Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
202 27.12.2003 Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

3219

Na temelju članka 53.L88201 Zakona o državnim maticama (»Narodne novine«, broj 96/93), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

o obrascima drŽavnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju drŽavnih matica

Članak 1.

Državne matice su knjige nejednake veličine i vode se jednoobrazno na cijelom području Republike Hrvatske.

Državne matice se vode u dva primjerka: prvi primjerak ili izvornik i drugi primjerak ili parica koji je prijepis prvog primjerka.

Članak 2.

Prvi primjerak ili izvornik državne matice mora biti uvezan u tvrde korice od trajnog materijala.

Stranice knjige, osim prve, označuju se rednim brojevima. Listovi knjige moraju biti prošiveni vrpcom, a krajevi vrpce zapečaćeni pečatnim voskom na prvoj unutarnjoj stranici.

Naslovna stranica državne matice sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska« i naziv državne matice (matica rođenih, matica vjenčanih ili matica umrlih).

Prva unutarnja stranica sadrži: naziv »Republika Hrvatska«, naziv državne matice (matica rođenih, matica vjenčanih ili matica umrlih), naziv ureda državne uprave, naziv matičnog ureda, naziv matičnog područja, nazive mjesta za koje se vodi državna matica, datum prvog i posljednjeg upisa s oznakom njihovih rednih brojeva, potpis matičara koji je izvršio prvi upis i potpis matičara koji je knjigu zaključio. Ispod toga matičar, koji je izvršio obrojčavanje stranica, utvrđuje koliko obrojčanih stranica sadrži državna matica i taj broj potvrđuje svojim potpisom i pečatom.

Članak 3.

Drugi primjerak državne matice ili parica vodi se na neuvezanim arcima koji su istovjetni obrascu propisanom za prvi primjerak ili izvornik.

Drugi primjerak državne matice može se voditi i automatskom obradom podataka po prethodnom odobrenju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. Ako se drugi primjerak državne matice vodi automatskom obradom podataka, sadržaj rubrika i podataka mora biti istovjetan izvorniku državne matice koji se vodi ručno.

Članak 4.

Matica rođenih vodi se na Obrascu broj 1, matica vjenčanih na Obrascu broj 2 i matica umrlih na Obrascu broj 3.

Veličina obrasca je 29,7 x 42 cm.

Članak 5.

Uz svaku državnu maticu vodi se posebni abecedni registar temeljnih upisa na Obrascu broj 4.

U registar se upisuju temeljni upisi prema početnom slovu prezimena.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 6.

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica koji sadrže sve podatke upisane u državne matice do vremena izdavanja izvatka, osim onih koje je posebnim propisima zabranjeno iskazivati.

Izvadak iz matice rođenih izdaje se na Obrascu broj 5, izvadak iz matice vjenčanih izdaje se na Obrascu broj 6 i Obrascu broj 12 i izvadak iz matice umrlih izdaje se na Obrascu broj 7.

Obrazac broj 5 je svijetloplave boje, Obrazac broj 6 i Obrazac broj 12 su svijetloružičaste boje, a Obrazac broj 7 je svijetlosive boje.

U sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlijoj nijansi boje obrasca.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 7.

Na temelju državnih matica izdaju se potvrde o činjenicama upisanim u državne matice o osobnom stanju građana s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama do vremena izdavanja potvrde. Važeći promijenjeni podaci u odnosu na temeljni upis, iskazuju se na potvrdi u rubrici »Primjedbe i naknadni upisi«.

Potvrda o činjenici rođenja ima naziv »Rodni list«, a izdaje se na Obrascu broj 8, Potvrda o činjenici sklapanja braka ima naziv »Vjenčani list«, a izdaje se na Obrascu broj 9 i na Obrascu broj 13 i Potvrda o činjenici smrti ima naziv »Smrtni list«, a izdaje se na Obrascu broj 10.

Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje, a u sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske.

Na Obrascu broj 8 otisak grba Republike Hrvatske je u svijetloplavoj boji, na Obrascu broj 9 i Obrascu broj 13 u ružičastoj boji, a na Obrascu broj 10 u svijetlosivoj boji.

Veličina obrasca je 21 x 29,7 cm.

Članak 8.

Na temelju matice rođenih izdaju se potvrde o osobnom stanju građana koje sadrže posljednje važeće podatke upisane u maticu rođenih, bez bilješki i podataka o izvršenim prethodnim promjenama i vremenu njihova nastanka.

Potvrda o rođenju izdaje se na Obrascu broj 11, a Potvrda o slobodnom bračnom stanju na Obrascu broj 11a.

Obrazac broj 11 bijele je boje, a u sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetloplavoj boji.

Obrazac broj 11a bijele je boje, a u sredini obrasca otisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlozelenoj boji.

Veličina obrazaca je 21 x 29,7 cm.

Članak 9.

U službenoj prepisci i dostavljanju obavijesti o izvršenim upisima u državne matice, a radi evidentiranja tih upisa u drugim državnim maticama na području Republike Hrvatske, ne koriste se obrasci javnih isprava propisani ovim pravilnikom.

Za službene obavijesti o izvršenim upisima matičari mogu koristiti obrazac odgovarajućeg sadržaja s oznakom »SLUŽBENO«.

Na tiskanim obrascima s oznakom »SLUŽBENO«, u međusobnoj razmjeni obavijesti o izvršenim upisima iskazuje se podatak o matičnom broju.

Obrazac broj 12 i Obrazac broj 13 koriste diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Članak 10.

U obrascima propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se njihov sadržaj. Propisani obrasci od broja 1 do 13 tiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Izvaci i potvrde propisani ovim pravilnikom, od broja 5 do 13 tiskaju se na papiru zaštićenom od krivotvorenja s hologramskom zaštitom pod oznakom »DM RH«, otisnutom na prvoj stranici obrasca.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih maticaL88203 (»Narodne novine«, broj 105/93, 34/94, 15/95, 53/99 i 145/02.)

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama« ,

Klasa: 223-01/03-01/82
Urbroj: 514-09-04/1-03-1
Zagreb, 5. prosinca 2003.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

 

Obrazac broj 1

Obrazac broj 2

Obrazac broj 3

Obrazac broj 4

Obrazac broj 5


Obrazac broj 6


Obrazac broj 7Obrazac broj 8

Obrazac broj 9

Obrazac broj 10

Obrazac broj 11

Obrazac broj 11a

Obrazac broj 12Obrazac broj 13

zatvori
Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !