Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu službene iskaznice – (“Narodne novine”, br. XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 5.4.2002 Pravilnik o obrascu službene iskaznice

Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

760

Na temelju članka 92.L80091 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima(»Narodne novine«, broj 49/99 i 63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2002., donio je

PRAVILNIK

O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice ovlaštene osobe Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (u daljnjem tekstu: Agencija) u obavljanju nadzora nad poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i Središnjeg registra osiguranika.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice ovlaštene osobe Agencije (u daljnjem tekstu: Iskaznica) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.)

Članak 3.

Iskaznica se izrađuje na punijem papiru bijele boje, dimenzije 5,4 cm x 8,5 cm i zaštićuje omotom od prozirne plastične mase.

Članak 4.

Iskaznica sadrži:

a) na prednjoj stranici:

1. utisnut natpis: Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja,

2. natpis: iskaznica,

3. serijski broj iskaznice,

4. fotografiju osobe nositelja iskaznice u čijem lijevom kutu je otisnut pečat Agencije,

5. ime i prezime nositelja iskaznice,

6. broj osobne iskaznice nositelja,

7. naziv radnog mjesta nositelja iskaznice,

8. vlastoručni potpis nositelja iskaznice,

b) na poleđini:

1. tekst o ovlasti nositelja iskaznice,

2. datum izdavanja iskaznice

3. otisnut pečat Agencije,

4. potpis ravnatelja Agencije.

Članak 5.

(1) Iskaznicu ovlaštenoj osobi Agencije izdaje Tajništvo Agencije po nalogu ravnatelja Agencije.

(2) O službenim iskaznicama iz stavka 1. ovoga članka vodi se evidencija u Tajništvu Agencije.

Članak 6.

(1) Ovlaštena osoba koja izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja i Tajništvo.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što je iskaznica iz stavka 1. ovoga članka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Službena iskaznica prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima:

– kada ovlaštenoj osobi prestane radni odnos – primitkom odluke o prestanku radnog odnosa,

– rasporedom ovlaštene osobe na druge poslove,

– kada se utvrdi grubo kršenje radnih obveza ovlaštene osobe.

– po odluci ravnatelja Agencije.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/39
Urbroj: 383-02-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2002.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.

Prilog 1.

Obrazac sluŽbene iskaznice ovlaŠtene osobe Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja

Dimenzije iskaznice su 5,4 cm x 8,5 cm. Dimenzije fotografije su 30 x 35 mm.

 

Prednja strana iskaznice

Fotografija

 
Agencija za nadzor mirovinskih
fondova i osiguranja


ISKAZNICA
Br. 001

_________________ _________________
ime i prezime naziv radnog mjesta

__________________ _________________
broj osobne iskaznice vlastoručni potpis

 

Poleđina iskaznice

  

OVLAŠTENJE

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti
utvrđene zakonom i drugim propisima obavljati nadzor nad
poslovanjem mirovinskih društava, mirovinskih osigurava-
jućih društava i Središnjeg registra osiguranika.

Ravnatelj
M.P.
______________ ________________
datum izdavanja

  
 
zatvori
Pravilnik o obrascu službene iskaznice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !