Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova – (“Narodne novine”, br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.7.2004 Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

1805

Na temelju članka 60.L106217 stavka 1. podstavka 7. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o obrascu sluŽbene iskaznice i obliku i izgledu sluŽbene znaČke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaŠtite, Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice, oblik i izgled službene značke koju nose inspektori za nadzor djelatnosti privatne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova, te način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

Članak 2.

Obrasci iskaznica izrađuju se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID, izmjere 85,6 x 54 mm.

Prednja strana obrazaca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno, u ravnini grba, plavim slovima ispisano je jedno ispod drugoga: »REPUBLIKA HRVATSKA«, »MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA« i »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA«. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju.

– desno od prostora za fotografiju, a ispod naziva »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA« ispisuje se tamnoplavim slovima »SLUŽBENA ISKAZNICA«. Ispod toga u pravokutniku svijetloplave boje ispisuje se ime i prezime inspektora. Ispod pravokutnika ispisuju se nadnevak izdavanja, te redni broj pod kojim je iskaznica izdana.

Prednja strana obrasca iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom, izmjere 80,6 x 49 mm, debljine 0,0025 mm, koji sadrži naizmjenične holograme grba Republike Hrvatske i slova »MUP RH«.

Članak 3.

Na obrascu iskaznice na stražnjoj strani tiskaju se ovlasti inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite.

Članak 4.

Značka inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite veličine je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova »RH« visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis: »MUP – Inspektorat«. Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

Članak 5.

Inspektori za nadzor djelatnosti privatne zaštite u obavljanju inspekcijskih poslova nose iskaznicu i značku, kojima dokazuju svoj identitet i svojstvo, u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je značka.

Članak 6.

Iskaznicu i značku s pripadajućim povezom izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, naziv policijske uprave u kojoj je zaposlen, registarski broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja, te rubriku za napomene.

Članak 8.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku snosi troškove nabave nove.

Članak 9.

Inspektor kojem prestane služba u Ministarstvu unutarnjih poslova, ili koji izgubi status inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Neposredni rukovoditelj dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 10.

Obrazac službene iskaznice i obrazac službene značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-22475-2004

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.
zatvori
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !