Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 16.09.2009 Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2815

Na temelju članka 17.L470290 stavka 3. i članka 53.L470291 stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007 i 155/2008), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU VETERINARSKOG CERTIFIKATA ZA STAVLJANJE U PROMET SJEMENA KOPITARA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti za izdavanje certifikata za izvoz sjemena kopitara u države članice Europske unije.

Članak 2.

Obrazac veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara određen je u Dodatku I., koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/232

Urbroj: 525-06-1-0244/09-1

Zagreb, 3. rujna 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA STAVLJANJE U PROMET SJEMENA KOPITARA

1. Pošiljatelj (ime i adresa)

VETERINARSKI CERTIFIKAT

Br. ORIGINAL

2. Država članica sakupljanja

3. Primatelj (ime i adresa)

4. Nadležno tijelo

BILJEŠKE

(a) Za svaku pošiljku sjemena mora se izdati poseban certifikat.

(b) Izvorni certifikat mora pratiti pošiljku do njenog odredišta.

5. Lokalno nadležno tijelo

6. Mjesto utovara

7. Naziv i adresa centra za sakupljanje sjemena

8. Prijevozna sredstva

9. Mjesto i država članica odredišta

10. Registracijski broj centra za sakupljanje sjemena

11. Naziv i kod oznake kontejnera

12. Identifikacija pošiljke: svježe/ohlađeno/smrznuto(1) sjeme kopitara

12.1. Broj kontejnera

12.3. Vrste

12.5. Identitet donora

12.2. Datum(i) sakupljanja

12.4. Pasmina

13. Ja, niže potpisani službeni veterinar, potvrđujem da je:

13.1. centar za sakupljanje sjemena u kojem je gore opisano sjeme sakupljano, obrađeno i skladišteno za stavljanje u promet:

13.1.1. odobren i pod stalnim nadzorom nadležnog tijela u skladu s uvjetima iz Poglavlja I, Dodatka D Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije 122;

13.1.2. smješten na području ili u regiji(1) države članice koja je na dan sakupljanja sjemena pa do datuma otpremanja svježeg/ohlađenog(1) sjemena ili do isteka vremenskog razdoblja od 30 dana obveznog skladištenja za smrznuto sjeme(1) slobodna od afričke konjske kuge u skladu s posebnim propisima3;

13.1.3. tijekom razdoblja s početkom 30 dana prije datuma sakupljanja sjemena pa do datuma otpremanja svježeg/ohlađenog(1) sjemena ili do isteka vremenskog razdoblja od 30 dana obveznog skladištenja za smrznuto sjeme(1) ispunjavao uvjete iz članka 4.L470293 Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine« br.154/08)4 (2);

13.1.4. tijekom razdoblja s početkom 30 dana prije datuma sakupljanja sjemena pa do datuma otpremanja svježeg/ohlađenog(1) sjemena ili do isteka vremenskog razdoblja od 30 dana obveznog skladištenja za smrznuto sjeme(1) posjedovao samo kopitare koji nisu pokazivali kliničke znakove zaraznog arteritisa konja i kontagioznog metritisa kobila;

13.2. Svi kopitari su dopremljeni u centar sukladno odredbama članaka 4.L470295 i 5.L470296 Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br.154/08)5;

13.3. Gore opisano sjeme potječe od pastuha donora, koji:

13.3.1. na dan sakupljanja sjemena nisu pokazivali kliničke znakove zarazne ili kontagiozne bolesti;

13.3.2. se tijekom najmanje 30 dana prije sakupljanja sjemena nisu koristili za prirodni pripust;

13.3.3. su tijekom najmanje 30 dana prije sakupljanja sjemena držani na gospodarstvima na kojima nijedan kopitar nije pokazivao kliničke znakove zaraznog arteritisa konja;

13.3.4. su tijekom najmanje 60 dana prije sakupljanja sjemena držani na gospodarstvima na kojima nijedan kopitar nije pokazivao kliničke znakove kontagioznog metritisa kobila;

13.3.5. po mojim saznanjima i koliko sam mogao provjeriti 15 dana neposredno prije sakupljanja sjemena nisu bili u kontaktu s kopitarima oboljelim od zarazne ili kontagiozne bolesti;

13.3.6. su podvrgnuti sljedećim testovima u laboratoriju odobrenom od nadležnog tijela u skladu s programom testiranja navedenom u točki 13.3.7:

13.3.6.1. agar-gel imunodifuzijskom testu (Coggins testu) za infekcioznu anemiju kopitara s negativnim rezultatom;

13.3.6.2. ili serum neutralizacijskom testu za zarazni arteritis konja s negativnim rezultatom u razrjeđenju seruma 1:4

ili

testu izolacije virusa na alikvotnoj količini sjemena s negativnim rezultatom;

13.3.6.3. testu za kontagiozni metritis kobila provedenom u dva navrata u razmaku od 7 dana s izolacijom Taylorella equigenitalis iz predsjemenske tekućine ili uzoraka sjemena i genitalnih brisova prepucija, uretre i fosse urethralis, s negativnim rezultatom u obje pretrage;

13.3.7. su podvrgnuti jednom od sljedećih programa testiranja(3):

13.3.7.1. Pastuh donor je najmanje 30 dana prije i tijekom sakupljanja sjemena neprekidno boravio u centru za sakupljanje sjemena i u tom razdoblju nijedan kopitar u centru nije došao u direktan kontakt s kopitarima nižeg zdravstvenog statusa od onog u centru.

Potrebni testovi iz točke 13.3.6. provedeni su na uzorcima uzetim dana…………….............(4)

i dana……………..............(4) najmanje 14 dana nakon početka gore spomenutog razdoblja boravka i najmanje na početku sezone pripusta;

13.3.7.2. Pastuh donor nije neprekidno boravio u centru za sakupljanje sjemena ili su drugi kopitari u centru došli u direktan kontakt s kopitarima nižeg zdravstvenog statusa od onog u centru.

Test iz točke 13.3.6. proveden je na uzorcima uzetim dana…………….............(4)

i dana……………..............(4) najmanje 14 dana prije prvog sakupljanja sjemena i najmanje na početku sezone pripusta;

Test iz točke 13.3.6.1 proveden je posljednji put na uzorku krvi uzetom najkasnije 120 dana prije sakupljanja sjemena dana……………............ 4);

Potreban test iz točke 13.3.6.2 je zadnji put proveden najkasnije 30 dana prije sakupljanja sjemena ili kao dokaz da seropozitivni pastuh ne prenosi zarazni arteritis konja koji je potvrđen testom izolacije virusa, a test je bio proveden prije ne više od godine dana prije sakupljanja sjemena dana…………….............(4);

13.3.7.3. Testovi iz točke 13.3.6. provedeni su tijekom vremenskog razdoblja od 30 dana obveznog skladištenja za smrznuto sjeme i najmanje 14 dana nakon sakupljanja sjemena na uzorcima uzetim dana…………….............(4) i dana…………….............(4);

13.4. Sakupljanje, obrada, skladištenje i prijevoz gore opisanog sjemena obavljeno je u uvjetima koji udovoljavaju zahtjevima iz Poglavlja II i III Dodatka D posebnog propisa6.

U…………………………………………………………………………………………………

…...............................................................................................

(Potpis službenog veterinara)

…...............................................................................................

Pečat(5)

(Ime i kvalifikacija tiskanim slovima)

(1) Nepotrebno precrtati.

(2) Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

(3) Precrtati programe koji se ne odnose na pošiljku.

(4) Upisati datum.

(5) Boja pečata i potpisa mora biti različita od boje tiska.

2Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Direktive 90/425/EEZ

3 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji

4 Člankom 4. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja preuzete su odredbe članka 4. Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

5 Člankom 4. i 5. Pravilnika o veterinarskim uvjetima za premještanje kopitara i uvoz iz trećih zemalja preuzete su odredbe članka 4. i 5. Direktive Vijeća br. 90/426/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja

6 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Direktive 90/425/EEZ

[1] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 1995/307/EZ od 24. srpnja 1995. kojom se donosi obrazac veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara

zatvori
Pravilnik o obrascu veterinarskog certifikata za stavljanje u promet sjemena kopitara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !