Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi – (“Narodne novine”, XX/99, XX/00. XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
51 24.5.1999 Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ?PORTA

Na osnovi članka 75. Zakona o osnovnom ?kolstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i ?porta donosi

PRAVILNIK

O OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ?KOLI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj ?koli.

Članak 2.

(1) Učitelji u osnovnoj ?koli izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, vode razredni?tvo te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju i defektolozi koji neposredni odgojno-obrazovni rad izvode s učenicima s te?koćama u razvoju prema posebnim nastavnim planovima i programima.

Članak 3.

(1) Neposrednim odgojno-obrazovnim radom s učenicima u osnovnoj ?koli smatra se redovita i izborna nastava, dodatni i dopunski nastavni rad, rad u izvannastavnim aktivnostima, neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika (sat razrednika propisan nastavnim planom i sat ostaloga neposrednog odgojno-obrazovnog rada razrednika s učenicima), rad u produ?enom boravku, vođenje učeničke zadruge te učeničkih dru?tava i klubova, za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture i poduka plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s većim te?koćama u razvoju, za defektologe produ?eni stručni postupak i posebna defektolo?ka pomoć, a za učitelje u umjetničkim ?kolama i vođenje javnih nastupa učenika.

(2) Razredni?tvo je skup poslova koji uz poslove razrednika u neposrednome radu s učenicima obuhvaća i:

- planiranje i programiranje te provedbu plana i programa rada razrednoga odjela

- sudjelovanje u provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika

- brigu o učeničkoj prehrani, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika te o poduci plivanja

- suradnju s roditeljima (roditeljske sastanke, predavanja za roditelje, pojedinačne razgovore)

- brigu o podmirenju učeničkih obveza

- vođenje razrednoga vijeća

- vođenje razredne dokumentacije i očevidnika te pisanje i uručivanje učeničkih knji?ica i svjedod?aba

- provedbu učeničkih izleta i ekskurzija

- druge poslove vezane uz razredni odjel.

(3) Poslovi koji proizlaze iz naravi i količine neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima jesu:

- poslovi vezani uz početak odnosno zavr?etak ?kolske godine

- poslovi vezani uz zavr?etak nastave

- planiranje i programiranje neposrednoga odgojno-obrazovnog rada

- pripremanje za nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada

- izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa

- vođenje pedago?ke dokumentacije i očevidnika

- stalno stručno usavr?avanje

- sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti ?kole

- sudjelovanje u radu stručnih tijela i povjerenstava

- provođenje popravnih, razlikovnih, predmetnih i razrednih ispita

- sudjelovanje u provedbi učeničkih izleta i ekskurzija

- briga o kabinetima, zbirkama, nastavnim sredstvima i pomagalima te o uređenju učionica i radnih prostora

- de?urstvo tijekom nastavnih radnih dana

- suradnja s roditeljima.

(4) Učitelji predmetne nastave koji izvode izbornu nastavu informatike, uz obvezatne poslove iz stavka 3. ovoga članka, obavljaju i poslove utvrđene Odlukom o uvjetima i načinu vođenja informatičke učionice u osnovnim i srednjim ?kolama (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 5/93).

Članak 4.

(1) Učitelji u osnovnoj ?koli mogu obavljati i posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada ?kole ili iz odredaba zakona, drugih propisa ili kolektivnih ugovora.

(2) Posebni poslovi u smislu stavka 1. ovoga članka jesu satničarski i voditeljski poslovi, poslovi sindikalnoga povjerenika, poslovi zaposleničkoga vijeća odnosno sindikalnoga vijećnika, poslovi povjerenika za?tite na radu te drugi odgovarajući poslovi.

(3) U umjetničkim ?kolama posebni su poslovi i poslovi pročelnika stručnih odjela, a ako ?kola nema stručnoga suradnika knji?ničara, i poslovi voditelja instrumentarija, knji?nice-nototeke i fonoteke.

Članak 5.

(1) Posebni poslovi iz članka 4.#clanak4 ovoga pravilnika obavljaju se kao posebna radna obveza za koju se učitelju s punim radnim vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a učitelju s nepunim radnim vremenom razmjerno povećava tjedno radno vrijeme.

(2) Posebni poslovi mogu se obavljati i kao radna obveza koja u razrednoj nastavi zamjenjuje nastavne predmete odgojnih područja (glazbena kultura, likovna kultura i tjelesna i zdravstvena kultura), a u predmetnoj nastavi razredničke poslove.

(3) Nastavni sat nastavnih predmeta odgojnih područja zamjenjuje se s 2, a razredni?tvo s 4 sata posebnih poslova.

Članak 6.

Satničarski poslovi obuhvaćaju izradbu rasporeda sati rada s razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama, rasporeda uporabe učionica i drugih radnih prostora te rasporeda de?urstava učitelja, a voditeljski poslovi ustrojavanje i praćenje rada smjena, rada područnih odjela ili rada odjela učenika s posebnim potrebama, poslove organizacije zamjena učitelja te druge poslove vezane uz dnevni i tjedni rad po rasporedima.

Članak 7.

(1) U ?kolama koje imaju manje od 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove i poslove vođenja smjena obavlja ravnatelj ?kole u redovitom radnom vremenu.

(2) U ?kolama koje imaju najmanje 8 razrednih odjela predmetne nastave, satničarske poslove i poslove vođenja smjene obavlja učitelj predmetne nastave 4 sata tjedno, a ako ?kola radi u dvije ili vi?e smjena, ostale smjene vodi ravnatelj ?kole u redovitom radnom vremenu.

(3) Ako ?kola ima vi?e od 16 razrednih odjela predmetne nastave i ako radi u dvije ili vi?e smjena, satničarske i voditeljske poslove obavljaju dva učitelja predmetne nastave, svaki 4 sata tjedno.

(4) U umjetničkim ?kolama poslove vođenja instrumentarija, nototeke i fonoteke obavlja učitelj 4 sata tjedno ako ?kola ima najvi?e 200 učenika, a 6 sati tjedno ako ima vi?e od 200 učenika.

(5) U umjetničkim ?kolama poslove pročelnika strukovnoga odjela obavlja učitelj 2 sata tjedno ako odjel ima do 5 učitelja, 4 sata tjedno ako odjel ima do 10 učitelja i 6 sati tjedno ako odjel ima vi?e od 10 učitelja.

(6) Ako ?kola u svom sastavu ima ?kolski bazen, poslove vođenja ?kolskog bazena obavlja učitelj 10 sati tjedno.

Članak 8.

(1) U osnovnoj ?koli koja u svojem sastavu ima osmorazredne područne odjele, satničarske poslove i poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj predmetne nastave 8 sati tjedno, a u ?koli koja ima četverorazredne područne odjele, učitelj razredne ili predmetne nastave 4 sata tjedno.

(2) U osnovnoj umjetničkoj ?koli koja u svojem sastavu ima ?estorazredne područne odjele, poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj 4 sata tjedno.

(3) U osnovnoj ?koli koja u svojem sastavu ima odjele učenika s posebnim potrebama (odjele učenika s te?koćama u razvoju), satničarske poslove vezane uz te odjele i poslove vođenja tih odjela obavlja učitelj odnosno defektolog 4 sata tjedno.

(4) U redovitoj osnovnoj ?koli ili drugoj ustanovi koja u svojem sastavu ima odjele umjetničke naobrazbe, satničarske poslove vezane uz te odjele i poslove vođenja tih odjela obavlja učitelj 4 do 20 sati tjedno, prema odobrenju Ministarstva prosvjete i ?porta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 9.

(1) Stručni suradnici obavljaju stručno-razvojne i druge stručne poslove u skladu sa zahtjevima struke te ostale poslove koji proizlaze iz pedago?koga rada ili su s njime u svezi.

(2) Neposrednim pedago?kim radom stručnih suradnika smatra se obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u radu ili u suradnji s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem, roditeljima ili drugim sudionicima odgojno-obrazovnoga procesa.

Članak 10.

(1) Stručni suradnik pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedago?kom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada ?kole i predla?e mjere za pobolj?anje, stručno se usavr?ava, surađuje s ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu ?kolu, vodi odgovarajuću pedago?ku dokumentaciju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti ?kole.

(2) Stručni suradnik knji?ničar planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedago?kom radu, stručno-knji?nične i informacijsko-referalne poslove te poslove vezane uz kulturnu i javnu djelatnost ?kole, stručno se usavr?ava, surađuje s matičnim slu?bama, knji?nicama, knji?arima i nakladnicima te obavlja druge poslove vezane uz rad ?kolske knji?nice.

(3) Stručni suradnik psiholog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedago?kom radu, u sklopu neposrednoga rada skrbi se o identifikaciji i osiguravanju potrebnih mjera i oblika rada za djecu koja trebaju posebnu stručnu potporu u očuvanju psihičkoga zdravlja i poticanju razvoja, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu ?kolu, stručno se usavr?ava te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(4) Stručni suradnik defektolog u redovitim osnovnim ?kolama planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima, savjetuje i poma?e u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima ?kole u svezi s postupcima u radu s djecom s te?koćama u razvoju, surađuje, savjetuje i poma?e roditeljima učenika s te?koćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se usavr?ava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedago?ku dokumentaciju i učeničke dosjee, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu ?kolu, obavlja poslove na prevenciji poremećaja u pona?anju te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti ?kole.

(5) Stručni suradnik zdravstveni djelatnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, identificira učenike kojima je potrebna zdravstvena pomoć, izvodi vje?be s učenicima radi odr?avanja razine motoričkih sposobnosti, ponovnog aktiviranja organizma i pobolj?anja o?tećenih funkcija te poticanja psihomotoričkih vje?tina i navika, savjetuje i poma?e učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima u radu s učenicima s motoričkim o?tećenjima, vodi odgovarajuću dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

(6) Stručni suradnik socijalni djelatnik planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima, roditeljima i zaposlenicima ?kole, prikuplja i analizira podatke o socijalnom statusu učenika i njegove obitelji, surađuje s ustanovama, prema potrebi sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu ?kolu, obavlja poslove vezane uz smje?taj učenika u druge obitelji i ustanove socijalne skrbi, organizira nabavu ?kolskoga pribora i ud?benika za socijalno ugro?ene učenike, savjetuje i poma?e roditeljima u ostvarivanju prava s područja zdravstvene i socijalne skrbi, vodi odgovarajuću pedago?ku dokumentaciju te obavlja druge poslove u skladu sa zahtjevima struke.

Članak 11.

(1) Stručni suradnik defektolog u posebnim ?kolama obavlja poslove iz stavka 1. članka 10.#clanak10 ovoga pravilnika, a u sklopu neposrednoga pedago?kog rada i poslove produ?enoga stručnog postupka i pru?anja posebne defektolo?ke pomoći učenicima s većim te?koćama u razvoju.

(2) Stručni suradnik defektolog u redovitim osnovnim ?kolama koje u svojem sastavu imaju posebne odjele za djecu s većim te?koćama u razvoju, uz poslove iz stavka 1. ovoga članka, obavlja i poslove voditeljstva posebnih razrednih odjela.

(3) Stručni suradnik knji?ničar u osnovnim umjetničkim ?kolama, uz poslove iz stavka 2. članka 10.#clanak10 ovoga pravilnika, obavlja i poslove vođenja instrumentarija, nototeke i fonoteke.

Članak 12.

(1) Stručni suradnici mogu obavljati i poslove sindikalnoga povjerenika, poslove zaposleničkoga vijeća odnosno sindikalnoga vijećnika, poslove povjerenika za?tite na radu i druge poslove koji proizlaze iz zakona, drugih propisa ili kolektivnih ugovora, a ostale posebne poslove, koji proizlaze iz ustroja rada ?kole, samo u iznimnim slučajevima.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se kao posebna radna obveza za koju se stručnom suradniku s punim radnim vremenom razmjerno smanjuju redovite tjedne radne obveze, a stručnom suradniku s nepunim radnim vremenom povećava tjedno radno vrijeme.

Članak 13.

Za nepuno radno vrijeme, tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika manje su od radnih obveza za puno radno vrijeme razmjerno smanjenju radnoga vremena.

Članak 14.

(1) Obveze učitelja i stručnih suradnika utvrđuju se godi?njim planom i programom rada osnovne ?kole.

(2) U skladu s obvezama iz stavka 1. ovoga članka učitelju i stručnom suradniku izdaje se pojedinačni akt najkasnije do 30. rujna tekuće ?kolske godine.

II. RADNE OBVEZE UČITELJA

1. Radne obveze učitelja razredne nastave

Članak 15.

(1) Učitelji razredne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini propisanoj nastavnim planom za I., II., III. ili IV. razred te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 3.#clanak3 ovoga pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) U radnu obvezu iz stavka 1. ovoga članka ne ubrajaju se sati stranoga jezika i izborne nastave vjeronauka, a ni sati nastavnih predmeta odgojnih područja ako ih izvode učitelji predmetne nastave.

(3) Učitelj razredne nastave mo?e se osloboditi od obveze izvođenja dodatne i dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti te nastavnih predmeta odgojnih područja ako obavlja posebne poslove iz članka 3.#clanak3 ovoga pravilnika, ili ako je u neposrednome radu s učenicima obavljao odgojno-obrazovne poslove određeni broj godina, ili ako je to propisano nastavnim planom i programom.

(4) Učitelj razredne nastave koji je odgojno-obrazovne poslove u neposrednome radu s učenicima obavljao najmanje 25 godina mo?e se u IV. razredu osloboditi od obveze izvođenja tjelesne i zdravstvene kulture, učitelj koji je te poslove obavljao najmanje 30 godina i od obveze izvođenja likovne kulture, a učitelj koji je te poslove obavljao najmanje 35 godina i od obveze izvođenja glazbene kulture.

(5) Ukupne tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za učitelje razredne nastave koji su obavljali poslove u neposrednome radu s učenicima od 25 do 30 godina manje su za 2 sata od obveza iz stavka 1. ovoga članka, od 30 do 35 godina za 4 sata, a od 35 do 40 godina za 6 sati.

(6) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, nastavne predmete odgojnih područja izvode učitelji predmetne nastave.

(7) Broj sati neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od broja sati utvrđenih prema odredbama ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 16.

Učitelji razredne nastave u produ?enom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 nastavnih sati tjedno.

2. Radne obveze učitelja predmetne nastave

Članak 17.

(1) Učitelji predmetne nastave obvezni su izvoditi nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima u količini utvrđenoj ovim pravilnikom te obavljati razredničke i ostale poslove iz članka 3.#clanak3 ovoga pravilnika u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Ako učitelj predmetne nastave nije razrednik, mo?e umjesto ukupnih razredničkih poslova obavljati satničarske i voditeljske poslove ili druge posebne poslove 4 sata tjedno, u skladu s odredbama članka 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ovoga pravilnika.

(3) Ako učitelj predmetne nastave posebne poslove ne obavlja kao zamjenu za razredni?tvo, zadu?uje se tim poslovima kao posebnom radnom obvezom u smislu odredbe stavka 1. članka 5.#clanak5 ovoga pravilnika.

Članak 18.

(1) Tjedna obveza učitelja predmetne nastave u izvođenju redovite i izborne nastave te neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika iz stavka 1. članka 3.#clanak3 ovoga pravilnika za puno radno vrijeme iznosi:

- 20 sati za učitelje hrvatskoga jezika, matematike i nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

- 21 sat za učitelje stranih jezika

- 22 sata za učitelje ostalih nastavnih predmeta, učitelje vjeronauka i informatike te učitelje u umjetničkim ?kolama.

(2) Učitelj predmetne nastave ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadu?en najmanje:

- 18 sati hrvatskoga jezika ili matematike te nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

- 19 sati stranoga jezika

- 20 sati ostalih nastavnih predmeta, vjeronauka ili informatike ili nastavnih predmeta u umjetničkoj ?koli.

(3) Ako jedan od dvaju ili vi?e učitelja ili jedini učitelj na stavnoga predmeta ne mo?e biti zadu?en prema odredbama stavka 2. ovoga članka, ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadu?en najmanje:

- 16 sati hrvatskoga jezika, matematike ili nastavnih predmeta koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

- 17 sati stranoga jezika

- 18 sati ostalih nastavnih predmeta, vjeronauka ili informatike ili nastavnih predmeta u umjetničkoj ?koli.

(4) Učitelji predmetne nastave u malim otočnim, planinskim i seoskim ?kolama koji ne mogu biti zadu?eni prema odredbama stavka 2. i 3. ovoga članka mogu ostvariti pravo na puno radno vrijeme i s manje sati redovite nastave uz posebno odobrenje Ministarstva.

Članak 19.

(1) Za ostvarivanje prava iz stavka 2. članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika redovitom nastavom smatraju se i sljedeće radne obveze:

- izvođenje posebnih programa osnovnoga glazbenog, plesnog i ?portskog ?kolovanja

- izvođenje izborne nastave stranoga jezika, vjeronauka i informatike

- vođenje troglasnoga učeničkog pjevačkog zbora odnosno orkestra u opsegu od 3 sata tjedno

- vođenje jednoglasnoga ili dvoglasnog učeničkog zbora odnosno pripremnoga orkestra u opsegu od 2 sata tjedno

- vođenje ?portskoga kluba u opsegu od 2 sata tjedno

- obavljanje poslova estetskoga uređenja ?kole u opsegu do 4 sata tjedno

- izvođenje dodatne nastave matematike u opsegu do 2 sata tjedno, ako učitelj matematike redovitom nastavom ne ostvaruje pravo na puno radno vrijeme

- izvođenje izborne nastave tehničke kulture u opsegu do 4 sata tjedno, ako jedan od dvaju ili vi?e učitelja ili jedini učitelj tehničke kulture redovitom nastavom ne ostvaruje pravo na puno radno vrijeme, a ne mo?e biti zadu?en izbornom nastavom informatike.

(2) Za ostvarivanje prava iz stavka 2. članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika, poslovi vođenja učeničke zadruge mogu se, uz posebno odobrenje Ministarstva, smatrati i redovitom nastavom.

Članak 20.

(1) Tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za puno radno vrijeme iz stavka 1. članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika povećavaju se za 2, a iznimno za 3 sata tjedno poslovima utvrđenim odredbama ovoga članka.

(2) Do ukupne tjedne radne obveze iz stavka 1. ovoga članka, učitelji predmetne nastave izvode dodatnu i dopunsku nastavu, rade u izvannastavnim aktivnostima, vode učeničku zadrugu te učeničko dru?tvo ili klub, a mogu izvoditi i izbornu nastavu ili obavljati poslove razrednika u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima ako tim oblicima rada nisu zadu?eni u sklopu obveza iz stavka 1. članka 18.#clanak18 ovoga pravilnika.

(3) Do ukupne tjedne radne obveze iz stavka 1. ovoga članka, učitelji tjelesne i zdravstvene kulture mogu obavljati i poslove poduke plivanja te kinezioterapeutski rad s učenicima s većim te?koćama u razvoju, defektolozi produ?eni stručni postupak i posebnu defektolo?ku pomoć, a učitelji u umjetničkim ?kolama i poslove vođenja javnih nastupa učenika.

(4) Broj sati ukupnoga neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima veći od broja sati obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 21.

(1) Ukupne tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima za učitelje predmetne nastave koji su obavljali poslove u neposrednome radu s učenicima od 25 do 30 godina manje su za 2 sata od obveza iz stavka 1. članka 20.#clanak20 ovoga pravilnika, od 30 do 35 godina za 4 sata, a od 35 do 40 godina za 6 sati.

(2) Broj sati veći od broja sati obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se prekovremenim radom.

Članak 22.

(1) Ako učitelj predmetne nastave izvodi redovitu nastavu iz dvaju ili vi?e nastavnih predmeta, tjedne radne obveze iz članka 18.#clanak18 i 20.#clanak20 ovoga pravilnika utvrđuju se prema nastavnom predmetu povoljnijem za učitelja.

(2) Ako učitelj razredne ili predmetne nastave radi prema nastavnom planu i programu njegovanja jezika i kulture etničke i nacionalne zajednice ili manjine, radne obveze utvrđuju se prema obvezama učitelja hrvatskoga jezika.

Članak 23.

(1) Za defektologa koji radi prema posebnom programu s učenicima s lak?im te?koćama u razvoju, djelomično integriranim u redovitim osnovnim ?kolama, tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i produ?eni stručni postupak i pru?anje posebne defektolo?ke pomoći, iznosi 24 sata tjedno.

(2) Defektolog iz stavka 1. ovoga članka mo?e ostvariti pravo na puno radno vrijeme ako je zadu?en redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno. Do pune tjedne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu zadu?uje se poslovima produ?enoga stručnog postupka odnosno posebne defektolo?ke pomoći.

(3) Za defektologa odnosno učitelja koji radi u redovitoj i izbornoj nastavi s učenicima s većim te?koćama u razvoju u posebnim ustanovama ili u posebnim odjelima u redovitim osnovnim ?kolama, tjedna radna obveza u izvođenju redovite i izborne nastave i ukupna tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i produ?eni stručni postupak, utvrđuje se prema odgovarajućim odredbama članka 15.- 22. ovoga pravilnika.

Članak 24.

(1) Nepuno radno vrijeme utvrđuje se na osnovi broja sati redovite nastave, izborne nastave stranoga jezika, vjeronauka i informatike te drugih poslova iz članka 19.#clanak19 ovoga pravilnika koji se, kao radna obveza, smatraju redovitom nastavom u odnosu prema broju sati redovite nastave propisane za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme.

(2) Učitelju predmetne nastave odnosno defektologu iz članka 23.#clanak23 ovoga pravilnika, koji je razrednik i radi u nepunom radnom vremenu, radno vrijeme utvrđeno prema stavku 1. ovoga članka povećava se za 2 sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika i za 2 sata ostalih razredničkih poslova.

III. RADNE OBVEZE STRUČNIH SURADNIKA

Članak 25.

(1) Stručni suradnici (osim zdravstvenoga djelatnika) obvezni su obavljati poslove u neposrednome pedago?kom radu 25 sati tjedno, a ostale poslove u sklopu satnice do punoga radnog vremena.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka koji se obavljaju u neposrednome pedago?kom radu i drugi odgovarajući poslovi raspoređuju se na ?estosatni dnevni rad u ?koli (sat po 60 minuta), a ostatak dnevnoga rada odnosi se na poslove vezane uz ustanove, poslove stručnoga usavr?avanja, planiranja, programiranja i pripremanja za rad i na druge poslove.

(3) Stručni suradnik defektolog u redovitoj ?koli obvezan je u sklopu neposrednoga pedago?kog rada obavljati poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima 20 nastavnih sati tjedno.

(4) Stručni suradnik zdravstveni djelatnik u osmosatnom dnevnom radu obavlja poslove u neposrednome radu s učenicima 30 sati tjedno.

Članak 26.

Stručni suradnik pedagog ostvaruje pravo na puno radno vrijeme u osnovnoj ?koli koja ima vi?e od 12 razrednih odjela, a u osnovnoj ?koli s manje od 13 razrednih odjela uz odobrenje Ministarstva.

Članak 27.

(1) Stručni suradnik knji?ničar ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako ?kola u svom sastavu ima ?kolsku knji?nicu ustrojenu prema propisanim standardima ili ako osnovna ?kola ima vi?e od 12 razrednih odjela, a osnovna umjetnička ?kola vi?e od 200 učenika.

(2) Stručni suradnik knji?ničar obavlja poslove u nepunome radnom vremenu od 20 sati tjedno ako osnovna ?kola ima manje od 13 razrednih odjela, odnosno osnovna umjetnička ?kola manje od 200 učenika, a ?kolska knji?nica ne udovoljava propisanim standardima.

(3) Ako ?kola radi u posebnim uvjetima ili ima knji?ni fond iznad standarda ili iznimno velik broj učenika, Ministarstvo mo?e odobriti i veći opseg poslova stručnoga suradnika knji?ničara.

Članak 28.

Stručni suradnik psiholog ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome pedago?kom radu s najmanje 400 učenika jedne ili vi?e redovitih osnovnih ?kola, odnosno s najmanje 100 učenika posebnih ?kola za ?kolovanje učenika s te?koćama u razvoju.

Članak 29.

Stručni suradnik defektolog u redovitoj osnovnoj ?koli ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako u jednoj ili vi?e ?kola obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s rje?enjem o primjerenom obliku ?kolovanja.

Članak 30.

Stručni suradnik zdravstveni djelatnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 20 učenika s većim te?koćama u razvoju, odnosno s učenicima plesne umjetničke ?kole.

Članak 31.

Stručni suradnik socijalni djelatnik ostvaruje, uz odobrenje Ministarstva, pravo na puno radno vrijeme ako obavlja poslove u neposrednome radu s najmanje 50 učenika uključenih u postupke centra za socijalni rad.

IV. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 32.

Na dan početka primjene ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvr?itelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ?koli (»Narodne novine«, broj 63/96.).

Članak 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 31. kolovoza 1999. godine.

Klasa: 602-02/99-01/419
Urbroj: 532/1-99-1
Zagreb, 17. svibnja 1999.

Ministar
mr. sc. Bo?idar Pugelnik, v. r.
zatvori
Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !