Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

136

Temeljem odredbi članka 113.L429103 stavak 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O OBVEZAMA IZVJEŠTAVANJA O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se načini i mehanizmi za izvještavanje o transakcijama sa financijskim instrumentima te oblik i sadržaj navedenih izvještaja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitalaL429105 (Narodne novine br. 88/08, 146/08);

Dostava izvještaja o izvršenim transakcijama

Članak 3.

(1) Izvještaj o transakcijama s financijskim instrumentima iz članka 113. Zakona dostavlja se u elektronskom obliku.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovog članka mora se izrađivati na način koji:

1. osigurava sigurnost i povjerljivost podataka o kojima se izvještava,

2. sadrži mehanizme za utvrđivanje i ispravljanje pogrešaka u izvještajima o transakcijama,

3. sadrži mehanizme za utvrđivanje vjerodostojnosti izvora izvještaja o transakcijama,

4. uključuje prikladne mjere opreza kako bi se osigurao pravovremeni nastavak izvještavanja u slučaju pada sustava,

5. omogućava izvještavanje sukladno članku 4.#clanak4 ovog Pravilnika u formatu propisanom ovim Pravilnikom u okviru rokova propisanih člankom 113. Zakona.

Sadržaj izvještaja o izvršenim transakcijama

Članak 4.

(1) Izvještaj o transakcijama iz članka 113. Zakona mora sadržavati podatke određene Tablicom 1. Priloga I. ovog Pravilnika koji se odnose na vrstu financijskog instrumenta s kojim je transakcija izvršena te za koje Agencija utvrdi da ih još ne posjeduje ili da joj nisu dostupni na drugi način.

(2) U svrhe utvrđivanja druge strane u transakciji koja je uređeno tržište, MTP ili druga središnja ugovorna strana iz Tablice 1. Priloga 1. Agencija će objaviti popis identifikacijskih kodova uređenih tržišta i MTP-a za koje je ono nadležno tijelo te svih subjekata koji djeluju kao središnja druga ugovorna strana za spomenuta uređena tržišta i MTP-ove.

(3) Agencija može dodatno propisati da izvješća sastavljena sukladno članku 113. Zakona sadrže, uz podatke iz Tablice 1. Priloga I., dodatne podatke vezano uz transakciju, ali samo ako su takvi podaci potrebni u svrhu nadzora nad aktivnostima investicijskog društva, a čiji je cilj osigurati da ona posluju u najboljem interesu klijenata, korektno i sukladno pravilima struke, na način koji unaprjeđuje cjelovitost tržišta, prema jednom od sljedećih uvjeta:

1. financijski instrument koji je predmet izvješća ima značajke koje su specifične za instrument te vrste, a koje nisu obuhvaćene stavkama iz Tablice 1. Priloga I ovog Pravilnika,

2. metode trgovanja koje su specifične za mjesto trgovanja gdje je izvršena transakcija uključuju značajke koje nisu obuhvaćene stavkama podataka koji su određeni u tablici iz dodatka ovog Pravilnika.

(4) Agencija može dodatno zahtijevati izvještaj o transakciji iz članka 113. Zakona u svrhu identifikacije klijenta u čije je ime investicijsko društvo izvršilo predmetnu transakciju.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/11

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG I.

Tablica 1.

POPIS PODATAKA U SVRHU IZVJEŠĆIVANJA

Field Identifier

Opis

1.

Identifikacija investicijskog društva koje podnosi izvještaj

Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva koje je izvršilo transakciju

2.

Trgovinski dan

Trgovinski dan kada je transakcija izvršena

3.

Vrijeme trgovanja

Vrijeme kada je transakcija izvršena

4.

Pokazatelj kupnje/prodaje

Identifikacija radi li se o kupovnoj ili prodajnoj transakciji, sa stanovišta investicijskog društva koje podnosi izvještaj

5.

Svojstvo u kojem je transakcija izvršena

Pokazuje da li je investicijsko društvo izvršilo transakciju:

– za vlastiti račun (either on its own behalf or on behalf of a client),

– za račun klijenta

6.

Identifikacijska oznaka instrumenta

(ISO 10962)

Sastoji se od:

– jedinstvene oznake (koju utvrđuje nadležno tijelo – ako isto postoji – kojem se podnosi izvješće) kojom se vrši identifikacija financijskog instrumenta koji je predmet transakcije,

– ako predmetni financijski instrument nema jedinstvenu identifikacijsku oznaku, izvješće mora sadržavati naziv instrumenta ili, u slučaju izvedenog ugovora, karakteristike ugovora

7.

Vrsta oznake instrumenta

Vrsta oznake koja se koristi za izvještavanje o instrumentu

8.

Identifikacija temeljnog instrumenta

Identifikacija instrumenta koja se primjenjuje na vrijednosni papir koji predstavlja temeljnu imovinu izvedenog ugovora kao i prenosivi vrijednosni papir iz članka 3. stavak 1. točka 3. podtočka c. Zakona

9.

Vrsta oznake temeljnog instrumenta

Vrsta oznake koja se koristi za izvještavanje o temeljnom instrumentu

10.

Vrsta instrumenta

Usklađena klasifikacija financijskog instrumenta koji je predmet transakcije.

Opis mora barem naznačiti pripada li predmetni instrument jednoj od viših kategorija prema jedinstvenom, međunarodno prihvaćenom standardu za klasifikaciju financijskih instrumenata

11.

Datum dospijeća

Datum dospijeća obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, ili datum izvršenja/datum dospijeća izvedenog ugovora

12.

Vrsta izvedenice

Usklađen opis vrste izvedenice potrebno je izvršiti prema jednoj od viših kategorija u skladu s jedinstvenim, međunarodno prihvaćenim standardom za klasifikaciju financijskih instrumenata

13.

Put/call

Naznaka je li određena opcija ili neki drugi financijski instrument put ili call

14.

Izvršna cijena

Izvršna cijena za opciju ili drugi financijski instrument

15.

Multiplikator cijene

Broj jedinica predmetnog financijskog instrumenta; primjerice, broj izvedenica ili vrijednosnih papira koje predstavlja jedan ugovor

16.

Jedinična cijena

Cijena po jednom vrijednosnom papiru ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

17.

Označavanje cijene

Valuta u kojoj se izražava cijena. Ako je, u slučaju obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, cijena izražena kao postotak, potrebno je uključiti tak postotak

18.

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju

19.

Označavanje količine

Naznaka je li količina broj jedinica financijskih instrumenata, nominalna vrijednost obveznica ili broj izvedenih ugovora

20.

Druga ugovorna strana

Identifikacija druga ugovorna strana u transakciji; identifikacija se sastoji od:

– kada je druga ugovorna strana investicijsko društvo, jedinstvena oznaka za to društvo (koju utvrđuje nadležno tijelo – isto ako postoji – kojem se izvješće podnosi),

– kada je druga ugovorna strana uređeno tržište ili MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana predmetnih mjesta trgovanja, jedinstvena usklađena identifikacijska oznaka za to tržište, MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana

– kada druga ugovorna strana nije investicijsko društvo, uređeno tržište, MTP ili subjekt koji djeluje kao središnja druga ugovorna strana, njena se identifikacija vrši pomoću oznake »korisnik usluge/klijent« investicijskog društva koje je izvršilo transakciju

21.

Identifikacija mjesta izvršenja

Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija. Ta se identifikacija sastoji od:

– kada je mjesto izvršenja mjesto trgovanja: njegovu jedinstvenu usklađenu identifikacijsku oznaku,

– u ostalim slučajevima: oznake »OTC«

22.

Broj transakcije

Jedinstveni identifikacijski broj transakcije koji dodjeljuje investicijsko društvo ili treća strana koja izvješćuje u njegovo ime

23.

Oznaka za opoziv/poništenje/proglašavanje transakcije nevažećom/

Naznaka je li transakcija opozvana

zatvori
Pravilnik o obvezama izvještavanja o izvršenim transakcijama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !