Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 07.05.2010 Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata

MINISTARSTVO OBRANE

1355

Na temelju članka 10.L505239 stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj: 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09) i članka 76.L505241 stavka 2. podstavka 7. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine« broj 153/05, 63/07 i 152/08) donosim

PRAVILNIK

O OBUCI I OSPOSOBLJAVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA VOJNIH OBJEKATA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obuka i način polaganja stručnog ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o osposobljenosti za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) koji obavljaju poslove humanitarnog razminiranja vojnih objekata.

Pripadnici Oružanih snaga iz stavka 1. ovoga članka su:

– pirotehničar,

– voditelj pirotehničke skupine/radilišta,

– nadzornik,

– djelatnik za protueksplozijsku zaštitu,

– vodič službenih pasa za detekciju eksploziva.

Članak 2.

Obuku i osposobljavanje pirotehničara, voditelja pirotehničke skupine/radilišta, nadzornika i djelatnika za protueksplozijsku zaštitu za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata provodi inženjerijska postrojba Oružanih snaga (u daljnjem tekstu Inženjerijska postrojba) prema programima koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio (prilozi 1, 2, 3 i 4).

Obuku vodiča službenih pasa za detekciju eksploziva provodi Središte za obuku vodiča i službenih pasa »satnik Krešimir Ivošević« u Pukovniji Vojne policije Hrvatske kopnene vojske (u daljnjem tekstu: Središte) prema programu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 5).

II. TEMELJNA OBUKA

Članak 3.

Na obuku za pirotehničara za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata mogu se uputiti pripadnici Oružanih snaga koji su osposobljeni za vojnostručnu specijalnost pionir, ispunjavaju Zakonom o humanitarnom razminiranju propisane uvjete za pirotehničara i imaju uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti za pirotehničara.

Članak 4.

Program obuke za pirotehničare za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata traje ukupno 295 nastavnih sati, od čega je 137 sati teorijski dio, a 158 sati praktični dio.

Teorijski dio programa obuke provodi se u skupinama do 30 pripadnika – razina pionirskog voda.

Praktični dio programa obuke provodi se na vojnom poligonu, u skupinama od 10 pripadnika – razina desetine.

Obuku za pirotehničara za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata provodi Inženjerijska postrojba.

Članak 5.

Na obuku za voditelja pirotehničke skupine/radilišta za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata, mogu se uputiti pripadnici Oružanih snaga koji su osposobljeni za pirotehničara u Oružanim snagama, ispunjavaju Zakonom o humanitarnom razminiranju propisane uvjete i imaju uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti za voditelja pirotehničke skupine/radilišta.

Članak 6.

Program obuke za voditelja pirotehničke skupine/radilišta za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata traje ukupno 42 nastavna sata, od čega je 30 sati teorijski dio, a 12 sati praktični dio.

Obuku za voditelja pirotehničke skupine/radilišta za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata provodi Inženjerijska postrojba.

Članak 7.

Na obuku za nadzornika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata mogu se uputiti pripadnici Oružanih snaga koji su osposobljeni za pirotehničara u Oružanim snagama, ispunjavaju zakonom propisane uvjete i imaju uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti za nadzornika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja.

Članak 8.

Program obuke nadzornika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata traje ukupno 42 nastavna sata, od čega je 34 sati teorijski dio, a osam sati praktični dio.

Obuku za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata provodi Inženjerijska postrojba.

Članak 9.

Na obuku za vodiča službenih pasa za detekciju eksploziva mogu se uputiti pripadnici Oružanih snaga koji su uspješno završili tečaj protueksplozijske zaštite u Policijskoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova i imaju uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o duševnoj, tjelesnoj i zdravstvenoj sposobnosti za vodiča službenih pasa za detekciju eksploziva.

Članak 10.

Obuka vodiča službenih pasa za detekciju eksploziva i službenih pasa provodi se u Središtu.

Obuka se provodi u trajanju od sedam mjeseci koji su podijeljeni u dva razdoblja.

Prvo razdoblje obuke obuhvaća teorijski dio obuke i temeljni dio obuke do osposobljavanja za izvršenje pojedinačnih zadaća do propisanih standarda.

Drugo razdoblje obuhvaća specijalistički dio praktične obuke do osposobljavanja za samostalno izvršenje pojedinačnih i skupnih zadaća sa službenim psom za detekciju eksploziva do propisanih standarda.

III. STRUČNI ISPIT

Članak 11.

Nakon završene obuke u skladu s programima propisanima ovim Pravilnikom pripadnici Oružanih snaga polažu stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom.

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita sastoji se od predsjednika povjerenstva i najmanje četiri člana od kojih su dva člana djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Članove ispitnog povjerenstva iz sastava Oružanih snaga na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga imenuje ministar obrane.

Članove ispitnog povjerenstva iz sastava Ministarstva unutarnjih poslova imenuje ministar unutarnjih poslova.

Zahtjev za formiranje ispitnog povjerenstva iz stavka 2. ovog članka pokreće zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske.

Za obavljanje administrativnih poslova ispitnog povjerenstva zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske rješenjem imenuje tajnika i zamjenika tajnika pravne ili personalne struke.

Članak 12.

Ispitno povjerenstvo utvrđuje da li pripadnik Oružanih snaga ispunjava uvjete iz ovog Pravilnika za polaganje stručnog ispita.

Pripadnik Oružanih snaga može iz opravdanih razloga, odgoditi ili odustati od stručnog ispita, ali o tome mora obavijestiti ispitno povjerenstvo prije održavanja ispita.

Ukoliko pripadnik Oružanih snaga ne obavijesti ispitno povjerenstvo o odgodi ili odustajanju od ispita odnosno ako ga odgodi ili odustane iz neopravdanih razloga, smatra se da pripadnik Oružanih snaga nije položio ispit.

Članak 13.

Stručni ispit pripadnika Oružanih snaga za pirotehničara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio stručnog ispita sastoji se od pisane i usmene provjere znanja iz svih nastavnih tema iz programa obuke.

Praktični dio stručnog ispita provodi se na vojnom poligonu, a obuhvaća provjeru osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, uklanjanje i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i streljiva.

Članak 14.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuju se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Pripadnik Oružanih snaga se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je pokazao zadovoljavajuće znanje (rezultate) na teorijskom dijelu stručnog ispita i obavio sve zadane uratke uz potrebitu razinu sigurnosti u samostalnom radu na praktičnom dijelu stručnog ispita.

Pripadnik Oružanih snaga koji nije položio teorijski dio stručnog ispita ne može pristupiti polaganju praktičnog dijela ispita.

Pripadnik Oružanih snaga koji ne zadovolji na praktičnom dijelu stručnog ispita mora ponovno polagati samo praktični dio stručnog ispita najkasnije u roku od 15 dana.

Polaganju stručnog ispita u cijelosti obavezan je pristupiti pripadnik Oružanih snaga koji ne zadovolji na praktičnom dijelu stručnog ispita u dva pokušaja za redom.

Pripadnik Oružanih snaga koji nije položio stručni ispit može pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita najranije 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Članak 15.

Pripadniku Oružanih snaga koji je položio stručni ispit zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske izdaje uvjerenje o položenom ispitu za pirotehničara Oružanih snaga, voditelja pirotehničke skupine/radilišta, nadzornika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja odnosno vodiča službenih pasa za detekciju eksploziva u Oružanim snagama.

Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka evidentiraju se u Informatičkom sustavu personalnog upravljanja (IS PU) i dostavljaju Personalnoj službi Uprave za ljudske resurse radi ulaganja u glavni osobnik.

Obrasci uvjerenja o položenom stručnom ispitu za pripadnike Oružanih snaga nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio (prilozi 6, 7, 8 i 9).

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu i omogućuje pripadniku Oružanih snaga obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i nakon odlaska iz Oružanih snaga.

Članak 16.

Tajnik ispitnog povjerenstva vodi zapisnik o stručnom ispitu u koji se unose podaci o imenu i prezimenu pripadnika Oružanih snaga, članovima ispitnog povjerenstva, datumu polaganja stručnog ispita, pitanjima postavljenim pripadniku Oružanih snaga te ocjeni o uspjehu pripadnika Oružanih snaga.

Zapisnik o stručnom ispitu potpisuju predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva.

Članak 17.

Predsjednik, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu koja se određuje odlukom o imenovanju članova ispitnog povjerenstva.

IV. DOPUNSKA OBUKA

Članak 18.

Dopunskoj obuci za pirotehničara Oružanih snaga i polaganju dopunskog ispita dužni su pristupiti pirotehničari Oružanih snaga koji ne obavljaju poslove razminiranja u neprekidnom trajanju od dvije godine.

Dopunska obuka za pirotehničare Oružanih snaga sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i ukupno traje 78 nastavnih sati, od čega je 48 sati teorijski dio, a 30 sati praktični dio.

Program dopunske obuke za pirotehničare Oružanih snaga nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (prilog 10).

Članak 19.

Nakon završene dopunske obuke pirotehničar Oružanih snaga pristupa ispitu koji se obavlja na način propisan odredbama ovoga Pravilnika kojima se propisuje polaganje stručnog ispita za pirotehničara Oružanih snaga.

Pirotehničar Oružanih snaga koji nije obavljao poslove razminiranja u neprekidnom trajanju od dvije godine ne može obavljati poslove pirotehničara dok ne položi dopunski ispit.

Pirotehničaru Oružanih snaga koji je položio dopunski ispit Zapovjedništvo za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske izdaje uvjerenje o položenom dopunskom ispitu na obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika (prilog 11).

Članak 20.

Voditelj pirotehničke skupine/radilišta za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja u Oružanim snagama, nadzornik za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja u Oružanim snagama i djelatnik za protueksplozijsku zaštitu u Oružanim snagama obavezni su jednom godišnje pristupiti internoj provjeri znanja i sposobnosti u obavljanju poslova humanitarnog razminiranja pred stručnim timom Inženjerijske postrojbe.

Članak 21.

Vodič službenih pasa za detekciju eksploziva u Oružanim snagama obvezan je za produljenje valjanosti uvjerenja o osposobljenosti jednom godišnje proći program doobuke u trajanju o sedam dana i položiti ispit pred stručnim timom Središta.

Službenom psu za detekciju eksploziva licenca o osposobljenosti zanavlja se svake godine nakon doobuke u trajanju od sedam dana i uspješno položenog radnog ispita pred stručnim timom Središta.

V. EVIDENCIJA

Članak 22.

Zapovjedništvo za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske vodi službenu evidenciju o polaznicima i provedbi temeljne i dopunske obuke pripadnika Oružanih snaga u skladu s ovim Pravilnikom, rezultatima stručnog i dopunskog ispita, izdanim uvjerenjima o osposobljenosti i službenim iskaznicama pirotehničara Oružanih snaga.

Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom i pisanom obliku i obavezno sadrži:

– podatke o polaznicima temeljne i dopunske obuke (čin, ime, prezime, nadnevak, mjesto i država rođenja),

– podatke o postignutom uspjehu iz svakog područja i predmeta sukladno Nastavnom planu i programu,

– podatke o uspjehu na ispitu (nadnevak polaganja i rezultat ispita),

– broj zapisnika sastavljenog o provedenom stručnom ispitu za pirotehničara Oružanih snaga,

– podatke o izdanim ispravama.

Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka trajno se čuva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske na temelju programa propisanih ovim Pravilnikom izradit će provedbene programe obuke i osposobljavanja pripadnika Oružanih snaga koje odobrava načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 24.

Odredbe ovoga Pravilnika o dopunskoj obuci na jednak će se način primjenjivati i na pripadnike Oružanih snaga koji su stručne ispite za obavljanje poslova u humanitarnom razminiranju položili u Policijskoj akademiji Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/10-04/2

Urbroj: 512-01-10-7

Zagreb, 27. travnja 2010.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.

PRILOZI

zatvori
Pravilnik o obuci i osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja vojnih objekata
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !