Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu izjave o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijam u državnu službu – (“Narodne novine”, br. XX/95.)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 23.10.1995 Pravilnik o obrascu izjave o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijem u državnu službu

Na temelju članka 16.L36448 stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 74/94, 86/94 i 7/95) članka 12.L36450 Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ("Narodne novine", broj 75/95) i članka 17.L36452 Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU IZJAVE O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU ZAPREKU ZA PRIJEM U DRŽAVNU SLUŽBU

Članak 1.

Osoba koja se prima u državnu službu na službeničko mjesto za obavljanje inspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonitošću rada dužna je prilikom prijama u državnu službu dati izjavu o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijam u državnu službu iz članka 16. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

Izjavu iz stavka I. ovoga članka dužni su u roku od mjesec dana dati i svi državni službenici zatečeni na službeničkim mjes

tima za obavljanje inspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonitošću rada.

Članak 2.

Obrazac izjave iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa:112-01/95-01/902

Urbroj: 515-01/1-95-1

Zagreb, 9. listopada 1995.

Ministar

Davorin Mlakar, v. r.

_____________________________________________

(ime i prezime osobe koja se prima u državnu službu)

_____________________________________________

(prebivalište)

_____________________________________________

(ulica i broj)

______________________________________________

(JMBG)

U svezi moga prijama u državnu službu na službeničko mjesto

__________________________________________

(naziv službeničkog mjesta na koje se osoba prima)

u ________________________________________

(naziv tijela državne vlasti u koje se osoba prima)

dajem sljedeću

IZJAVU

Pod kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno, a ni članovi moje uže obitelji (roditelji, supružnik ili djeca) ne obavljamo samostalno profesionalnu djelatnost ili obrt, da nemamo u vlasništvu trgovačko društvo, odnosno ne raspolažemo kontrolnim paketom dionica pravne osobe, te ne obavljamo drugu djelatnost nad kojom bih ja, prijamom u državnu službu na službeničko mjesto __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(naziv službeničkog mjesta na koje se osoba prima)

u _______________________________________________________

(naziv tijela državne vlasti u koju se osoba prima)

trebao - trebala obavljati inspekcijski nadzor ili nadzor nad zakonitošću rada.

____________________________

(mjesto i datum davanja izjave)

____________________________

(vlastoručni potpis)

zatvori
Pravilnik o obrascu izjave o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijam u državnu službu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !