Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda ("Narodne novine", br. XX/07, XX/10 - prestao važiti temeljem Pravilnika o obračunu i naplati naknade za korištenje voda, osim određenih članaka)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 24.9.2007 Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2900

Na temelju članka 44.L350893 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 107/95, 19/96, 88/98 i 150/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNU I PLAĆANJU NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže propisuje način obračuna i naplate naknade za korištenje voda (u daljnjem tekstu: naknada), pojedinačno utvrđivanje iznosa naknade, način i rokovi plaćanja, obveza vođenja očevidnika naknade, te provođenje nadzora nad obračunom i plaćanjem naknade.

Članak 2.

Naknadu plaćaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: obveznici) koje:
1. koriste vodu isporučenu putem vodoopskrbnog sustava (krajnji potrošači),
2. zahvaćaju vodu putem vlastitog uređaja i koriste je u proizvodnom postupku, (tehnološke i sl. potrebe),
3. zahvaćaju vodu putem vlastitog uređaja i koriste je za hlađenje,
4. zahvaćaju putem vlastitog uređaja pitke, mineralne i termalne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe,
5. zahvaćaju vodu putem vlastitog uređaja i koriste je za uzgoj riba,
6. zahvaćaju vodu za navodnjavanje u melioracijskom sustavu,
7. zahvaćaju vodu, osim geotermalnih voda, i koriste je kao izvor topline,
8. koriste vodnu snagu za proizvodnju električne energije,
9. koriste vodnu snagu za pogon ostalih postrojenja,
10. koriste vodu za splavaranje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, ako se te djelatnosti obavljaju kao tržišne,
11. koriste vodu za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge tržišne djelatnosti.

II. NAČIN ODREĐIVANJA NAKNADE

Članak 3.

(1) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točka 1. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N0xV1
u kojem su:
N = ukupni iznos naknade
N0 = visina naknade za korištenje voda prema točki II. podstavak 1. Odluke o visini naknade za korištenje vodaL350895 (»Narodne novine« broj 94/07, u daljnjem tekstu: Odluka).
V1 = količina vode u m3 za obračunsko razdoblje.

(2) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točka 2, 3. i 4. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N0xV2
u kojem su:
N = ukupni iznos naknade
N0 = visina naknade za korištenje voda prema točki II. podstavak 2. ili točki VIII. Odluke.
V2 = količina vode u mł za obračunsko razdoblje.

(3) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 5. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N0×V3×k1
u kojem su:
N = ukupni iznos naknade,
N0 = visina naknade za korištenje voda prema vrsti vode prema točki VIII. Odluke,
V3 = količina korištene vode izražena kroz obujam bazena, ribogojilišta u m3
k1= korekcijski koeficijent ukupnog iznosa naknade koji iznosi:
– k1 = 0,01 za toplovodna ribogojilišta
– k1 = 0,05 za hladnovodna ribogojilišta.

(4) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 6. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N0×V4×k2
u kojem su:
N = ukupni iznos naknade
N0 = visina naknade za korištenje voda prema točki VIII. Odluke,
V4 = ukupna količina korištene vode u m3 u obračunskom razdoblju,
k2 = korekcijski koeficijent ukupnog iznosa naknade koji iznosi 0,1.

(5) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 7. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N0×V5×k3
u kojem su:
N = ukupni iznos naknade,
N0 = visina naknade za korištenje voda prema točki VIII. Odluke,
V5 = ukupna količina koriđtene vode u mł u obračunskom razdoblju,
k3= korekcijski koeficijent ukupnog iznosa naknade koji iznosi 0,1

(6) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N1×E
u kojem je:
N = ukupni iznos naknade,
N1 = visina naknade za korištenje voda prema točki III. Odluke,
E = količina proizvedene električne energije u kWh u obračunskom razdoblju na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.

(7) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 9. ovog Pravilnika određuje se prema izrazu:
N = N2×S
u kojem je:
N = ukupni iznos naknade
N2 = visina naknade za korištenje voda prema točki IV. Odluke,
S = ukupna snaga postrojenja u kW.

(8) Naknada koju plaćaju obveznici iz članka 2. točka 11. ovoga Pravilnika određuje se prema izrazu:
N= N3xP
u kojem je:
N = ukupni iznos naknade
N3 = visina naknade za korištenje voda prema točki VI. Odluke,
P= tlocrtna projekcija plutajućeg ili plovećeg objekta (m2).

Članak 4.

(1) Vrstu vode iz točke VIII. Odluke utvrđuju Hrvatske vode prema mjestu njenog zahvaćanja.
(2) Vrsta vode se utvrđuje na temelju sustavnog ispitivanja kvalitete vode u skladu s propisima iz članka 71.L350896 stavka 4. i članka 77.L350897 Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95 i 150/05).
(3) Za obveznike koji zahvaćaju vodu s više mjesta, vrsta vode se određuje prema kakvoći vode pretežnog dijela zahvaćene vode.

Članak 5.

(1) Količina vode utvrđuje se:
1. za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini njima isporučene vode,
2. za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 2. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,
3. za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 3. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini vode koja se gubi u postupku hlađenja (razlika zahvaćene i nakon postupka ispuštene vode),
4. za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 4. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode,
5. za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 5. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini jednokratne zapunjenosti svih bazena toplovodnog ribogojilišta, odnosno prema ukupnoj količini 300-kratne zapunjenosti svih bazena ili kaveza hladnovodnog ribogojilišta.
6. za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 6. i 7. ovog Pravilnika – prema ukupnoj količini zahvaćene vode.
(2) Količina proizvedene električne energije za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika utvrđuje se prema ukupnoj evidentiranoj proizvodnji električne energije na pragu svih hidroelektrana pojedinog obveznika.
(3) Snaga postrojenja za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 9. ovog Pravilnika utvrđuje se prema ukupnoj instaliranoj snazi postrojenja.

Članak 6.

(1) Obveznici iz članka 5.#clanak5 stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika, dužni su voditi podatke o količini vode u m3 ispuštene nakon postupka hlađenja i dostavljati ih Hrvatskim vodama do 31. siječnja za prethodnu godinu.
(2) Obveznici iz članka 5.#clanak5 stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika dužni su voditi podatke o obujmu do ukupne zapunjenosti ribogojilišta u m3 i dostavljati ih Hrvatskim vodama jednom godišnje, do 31. siječnja za prethodnu godinu.
(3) Obveznici iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovog Pravilnika, osim onih iz točke 1, dužni su ovlaštenim zaposlenicima Hrvatskih voda dopustiti uvid u očevidnik zahvaćenih i crpljenih količina voda, u zapunjenost ribogojilišta i stanje ispravnosti mjernih uređaja količina korištene vode.

Članak 7.

(1) Obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika dužni su voditi podatke o količini proizvodnje električne energije na pragu svih svojih hidroelektrana i ostvarenoj ponderiranoj cijeni električne energije.
(2) Obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 9. ovog Pravilnika dužni su voditi podatke o instaliranoj snazi postrojenja.
(3) Podatke iz stavka 1. ovog članka obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovoga Pravilnika dužni su dostavljati Hrvatskim vodama jednom mjesečno za prethodni mjesec i jednom godišnje do 31. ožujka za prethodnu godinu.
(4) Podatke iz stavka 2. ovog članka obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 9. ovoga Pravilnika dužni su dostavljati Hrvatskim vodama jednom godišnje do 31. siječnja za prethodnu godinu.
Članak 8.
Ukoliko obveznici ne omoguće uvid iz članka 6.#clanak6 stavka 3. ovog Pravilnika ili ne dostavljaju podatke ili ne dostavljaju podatke u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i drugim propisima vodnog gospodarstva ili dostavljaju očito netočne podatke, Hrvatske vode će naknadu obračunati na temelju podataka nadzora ili najviše dopuštenih količina iz ugovora o koncesiji i/ili vodopravnog akta, a za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika i na temelju financijske dokumentacije.

III. POJEDINAČNO UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 9.

Naknadu obračunavaju:
1. Isporučitelji komunalne usluge opskrbe pitkom vodom za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovog Pravilnika,
2. Hrvatske vode za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika,.
3. Obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika samostalno prema članku 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

Članak 10.

Obveznici iz članka 9. točka 2. ovoga Pravilnika plaćaju naknadu na temelju rješenja Hrvatskih voda.

Članak 11.

Rješenje iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika donosi se za razdoblje od jedne kalendarske godine. Hrvatske vode mogu donijeti rješenje za kraće razdoblje od jedne kalendarske godine za obveznike:
– koji zahvaćaju više od 1.000 m3/god.,
– nad kojima je u tijeku obračunskog razdoblja otvoren stečajni, likvidacijski ili drugi postupak, uslijed koga su nastupile statusne promjene,
– koji u tijeku obračunskog razdoblja steknu, prenesu ili na drugi način izgube pravo vlasništva, drugo stvarno pravo, pravo zakupa ili posjed na objektu koji služi za korištenje vode.

Članak 12.

(1) Obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovog Pravilnika plaćaju naknadu na temelju mjesečnih računa isporučitelja komunalne usluge opskrbe pitkom vodom.
(2) Isporučitelj komunalne usluge opskrbe pitkom vodom dužan je naknadu prikupljati i doznačavati je na uplatni račun iz članka 14.#clanak14 ovog Pravilnika posredstvom prijelaznog računa, zajedničkog toj pravnoj osobi i Hrvatskim vodama.
(3) Iznose naknade iznimno naplaćene gotovinom, isporučitelj komunalne usluge opskrbe pitkom vodom dužan je doznačiti na uplatni račun iz prethodnog stavka najkasnije do 20 dana u mjesecu za prethodni mjesec.
(4) Isporučitelj komunalne usluge opskrbe pitkom vodom nije ovlašten, bez pojedinačnog odobrenja Hrvatskih voda izvršiti prijeboj naknade, otpust duga, obnovu, cesiju, asignaciju, ili na bilo koji drugi način ustupiti potraživanje, niti dopustiti obvezniku da treća osoba preuzme dug.

Članak 13.

(1) Obveznici iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika samostalno obračunavaju i plaćaju naknadu za obračunsko razdoblje od:
– kalendarskog mjeseca, prema privremenom obračunu i
– kalendarske godine, prema konačnom obračunu.
(2) Obveznici privremeno obračunavaju naknadu iz stavka 1. ovog članka na temelju ostvarene ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini i ukupne količine proizvedene električne energije u tijeku prethodnog mjeseca, a plaćaju je do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
(3) Obveznici konačno obračunavaju naknadu iz stavka 1. ovog članka na temelju ostvarene ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini i ukupne količine proizvedene električne energije u obračunskoj godini, a tako obračunatu naknadu, umanjenu za iznos uplaćene naknade iz stavka 2. ovog članka, plaćaju do 15. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(4) Ukoliko obveznik ne postupi po odredbama stavka 3. ovog članka, Hrvatske vode će do 30. lipnja tekuće godine donijeti rješenje iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika za prethodnu godinu na način propisan u članku 8.#clanak8 ovog Pravilnika.

Članak 14.

(1) Naknada se plaća u roku od 15 dana od primitka rješenja iz članka 10.#clanak10 ovog Pravilnika, osim gdje je ovim Pravilnikom drugačije propisano.
(2) Naknada se uplaćuje na posebni uplatni račun Hrvatskih voda propisan naredbom ministra financija.

Članak 15.

(1) Plaćanja razlike, odnosno povrat preplaćenog iznosa naknade, po konačnom obračunu za obveznike iz članka 2.#clanak2 točke 8. ovog Pravilnika Hrvatske vode obavljaju u roku 15 dana nakon uredno podnesenog zahtjeva obveznika.
(2) Zahtjev za povrat preplaćenog iznosa iz prethodnog stavka, obveznik postavlja u roku od 15 dana nakon primitka, odnosno nakon podnošenja konačnog obračuna.
(3) Ukoliko obveznik ne postavi zahtjev iz prethodnog stavka, iznos preplaćene naknade Hrvatske vode uračunavaju u iznos naknade prvog sljedećeg obračunskog razdoblja.

IV. OBVEZA VOĐENJA OČEVIDNIKA NAKNADE, NAČIN PROVOĐENJA NADZORA NAD OBRAČUNOM I PLAĆANJEM NAKNADE

Članak 16.

(1) Hrvatske vode su dužne voditi očevidnik naknade prema vodnim područjima.
(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o: ukupnom broju obveznika, ukupnom iznosu zaduženja i ukupnoj naplati.
(3) Isporučitelj komunalne usluge opskrbe pitkom vodom dužan je Hrvatskim vodama tromjesečno dostavljati podatke o količinama vode isporučene obveznicima iz članka 2.#clanak2 točke 1. ovog Pravilnika, najkasnije do 15. u prvom mjesecu tekućeg tromjesečja za prethodno tromjesečje.

Članak 17.

(1) Nadzor nad obračunom i plaćanjem naknade obavljaju državni vodopravni inspektori te drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.
(2) Nadzor obuhvaća osobito:
– pregled obračunskih sastavnica,
– pregled ispunjenja rokova plaćanja,
– pregled konačnog obračuna i
– provjeru namjenskog korištenja sredstava naknade.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunu i plaćanju naknada za korištenje vodaL350899 (»Narodne novine« broj 29/01).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-02/0002
Urbroj: 525-10/1-2-32-07/8
Zagreb, 18. rujna 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !