Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
11 1.2.2002 Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

278

Na temelju članka 41.L78978 Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/1), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA
REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I
REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca registra udruga i registra stranih udruga, zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i registra stranih udruga, način podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga, te način upisa i vođenja registra udruga i registra stranih udruga, zbirki isprava, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

II. REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 2.

(1) Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).

(2) Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj.

(3) Registar udruga vode uredi državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

(4) Udruge se upisuju prema sjedištu udruge pri nadležnom uredu iz stavka 3. ovoga članka.

Vođenje registra udruga

Članak 3.

(1) Registar udruga sastoji se od registarskih uložaka za svaku udrugu posebno, u koje se upisuju podaci o svakoj udruzi.

(2) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem udruge.

(3) Registarski ulošci iz stavka 1. ovoga članka sadrže, za svaki upis posebno, podatke iz članka 5.#clanak5 ovoga Pravilnika.

Jedinstvena baza podataka

Članak 4.

(1) Registri udruga vođeni na računalu povezuju se računalno-komunikacijskim sustavom u jedinstvenu bazu podataka o udrugama Republike Hrvatske, pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Jedinstvena baza podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke upisane u registar udruga Republike Hrvatske i podatke upisane u registar stranih udruga.

Sadržaj registra udruga

Članak 5.

(1) U registar udruga, za svaku udrugu, upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj,

2. datum upisa,

3. datum održavanja osnivačke skupštine,

4. datum donošenja odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga,

5. datum donošenja statuta,

6. naziv (skraćeni naziv),

7. adresa sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

8. ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

9. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje.

(2) Naziv, skraćeni naziv na stranom jeziku udruge i područje na kojem udruga djeluje upisuju se u registar, ako su utvrđeni statutom udruge.

(3) U registar udruga, za svaku udrugu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:

1. osoba ovlaštenih za zastupanje;

2. statuta;

3. naziva (naziva na stranom jeziku);

4. skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku);

5. adrese sjedišta.

(4) U registar udruga upisuje se i:

1. zabrana djelovanja udruge,

2. prestanak postojanja udruge.

Registarski broj udruge

Članak 6.

(1) Registarski broj udruge je broj koji se svakoj udruzi određuje pri upisu u registar udruga.

(2) Registarski broj udruge sastoji se od:

– dvoznamenkastog broja nadležnog ureda za registraciju, i

– šesteroznamenkastog rednog broja.

(3) Dvoznamenkasti broj nadležnog ureda za registraciju udruge određen je redoslijedom utvrđenim člankom 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj od broja 01 do 20.

(4) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je broj 21.

(5) Dvoznamenkasti broj 00 označava udruge koje su do dana primjene Zakona o udrugamaL78980 (»Narodne novine«, 88/01) (u daljnjem tekstu: Zakon) bile upisane u registar udruga pri Ministarstvu.

(6) Redni broj određuje nadležni ured, po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka, sukladno redoslijedu upisa udruga u registar udruga.

(7) Udruzi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku postojanja udruge ne može odrediti drugoj udruzi.

Zbirka isprava udruge

Članak 7.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku udrugu upisanu u registar udruga.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv udruge i registarski broj udruge.

(3) U zbirku isprava pohranjuje se:

– rješenje o upisu u registar udruga,

– obrazac zahtjeva za upis u registar udruga,

– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,

– odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,

– ovjereni statut,

– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,

– izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu osnivača udruge,

– suglasnost ili odobrenje iz članka 15. stavka 1. podstavka 7. Zakona,

– rješenje o upisu promjena u registar udruga,

– obrazac zahtjeva za upis promjena u registar udruga,

– zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela,

– odluka o promjeni: statuta, naziva, adrese sjedišta ili osoba ovlaštenih za zastupanje,

– ovjereni novi statut, odnosno ovjerene izmjene i dopune statuta,

– odluka o prestanku postojanja udruge, i

– drugi akti koji se donose u postupku prestanka postojanja udruge, sukladno odredbama članka 28. – 33. i 37. Zakona.

Upis u registar udruga

Članak 8.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge, u ime osnivača, podnosi nadležnom uredu, prema sjedištu udruge, zahtjev za upis u registar udruga.

(2) Zahtjev se podnosi u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar udruga.

(3) Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1 – Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske.

(4) Zahtjevu za upis u registar udruga prilažu se:

– zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,

– odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,

– dva primjerka statuta,

– popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,

– preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge,

– preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi,

– suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela iz članka 15. stavka 1. podstavka 7. Zakona.

(5) Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, osim preslika osobnih iskaznica osnivača, preslika osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje, preslika izvoda iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu i preslika osobne iskaznice za njenog predstavnika u udruzi.

(6) Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, podnosi se na Obrascu broj 2 – Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Ustrojstveni oblici udruga

Članak 9.

Ustrojstveni oblici udruge, koji imaju pravnu osobnost utvrđenu statutom udruge, podnose zahtjev za upis u registar udruga. Uz zahtjev uz upis u registar udruga, prilažu se dokazi propisani odredbom članka 8.#clanak8 ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Nadležni ured, uz rješenje o upisu u registar udruga, ovjerava statut udruge na način da uz statut priloži jednu stranicu sljedećeg sadržaja:

»(nadležni ured) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA.

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, i datum

OVLAŠTENA OSOBA

Potpis ovlaštene osobe« M.P.

        

(2) Statut i priložena stranica povezuju se jamstvenikom (vrpcom), čija se oba kraja na posljednjoj stranici međusobno povezuju i pričvršćuju naljepnicom za stranicu. Preko dijela naljepnice otiskuje se pečat nadležnog ureda.

(3) Primjerak rješenja o upisu u registar udruga i ovjerenog statuta, dostavljaju se udruzi.

Upis promjena u registar udruga

Članak 11.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti prijavu promjene:

– statuta,

– naziva (naziva na stranom jeziku),

– skraćenog naziva (skraćenog naziva na stranom jeziku),

– adrese sjedišta,

– osobe ovlaštene za zastupanje, i

– odluku o prestanku postojanja udruge.

(2) Zahtjev za upis promjena u registar udruga podnosi se na Obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se:

– zapisnik o radu tijela udruge, koje je po statutu nadležno za donošenje odluke, zbog koje se traži upis promjene u registar udruga;

– odluka o promjeni;

– dva primjerka novog statuta ili dva primjerka izmjena i dopuna statuta;

– preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

(4) Novi statut ili njegove izmjene i dopune ovjeravaju se sukladno odredbi članka 10.#clanak10 ovoga Pravilnika.

Izvadak iz registra udruga

Članak 12.

(1) Nadležni ured, na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izdaje izvadak iz registra udruga.

(2) Izvadak iz registra udruga izdaje se, u obliku računalnog ispisa, na Obrascu broj 4 – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske.

(3) Izvadak iz registra udruga sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj,

2. datum upisa,

3. naziv (skraćeni naziv),

4. adresu sjedišta (mjesto, ulica i kućni broj),

5. djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

6. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje,

7. zabranu djelovanja udruge,

8. prestanak postojanja udruge.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba nadležnog ureda svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz registra udruga sadrži podatak o nazivu, skraćenom nazivu na stranom jeziku udruge i području na kojem udruga djeluje, ako su upisani u registar udruga sukladno članku 5. stavku 2. Pravilnika.

(6) Izvadak iz registra udruga sadrži posljednje podatke upisane u registar udruga.

(7) Na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge, izvadak može sadržavati i podatke o prethodnim promjenama, koji se upisuju u rubriku »Napomena«.

(8) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, dijagonalno će se precrtati.

Popis članova udruge

Članak 13.

(1) Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

(2) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način.

(3) Popis članova sadrži podatke o:

– osobnom imenu (nazivu),

– datumu rođenja,

– datumu pristupanja udruzi,

– kategoriji članstva, ako su iste utvrđene statutom udruge, te

– datumu prestanka članstva u udruzi.

III. REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj

Članak 14.

(1) Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: registar stranih udruga) vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

(2) Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Registar stranih udruga sastoji se od registarskih uložaka, u koje se upisuju podaci za svaku stranu udrugu.

(4) Svaki registarski uložak obilježava se registarskim brojem strane udruge.

(5) Registarski ulošci iz stavka 3. ovoga članka sadrže, za svaku stranu udrugu, podatke iz članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika.

Registarski broj strane udruge

Članak 15.

(1) Registarski broj strane udruge je broj koji se svakoj stranoj udruzi određuje pri upisu u registar stranih udruga.

(2) Registarski broj strane udruge sastoji se od:

– dvoznamenkastog broja Ministarstva, i

– četveroznamenkastog rednog broja.

(3) Dvoznamenkasti broj Ministarstva je 00.

(4) Redni broj se određuje po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka.

(5) Stranoj udruzi može se odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj ne može odrediti drugoj stranoj udruzi.

Sadržaj registra stranih udruga

Članak 16.

(1) U registar stranih udruga, za svaku stranu udrugu, upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj,

2. datum upisa,

3. naziv (skraćeni naziv),

4. adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i kućni broj),

5. adresa sjedišta u zemlji sjedišta,

6. osnovni sadržaj djelatnosti,

7. osobna imena i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje u Republici Hrvatskoj.

(2) U registar stranih udruga, za svaku stranu drugu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:

1. naziva (skraćenog naziva);

2. adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj;

3. adresa sjedišta u zemlji sjedišta;

4. sadržaja djelatnosti;

5. osoba i svojstva osoba ovlaštenih za zastupanje u Republici Hrvatskoj;

6. prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Zbirka isprava stranih udruga

Članak 17.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku stranu udrugu upisanu u registar stranih udruga.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala. Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv strane udruge i registarski broj strane udruge.

(3) U zbirku isprava pohranjuje se:

– rješenje o upisu u registar stranih udruga,

– obrazac zahtjeva za upis u registar stranih udruga,

– izvadak iz registra u kojem je u zemlji sjedišta strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu, te za obavljanje kojih djelatnosti je ista registrirana i ovjereni prijevod istoga na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ili

– odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od javnog bilježnika, ako prema zakonu zemlje po kojem je osnovana nije propisan upis u registar i ovjereni prijevod istoga na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,

– odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj i ovjereni prijevod iste na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,

– statut ili drugi akt iz kojeg je vidljivo koje djelatnosti strana udruga obavlja i ovjereni prijevod istoga na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,

– drugi dokazi, ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj,

– rješenje o upisu promjene u registar stranih udruga,

– obrazac zahtjeva za upis promjena u registar stranih udruga,

– odluka o promjeni: naziva ili adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj ili sadržaja djelatnosti ili osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,

odluka o prestanku djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Upis u registar stranih udruga

Članak 18.

(1) Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za upis u registar stranih udruga podnosi se na Obrascu broj 5 – Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(3) Zahtjevu za upis u registar stranih udruga prilaže se:

– izvadak iz registra u kojem je u zemlji sjedišta strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu, te za obavljanje kojih djelatnosti je ista registrirana, ili

– odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od javnog bilježnika, ako prema zakonu zemlje po kojem je osnovana nije propisan upis u registar,

– odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,

– statut ili drugi akt iz kojeg je vidljivo koje djelatnosti strana udruga obavlja,

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,

– drugi dokazi, ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(4) Uz priloge navedene u stavku 3. podstavku 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, prilažu se i ovjereni prijevodi istih na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Upis promjena u registar stranih udruga

Članak 19.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za upis promjena:

– naziva (skraćenog naziva);

– adrese sjedišta u Republici Hrvatskoj;

– osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj;

– sadržaja djelatnosti, i

– prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(2) Osoba ovlaštena za zastupanje izvijestit će Ministarstvo o promjeni adrese sjedišta strane udruge u zemlji sjedišta.

(3) Promjene iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se na Obrascu broj 6 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(4) Zahtjevu za upis promjena u registar stranih udruga prilažu se:

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni i

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Izvadak iz registra stranih udruga

Članak 20.

(1) Na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge, Ministarstvo izdaje izvadak iz registra stranih udruga.

(2) Izvadak iz registra stranih udruga izdaje se, u obliku računalnog ispisa, na Obrascu broj 7 – Izvadak iz Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

(3) Izvadak sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj,

2. datum upisa,

3. naziv (skraćeni naziv),

4. adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i kućni broj),

5. adresu sjedišta u zemlji sjedišta,

6. osnovni sadržaj djelatnosti,

7. osobe ovlaštene za zastupanje u Republici Hrvatskoj (ime, prezime i svojstvo),

8. datum prestanka djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba Ministarstva svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz registra stranih udruga sadrži posljednje važeće podatke upisane u registar stranih udruga.

(6) Na zahtjev suda, drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge, izvadak može sadržavati i podatke o prethodnim promjenama, koji se upisuju u rubriku »Napomena«.

(7) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, dijagonalno će se precrtati.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, JAVNOST I ČUVANJE REGISTARA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE, REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZBIRKI ISPRAVA

Podnošenje zahtjeva za upis u registar udruga
i registar stranih udruga

Članak 21.

(1) Obrasci zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u registar udruga i registar stranih udruga, podnose se u dva primjerka.

(2) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko.

(3) Podaci upisani u rubrike obrazaca moraju biti istovjetni s odredbama statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela udruge ili strane udruge.

Javnost registra udruga i registra stranih udruga

Članak 22.

(1) Registar udruga i registar stranih udruga javni su.

(2) Svaka zainteresirana osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar udruga i registar stranih udruga, koji se obavlja uz nazočnost ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra.

(3) Pravo uvida u zbirke isprava i prepisivanje podataka iz zbirke isprava ima osoba koja obrazloži postojanje svojeg pravnog interesa.

Čuvanje registra udruga, registra stranih udruga
i zbirki isprava

Članak 23.

(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registra dužna je čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

Članak 24.

Podaci upisani u registar udruga i registar stranih udruga upisuju se na odgovarajući medij kao sigurnosna kopija.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Danom primjene Zakona, Ministarstvo prestaje voditi Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 15.L78981 stavka 1. podstavka 2. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 70/97, 106/97 i 20/00).

(2) Registar udruga koji se vodio sukladno članku 15.L78983 stavku 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 70/97, 106/97 i 20/00), danom primjene Zakona, postaje Registar udruga Republike Hrvatske.

(3) Danom primjene Zakona, udruge nastavljaju djelovati pod uvjetima utvrđenim svojim statutom i Zakonom.

(4) Ministarstvo je dužno u roku od 30 dana od dana primjene Zakona, dostaviti zbirke isprava udruga, koje su bile upisane u registar iz stavka 1. ovoga članka, nadležnim uredima, prema sjedištu udruge.

(5) U roku utvrđenom u stavku 4. ovoga članka, uredi državne uprave i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, dužni su dostaviti zbirke isprava nadležnom uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema sjedištu udruge.

(6) Preuzete udruge sukladno stavku 2. – 5. ovoga članka, postaju sastavni dio Registra udruga Republike Hrvatske i zadržavaju brojeve pod kojima su bile upisane u registar iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

(1) Danom primjene Zakona, Ministarstvo nastavlja voditi registar stranih udruga.

(2) Zahtjevi za upis u registar udruga, odnosno postupci pokrenuti na temelju Zakona o udrugamaL78985 (»Narodne novine«, broj 70/97, 106/97 i 20/00), koji nisu okončani do dana primjene Zakona iz stavka 1. ovoga članka, bit će proslijeđeni nadležnim uredima, prema mjestu sjedišta udruge, radi okončanja postupka.

Članak 27.

1) Obrasci broj 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje.

Članak 28.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga i registra stranih udruga i obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udrugaL78986 (»Narodne novine«, broj 101/97).

(2) Obrasci propisani Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka, upotrebljavat će se dok se njihove zalihe ne potroše.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 230-01/01-01/31

Urbroj: 514-09-02-01-01

Zagreb, 22. siječnja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

zatvori
Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !