Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/99, XX/00, XX/03, XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 21.7.1999 Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 113.L65065 stavka 2. Zakona o mjenici ("Narodne novine", br. 74/94.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje koje se institucije smatraju obračunskim zavodima u smislu članka 37. stavka 2. Zakona o mjenici, iznos naknade za posredovanje kod povratne mjenice u smislu članka 51. stavka 2. Zakona o mjenici te se propisuje obrazac mjenice.

Članak 2.

Obračunskim zavodima u smislu članka 37. stavka 2. Zakona o mjenici smatraju se Hrvatska narodna banka, banke, štedionice i Zavod za platni promet.

Članak 3.

Naknade za posredovanje kao i pristojbe za povratnu mjenicu sukladno čl. 51. st. 2. Zakona o mjenici iznosi 10% provizije od mjenične svote u korist onoga tko ostvaruje regresno pravo zbog neakceptiranja mjenice a što je i ugovoreno.

Članak 4.

(1) Obrasce mjenice tiska i pušta u uporabu Ministarstvo financija, a raspačava ih Hrvatska narodna banka putem Zavoda za platni promet i banaka.

(2) Obrasce mjenice prodaje Zavod za platni promet i banke maloprodavačima obrasca mjenice.

(3) Maloprodaju obrasca mjenice mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, banke, Zavod za platni promet, Hrvatska pošta i javni bilježnici.

(4) Ovlaštenje za maloprodaju obrazaca mjenica ostalim pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija. Pravne i fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega izdano na temelju članka 21.L65067 stavka 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96. i 131/97.) mogu obavljati i maloprodaju obrazaca mjenica.

(5) Prodavačima na malo za poslove prodaje na malo obrazaca mjenice pripada provizija od 6% od vrijednosti kupljenih obrazaca mjenice od Zavoda za platni promet.

(6) Cijena obrasca mjenice iznosi 20,00 kuna.

(7) Ministarstvo financija, Hrvatska narodna banka i Zavod za platni promet i banke ugovorom uređuju puštanje u uporabu, raspačavanja i druga pitanja te naknadu koja pripada Hrvatskoj narodnoj banci, Zavodu za platni promet i bankama za poslove u svezi s obrascima mjenice.

Članak 5.

(1) Obrazac mjenice izrađuje se na specijalnom bijelom papiru debljine 120 grama s ugrađenom filigranskom zaštitom i s nevidljivom zaštitom u linijskom tisku, te vodenim znakom, grbom Republike Hrvatske.

(2) Temeljni način zaštite sastoji se od toga da je papir kemijski reaktivan, koji reagira na određeni broj kemijskih sredstava za brisanje, te da je vodeni znak na papiru višetonski pozicioni, a sigurnosne podloge moraju biti izrađene u kombinaciji s posebno izrađenim antikopirajućim bojama.

Članak 6.

Obrazac mjenice izgleda ovako:

1. Dimenzije obrasca mjenice zajedno s bijelim rubom jesu 240 mm ¤ 95 mm.

2. Oznaku da je mjenica napisana u samom slogu isprave na jeziku na kome je sastavljena, mjesto, datum izdavanja i datum dospjelosti.

3. Tekst na mjenici tiskan je smeđom bojom na četverokutnoj podlozi svijetlo sive nijanse u kojoj je u valovitim crtama tiskan natpis: "REPUBLIKA HRVATSKA".

4. Na lijevoj strani te u središnjem dijelu obrasca mjenice tiskani su grbovi Republike Hrvatske.

5. Uz lijevi bočni rub mjenice tiskana je riječ: "PRIHVAĆAMO:", a u šest redova počevši od gornjeg lijevog kuta tiskane su riječi: "REPUBLIKA HRVATSKA", "U ------- 20", "platite za ovu --------- mjenicu", "po naredbi -------- svotu od", "vrijednost primljena --------- i stavite u račun: --------- izvješće", "trasatu", "Plaćanje:" te "Trasant:"

"(Točna adresa)" "(Točna adresa)"

6. U gornjem desnom kutu i središnjem dijelu tiskana je linijska podloga za upis elemenata prilikom ispunjavanja obrasca mjenice.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog mjeničnog blanketaL65069 ("Narodne novine", br. 50/92.) i Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike HrvatskeL65070 ("Narodne novine", br. 52/92. i 5/94.).

Tiskane mjenice prema Pravilniku o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog mjeničnog blanketaL65071 ("Narodne novine", br. 50/92.), vrijede do 31. 12. 1999. godine.

Mjenice izdane na blanketu prema ovom Pravilniku vrijede do dana dospijeća za naplatu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-09/99-01/5
Urbroj: 513-11/99-1
Zagreb, 12. srpnja 1999.

Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.

zatvori
Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !