Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda – (“Narodne novine”, br. XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 27.10.2000 Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

2090

Na temelju odredaba članaka 23.L70090 do 26.L70091, te članaka 30.L70092 i 31.L70093 Zakona o duhanu (»Narodne novine« br. 69/99), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O OBRADI DUHANA, PROIZVODNJI I MARKAMA DUHANSKIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

1) uvjeti koje moraju ispunjavati obrađivači duhana, te sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika obrađivača duhana (dalje u tekstu: Upisnik obrađivača);

2) uvjeti koje moraju ispunjavati proizvođači duhanskih proizvoda, te sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika proizvođača duhanskih proizvoda (dalje u tekstu: Upisnik proizvođača);

3) način utvrđivanja i provjere obilježja duhanskih proizvoda na osnovu kriterija propisanih Zakonom o duhanu (dalje u tekstu: Zakon) na temelju kojih se vrši razvrstavanje cigareta u skupine, te sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika o markama duhanskih proizvoda koje se stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Upisnik o markama);

4) sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda (dalje u tekstu: Upisnik o uvoznicima i izvoznicima);

5) sadržaj, oblik i način vođenja evidencija kao i izrade izvješća o nastalim promjenama u tijeku godine koje su obvezni voditi obrađivači duhana, proizvođači duhanskih proizvoda i uvoznici duhana i duhanskih proizvoda.

Članak 2.

Upisnici i evidencije iz članka 1.#clanak1, ovoga Pravilnika, vode se u računalnom obliku na propisanim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBRADE DUHANA

Članak 3.

Djelatnost obrade duhana mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 23. Zakona i ovim Pravilnikom.

Članak 4.

Prostor za obradu duhana jedinstvena je tehnička i tehnološka cjelina koja sadrži:

1) skladište za otkupljeni duhan;

2) skladište za pripremu duhana;

3) opremu u liniji za obradu duhana;

4) skladište repromaterijala;

5) opremu i prostor za nadzor kakvoće;

6) skladište gotove robe;

7) energetsko postrojenje.

Članak 5.

Skladište za otkupljeni duhan namijenjeno je za odlaganje otkupljenog duhana u količini dostatnoj za nesmetani prihvat otkupljenog duhana te za njegovo razvrstavanje i odlaganje radi daljnjih postupaka u obradi.

Članak 6.

Skladište za pripremu duhana namijenjeno je za skladištenje duhana sukladno zahtjevima sustava koji obrađivač koristi za pripreme duhana za finalnu obradu, u količini dostatnoj za nesmetano odvijanje finalne obrade duhana.

Članak 7.

Oprema u liniji za obradu duhana sastoji se od dijelova za:

a) miješanje (blendiranje) i prebiranje (sortiranje) lista duhana;

b) ižiljavanje (stripsiranje);

c) industrijsku fermentaciju i kondicioniranje ižiljenog duhana (redryer);

d) pakiranje ižiljenog duhana;

e) sušenje i pakiranje izdvojene lisne nervature (rebra).

Članak 8.

Skladište repromaterijala je prostor namijenjen skladištenju dostatnih količina repromaterijala za nesmetano odvijanje proizvodnje. Skladište repromaterijala mora udovoljiti uvjetima za skladištenje kartonske ambalaže i kemijskih preparata.

Članak 9.

Skladište gotove robe je prostor za čuvanje gotovih proizvoda obrade duhana u raznim oblicima pakiranja, i ono mora biti prilagođeno za fumigaciju gotovih proizvoda.

Članak 10.

Oprema za miješanje (blendiranje) i prebiranje (sortiranje) lista sastoji se od:

– stolova za miješanje;

– stolova za prebiranje;

– uređaja za praćenje protoka duhana;

– opreme za obesprašivanje i kondicioniranje duhana.

Članak 11.

Oprema za ižiljavanje duhana (stripsiranje) sastoji se od:

– dozirne tračne vage;

– cilindra za kondicioniranje;

– uređaja za pravilno raspoređivanje duhana;

– linije za ižiljavanje;

– linije za izdvajanje dijelova plojke (stripsa), klasifikatora;

– sustava sita za izdvajanje sitnjavine.

Članak 12.

Oprema za industrijsku fermentaciju i kondicioniranje ižiljenog duhana sastoji se od:

– uređaja za pravilno raspoređivanje duhana;

– tunela za dosušivanje i kondicioniranje duhana (redryer);

– instrumenata za mjerenje vlage i temperaturnih režima tijekom industrijske fermentacije.

Članak 13.

Oprema za pakiranje ižiljenog duhana sastoji se od:

– preše;

– kontrolne vage.

Članak 14.

Oprema za sušenje i pakiranje izdvojene lisne nervature (rebra) i sitnjavine sastoji se od linije s uređajima za sušenje, prosijavanje i prešanje rebra i duhanske sitnjavine.

Članak 15.

Oprema za obradu duhana mora osigurati da se prilikom ižiljavanja duhana postiže optimalna kvaliteta strukture stripsa po veličini, primjerene čistoće i udjelom frakcija na situ manjih od 0,5 mm najviše od 1,5% (duhanska prašina).

Članak 16.

U sklopu energetskih postrojenja, obrađivač treba osigurati opskrbu i distribuciju vodene pare i komprimiranog zraka.

Članak 17.

Za vođenje postupka obrade duhana, unaprjeđenje odnosa proizvođača i obrađivača duhana (čl. 5. i 6. Zakona) te nadzor nad kakvoćom obrađenog duhana, obrađivač duhana mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje dva zaposlena stručnjaka VSS agronomskog smjera.

Članak 18.

Za nadzor nad kakvoćom proizvoda obrađivač mora raspolagati prostorom i opremom za testiranje i obavljanje analiza i to:

– frakcijskog sastava ižiljenog duhana, na način koji je propisan HRN-ISO standardom 12194;

– sadržaja rebra u stripsu, na način koji je propisan HRN – ISO standardom 12195;

– vlage i temperature u stripsu, rebru i sitnjavini.

Članak 19.

Ministarstvo, na zahtjev pravne osobe, po ispunjenju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, izdaje rješenje o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti obrade duhanskih proizvoda.

III. VOĐENJE UPISNIKA OBRAĐIVAČA

Članak 20.

Na temelju rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti obrade duhanskih proizvoda iz članka 19.#clanak19 ovoga Pravilnika Ministarstvo vodi Upisnik obrađivača (Obrazac UO) u koji se upisuju:

– matični broj, naziv, sjedište, adresa i županija podnositelja zahtjeva;

– upisni broj podnositelja zahtjeva i datum upisa;

– broj i datum rješenja kojim se odobrava upis u Upisnik obrađivača;

– broj i datum rješenja na temelju kojeg se obavlja brisanje iz Upisnika obrađivača.

IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 21.

Proizvodnju duhanskih proizvoda mogu obavljati pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 22.

Prostor za proizvodnju duhanskih proizvoda jedinstvena je tehnološka cjelina koja sadrži:

1. skladište obrađenog duhana;

2. skladište repromaterijala;

3. odjel pripreme duhana;

4. odjel izrade i pakiranja cigareta;

5. skladište gotove robe;

6. laboratorij za analizu i kontrolu kakvoće;

7. energetsko postrojenje.

Članak 23.

Skladište obrađenog duhana namijenjeno je skladištenju obrađenog duhana u količini dostatnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje.

U skladištu obrađenog duhana ne mogu se skladištiti repromaterijali.

Članak 24.

Skladište repromaterijala namijenjeno je skladištenju repromaterijala u količini dostatnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje.

Uz skladište repromaterijala mora postojati klimatizirani prostor za priručno skladište repromaterijala, kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje.

Članak 25.

Odjel pripreme duhana sastoji se od:

a) prostora za pripremu mješavine;

b) tehnološke linije za pripremu duhana;

c) skladišta rezanog duhana;

d) kuhinje za pripremu soseva i aromata.

Prostor za pripremu mješavine (priručno skladište obrađenog duhana) treba zadovoljiti jednodnevnu proizvodnju, a služi za slaganje i prethodnu kontrolu duhana prije upućivanja u preradu.

Prostor tehnološke linije za pripremu duhana i skladište rezanog duhana su klimatizirani ili termoventilirani.

Članak 26.

Tehnološka linija za pripremu duhana sastoji se od:

– osnovne tehnološke linije za pripremu duhana;

– tehnološke linije za obradu duhanskog rebra;

– tehnološke linije za obradu berleja.

Tehnološka linija za pripremu duhana po kapacitetu mora zadovoljiti najmanje dnevne potrebe instaliranih linija u odjelu izrade i pakiranja cigareta.

Članak 27.

Osnovna tehnološka linija za pripremu duhana sastoji se od:

– uređaja za cijepanje duhanskih bala;

– uređaja za kontinuirano i kontrolirano doziranje duhana u proizvodni postupak;

– uređaja za kondicioniranje duhana s opremom za kontrolu i regulaciju vlage i temperature duhana na izlazu iz uređaja;

– uređaja za izdvajanje neduhanskih primjesa;

– uređaja za dodavanje aditiva s opremom za doziranje i kontrolu doziranja aditiva-soseva;

– najmanje dva silosa za miješanje;

– uređaja za izdvajanje metalnih predmeta;

– stroja za rezanje duhana;

– uređaja za sušenje duhana s napravom za kontrolirano kontinuirano doziranje duhana, te opremom za regulaciju i kontrolu vlage duhana nakon sušenja;

– uređaja s opremom za doziranje i kontrolu doziranja aditiva-aromata, ekspandiranog duhanskog rebra i duhana iz recikliranih cigareta;

– uređaja za punjenje duhana u spremnike ili silose za rezani duhan.

Članak 28.

Tehnološka linija za obradu duhanskog rebra sastoji se od:

– prostora za pripremu mješavine duhanskog rebra;

– uređaja za kontinuirano doziranje duhanskog rebra u proizvodni postupak;

– uređaja za vlaženje duhanskog rebra;

– najmanje dva silosa za miješanje i odležavanje duhanskog rebra;

– uređaja za valjanje duhanskog rebra;

– uređaja za izdvajanje metalnih predmeta;

– stroja za rezanje duhanskog rebra;

– uređaja za ekspanziju rezanog duhanskog rebra s napravom za kontrolirano kontinuirano doziranje;

– uređaja za sušenje ekspandiranog duhanskog rebra s opremom za kontrolu i regulaciju izlazne vlage;

– uređaja za izdvajanje neizrezanog i neekspandiranog duhanskog rebra;

– silosa za pohranu duhanskog rebra do trenutka dodavanja u osnovnu mješavinu.

Članak 29.

Tehnološka linija za obradu berleja sastoji se od:

– prostora za pripremu mješavine berleja;

– uređaja za dodavanje aditiva s opremom za doziranje i kontrolu doziranja;

– uređaja za prženje i rekondicioniranje berleja s opremom za podešavanje i kontrolu temperature prženja i izlazne vlage berleja;

– silosa za pohranu pripremljenog berleja do trenutka dodavanja u osnovnu mješavinu.

Članak 30.

Skladište rezanog duhana su spremnici ili silosi kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje, namijenjeni pohrani pripremljenog duhana do trenutka potrošnje na stroju za izradu cigareta.

Temperatura i vlažnost zraka u skladištu rezanog duhana trebaju biti kontrolirani.

Članak 31.

Kuhinja za pripremu soseva i aromata mora biti opremljena posudama s mješalicom za miješanje i zagrijavanje aditiva, uređajima za doziranje komponenti i kontrolu temperature soseva i aromata.

Članak 32.

Odjel izrade i pakiranja cigareta klimatizirani je prostor opremljen najmanje jednom linijom za izradu i pakiranje cigareta.

Članak 33.

Linija za izradu cigareta sastoji se od:

– stroja za izradu cigaretnog svitka;

– stroja za aplikaciju filter štapića;

– stroja za skupljanje cigareta u slagajnice (u slučaju da linija izrade i linija pakiranja čine jednu tehnološku liniju ovaj stroj nije potreban);

– uređaja za distribuciju filter štapića (prema strojevima za izradu cigareta);

– uređaja za prijam filter štapića.

Članak 34.

Na liniji za izradu cigareta moraju postojati sljedeće kontrole:

– mase cigareta;

– promjera cigarete;

– napunjenosti vrha cigarete;

– prisutnost filtera;

– prisutnosti i pozicije papira za pisak cigarete;

– oštećenja cigarete;

– ventilacije filtera cigarete.

Članak 35.

Linija za pakiranje cigareta sastoji se od:

– uređaja za pražnjenje slagajni (ukoliko linija izrade i linija pakiranja čine jednu tehnološku liniju ovaj uređaj nije potreban);

– stroja za formiranje paketića;

– uređaja za postavljanje nadzornih markica;

– stroja za omatanje paklica, grupiranje paklica u potrošačko pakiranje (dalje u tekstu: šteka), te formiranje šteke i omatanje.

Članak 36.

Na liniji za pakiranje cigareta moraju postojati sljedeće kontrole:

– prisutnosti svih cigareta u paklici;

– duhanskog punjenja na vrhu cigarete;

– prisutnosti filtera;

– prisutnosti unutarnjeg omota (alu-folija ili slično);

– prisutnosti ovratnika (kod tvrdog pakiranja);

– prisutnosti vanjskog omota;

– prisutnosti nadzorne markice;

– prisutnosti vrpce za otvaranje paklice;

– prisutnosti omotnog filma paklice;

– prisutnosti omota šteke;

– prisutnosti svih paklica u šteki.

Članak 37.

U sklopu energetskih postrojenja proizvođač duhanskih proizvoda treba osigurati opskrbu i distribuciju vodene pare i komprimiranog zraka.

Članak 38.

Skladište gotove robe namijenjeno je skladištenju dostatnih količina gotove robe radi nesmetanog odvijanja proizvodnje i pravodobne distribucije na tržište.

U skladištu gotove robe isključivo se mogu skladištiti duhanski proizvodi namijenjeni krajnjoj potrošnji.

Članak 39.

Laboratorij za analizu i kontrolu kakvoće duhanskih proizvoda mora imati opremu za praćenje fizičkih svojstava i glavnih sastojaka cigaretnog dima i to:

a) za praćenje fizičkih svojstava:

– sušionik (200oC);

– sklop sita za mjerenje frakcije duhana;

– mjerač denziteta duhana, odnosno tvrdoće cigareta i filtera;

– precizna vaga (najmanje 2 decimalna mjesta);

– mjerač promjera filtera cigareta;

b) za praćenje glavnih sastojaka cigaretnog dima:

– stroj za pušenje cigareta prema ISO standardima;

– uređaj za određivanje vode u sirovom dimnom kondenzatu;

– uređaj za određivanje nikotina u sirovom dimnom kondenzatu;

– uređaj za određivanje ugljičnog oksida (CO) u sirovom dimnom kondenzatu;

– analitička vaga (najmanje 4 decimalna mjesta).

Članak 40.

U objektu za proizvodnju duhanskih proizvoda proizvođač mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje po jednog zaposlenika:

– VSS kemijskog smjera;

– VSS agronomskog ili prehrambeno-tehnološkog smjera;

– VSS elektrotehničkog usmjerenja;

– VSS strojarskog usmjerenja.

Članak 41.

Ministarstvo, na zahtjev pravne osobe, po ispunjenju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, izdaje rješenje o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda.

V. VOĐENJE UPISNIKA PROIZVOĐAČA

Članak 42.

Na temelju rješenja o udovoljavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda iz članka 41.#clanak41 ovoga Pravilnika Ministarstvo vodi Upisnik proizvođača (Obrazac UP) u koji se upisuju:

– matični broj, naziv, sjedište, adresa i županija podnositelja zahtjeva;

– upisni broj podnositelja zahtjeva i datum upisa;

– broj i datum rješenja kojim se odobrava upis u Upisnik proizvođača;

– broj i datum rješenja na temelju kojeg se obavlja brisanje iz Upisnika proizvođača.

VI. NAČIN UTVRĐIVANJA I PROVJERE OBILJEŽJA DUHANA I DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 43.

Provjera obilježja duhanskih proizvoda utvrđuje se za cigarete kao i za duhan i duhanske materijale utrošene u izradi duhanske mješavine za cigarete na temelju utvrđenih obilježja cigareta za razvrstavanje u skupine.

Cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za pušenje, duhan za šmrkanje, duhan za žvakanje i drugi duhanski proizvodi razvrstavaju se po markama i podnositeljima zahtjeva te upisuju u Upisnik o markama.

Utvrđivanje obilježja duhanske mješavine u cigaretama

Članak 44.

Obilježje kakvoće duhanske mješavine i organoleptičkih svojstava radi razvrstavanja cigareta u skupinu A, priznaje se podnositeljima zahtjeva za one marke cigareta koje na temelju izjave proizvođača cigareta, na temelju provjera evidencija i provedenog postupka razvrstavanja predviđenih ovim Pravilnikom sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana, u čemu je najmanje 25 posto donjih branja ili na njima temeljenih surogata domaćeg podrijetla u vidu tehnološki obrađenog rebra i duhanske folije.

Obilježje kakvoće duhanske mješavine i organoleptičkih svojstava radi razvrstavanja cigareta u skupinu B, priznaje se podnositeljima zahtjeva za one marke cigareta koje na temelju izjave proizvođača cigareta, na temelju provjera evidencija i provedenog postupka razvrstavanja predviđenih ovim Pravilnikom sadrže najmanje 60 posto domaćih duhana ili na njima temeljenih surogata domaćeg podrijetla u vidu tehnološki obrađenog rebra i duhanske folije.

Članak 45.

Obilježje kakvoće duhanske mješavine i organoleptičkih svojstava radi razvrstavanja cigareta u skupine A i B na temelju kriterija iz članka 44.#clanak44 ovog Pravilnika, priznaje se i podnositeljima zahtjeva za one marke cigareta koje u svom sastavu imaju uvozne duhane podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije, a koje, sukladno člancima 83. i 69. ovoga Pravilnika, sadrže duhane koji su razvrstani u nearomatične duhane tipa virginija sušena toplim zrakom i berlej sušen u hladu.

Primjena stavka 1. ovoga članka vrijedit će po prijamu Republike Hrvatske u Svjetsku trgovinsku organizaciju za cigarete podrijetlom iz zemalja članica te organizacije i za cigarete proizvedene u Republici Hrvatskoj.

Članak 46.

Kod utvrđivanja obilježja duhanske mješavine u cigaretama, podnositelj zahtjeva za upis marki cigareta u skupinu A i B, dužan je prethodno pribaviti nalaz Laboratorija iz članka 63.#clanak63 ovoga Pravilnika. Uz zahtjev za izdavanje nalaza iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dužan je Laboratoriju dostaviti:

– proizvođačku deklaraciju o udjelu pojedinih robnih tipova duhana i drugih duhanskih materijala ugrađenih u mješavinu i to:

– udio nearomatičnih virginijskih duhana (u %),

– udio nearomatičnih berlejskih duhana (u %),

– udio ostalih duhanskih materijala ugrađenih u duhansku mješavinu (u %);

– uzorak duhanske mješavine koja nije tretirana aditivima – sos, aroma, u količini od 0,5 kg. Nearomatične virginijske i berlejske duhane koji su sadržani u toj mješavini treba dostaviti u zasebnom pakiranju u količini od po 0,25 kg;

– kemijske analize netretirane mješavine i izdvojenih virginijskih i berlejskih uzoraka koji su u njoj sadržani, uz navođenje metoda po kojima su analize napravljene, i to:

– udio nikotina u duhanu (u %),

– udio ukupnih šećera (u %);

– izjavu o udjelu donjih branja nearomatičnih tipova virginijskih i berlejskih duhana koja se prilaže samo uz zahtjev za upis marki cigareta u skupinu A;

– uzorke zapakiranih gotovih proizvoda pojedine marke cigareta u količini od 20 paklica i 5 blanketa;

– potvrdu o uplaćenoj naknadi za laboratorijska ispitivanja.

Članak 47.

Utvrđivanje točnosti podnesenih izjava, deklaracija i svojstava uzoraka iz članka 46.#clanak46 ovoga Pravilnika obavit će se na temelju:

1. organoleptičkog uvida u dostavljene uzorke mješavina cigareta i njenih sastavnih dijelova;

2. degustacije pojedinih sastojaka mješavine i degustacije cigareta;

3. analize kemijskog sastava duhana – cjelokupne mješavine i pojedinih dijelova;

4. kemijske analize cigaretnog dima.

Članak 48.

Podnositelj zahtjeva za razvrstavanje cigareta, odnosno uvoznik duhana, će sukladno članku 45.#clanak45 ovoga Pravilnika, za svaku količinu duhana i ostalih duhanskih materijala podrijetlom iz uvoza, iz Tarifnih brojeva 24.01 i 24.02 Zakona o carinskoj tarifi, namijenjenih izradi duhanske mješavine za cigarete, dostaviti Laboratoriju iz članka 63.#clanak63 ovoga Pravilnika sljedeće dokumente:

– izjavu o robnom tipu (virginija, berlej, ostali tipovi, duhanski surogati) i tipskim karakteristikama duhana (sitnolisni, aromatični, krupnolisni, nearomatična virginija – filler tip, berlej nearomatični – filler tip);

– dokaz o zemlji podrijetla duhana i duhanskih materijala:

– izjavu o načinu sređivanja duhana (neižiljen, ižiljen), klasi i načinu pakiranja (karton, jarma, tonga, sanduk, bačva),

– uzorak duhana od 1 kg;

– rezultate kemijske analize duhana iz kojih će biti vidljiv sadržaj nikotina u duhanu kao i udio ukupnih šećera, te metoda po kojoj su analize rađene.

Članak 49.

Utvrđivanje točnosti izjava i svojstava uzorka sukladno članku 47.#clanak47 ovog Pravilnika utvrdit će se:

1. organoleptičkim uvidom;

2. degustacijskom ocjenom na pušenju;

3. kemijskom analizom;

4. provjerom podataka iz članka 81.#clanak81 do 83.#clanak83 ovoga Pravilnika.

Članak 50.

Za razvrstavanje cigareta u skupinu A, fizičkim i kemijskim analizama utvrđene granične vrijednosti rezanog duhana u mješavini su sljedeće:

– vlaga: manje od 12,5% i više od 13,5%,

– nikotin: do 1,60% (+/- 10%),

– ukupni šećer: više od 13%,

– odnos nikotina i katrana u dimu u %:

– veliki udio katrana i nikotina (Full Flavour): do 6,5

– smanjen udio katrana i nikotina (Lights): do 7,0

– mali udio katrana i nikotina (Super Lights): do 7,5

– vrlo mali udio katrana i nikotina (Ultra Lights): do 8,0

Članak 51.

Za razvrstavanje cigareta u skupinu B, fizičkim i kemijskim analizama utvrđene granične vrijednosti rezanog duhana u mješavini su sljedeće:

– vlaga: manje od 12,5% i više od 13,5%,

– nikotin: do 1,7% (+/- 10%),

– ukupni šećer: više od 12%

– odnos nikotina i katrana u dimu u %:

– veliki udio katrana i nikotina (Full Flavour): do 7,0

– smanjen udio katrana i nikotina (Lights): do 7,5

– mali udio katrana i nikotina (Super Lights): do 8,0

– vrlo mali udio katrana i nikotina (Ultra Lights): do 8,5

Članak 52.

Za razvrstavanje cigareta u skupinu A, svojstva nearomatičnih duhana tipa virginija i berlej, odnosno izdvojenih sastojaka u mješavini, granične vrijednosti fizičkih i kemijskih analiza su sljedeće:

VIRGINIJA

BERLEJ

vlaga %

11,0 (+0,5)

vlaga %

10,5 (+0,5)

nikotin %

do 1,8 (+10)

nikotin %

do 1,7 (+10)

ukupni šećer %

više od 19

pepeo %

više od 20

Odnos
šećer/nikotin

više od 10

  

Članak 53.

Za razvrstavanje cigareta u skupinu B, svojstva nearomatičnih duhana tipa virginija i berlej, odnosno izdvojenih sastojaka, granične vrijednosti fizičkih i kemijskih analiza su sljedeće:

VIRGINIJA

BERLEJ

vlaga %

11,0 (+0,5)

vlaga %

10,5 (+0,5)

nikotin %

do 2,0 (+10)

nikotin %

do 1,9 (+10)

ukupni šećer %

više od 18

pepeo %

više od 20

Odnos
šećer/nikotin

više od 9

  

Članak 54.

Povjerenstvo iz članka 61.#clanak61 ovoga Pravilnika, odredit će metode za provedbu analiza propisanih u člancima 47. i 49. ovoga Pravilnika.

Utvrđivanje tehničke izrade i opremljenosti cigareta

Članak 55.

Radi utvrđivanja tehničke izrade i opremljenosti cigareta podnositelj prijave će za svaku marku cigareta dostaviti izjavu imaju li cigarete tvrdi ili meki omot pakiranja i imaju li ugrađeni filter.

Članak 56.

Svaki omot pakiranja cigareta koje se stavljaju u maloprodaju, a koji je teži od 160 g/m2 smatrat će se kao tvrdi omot pakiranja.

Cigarete s filtrom su cigarete kojima je u pisak ugrađen materijal za zadržavanje i razrjeđivanje glavne struje dima (filtriranje).

Utvrđivanje oznake cigareta

Članak 57.

Prema oznaci, cigarete se razvrstavaju ovisno o mjestu prvog stavljanja u promet koje se određuje zavisno o mjestu podrijetla pojedine marke cigareta.

Članak 58.

Ukoliko marka cigareta uživa međunarodnu zaštitu, kao mjesto prvog stavljanja u promet smatrat će se mjesto – zemlja podrijetla marke cigareta.

Kod marki cigareta koje predstavljaju ekstenziju (porodicu) određene marke cigareta, mjestom prvog stavljanja u promet smatrat će se zemlja podrijetla originalne marke cigareta.

Članak 59.

Radi utvrđivanja mjesta prvog stavljanja u promet pojedine marke cigareta podnositelji prijave dostavit će izjavu, te preslik zahtjeva za priznavanje marke, odnosno preslik rješenja o priznavanju marke s podatkom o zemlji podrijetla.

Kod marki cigareta koje nemaju rješenje o priznavanju marke podnositelji zahtjeva za upis u Upisnik o markama dužni su dostaviti ispravu iz koje je vidljivo da marka cigarete ne uživa zaštitu u nekoj drugoj zemlji.

Članak 60.

Uvoznici cigareta će prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik o markama dostaviti dokaz o zemlji podrijetla marke cigareta (rješenje o priznavanju marke), te obrazac EUR 1.

Razvrstavanje cigareta u skupine

Članak 61.

Ministarstvo imenuje Povjerenstvo od pet članova za provjeru utemeljenosti zahtjeva za razvrstavanje cigareta u skupine A i B, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo će utvrditi skupinu cigareta, odnosno tipove duhana kojima pripadaju prijavljeni uzorci.

Članak 62.

Povjerenstvo se imenuje na rok od dvije godine.

Članovi Povjerenstva moraju biti po profesionalnom iskustvu i školovanju dobri poznavatelji duhana i duhanskih proizvoda, a posebno poznavatelji proizvodnje duhana, obrade duhana, proizvodnje duhanskih proizvoda.

Ministar će posebnim aktom odrediti naknadu za rad članova povjerenstva.

Članak 63.

Ministarstvo će rješenjem ovlastiti pravnu osobu koja raspolaže kemijskim laboratorijem za analizu i utvrđivanje fizičkih i kemijskih svojstava uzoraka i duhanskog materijala predviđenih člancima 46. i 48. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Laboratorij).

Laboratorij mora imati opremu, stručnjake, iskustvo i uvjete za predviđeni tip analiza duhanskih mješavina, sastojaka duhana, te drugih duhanskih materijala.

Članak 64.

Povjerenstvo i Laboratorij obvezni su osigurati tajnost pod nositelja zahtjeva i rezultata provedenog postupka.

Članak 65.

U Laboratoriju će se, prema tabličnom prikazu u ovom članku, izvršiti sljedeće kemijske analize:

– vlage,

– ukupne duhanske mješavine;

– virginijskih i berlejskih sastojaka duhanske mješavine;

–                       dimnih sastojaka gotovih cigareta, kao i kemijskih sastojaka duhana koji se uvoze.

DUHANSKA
MJEŠAVINA
(%)

BERLEJ

(%)

VIRGINIJA

(%)

CIGARETE:

Glavni sastojci
cigaretnog dima

– nikotin

– nikotin

– nikotin

– nikotin (mg/cigareti)

– ukupni i pojedinačni šećeri

– ukupni dušik, bjelančevine

– ukupni i pojedinačni šećeri

– katran (mg/cigareti)

– ukupan dušik, bjelančevine,

– amonijak

– ukupan dušik, bjelančevine,

– CO (mg/cigareti)

– amonijak

– nitrati

– amonijak

 

– nitrati

– klor

– nitrati

 

– pepeo

– pepeo

– pepeo

 
  

Članak 66.

Laboratorij dostavlja nalaz o provedenim analizama Povjerenstvu u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva za razvrstavanje cigareta.

Članak 67.

Povjerenstvo će za svaki uzorak predviđen člankom 48.#clanak48 ovoga Pravilnika obaviti pregled i utvrditi sljedeća organoleptička svojstva:

– tipske karakteristike;

– klasifikacijsko-insercijska obilježja;

– boju, mirišljavost, sadržajnost odnosno punoću tkiva;

– uniformnost u sređivanju i pakiranju;

– mane i oštećenja.

Članak 68.

Degustacijskim postupcima Povjerenstvo utvrđuje sljedeća pušačka svojstva uzoraka duhana, duhanske mješavine i cigareta:

– jačina: jak, srednje jak, lagan-mekan;

– okus: oštar-slab, manje oštar-zadovoljava, blag-dobar, te gorčina i žestina okusa;

– aroma: nearomatičan-grub, donekle aromatičan, srednje aromatičan-fin, aromatična-vrlo fina;

– punoća: prazan-nezaobljen, srednje zasićuje-zaobljen, zasićuje – izrazito zadovoljava;

– sagorljivost: pepeo bijelo-siv, siv, peruta, kompaktan.

Članak 69.

Na temelju provedenih organoleptičkih ispitivanja, degustacijskih ispitivanja, izvješća Laboratorija o rezultatima fizičkih i kemijskih analiza, provjere dostavljenih dokaza i izjava, Povjerenstvo utvrđuje u koju skupinu spada ispitivana marka cigareta, odnosno kakvog su tipa uzorci uvoznog duhana.

Članak 70.

Za razvrstavanje cigareta u skupine, odnosno utvrđivanje tipa duhana, Povjerenstvo uzima u obzir podudarnost uzoraka s graničnim vrijednostima utvrđenih u člancima 50. do 53. ovoga Pravilnika, utvrđuje međusobni sklad i suglasje organoleptičkih, degustacijskih, fizičkih i kemijskih rezultata ispitivanja uzoraka, te utvrđuje tehničku izradu i opremljenost i oznaku cigarete.

Članak 71.

Povjerenstvo u roku od 30 dana od dana zaprimanja laboratorijskog nalaza donosi izvješće o razvrstavanju cigareta i dostavlja ga podnositelju zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva za Upis marki cigareta u skupine A i B dostavlja Ministarstvu izvješće Povjerenstva uz dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi.

Ministarstvo donosi rješenje o razvrstavanju cigareta u pojedinu razlikovnu skupinu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva sukladno stavku 2. ovoga članka i vrši upis u Upisnik o markama.

VII. VOĐENJE UPISNIKA O MARKAMA

Članak 72.

Ministarstvo vodi Upisnik o markama u koji se upisuju pojedine skupine cigareta i ostali duhanski proizvodi (Obrazac UM) i to:

– matični broj, naziv, sjedište, adresa i županija podnositelja zahtjeva;

– upisni broj podnositelja zahtjeva i datum upisa;

– broj i datum rješenja na temelju kojeg je obavljen upis u Upisnik proizvođača;

– broj pod kojim je podnositelj upisan u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda;

– broj pod kojim je podnositelj upisan u Upisnik o uvoznicima i izvoznicima;

– naziv marke duhanskog proizvoda;

– skupina cigareta ili vrsta duhanskog proizvoda;

– broj i datum rješenja na temelju kojeg se obavlja brisanje iz Upisnika proizvođača.

Članak 73.

Za cigarete koje se proizvode u Republici Hrvatskoj prijavu za upis u Upisnik o markama podnosi proizvođač duhanskih proizvoda.

Za cigarete koje se uvoze u Republiku Hrvatsku prijavu za upis u Upisnik o markama podnosi uvoznik.

Članak 74.

Za cigarete koje su se nalazile u prometu u Republici Hrvatskoj od dana stupanja na snagu Zakona, a za koje je Ministarstvo financija utvrdilo privremeno razvrstavanje u skupine, proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda dužni su podnijeti zahtjev za upis sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 75.

Na pisani zahtjev za upis marki cigareta u skupine A i B, Ministarstvo na temelju prethodno provedenog postupka razvrstavanja cigareta u skupine, sukladno zahtjevu za razvrstavanje i odredbama ovoga Pravilnika, rješenjem vrši upis u Upisnik o markama. Na pisani zahtjev za upis marki cigareta u skupinu C kao i marki svih ostalih duhanskih proizvoda, Ministarstvo vrši upis u Upisnik o markama na temelju dva uzorka najmanjeg tržnog pakiranja odnosnog proizvoda.

VIII. VOĐENJE UPISNIKA O UVOZNICIMA I IZVOZNICIMA

Članak 76.

Uvoznici i izvoznici duhana i duhanskih prerađevina moraju biti upisani u Upisnik o uvoznicima i izvoznicima. Na pisani zahtjev uvoznika ili izvoznika Ministarstvu, Ministarstvo donosi rješenje te vrši upis u Upisnik o uvoznicima i izvoznicima (Obrazac UUI).

Članak 77.

U Upisnik o uvoznicima i izvoznicima upisuju se:

– matični broj, naziv, sjedište, adresa i županija podnositelja zahtjeva;

– upisni broj podnositelja zahtjeva i datum upisa;

– broj i datum rješenja kojim se odobrava upis u Upisnik proizvođača;

– broj i datum rješenja na temelju kojeg se obavlja brisanje iz Upisnika proizvođača.

IX. SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA I IZVJEŠĆA

Članak 78.

Obrađivači duhana dužni su voditi evidencije o vlastitoj i ugovorenoj proizvodnji duhana, evidenciju o obrađenim količinama duhana i proizvedenim i prodanim količinama gotove robe.

Proizvođači duhanskih proizvoda dužni su voditi evidenciju o utrošku duhana i na njemu temeljenih surogata (duhanski otpaci, tehnološki obrađeno rebro, duhanska folija), pojedinačno za svaku skupinu cigareta te zbirno za ostale duhanske proizvode koji se proizvode, izvoze i stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj.

Uvoznici duhana i duhanskih proizvoda dužni su voditi evidenciju o količini i vrsti uvezenih duhana i duhanskih proizvoda te kupcima uvezenog duhana.

Članak 79.

Evidencija obrađivača duhana o vlastitoj i ugovorenoj količini duhana mora sadržavati analitičke podatke za svakog saditelja i za svaki ugovoreni tip duhana, te zbirne podatke za odnosnu proizvodnu godinu o:

– vlastitoj površini zemljišta zasađenog duhanom s naznakom očekivane proizvodnje;

– ugovorenoj površini zemljišta zasađenog duhanom s naznakom očekivane proizvodnje;

– proizvedenim i otkupljenim količinama po klasama duhana.

Članak 80.

Evidencija o obrađenom duhanu vodi se za svaku kalendarsku godinu posebno i mora sadržavati za svaki tip duhana sljedeće podatke:

a) za neobrađeni duhan:

– zalihe neobrađenog duhana na početku godine:

– zaprimljene količine neobrađenog duhana u toku godine iz vlastite proizvodnje, iz ugovorene proizvodnje, te kupljene i zaprimljene količine duhana radi uslužne obrade;

– prodane ili otpremljene količine neobrađenog duhana radi uslužne obrade;

– količine neobrađenog duhana stavljene u obradu;

– zalihe neobrađenih količina duhana na kraju godine.

b) za obrađeni duhan:

– zalihe obrađenog duhana i druge duhanske robe na početku godine;

– zaprimljene količine vlastitog obrađenog ili kupljenog duhana i druge duhanske robe;

– prodane ili isporučene količine duhana i druge duhanske robe s naznakom preuzimatelja;

– zalihe obrađenog duhana i druge duhanske robe na kraju godine.

Članak 81.

Obrađivači duhana dužni su izvijestiti o podacima koji sadrže evidencije u člancima 79. i 80. na način i za razdoblje koje od njih zatraži Ministarstvo, odnosno za podatke propisane člankom 79, županijski ured nadležan za poslove poljoprivrede.

Članak 82.

Evidencija proizvođača duhanskih proizvoda mora sadržavati sljedeće podatke:

– zalihe duhana i na njemu temeljenih surogata, u vlasništvu i na skladištima proizvođača, na početku izvještajnog razdoblja;

– kupljene i u skladištu zaprimljene količine duhana;

– prodane i isporučene količine duhana;

– utrošak duhana u pojedinim skupinama cigareta i zbirni utrošak u ostalim duhanskim proizvodima;

– zalihe na kraju izvještajnog razdoblja.

Članak 83.

U evidencijama iz članka 82.#clanak82 ovoga Pravilnika proizvođači će ustrojiti evidenciju o utrošku duhana i na njemu temeljenih surogata na način da će se za svaku skupinu cigareta utvrditi količina utrošenih domaćih duhana i na njima temeljenih surogata, i to tipova virginija sušena toplim zrakom i berlej sušen u hladu, te količina istih takovih tipova nearomatičnih duhana iz uvoza, kao i ukupna količina utrošenih duhana i na njima temeljenih sugorata.

Članak 84.

Proizvođači su dužni najmanje jednom godišnje, i to do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, izvijestiti Ministarstvo o utrošku duhana po pojedinim skupinama cigareta i ostalih duhanskih proizvoda na način kako je propisano u Evidenciji o zalihama, nabavkama, prodaji i utrošku duhana (Obrazac EP).

Ministarstvo može zatražiti od proizvođača izvješće EP i za određena kraća razdoblja unutar godine.

IX. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 85.

Pravne osobe koje su u trenutku stupanja na snagu Zakona o duhanu obavljale djelatnost obrade duhana, dužne su uskladiti uvjete za obavljanje djelatnosti obrade duhana, sukladno odredbama ovog Pravilnika do isteka roka iz članka 44. Zakona.

Pravne osobe koje u trenutku stupanja na snagu Zakona nisu obavljale djelatnost obrade duhana dužne su prije početka obavljanja te djelatnosti ishoditi rješenje za obavljanje te djelatnosti sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 86.

Pravne osobe koje su u trenutku stupanja na snagu Zakona proizvodile duhanske proizvode dužne su uskladiti uvjete za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, do isteka roka iz članka 44. Zakona.

Pravne osobe koje u trenutku stupanja na snagu Zakona nisu proizvodile duhanske proizvode dužne su prije početka proizvodnje ishoditi rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 87.

Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovati Povjerenstvo iz članka 61. te će odrediti Laboratorij iz članka 63.#clanak63 ovoga Pravilnika.

Članak 88.

Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda iz članka 74.#clanak74 ovoga Pravilnika, dužni su podnijeti zahtjeve za upis u Upisnik o markama u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 89.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidencijama i izvještavanju o proizvodnji duhana u listuL70095 (»Narodne novine« br. 24/76).

Članak 90.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-01/129
Urbroj: 525-01-00-01
Zagreb, 19. listopada 2000.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

zatvori
Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !