Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba u Odjelu za nadzor carinske službe u Ministarstvu financija Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
3 14.01.1994 Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba u Odjelu za nadzor rada carinske službe Ministarstva financija Republike Hrvatske

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 25.L26513 stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE I POSEBNOJ OZNACI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA U ODJELU ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŽBE MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice (u daljem tekstu: iskaznica), izgled posebne oznake (u daljem tekstu: značka), koju nose ovlaštene službene osobe u Odjelu za nadzor rada Carinske službe Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Odjel), način izdavanja iskaznice i značke te evidencija o iskaznicama i značkama.

Članak 2.

Iskaznica se izdaje službenim osobama koje obavljaju poslove kontrole prometa s inozemstvom, carinjenja i carinskog nadzora, catinskoupravnog i prekršajnog postupka, sprečavanja carinskih prekršaja, poslove nadzora nad radom carinarnica, Carinske uprave i druge poslove slične prirode.

Iskaznicu izdaje ministar financija.

Članak 3.

Obrazac iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska, dimenzije 96 i 65 mm. Prednja strana obrasca iskaznice sadrži

- na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

- desno od grba u gornjem dijelu piše:

  REPUBLIKA HRVATSKA -MINlSTARSTVO FINANCIJA-ODJEL ZA NADZOR RADA CARINSKE SLUŽBE,

- ispod je grba prazan prostor za fotografiju,

- desno od prostora za fotografiju piše: SLUŽBENA ISKAZNICA, jedinstveni matični broj, ime i prezime djelatnika, datum izdavanja, rok važenja, oznaka obrasca iskaznice i serijski broj iskaznice. Na stražnjoj strani iskaznice tiskana su ovlaštenja nositelja iskaznice

- ovlaštene službene osobe, potpis ministra financija i pečat Ministarstva financija.

Članak 4.

Iskaznica ima obrub plave boje i uz podatke navedene u članku 3.#clanak3 ovoga Pravilnika na prednjoj strani sadrži naziv posla, koji treba napisati plavim slovima desno od prostora za fotografiju ispod riječi SLUŽBENA ISKAZNICA Iskaznica se izdaje službenim osobama Odjela. Na stražnjoj strani obrasca iskaznice tiskan jo tekst koji se odnosi na ovlasti službene osobe kako slijedi u nastavku. Nositelj ove iskaznice ov)ašten je pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima obavljati poslove:

- kontrole prometa s inozemstvom, carinjenja, carinskog nadzora nad radom Carinarnica i Carinskom upravom, prekršaja i prekršajnog postupka, te sprečavanja carinskih prekršaja,

- pregleda i privremenog oduzimanja financijske dokumentacije, robe, uređaja i opreme, prijevoznih sredstava, novaca, vrijednosnih papira, predmeta i dokumentacije te privremeno zatvaranje poslovnih prostorija. Nositelj ove iskaznice ovlašten je nositi vatreno oružje.

Članak 5.

Značka je izrađena od metala i okrugloga je oblika promjera 55 mm.

Na gornjemu polukrugu vanjski rub u obliku je hrvatskoga pletera zlatne boje, unutar kojega se na podlozi srebrne boje u sredini nalazi grb Republike Hrvatske u prirodnim bojama, dok je s njegove lijeve strane ovalno napisana riječ REPUBLIKA, a s desne je strane ovalno napisana riječ HRVATSKA.

Na donjoj polovini značke nalazi se stilizirana zastava Republike Hrvatske u boji, koja na srednjemu dijelu ispod grba ima kvadratni prostor srebrne boje na kojemu je broj značke, dok su ispod zastave na podlozi srebrne boje upisane riječi: MINISTARSTVO FINANCIJA.

Značka je izradena u niskom reljefu, tako da je pleter izboćen. Grb su i zastava od emajla i u boji. Značka se sa stražnje strane pričvrščuje pomoću navoja s maticom.

Kožni povez plave je boje i trostrukoga pregiba.

Veličina je svakoga pregiba 8 * 12 cm, a na naslovnom dijelu utisnute su riječi: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ODJEL ZA NADZOR CARINSKE SLUŽBE.

Članak 6.

Značka se izdaje samo službenim osobama koje imaju ovlaštenje.

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu financija.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime ovlaštene službene osobe kojoj se izdane iskaznica i značka, poslove što ih obavlja, serijski broj iskaznice i značke, dan izdavanja i rubriku za napomenu.

Članak 8.

Iskaznica i značka smiju se koristiti samo u službene svrhe. Svaka zlouporaba povlači odgovornost za povredu službene dužnosti i kaznenu odgovornost. Iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 9.

Ako službena osoba izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, obvezna je o tome izvijestiti izravnog rukovoditelja. Nova iskaznica ili značka izdat će se službenoj osobi tek pošto izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka bude oglašena nevažečom u "Narodnim novinama"

Članak 10.

Iskaznica i značka moraju se vratiti u ovim slučajevima:

1. ako djelatniku prestane radni odnos u Odjelu ili ako bude raspoređen na poslove s drugim ovlastima ili na poslove bez ovlasti, .

2. ako su djelatniku oduzeta ovlaštenja za koja je bio ovlašten iskaznicom,

3. ako se u postupku zbog povrede službene dužnosti utvrdi da je djelatnik grubo kršio svoje radne obveze. Iskaznica i značka privremeno se oduzimaju djelatniku ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica bez provedene istrage, i to do okončanja postupka.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-06/94-01/04

Urbroj 513-ol/94-1

Zagreb, 5. siječnja 1994.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v r.zatvori
Pravilnik o obrascu službene iskaznice i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba u Odjelu za nadzor carinske službe u Ministarstvu financija Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !