Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 17.3.2006 Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa

ministarSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

719

Na temelju članka 44.L291875 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU VODNOGA DOPRINOSA

 

I. OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje: osnovica, obračun, sadržaj rješenja o obračunu, način i rokovi plaćanja vodnoga doprinosa, te vođenje očevidnika vodnoga doprinosa radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i plaćanjem vodnoga doprinosa.

 

II. OSNOVICA, OBRAČUN I SADRŽAJ RJEŠENJA O OBRAČUNU

 

Članak 2.

Vodni doprinos se obračunava po službenoj dužnosti.

Vodni doprinos se obračunava na temelju glavnoga projekta ili druge projektne dokumentacije za koju se, prema propisima o gradnji, ishoduje građevinska dozvola ili potvrda glavnoga projekta.

Obveznik vodnoga doprinosa (investitor) i projektant su u obvezi ispuniti, potpisati i pečatom ovjeriti obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa koji je u prilogu ovoga Pravilnika (obrazac IM-1 ili obrazac IM-2).

Tijela graditeljstva koja vode postupak izdavanja građevinske dozvole odnosno potvrđivanja glavnoga projekta, dostavljaju Hrvatskim vodama, po službenoj dužnosti, dokumentaciju iz stavka 2. i obrazac iz stavka 3. ovoga članka, kao i preslik zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole odnosno za potvrdu glavnoga projekta.

Članak 3.

Vodni doprinos se obračunava umnoškom visine vodnoga doprinosa u odnosnoj zoni, kako je propisano Uredbom o visini vodnoga doprinosaL291877 (»Narodne novine« broj 14/06; u daljnjem tekstu: Uredba) kao i njenim izmjenama i dopunama, sa mjerama građevine tj. obujmom, površinom odnosno duljinom, ovisno o vrsti građevine.

Članak 4.

Ako se neka građevina gradi za više namjena određenih člankom 4. stavak 1. Uredbe, na svaki dio te građevine koji služi različitoj namjeni primjenit će se odgovarajuća visina vodnoga doprinosa.

Članak 5.

Na izračun obujma građevine primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosaL291878 (»Narodne novine« broj 23/00), kao i njegovim izmjenama i dopunama.

Članak 6.

Na gradnju građevine koja se gradi na mjestu uklonjene građevine odnosno koja se dograđuje, vodni doprinos će se obračunati samo na povećane mjere (obujam, površinu odnosno duljinu, ovisno o vrsti građevine) takve gradnje u odnosu na mjere građevine koja se uklanja radi gradnje nove građevine odnosno u odnosu na mjere postojeće nedograđene građevine.

Vodni doprinos se ne obračunava ako mjere građevine iz stavka 1. ovoga članka nisu povećane.

Članak 7.

Odredba članka 4. stavka 4. Uredbe primijenit će se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. investitor je fizička osoba, koja predmetnu građevinu ne gradi kao građevinski poduzetnik, i

2. gradi se obiteljska kuća za stalno stanovanje za vlasite potrebe, koju investitor neće prodati u razdoblju od 2 godine od stjecanja uporabne dozvole, a najviše 3 godine od tehničkog prijema, i

3. investitor je trajno nastanjen u mjestu gradnje, ili

4. investitor se namjerava trajno nastaniti u mjestu gradnje.

U svrhu dokazivanja činjenica iz točaka 2. i 3. stavka 1. ovoga članka, investitor je u obvezi, na poziv Hrvatskih voda, dostaviti: preslik potvrde o prebivalištu i izjavu o gradnji obiteljske kuće za vlastite potrebe.

U svrhu dokazivanja činjenica iz točaka 2. i 4. stavka 1. ovoga članka, investitor je u obvezi, na poziv Hrvatskih voda, dostaviti: preslik potvrde o prebivalištu, preslik radne knjižice ako su zaposleni odnosno potvrdu o nezaposlenosti i izjavu o gradnji obiteljske kuće za vlastite potrebe i o namjeri trajnoga nastanjenja u mjestu gradnje.

Odredba članka 4. stavka 4. Uredbe primijenit će se i na gradnju stambene građevine za stalno stanovanje s više stanova, ako je grade suinvestitori koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Ako investitor iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika proda nekretninu prije isteka roka iz članka 7. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika, naplatit će mu se, temeljem rješenja o obračunu vodnoga doprinosa, razlika u iznosu vodnoga doprinosa između zone u kojoj se nekretnina nalazi i zone C, uvećana za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, važeću na dan donošenja rješenja.

Članak 9.

Izreka rješenja o obračunu vodnoga doprinosa mora sadržavati: naziv obveznika, oznaku građevine za koju se vodni doprinos obračunava, utvrđeni iznos vodnoga doprinosa, rok plaćanja, kao i broj i rokove dospjeća obroka ako je odobrena obročna otplata.

Izreka rješenja o obračunu vodnoga doprinosa u slučaju iz članka 7.#clanak7 ovoga Pravilnika mora, pored sastavnica iz stavka 1. ovoga članka sadržavati i: utvrđeni iznos vodnoga doprinosa obračunatoga za zonu gdje se građevina stvarno nalazi, kao i odredbu da obveznik duguje razliku iznosa obračunatoga za zonu C i iznosa obračunatoga za zonu gdje se građevina stvarno nalazi ako postupi protivno odredbi članka 7. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika.

Ako su obveznici vodnoga doprinosa suinvestitori iste građevine za sve njih će se donijeti jedno rješenje o obračunu, a oni solidarno odgovaraju za uplatu ukupnog iznosa vodnoga doprinosa.

Članak 10.

Rješenje se izdaje na obrascu koji mora sadržavati naziv Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske u obliku vodenoga znaka.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na sve druge akte koje u postupku obračuna i naplate vodnoga doprinosa izdaju Hrvatske vode.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 11.

Vodni doprinos se plaća odjednom.

Vodni doprinos iz stavka 1. ovoga članka plaća se u roku do 30 dana od dana donošenja rješenja o obračunu vodnoga doprinosa.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obvezniku iz članka 12.#clanak12 ovoga Pravilnika, odobrit će se obročna otplata, na njegov zahtjev.

Prvi obrok je plativ u roku iz stavka 2. ovoga članka.

Iznos drugoga i ostalih obroka uvećavaju se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu, počevši od dospijeća prvoga obroka.

Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se kad je obveznik Republika Hrvatska putem svoga tijela.

Članak 12.

Za niže obračunati iznos vodnoga doprinosa obvezniku će se odobriti otplata u obrocima i rokovima kako slijedi:

od 10.000 kn do 100.000 kn   3 tromjesečna obroka

više od 100.000 kn do 500.000 kn      6 tromjesečnih obroka

više od 500.000 kn      9 tromjesečnih obroka.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka obvezniku koji je fizička osoba i gradi obiteljsku kuću, ali ne kao građevinski poduzetnik, za niže obračunati iznos vodnoga doprinosa odobrit će se otplata u obrocima i rokovima kako slijedi:

do 7.000 kn     2 tromjesečna obroka

više od 7.000 kn do 20.000 kn            3 tromjesečna obroka

više od 20.000 kn do 30.000 kn          6 tromjesečna obroka

više od 30.000 kn        9 tromjesečnih obroka.

Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se i na gradnju stambene građevine za stalno stanovanje s više stanova, ako je grade suinvestitori koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 13.

Obvezniku koji vodni doprinos plaća sukladno članku 11.#clanak11 stavku 1. i 2. ovoga Pravilnika, Hrvatske vode će bez odgode izdati potvrdu o plaćenom vodnom doprinosu, kada ga isti uplati u cijelosti.

Obvezniku koji vodni doprinos plaća sukladno članku 11.#clanak11 stavku 2. i 3. ovoga Pravilnika, Hrvatske vode će bez odgode izdati potvrdu o plaćenom prvom obroku vodnoga doprinosa.

U slučaju iz članka 6.#clanak6 stavak 2. ovoga Pravilnika Hrvatske vode će donijeti zaključak o obustavi postupka.

Potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i obrazloženje zaključka iz stavka 3. ovoga članka, sadržavaju izjavu da sa stajališta propisa o vodnom doprinosu nema zapreke da se obvezniku izda građevinska dozvola odnosno potvrda glavnoga projekta.

Članak 14.

Obveznik kojem istekne građevinska dozvola, a gradnju nije započeo ili mu građevinska dozvola bude konačno i/ili pravomoćno ukinuta, poništena ili proglašena ništavom, tako da za naredni zahvat na građevini za koju je naplaćen vodni doprinos (ili njegov dio) mora ponovno ishoditi građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnoga projekta, na njegov zahtjev vratit će se nominalni iznos vodnoga doprinosa, bez uvećanja za kamate.

Rješenje o povratu donose Hrvatske vode u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat.

Rokovi za povrat teku od dana donošenja rješenja o povratu i istovjetni su rokovima u kojim je vodni doprinos plaćan.

Članak 15.

Vodni doprinos se uplaćuje na posebni uplatni račun Hrvatskih voda propisan naredbom ministra financija.

IV. OČEVIDNIK VODNOGA DOPRINOSA

Članak 16.

Radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i plaćanjem vodnoga doprinosa Hrvatske vode su dužne voditi očevidnik vodnoga doprinosa.

Očevidnik vodnoga doprinosa mora sadržavati podatke o: obvezniku, oznaci građevine iz glavnoga projekta, mjerama građevine (obujmu, površini, duljini), vrsti građevine iz članka 2. Uredbe, zoni građevine iz članka 3. Uredbe, izračunu po članku 4. stavak 4. Uredbe, obračunatom iznosu vodnoga doprinosa, jednokratnoj i obročnoj otplati, datumima pojedinačnih uplata, zaključku o obustavi postupka iz članka 13.#clanak13 stavak 3. ovoga Pravilnika, naplati razlike iznosa vodnoga doprinosa iz članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika, opomenama i ovrhama, povratu iznosa vodnoga doprinosa i datumima izvršenja povrata.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/06-01/0026

Urbroj: 525-10/2-12-06/02

Zagreb, 13. ožujka 2006.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

zatvori
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnoga doprinosa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !