Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 12.01.2009 Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

137

Temeljem odredbi članka 114.L429110, 135.L429111 i 336.L429112 Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O OBVEZAMA OBJAVE PODATAKA O TRGOVANJU

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se obveze investicijskog društva, Operatera MTP-a i burze koja upravlja uređenim tržištem u svezi objave podataka o trgovanju.

(2) Podacima o trgovanju u smislu Zakona i ovog Pravilnika smatraju se podaci u svezi ponude i potražnje i podaci o izvršenim transakcijama.

(3) Obveza objave podataka o trgovanju odnosi se na obveze investicijskog društva, Operatera MTP-a i burze koja upravlja uređenim tržištem u svezi objave podataka o trgovanju s dionicama uvrštenim na uređeno tržište.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon – Zakon o tržištu kapitalaL429114 (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08),

3. Promet u vezi s financijskim instrumentom znači zbroj rezultata dobivenih množenjem broja jedinica tog instrumenta, kojim međusobno trguju kupci i prodavatelji tijekom određenog vremenskog razdoblja, sukladno transakcijama koje su se odvijale na mjestu trgovanja ili drugdje, s cijenom jedinice koja se primjenjuje u svakoj takvoj transakciji,

4. Portfeljna trgovina je transakcija s jednim ili više vrijednosnih papira, pri čemu su ti vrijednosni papiri grupirani te se s njima trguje kao s jedinstvenom jedinicom po određenoj referentnoj cijeni,

5. Transakcije financiranja vrijednosnih papira znače pozajmljivanje dionica ili drugih financijskih instrumenata, repo ugovore ili reverse repo ugovore, ili druge transakcije koje uključuju kupnju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu prodaju (buy-sell back transakcije) ili druge transakcije koje uključuju prodaju vrijednosnog papira i njegovu ponovnu kupnju (sell-buy back transakcije)

6. Prvo uvrštenje na uređeno tržište – prvo uvrštavanje dionice na uređeno tržište se smatra izvršenim ako je zadovoljen jedan od sljedećih uvjeta:

1. dionica prije tog uvrštenja nije bila uvrštena na uređeno tržište,

2. dionica je prije tog uvrštenja bila uvrštena na uređeno tržište, ali je isključena iz trgovanja sa svih uređenih tržišta na kojima je bila uvrštena.

7. Relevantno nadležno tijelo – za financijski instrument je nadležno tijelo najrelevantnijeg tržišta financijskih instrumenata, s aspekta likvidnosti. U smislu ovog Pravilnika relevantno nadležno tijelo za dionice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj je Agencija, osim ako nije drugačije propisano.

8. Pozivanje na transakciju – je pozivanje samo na kupnju ili prodaju financijskog instrumenta. U smislu ovog Pravilnika, kupnja i prodaja financijskog instrumenta ne uključuje sljedeće:

a. transakcije kojima se financiraju vrijednosni papiri,

b. izvršavanje opcije ili varanta kod kojega je osigurano izvršenje,

c. transakcije na primarnim tržištima (kao što su izdavanje, alokacija ili upis) s financijskim instrumentima iz članka 3. stavak 1. točke a. i b. Zakona.

9. Pozivanje na dan trgovanja u vezi s mjestom trgovanja ili u vezi s podacima o izvršenim transakcijama koje je potrebno objaviti sukladno članku 133. i 335. Zakona u vezi s dionicom, smatra se pozivanjem na bilo koji dan tijekom kojeg je mjesto trgovanja otvoreno za trgovanje.

10. Pozivanje na otvaranje trgovanja je pozivanje na početak uobičajenog vremena trgovanja na mjestu trgovanja.

11. Pozivanje na kraj dana trgovanja je pozivanje na završetak uobičajenog vremena trgovanja.

II. OBVEZA OBJAVE PODATAKA O PONUDI I POTRAŽNJI ZA DIONICE UVRŠTENE NA UREĐENO TRŽIŠTE I MTP

Članak 3.

(1) Burza ili Operater MTP-a obvezni su za svaku dionicu uvrštenu na uređeno tržište, a kojom se trguje na sustavu kojim upravljaju i koji je naveden u Tablici 1. Priloga II. objavljivati podatke sukladno stavcima 2. do 7. ovog članka.

(2) Kada subjekt iz stavka 1. ovog članka upravlja sustavom trgovanja koji se temelji na knjizi naloga i na kojem se trgovanje odvija putem neprekidnih dražbi, obvezan je objavljivati ukupni broj naloga i ukupan broj dionica koje ti nalozi predstavljaju za svaku cjenovnu razinu, neprekidno tijekom uobičajenog vremena trgovanja, za 5 najpovoljnijih ponuda na kupnju i prodaju za svaku dionicu iz stavka 1. ovog članka,

(3) Kada subjekt iz stavka 1. ovog članka upravlja sustavom trgovanja koji se temelji na istovremeno istaknutim ponudama na kupnju i prodaju, obavezan je objavljivati cjenovno najpovoljniju ponudu na kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za predmetnu dionicu, zajedno s količinama (volumenima) vezanim uz navedene cijene, neprekidno tijekom uobičajenog vremena trgovanja, za svaku dionicu iz stavka 1. ovog članka.

(4) Objavljene istovremene ponude na kupnju i prodaju u smislu stavka 3. ovog članka predstavljaju obvezujuće ponude na kupnju i prodaju dionica te ističu cijenu i količinu dionica koje su ovlašteni održavatelji tržišta spremni kupiti ili prodati. U iznimnim tržišnim uvjetima i tijekom ograničenog vremenskog razdoblja, moguće je dozvoliti indikativne ili jednostrane cijene.

(5) Kada subjekt iz stavka 1. ovog članka upravlja sustavom trgovanja na kojem se trgovanje odvija putem periodičnih dražbi, obvezan je objavljivati cijenu koja na najbolji mogući način odražava algoritam trgovanja sustava i količinu koju sudionici sustava potencijalno mogu izvršiti po navedenoj cijeni, neprekidno tijekom uobičajenog vremena trgovanja, za svaku dionicu iz stavka 1. ovog članka,

(6) Kada subjekt iz stavka 1. ovog članka upravlja trgovinskim sustavom koji nema karakteristike sustava iz stavaka 2., 3. ili 5. ovog članka, bez obzira radi li se o hibridnom sustavu koji ima karakteristike više od jednog sustava iz stavaka 2., 3. ili 4. ovog članka, ili je postupak utvrđivanja cijena drugačije naravi, obavezan je održavati standard transparentnosti na način da obvezno objavljuje podatke koji osiguravaju potrebne informacije, kao što su cjenovna razina naloga ili istovremeno istaknutih ponuda za kupnji i prodaju za svaku dionicu iz stavka 1. ovog članka kao i razina trgovinskih interesa za tu dionicu.

Posebice se moraju objaviti pet najpovoljnijih ponuda na kupnju i prodaju i/ili istovremeno istaknute ponude na kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za predmetnu dionicu, ako karakteristike mehanizma formiranja cijene to omogućavaju.

(7) Sažetak podataka koje se mora objavljivati sukladno stavcima od 2. do 5. ovog članka naveden je u Tablici 1. Priloga I.

Izuzeće od obveze objavljivanja podataka temeljem tržišnog modela i vrste naloga ili transakcije

Članak 4.

(1) Agencija može Operatera MTP-a ili burzu izuzeti od obveze objavljivanja podataka sukladno člancima 132. i 334. Zakona kada isti upravljaju sustavima trgovanja koji formalizira dogovorene transakcije koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

a. transakcija je izvršena na ili unutar trenutnog količinski ponderiranog raspona koji odražava knjigu naloga ili istovremeno istaknute ponude na kupnju i prodaju održavatelja tržišta uređenog tržišta ili MTP-a čiji operateri upravljaju navedenim sustavom, ili, ako se dionicom ne trguje neprekidno, ako je transakcija izvršena unutar postotka prikladne referentne cijene koje je operater sustava unaprijed utvrdio kao takve

b. na izvršenje takve transakcije utječu čimbenici različiti od trenutne tržišne cijene dionice.

(2) U smislu točke 2. stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni i drugi uvjeti za takve vrste transakcija koji su propisani pravilima uređenog tržišta ili MTP-a.

(3) Kod sustava koji imaju i funkcije različite od navedenih u točkama a. ili b. stavka 1. ovog članka, izuzeće od obveze objave podataka ne primjenjuje se na te ostale funkcije.

(4) Izuzeće od obveze objave podataka sukladno članku 132. i 334. Zakona temeljem vrste naloga može se odobriti samo vezano uz naloge zaprimljene u trgovinski sustav uređenog tržišta ili MTP-a, a koji čekaju da se izlože na tržište.

Dogovorena transakcija

Članak 5.

U smislu članka 4.#clanak4 stavak 1. ovog Pravilnika dogovorena je transakcija ona koja uključuje članove burze ili MTP-a (transakcija između članova), a koja je dogovorena privatno, ali izvršena na uređenom tržištu ili MTP-u pri čemu član burze ili MTP-a:

a) trguje za vlastiti račun s drugim članom koji djeluje za račun klijenta, ili

b) trguje s drugim članom, pri čemu i jedan i drugi izvršavaju naloge za vlastiti račun, ili

c) djeluje i za račun kupca i za račun prodavatelja, ili

d) djeluje za račun kupca, a drugi član za račun prodavatelja, ili

e) trguje za vlastiti račun izvršavajući nalog klijenta.

Izuzeće od obveze objavljivanja podataka u svezi transakcija koje prelaze uobičajenu veličinu tržišta

Članak 6.

Smatra se da nalog prelazi uobičajenu veličinu tržišta ako je jednak ili veći od najmanje veličine naloga određene u Tablici 1. Priloga II. ovog Pravilnika. U svrhu utvrđivanja prelazi li nalog uobičajenu veličinu tržišta, dionice uvrštene na uređeno tržište klasificiraju se sukladno njihovom prosječnom dnevnom prometu, koji se izračunava prema postupku propisanom člankom 12.#clanak12 ovog Pravilnika.

III. OBVEZA OBJAVE PODATAKA O IZVRŠENIM TRANSAKCIJAMA

Obveza objave podataka o izvršenim transakcijama na uređenom tržištu, MTP-u i transakcijama koje je izvršilo investicijsko društvo

Članak 7.

(1) Investicijsko društvo, burza i Operater MTP-a dužni su, u odnosu na transakcije dionicama koje su uvrštene na uređeno tržište, a koje su izvršene izvan sustava uređenog tržišta ili MTP-a, ili, u odnosu na burzu ili operatera MTP-a, transakcije koje su izvršene unutar sustava kojim upravljaju, objaviti sljedeće podatke:

a) pojedinosti navedene u Tablici 1. Priloga III.,

b) kada je primjenjivo, naznaku da je transakcija određena čimbenicima koji ne odražavaju trenutno tržišno vrednovanje dionice,

c) kada je primjenjivo, naznaku da je transakcija bilo dogovorena transakcija,

d) kada je to primjenjivo, sve dopune i izmjene prethodno objavljenih informacija.

(2) Navedeni podaci javno se objavljuju ili pozivajući se na svaku transakciju posebno ili pridruživanjem količina i cijena svih transakcija s istom dionicom koje se izvršavaju po istoj cijeni i u isto vrijeme.

(3) Kada je transakcija izvršena izvan okvira pravila burze ili MTP-a, jedno od sljedećih investicijskih društava dužno je osigurati objavljivanje podataka iz stavka 1. ovog članka:

a) investicijsko društvo koje prodaje dionice,

b) investicijsko društvo koje djeluje za račun prodavatelja ili organizira transakciju za prodavatelja,

c) investicijsko društvo koje djeluje za račun kupca ili organizira transakciju za kupca,

d) investicijsko društvo koje kupuje dionice.

(4) Odgovornost investicijskih društava iz točke a. do d. stavka 3. ovog članka za objavu podataka o izvršenoj transakciji utvrđuje se dogovorom između strana u transakciji.

(5) Ako ne postoji dogovor u smislu stavka 4. ovog članka, podatke je obvezno objaviti investicijsko društvo koje se utvrđuje prema redoslijedu od točke a. do točke d. stavka 3. ovog članka, do točke primjenjive na predmetni slučaj.

(6) Sve strane u transakciji dužne se poduzeti sve razumne korake kojima se osigurava jedinstvena objava transakcije. U tu svrhu dvije podudarajuće transakcije u koje se ušlo u isto vrijeme i po istoj cijeni u kojima je posredovala jedna/ista strana smatrat će se jedinstvenom transakcijom.

Odgoda objavljivanja podataka o znatnim transakcijama

Članak 8.

(1) Agencija može odobriti odgodu objave podataka o transakcijama najviše na razdoblje navedeno u Tablici 2. Priloga II. za predmetni razred dionica i transakcija, pod uvjetom da su kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:

a) radi se o transakciji između investicijskog društva koje trguje za vlastiti račun i klijenta tog investicijskog društva,

b) veličina transakcije je jednaka ili veća od relevantne minimalne veličine transakcije za koju je moguće tražiti odobrenje za odgodu objave, navedenu u Tablici 2. Priloga II.

(2) U svrhu utvrđivanja minimalne veličine transakcije za koju je moguće tražiti odobrenje odgode objave u smislu točke b. stavka 1. ovog članka, sve dionice uvrštene na uređeno tržište klasificiraju se sukladno njihovom prosječnom dnevnom prometu koji se izračunava sukladno članku 13.#clanak13 ovog Pravilnika.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE U SVEZI OBJAVE PODATAKA O TRGOVANJU

Objavljivanje i dostupnost podataka o trgovanju

Članak 9.

(1) Smatra se da burza ili Operater MTP-a objavljuje podatke o ponudi i potražnji neprekidno tijekom uobičajenog vremena trgovanja u smislu članka 333. Zakona, ako se ti podaci objave čim postanu dostupni tijekom uobičajenog vremena trgovanja uređenog tržišta ili MTP-a te ako ostaju dostupni do ažuriranja istih.

(2) Podaci o ponudi i potražnji i podaci o izvršenim transakcijama koji se odnose na transakcije izvršene na mjestima trgovanja tijekom njihovog uobičajenog vremena trgovanja, moraju se učiniti dostupnima što je moguće bliže stvarnom vremenu izvršenja. Podaci o transakcijama izvršenima na mjestima trgovanja moraju se učiniti dostupnima u roku od tri minute od izvršenja transakcije.

(3) Podaci koji se odnose na portfeljnu trgovinu moraju se učiniti dostupnima vezano uz svaku pripadajuću transakciju koja čini njezin sastavni dio, što je moguće bliže stvarnom vremenu izvršenja, uzimajući u obzir potrebu alokacije cijena pojedinoj dionici. Svaka transakcija koja čini sastavni dio portfeljne trgovine ocjenjuje se zasebno u svrhu utvrđivanja mogućnosti odgode objavljivanja podataka u svezi transakcije, sukladno članku 8.#clanak8 ovog Pravilnika.

(4) Podaci o transakcijama izvršenim na mjestu trgovanja izvan uobičajenog vremena trgovanja objavljuju se prije početka trgovanja sljedećeg trgovinskog dana mjesta trgovanja na kojem je transakcija izvršena.

(5) U slučaju transakcija koje se izvršavaju izvan mjesta trgovanja, podaci o izvršenim transakcijama objavljuju se:

a) ako je transakcija izvršena tijekom trgovinskog dana najrelavantnijeg tržišta za odnosnu dionicu, ili tijekom uobičajenog vremena trgovanja investicijskog društva – što je moguće bliže stvarnom vremenu izvršenja. Podaci o tako izvršenim transakcijama moraju se objaviti u roku od tri minute od izvršenja predmetne transakcije.

b) u drugim slučajevima – odmah po početku uobičajenog vremena trgovanja investicijskog društva, a najkasnije prije početka trgovanja sljedećeg trgovinskog dana na tržištu najznačajnijem za odnosnu dionicu.

Dostupnost podataka o trgovanju

Članak 10.

U smislu Zakona i ovog Pravilnika podaci o trgovanju smatraju se objavljenima ili učinjenima dostupnim javnosti ukoliko su dostupni na jedan od sljedećih načina:

a) putem sustava uređenog tržišta ili MTP-a,

b) putem sustava treće strane,

c) putem vlastitih aranžmana.

Aranžmani za objavu informacija

Članak 11.

Aranžmani usvojeni u svrhu objave podataka iz članaka 10.#clanak10 ovog Pravilnika moraju:

a) sadržavati sve razumne korake koji su potrebni kako bi se osigurala pouzdanost objavljenih informacija, neprekidan nadzor u svrhu otkrivanja mogućih grešaka te ispravljanje uočenih grešaka,

b) olakšavati konsolidaciju podataka sa istovjetnim podacima iz drugih izvora,

c) omogućavati dostupnost informacija javnosti na nediskriminrajućoj komercijalnoj osnovi uz prihvatljiv trošak.

V. IZRAČUNI I PROCJENE U ODNOSU NA DIONICE UVRŠTENE NA UREĐENO TRŽIŠTE

Članak 12.

(1) Za svaku dionicu koja je uvrštena na uređeno tržište kojim upravlja, burza će, po završetku kalendarske godine, osigurati sljedeće izračune:

a) prosječan dnevni promet,

b) prosječan dnevni broj transakcija,

c) ako se radi o likvidnoj dionici, prosječnu vrijednost izvršenih naloga.

(2) Pri izračunu prosječnog dnevnog prometa, prosječnog dnevnog broja transakcija i prosječne vrijednosti izvršenih naloga za pojedinu dionicu uzimaju se u obzir svi nalozi koji se na nju odnose a koji su izvršeni između 1. siječnja i 31. prosinca prethodne godine, ili, kada je primjereno, dijela godine u kojem su dionice uvrštene na uređeno tržište i nisu isključene iz trgovanja na uređenom tržištu.

(3) Stavak 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na dionice koje su uvrštene prvi puta na uređeno tržište u razdoblju do 30 dana prije kraja kalendarske godine.

(4) Prije prvog uvrštenja dionica na uređeno tržište kojim upravlja, burza će osigurati sljedeće procjene:

1) procjenu prosječnog dnevnog prometa,

2) procjenu tržišne kapitalizacije na početku prvog dana trgovanja

(5) Ako procjena iz točke 2. stavak 4. ovog članka iznosi 200.000.000 kuna ili više, burza će osigurati sljedeće procjene:

a) prosječan dnevni broj transakcija,

b) u slučaju dionice koja je procijenjena kao likvidna, prosječnu vrijednost izvršenih naloga.

(6) Procjene iz stavka 4. i 5. ovog članaka odnose se na razdoblje od šest tjedana nakon uvrštenja, ili na kraj toga razdoblja, kako je primjenjivo, uzimajući u obzir svako eventualno prethodno trgovanje tom dionicom, kao i onim dionicama koje se smatraju da su sličnih karakteristika.

(7) Nakon prvog uvrštenja dionice na uređeno tržište kojim upravlja, burza će osigurati izračun podataka iz točaka a. do c. stavka 1. ovog članka, koristeći podatke koji se odnose na prva četiri tjedna trgovanja, kao da je pozivanje na 31. prosinca iz točke c. stavka 1. ovog članka pozivanje na kraj prvih četiri tjedana trgovanja, što je prije moguće nakon što ti podaci postanu dostupni, a u svakom slučaju prije isteka razdoblja od šest tjedana od prvog uvrštenja na uređeno tržište.

(8) Tijekom kalendarske godine, burza će osigurati provjeru, te kada je potrebno, ponovni izračun prosječnog dnevnog prometa, prosječne vrijednosti izvršenih naloga, prosječnog dnevnog broja izvršenih transakcija i postotka dionica u rukama javnosti, na ad hoc osnovi, kad dođe do promjena u svezi dionice ili izdavatelja koje značajno utječu na prethodne izračune.

(9) Izračuni iz stavaka 1. do 8. ovog članka koji se objavljuju na ili prije prvog dana trgovanja u ožujku 2009. vrše se na osnovi podataka koji se odnose na najrelevantnije uređeno tržište ili tržišta države članice s aspekta likvidnosti dotične dionice. U tom smislu, dogovorene transakcije u kako su definirane člankom 5.#clanak5 ovog Pravilnika izuzimaju se iz navedenih izračuna.

Objavljivanje i utjecaj rezultata propisanih izračuna i procjena

Članak 13.

(1) Prvog trgovinskog dana u ožujku svake godine, Agencija će kao relevantno nadležno tijelo za svaku dionicu uvrštenu na uređeno tržište na kraju prethodne kalendarske godine, osigurati objavljivanje sljedećih informacija:

a) prosječan dnevni promet i prosječan dnevni broj transakcija, izračunati u skladu s člankom 12.#clanak12 stavcima 1. i 2. ovog Pravilnika,

b) postotak dionica u rukama javnosti (free float) i prosječnu vrijednost izvršenih naloga, kad su izračunati u skladu s člankom 12.#clanak12 stavcima 1. i 2. ovog Pravilnika.

(2) Stavak 2. ovog članka na primjenjuje se na dionice na koje se primjenjuje drugi podstavak stavka 1. članka 12.#clanak12 ovog Pravilnika.

(3) Rezultate procjena i izračuna propisanih člankom 12#clanak12 stavcima 3., 4. ili 5. ovog Pravilnika objavljuju se što je prije moguće nakon završetka izračuna ili procjene.

(4) U smislu ovog Pravilnika, primjenjuje se sljedeće:

a) klasifikacija koja se temelji na objavljivanju iz stavka 1. ovog članka, primjenjuje se na razdoblje od 12 mjeseci započevši s 1. travnjem nakon objavljivanja i završava sljedećeg 31. ožujka,

b) klasifikacija koja se temelji na procjeni iz članka 12.#clanak12 stavka 3. ovog Pravilnika, primjenjuje se od relevantnog prvog uvrštenja do kraja razdoblja od šest tjedana iz članka 22. stavka 5.,

c) klasifikacija koja se temelji na izračunima iz članka 12.#clanak12 stavka 4. ovog Pravilnika primjenjuje se od kraja razdoblja od šest tjedana od prvog uvrštenja u uređeno tržište do:

(i) kada kraj tog razdoblja od šest tjedana pada između 15. siječnja i 31. ožujka (uključujući te dane) određene godine, 31. ožujka sljedeće godine;

(ii) u ostalim slučajevima, sljedećeg 31. ožujka nakon kraja tog razdoblja.

(5) Međutim, klasifikacija koja se temelji na ponovnom izračunu iz članka 12.#clanak12 stavka 5. ovog Pravilnika primjenjuje se od datuma objavljivanja i, ukoliko se ne vrši ponovni izračun u skladu s člankom 12.#clanak12 stavkom 5. ovog Pravilnika do sljedećeg 31. ožujka.

(6) Agencija će osigurati prvo objavljivanje podataka iz točaka (a) i (b) stavka 1. ovog članka prvog dana trgovanja u siječnju 2009., na temelju referentnog razdoblja od 1. travnja 2007. do 31. ožujka 2008. Iznimno od odredaba stavka 4., klasifikacija koja se temelji na tom objavljivanju primjenjuje se za tromjesečno razdoblje koje započinje 1. siječnja 2009. i završava 31. ožujka 2009.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/12

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG I.

Tablica 1.

PODACI KOJE SE OBJAVLJUJU U SKLADU S ČLANKOM 3.#clanak3 OVOG PRAVILNIKA

Vrsta sustava

Opis sustava

Sažetak informacija koje se objavljuju u skladu s člankom 3.#clanak3 ovog Pravilnika

Sustav trgovanja koji se temelji na knjizi naloga i na kojem se trgovanje odvija putem neprekidnih dražbi

Sustav koji pomoću knjige naloga i algoritma trgovanja bez ljudske intervencije vrši neprekidno spajanje naloga za prodaju s odgovarajućim nalozima za kupnju na temelju najbolje raspoložive cijene.

Ukupan broj naloga i dionica koje oni predstavljaju na svakoj razini cijene, za najmanje pet cjenovno najpovoljnijih ponuda na kupnju i prodaju.

Sustav trgovanja koji se temelji na istovremeno istaknutim ponudama na kupnju i prodaju

Sustav u kojem se transakcije izvršavaju temeljem obvezujućih istovremeno istaknutih ponuda na kupnju i prodaju, koje su neprekidno na raspolaganju sudionicima i koji od održavatelja tržišta zahtijeva održavanje njihovih ponuda na razinama koje održavaju ravnoteža između potreba članova i sudionika za trgovanjem in a commercial size i rizika kojima se održavatelj tržišta izlaže.

Cjenovno najpovoljnija ponuda na kupnju i prodaju svakog održavatelja tržišta za predmetnu dionicu, zajedno s količinama.

Sustav trgovanja na kojem se trgovanje odvija putem periodičnih dražbi

Sustav koji spaja naloge na temelju periodičnih dražbi i algoritam trgovanja koji radi bez ljudske intervencije.

Cijena koja bi najbolje zadovoljila algoritam trgovanja sustava trgovanja na kojem se trgovanje odvija putem dražbi i količina koja bi se eventualno mogla izvršiti po toj cijeni.

Sustav trgovanja koji nije obuhvaćen u prva tri reda

Hibridni sustav kojeg čine dva ili više od tri spomenuta sustava ili sustav u kojem je proces utvrđivanja cijene različite prirode od onog koji se primjenjuje na vrste sustava iz prva tri retka.

Primjerene informacije o razini naloga ili istovremenih ponuda na kupnju i prodaju i trgovinskih intersa;

posebice, pet cjenovno najpovoljnijih ponuda na kupnju i prodaju i/ili dvosmjernih kvota svakog održavatelja tržišta za predmetnu dionicu, kada karakteristike price discovery mechanism to omogućavaju.

PRILOG II.

Tablica 1.

NALOZI VELIKOG OPSEGA U USPOREDBI S UOBIČAJENOM VELIČINOM TRŽIŠTA

(u kunama)

Razred u smislu prosječnog dnevnog prometa (PDP)

PDP<
3 500 000

3 500 000

< PDP

<7 000 000

7 000 000

< PDP

< 175 000 000

175 000 000

< PDP

350 000 000

PDP>
350 000 000

Minimalna veličina naloga koji se može okarakterizirati kao nalog velikog opsega u usporedbi s uobičajenom veličinom tržišta

350 000

700 000

1 750 000

2 800 000

3 500 000

Tablica 2.

PRAGOVI ZA OBJAVLJIVANJE UZ ODGODU I VRIJEME ODGODE

(u kunama)

Razred dionica u smislu prosječnog dnevnog prometa (PDP)

PDP < 700.000

700.000

? PDP ?

7.000.000

7.000.000

? PDP<

350.000.000

PDP ? 350.000.000

Dozvoljena odgoda objave objavljivanja

Minimalno potrebna veličina transakcije za dozvoljenu odgodu objave

60 minuta

70.000

više od 5% PDP-a

i

175.000

Manje od 10% PDP-a

i

24.500.000

Manje od 10% PDP-a

i

52.500.000

180 minuta

175.000

više od 15% PDP

i

525.000

Manje od 15% PDP i

EUR 35.000.000

Manje od 20% PDP i

EUR 105.000.000

Najkasnije do kraja predmetnog trgovinskog dana (ili prijenosa na podne sljedećeg trgovinskog dana u slučaju transakcije izvršene u zadnja dva sata trgovinskog dana)

315.000

više od 25% PDP-a

i

700.000

Manje od 25% PDP-a

i

70.000.000

Manje od 30% PDP-a i

EUR 210.000.000

Najkasnije do kraja trgovinskog dana nakon dana izvršenja transakcije

420.000

više od 50% PDP

i

EUR 700.000

više od 50% PDP

i

EUR 7.000.000

100% PDP-a

Najkasnije do kraja drugog trgovinskog dana nakon dana izvršenja transakcije

560.000

100% PDP-a

100% PDP-a

250% PDP-a

Najkasnije do kraja trećeg trgovinskog dana nakon dana izvršenja transakcije

250% PDP-a

250% PDP-a

Tablica prikazuje za svaku dozvoljenu odgodu u objavljivanju i svaki razred dionica s aspekta prosječnog dnevnog prometa (PDP) minimalno potrebnu veličinu transakcije za koju je primjenjiva navedena odgoda u pogledu određene dionice toga tipa.

PRILOG III

Tablica 1.

Polje

Opis

1

Trgovinski dan

Trgovinski dan kada je transakcija izvršena

2

Vrijeme trgovanja

Vrijeme kada je transakcija izvršena

3

Identifikacijska oznaka instrumenta

(ISO 10962)

Sastoji se od:

– jedinstvene oznake (koju utvrđuje nadležno tijelo – ako isto postoji – kojem se podnosi izvješće) kojom se vrši identifikacija financijskog instrumenta koji je predmet transakcije,

– ako predmetni financijski instrument nema jedinstvenu identifikacijsku oznaku, izvješće mora sadržavati naziv instrumenta ili, u slučaju izvedenog ugovora, karakteristike ugovora

4

Jedinična cijena

Cijena po jednom vrijednosnom papiru ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak

5

Označavanje cijene

Valuta u kojoj se izražava cijena. Ako je, u slučaju obveznice ili drugog oblika sekuritiziranog duga, cijena izražena kao postotak, potrebno je uključiti tak postotak

6

Količina

Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju

7

Identifikacija mjesta izvršenja

Identifikacija mjesta na kojem je izvršena transakcija. Ta se identifikacija sastoji od:

– kada je mjesto izvršenja mjesto trgovanja: njegovu jedinstvenu usklađenu identifikacijsku oznaku,

– u ostalim slučajevima: oznake »OTC«

zatvori
Pravilnik o obvezama objave podataka o trgovanju
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !