Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
37 10.4.2007 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1229

Na temelju članka 38.g.L332783 stavka 3. i članka 44.L332784 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE
ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju: obveznici, osnovica, obračun, sadržaj rješenja o obračunu, način i rokovi plaćanja naknade za melioracijsku odvodnju (dalje u tekstu: naknada), te vođenje Očevidnika naknade za melioracijsku odvodnju, te naplata naknade pri isplati poticaja.

II. OBVEZNICI, OSNOVICA, OBRAČUN I SADRŽAJ RJEŠENJA O OBRAČUNU

Članak 2.

Pod obveznikom naknade iz članka 22. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva podrazumijeva se vlasnik poljoprivrednog zemljišta na području županije u kojoj je izgrađen melioracijski sustav odvodnje u njezinom vlasništvu odnosno drugi nositelj ovlasti korištenja i/ili upravljanja na poljoprivrednom zemljištu.
Na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske obveznik je nositelj ovlasti korištenja i/ili upravljanja.
Pod nositeljem ovlasti korištenja i/ili upravljanja iz članka 22. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva podrazumijeva se svaki posjednik poljoprivrednoga zemljišta, pravna osoba ili njen dio, koji na njemu ima na zakonu, podzakonskom aktu, ugovoru ili drugom pravnom aktu, zasnovano neko stvarno ili obvezno pravo (pravo gradnje, služnost, zakup, koncesija ili dr.) ili javno pravo upravljanja, u potonjem slučaju neovisno o tom je li ili nije posjednik.

Članak 3.

Iznos naknade obračunava se umnoškom visine naknade propisane Odlukom o visini naknade za melioracijsku odvodnjuL332786 (»Narodne novine« broj 14/06 i 20/07) s površinom poljoprivrednog zemljišta pod određenom katastarskom kulturom odnosno katastarskim kulturama.
Podaci o obvezniku i osnovici naknade za melioracijsku odvodnju sadržani su u očevidniku naknade za melioracijsku odvodnju.
Naknada za melioracijsku odvodnju obračunava se i naplaćuje po službenoj dužnosti.

Članak 4.

Iznos naknade za melioracijsku odvodnju određuje se rješenjem.
Izreka rješenja o obračunu naknade za melioracijsku odvodnju mora, uz sastavnice propisane Zakonom o općem upravnom postupku, sadržavati i: oznaku nekretnine za koju se obračunava naknada u vidu upućivanja na obrazloženje rješenja, utvrđeni iznos naknade, iznos za uplatu, broj uplatnoga računa, rok odnosno rokove plaćanja, iznose obroka i dospijeće pojedinih obroka.
Obrazloženje rješenja mora, uz sastavnice propisane Zakonom o općem upravnom postupku, sadržavati i: mjesto nekretnine (županija, slivno područje, područna jedinica Državne geodetske uprave, katastarska općina,), površinu i katastarsku kulturu nekretnine, obračun (visinu po pojedinim katastarskim kulturama i iznos naknade), izuzeće po točki VI. Odluke o visini naknade za melioracijsku odvodnju, umanjenje iz članka 21.#clanak21 stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Naknada za melioracijsku odvodnju obračunava se za razdoblje od 1 godine (obračunsko razdoblje).
Rješenje o obračunu naknade može se donijeti i za više obračunskih razdoblja.
Ako je rješenje o obračunu naknade doneseno za više obračunskih razdoblja, ono će se izmijeniti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, ako se izmjeni osoba obveznika, elementi za obračun naknade ili propisi temeljem kojih je doneseno rješenje odnosno temeljem kojih je izvršen obračun naknade.

Članak 6.

Ako je više suvlasnika odnosno sunositelja ovlasti korištenja odnosno upravljanja na istom poljoprivrednom zemljištu, svakom od njih se naknada obračunava zasebnim rješenjem ili u okviru rješenja kojim se tom obvezniku naknada obračunava na poljoprivredno zemljište na kojem je on jedini vlasnik ili jedini nositelj ovlasti korištenja odnosno upravljanja.

Članak 7.

Ako obveznik naknade iz točke VI. Odluke o visini naknade za melioracijsku odvodnju, ima poljoprivredno zemljište pod više katastarskih kultura, čija je površina ukupno veća od 1 ha, prethodno će se obračunati prosječni iznos naknade po 1 ha, uporabom sljedećeg izraza:
Np = Un/Up
gdje je:
Np – prosječni iznos naknade po 1 ha,
Un – ukupni iznos naknade za melioracijsku odvodnju obračunat na ukupnu površinu zemljišta pod svim katastarskim kulturama,
Up – ukupna površina zemljišta pod svim katastarskim kulturama.
Izuzeće 1 ha iz obračuna naknade, provesti će se umanjenjem ukupne naknade (Un) za prosječni iznos naknade po 1 ha (Np).

Članak 8.

Pod invalidima nesposobnim za rad iz točke VI. Odluke o visini naknade za melioracijsku odvodnju podrazumijevaju se invalidne osobe kojima je utvrđena opća nesposobnost za rad, ili im je utvrđena preostala sposobnost za rad, ali ne ostvaruju prava iz rada po osnovi preostale sposobnosti za rad.
Stranke iz stavka 1. ovoga članka dužne su, uz zahtjev za izuzeće, podnijeti osobi odnosno tijelu koje obračunava naknadu, dokaze o okolnostima na kojima temelje zahtjev.

III. NAČIN, ROKOVI PLAĆANJA I PREPLAĆENI IZNOS

Članak 9.

Naknada za melioracijsku odvodnju plaća se u najmanje 3 obroka.
Rok za plaćanje prvoga obroka naknade ne može biti kraći od 15 dana od dostave rješenja o obračunu obvezniku.

Članak 10.

Obvezniku koji je u preplati, nominalni preplaćeni iznos naknade vratit će se u roku do 15 dana od dana podnesenoga pisanoga zahtjeva.
Ne podnese li obveznik zahtjev za povrat do 31. ožujka za prethodno obračunsko razdoblje, nominalni preplaćeni iznos knjižit će se kao uplata naknade za naredno obračunsko razdoblje.

Članak 11.

Naknada za melioracijsku odvodnju uplaćuje se na poseban uplatni račun odnosno posebne uplatne račune propisane naredbom ministra financija.

IV. OČEVIDNIK NAKNADE ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU

Članak 12.

Očevidnik naknade za melioracijsku odvodnju (dalje u tekstu: Očevidnik) sadržava podatke o:
– obvezniku (ime i prezime fizičke osobe, datum rođenja gdje je dostupan, prebivalište, adresa i poštanski broj, naziv pravne osobe, sjedište, adresa i poštanski broj),
– poljoprivrednom zemljištu (oznaka županije, oznaka slivnoga područja, sjedište katastarskoga ureda/ispostave, naziv katastarske općine, katastarska kultura i površina), i
– godišnjem iznosu naknade.
Očevidnik je javna knjiga.
Uz Očevidnik se vodi pomoćna knjiga koja sadržava podatke o:
– vlasniku i nositelju ovlasti korištenja ili upravljanja na zemljištu, ako je različit od vlasnika (podaci iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka),
– datumima pojedinačnih uplata (uključivo prijeboja i cesija) iznosa naknade za melioracijsku odvodnju,
– dospjelim, a neplaćenim iznosima naknade,
– datumima otpisa zbog zastare ili otpusta po posebnim propisima
– podatke o stanju postupka (kronološke zabilješke o svojstvu rješenja – konačnost, izvršnost, pravomoćnost, kronološke zabilješke o stanju postupka – uložena žalba, uloženi zahtjev za izuzeće iz točke VII. Odluke o visini naknade za melioracijsku odvodnju, uloženi izvanredni pravni lijek, obustava postupka, ukidanje rješenja, poništenje rješenja, proglašenje rješenja ništavim, opomene, ovrhe i dr.).
Uz podatke iz stavka 1. podstavka 2, te stavka 3. podstavka 1. ovoga članka navodi se izvor upisa.

Članak 13.

Očevidnik se uspostavlja na temelju podataka iz katastra, zemljišne knjige, te drugih upisnika koje o poljoprivrednom zemljištu vode tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) ili lokalne samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, prema posebnim propisima.
U slučaju nesukladnosti podataka iz različitih javnih upisnika, u Očevidnik se upisuje:
– podatak o većoj površini poljoprivrednog zemljišta u odnosu na podatak o manjoj površini poljoprivrednog zemljišta,
– podatak o katastarskoj kulturi za koju je propisana veća visina naknade za melioracijsku odvodnju u odnosu na podatak o katastarskoj kulturi za koju je propisana manja visina naknade,
– podatak o izravnom posjedniku poljoprivrednog zemljišta – primatelju poticaja za poljoprivrednu proizvodnju prema posebnim propisima, u odnosu na podatak o neizravnom posjedniku zemljišta upisanom u katastar.

Članak 14.

Izvadak iz Očevidnika s podacima iz članka 12.#clanak12 stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje se na pisani zahtjev bilo koje osobe, bez obveze dokazivanja pravnoga interesa.
Upisani obveznik ovlašten je dobiti izvadak iz Očevidnika na temelju usmenoga zahtjeva. Voditelj Očevidnika dužan je, bez odgode, na usmeni zahtjev upisanoga obveznika, dopustiti mu izravan uvid u Očevidnik i pomoćnu knjigu, i izdati mu, bez odgode, izvatke iz njih.
Voditelj Očevidnika dužan je na usmeni zahtjev upisanoga obveznika, izdati mu bez odgode potvrdu o stanju duga po osnovi naknade.

V. NAPLATA NAKNADE PRI ISPLATI POTICAJA

Članak 15.

Tijelo odnosno osoba koja temeljem posebnih propisa isplaćuje poticaje dužno je najmanje 15 dana prije isplate poticaja dostaviti voditelju Očevidnika u digitalnom obliku:
– popis primatelja poticaja kojima se poticaji isplaćuju na račun,
– popis primatelja poticaja koji poticaje primaju putem računa istoga primatelja poticaja iz podstavka 1. ovoga stavka, i
– iznose poticaja za isplatu.
Popis osoba mora sadržavati ime, prezime i adresu, te brojčanu oznaku pomoću koje voditelj Očevidnika može identificirati primatelje poticaja.

Članak 16.

Voditelj Očevidnika je dužan izračunati odbitke, tako što će od iznosa za isplatu odbiti dugujući iznos naknade i trošak naplate.
Trošak naplate naknada pri naplati poticaja iznosi 10 kn po obvezniku.

Članak 17.

Voditelj Očevidnika dužan je tijelu odnosno osobi koja temeljem posebnih propisa isplaćuje poticaje, najkasnije 3 dana prije planirane isplate poticaja, dostaviti u digitalnom obliku:
– sve podatke iz članka 15.#clanak15 stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika,
– ukupan iznos odbitaka iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ovoga Pravilnika.
Tijelo odnosno osoba koja temeljem posebnih propisa isplaćuje poticaje, dužno je na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka naplatiti dugujući iznos iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ovoga Pravilnika i naplaćeni iznos doznačiti na račun voditelja Očevidnika.
Tijelo odnosno osoba koja temeljem posebnih propisa isplaćuje poticaje dužno je u roku do 10 dana po izvršenoj naplati i doznaci upućenoj voditelju Očevidnika, dostaviti voditelju Očevidnika izvješće o naplati u digitalnom obliku, koje pored podataka iz članka 15.#clanak15 ovoga Pravilnika sadržava i podatak o naplaćenom iznosu naknade i troška naplate.
Voditelj Očevidnika dužan je u roku do 10 dana po prispijeću izvješća iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti pojedinačnim primateljima poticaja obračunske listove, koji osobito sadržavaju obračun iz članka 16.#clanak16 stavka 1. ovoga Pravilnika i obavijest o naplati.

Članak 18.

Na naplatu dospjelih, a neplaćenih iznosa slivne vodne naknade na poljoprivredno zemljište primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika o naplati naknade za melioracijsku odvodnju.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Do 29. prosinca 2008. rješenje o obračunu naknade i sve druge akte u postupku obračuna i naplate naknade u prvom stupnju donose Hrvatske vode na obrascu koji mora sadržavati naziv Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske u obliku vodenoga znaka, a nakon 29. prosinca 2008. akte iz ovoga članka donose županije pod svojim zaglavljem i uporabom pečata prema posebnim propisima koji važe za akte županije.

Članak 20.

Do 29. prosinca 2008. rješenje o obračunu naknade, u pravilu, obuhvaća sve poljoprivredno zemljište jednoga obveznika na slivnom području, a nakon 29. prosinca 2008. u pravilu, obuhvaća svo poljoprivredno zemljište jednoga obveznika na području županije.

Članak 21.

Do 29. prosinca 2008. Hrvatske vode ovlaštene su obveznicima obračunati naknadu u 50% iznosu od visine propisane Odlukom o visini naknade za melioracijsku odvodnju.
Ako u pojedinom obračunskom razdoblju, ne nastupe okolnosti iz stavka 2. i 3. točke VIII. Odluke o visini naknade za melioracijsku odvodnju, Hrvatske vode će obračunati razliku od iznosa iz stavka 1. ovoga članka do pune visine naknade propisane Odlukom o visini naknade za melioracijsku odvodnju.

Članak 22.

Voditelj Očevidnika su Hrvatske vode do 29. prosinca 2008., a nakon toga županije.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/32
Urbroj: 525-01-07-01
Zagreb, 16. ožujka 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za melioracijsku odvodnju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !