnika.

Novu iskaznicu i značku ispostavit će se nakon što se izgubljenu ili na drugi način nestalu iskaznicu ili značku oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

Radi gubitka iskaznice i/ili značke, služba kojoj djelatnik pripada dužna je provesti postupak i sastaviti izviješće o događaju, te ga priložiti zahtjevu za ispostavljanje nove iskaznice i značke.

Članak 12.

Službenik s ovlaštenjima kojemu prestane radni odnos u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, dužan je pri prijamu rješenja o prestanku radnog odnosa, odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto, odmah, a najkasnije u roku osam dana, predati iskaznicu i značku neposredno pretpostavljenom.

U rješenju kojim se ovlaštenu službenu osobu udaljuje iz službe odredit će se i oduzimanje službene iskaznice i službene značke.

Čelnik iz stavka 1. ovog članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi u Ministarstvu financija.

Službeniku s ovlaštenjima privremeno će se oduzeti iskaznicu i značku ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez pokretanja istrage, odnosno zbog drugih razloga do završetka postupka.

ZAMJENA ISKAZNICA

Članak 13.

Iskaznice ispostavljene prema prijašnjim propisima zamijenit će se iskaznicama i značkama utvrđenim na temelju Pravilnika u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Ministarstvo financija će za sve službe Porezne uprave posebnom uputom utvrditi postupak i način dodjele i zamjene iskaznice te dodjele značke.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu iskaznice ovlaštenih službenika Porezne upraveL81885 (»Narodne novine«, broj 39/94).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 471-01/01-01/581
Urbroj: 513-07/02-1
Zagreb, 15. srpnja 2002.

Ministar financija
prof. dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.zatvori
Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica i značka ovlaštenih službenika porezne uprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !