Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu ("Narodne novine", br. XX/06, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 18.9.2006 Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

2325

Na temelju članka 36.L312857 stavka 2. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, broj 61/06.), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU PRIJAVE, OČEVIDNIKA O DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITIMA, ZAPISNIKA I SVJEDODŽBE O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca prijave za polaganje državnog stručnog ispita-DSI-1, očevidnika o državnim stručnim ispitima DSI-2, zapisnika o polaganju državnog stručnog ispita-DSI-3 i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu-DSI-4 (u daljnjem tekstu: Ispit).

Članak 2.

Propisani obrazac DSI-1, DSI-2, DSI-3 i DSI-4 s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiska se na papiru bijele boje.

II. OBRAZAC ZA POLAGANJE ISPITA

Prijava za polaganje Ispita

Članak 3.

Obrazac prijave za polaganje Ispita ima jednu stranicu i označen je oznakom DSI-1.
Dimenzije obrasca su 210 × 295 mm.

Članak 4.

Službenik koji je dužan položiti Ispit popunjava obrazac prijave i podnosi ga čelniku tijela u kojem je zaposlen.
Čelnik tijela ovjerava podatke unesene u obrazac prijave, te prijavu dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za službeničke odnose (u daljnjem tekstu: tijelo za službeničke odnose).

Članak 5.

Kada tijelo za službeničke odnose primi prijavu za polaganje Ispita, upisuje ju u upisnik predmeta prvostupanjskog upravnog postupka (UP/I).

Očevidnik o Ispitima

Članak 6.

Obrazac očevidnika o Ispitima ima jednu stranicu i označen je oznakom DSI-2.
Očevidnik o Ispitima vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige s plavom presvlakom s numeriranim stranicama od 1 do 100.
Dimenzije obrasca su 455 x 340 mm.

Članak 7.

Očevidnik se zaključuje s danom 31. prosinca tekuće godine.

Zapisnik o polaganju Ispita

Članak 8.

Obrazac zapisnika o polaganju Ispita ima četiri stranice i označen je oznakom DSI-3.
Dimenzije obrasca su 210 × 295 mm.

Svjedodžba o položenom Ispitu

Članak 9.

Obrazac svjedodžbe o položenom Ispitu ima jednu stranicu i označen je oznakom DSI-4.
Obrazac DSI-4 tiskan je na punijem papiru u žutoj boji kao podlozi na kojoj se rubno nalazi u tamnijoj osnovnoj boji hrvatski pleter. Na podlozi su tiskani i morski valovi u odgovarajućoj nijansi osnovne boje, a u sredini svjedodžbe je u odgovarajućoj veličini grb Republike Hrvatske u tamnijoj nijansi osnovne boje.
Dimenzije obrasca su 210 x 290 mm.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-01/06-01/108
Urbroj: 515-07/4-06-1
Zagreb, 28. kolovoza 2006.
 

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.
 

                                                                        Obrazac DSI-1

REPUBLIKA HRVATSKA
________________________
(naziv tijela koje dostavlja prijavu)
                                                                                    ________________________
                                                                                     (tijelo kojem se prijava dostavlja)
                                                                                                                    ZAGREB
 

                                                                PRIJAVA

                                ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
 

Podaci o službeniku koji polaže državni stručni ispit:
1. Ime i prezime
___________________________________________________________________
2. Datum, mjesto i država rođenja
___________________________________________________________________
3.Završeni stupanj stručne spreme i struka
___________________________________________________________________
4. Prebivalište i adresa stanovanja
___________________________________________________________________
5. Zaposlen u
___________________________________________________________________
6. Poslovi koje obavlja
___________________________________________________________________

U_______________, dana______________

                                                                                                          Točnost podataka
                                                                                            unesenih u prijavu ovjerava:

                                                            M.P.
___________________                                                        ____________________
    (potpis službenika koji                                                                                                      (čelnik tijela)
polaže državni stručni ispit)

 

 

                                                                                Obrazac DSI-2
 

OČEVIDNIK O DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITIMA ____________________ Stranica
br.__________
 

Red. broj

Broj upi-snika UP/I0

IME I
PREZIME

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja

Stupanj stručne spreme

Naziv tijela u kojem je službenik zaposlen

Državni stručni ispit polaže za radno mjesto

Koji put polaže državni stručni ispit

Datum polaganja državnog stručnog ispita

Uspjeh na državnom stručnom ispitu

Upućen na popravak iz predmeta

Datum određen za polaganje popravka

Uspjeh na popravku

Primjedba

 

 

 

 

 

 

 

 

pisani

usmeni

položen

nije položen

 

 

položen

nije položen

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac DSI-3

 

  REPUBLIKA HRVATSKA
 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
 Državna ispitna komisija

ZAPISNIK

o polaganju državnog stručnog ispita
 

Državni stručni ispit polaže: ___________________________
                                                    
(ime i prezime službenika)
 rođen-a ______________, mjesto i država rođenja__________
 u službi ____________________________________________
                                          
(naziv tijela)
 Polaganje državnog stručnog ispita odobreno je rješenjem sredi-
 šnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 Klasa: __________________, Urbroj:___________________
 od _____________________ godine.
 Državni stručni ispit polaže se dana _______________ godine.
 Ispit je počeo u ________ sati.
 Zadatak iz pisanog dijela posebnog dijela državnog stručnog ispita
 nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.
 Na usmenom dijelu posebnog dijela državnog stručnog ispita po-
 stavljena su sljedeća pitanja:
 ________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

 
  

2


Na općem dijelu državnog stručnog ispita postavljena su sljedeća pitanja:
  

3
  

4

Nakon završenog državnog stručnog ispita, Državna ispitna komisija ocijenila je da je:
 a) ispit položen
 b) ispit nije položen
 c) nisu položeni svi predmeti, te se službenik upućuje na popravak
 iz predmeta:
 _____________________________________________________
 u roku od _____________ dana.
 Državni stručni ispit je prekinut iz razloga
 _____________________________________________________
 Započeto polaganje državnog stručnog ispita dana ____ godine,
 nastavljeno je dana ____________________________godine.
 Polaganje državnog stručnog ispita završeno je u _______ sati.
 Posebne napomene:
 Podatke navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:
 
                                     Službenik koji je polagao državni stručni ispit
                                    ___________________________________
 
Tajnik Državne               Članovi Državne           Predsjednik Državne
ispitne komisije            ispitne komisije koji           ispitne komisije
                                   ispituju opći dio drža-
                                   vnog stručnog ispita
 _______________     _______________         _______________
 _______________     _______________         _______________
                           
                             Članovi Državne ispitne komisije
                                    koji ispituju posebni dio
                                   državnog stručnog ispita
 _______________     _______________        _______________
 _______________     _______________        _______________
 _______________     _______________        _______________
 

Obrazac DSI-4

REPUBLIKA HRVATSKA
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
Državna ispitna komisija
Klasa:
Urbroj:
O -
Zagreb,

Na temelju članka 35. Uredbe o postupku, načinu polaganja i
Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, broj
61/06.), Državna ispitna komisija pri Središnjem državnom ure-
du za upravu izdaje
 

                 SVJEDODŽBU

o položenom državnom stručnom ispitu

 

__________________________________________________
(ime i prezime)
rođen-a ____________________________________________
(dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja)
__________________________________________________
(naziv tijela u kojem je službenik zaposlen)
polagao-la je dana ____________ godine, državni stručni ispit za
__________________________________________________
(naziv radnog mjesta)
pred Državnom ispitnom komisijom pri Središnjem državnom uredu
za upravu.
DRŽAVNA ISPITNA KOMISIJA OCIJENILA JE DA JE »ISPIT
POLOŽEN«.
Temeljem članka 7. stavka 2. točke 14. Zakona o upravnim pris-
tojbama ova svjedodžba oslobođena je od plaćanja upravnih pristojbi.

                                                Predsjednik Državne ispitne komisije
                                                ____________________________

zatvori
Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenome državnome stručnom ispitu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !