Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obvezatnome potvrđivanju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda – (Sl. list 27/90), te (“Narodne novine”, br. XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 22.11.2000 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezatnome potvrđivanju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2245

Na temelju članka 17.L70322 Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96.) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZATNOME POTVRĐIVANJU DIZALA NA ELEKTRIČNI POGON ZA VERTIKALNI PRIJEVOZ OSOBA I TERETA TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90) u članku 1. stavak 1. točka 2) briše se zarez i stavlja »;« iza riječi »slučaja« i riječi »na koje se odnose«.

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. iza točke 2) dodaje se točka 3) koja glasi:

»3) dizala na kojima su primijenjena nova tehnička rješenja (sa strojarnicom i bez nje), na koja se odnose:«

Članak 3.

U članku 1. stavak 1. iza podtočke c) dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Dizala s novim tehničkim rješenjima (sa strojarnicom ili beznje) mogu se upotrebljavati nakon provedenoga postupka tipnog ispitivanja modela (prototipa), koje obavlja ovlaštena pravna osoba.

Za dizala bez posebno izgrađene strojarnice (npr. pogonski i upravljački uređaji ugrađeni su unutar voznog okna) ne primjenjuju se odredbe članka 1. stavka 1. podtočke a), b) i c) Pravilnika o obveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90) koje utvrđuju da prostor za strojarnicu mora biti posebno izgrađen. Sve ostale odredbe o strojarnici primjenjuju se ovisno o mjestu ugradnje pogonskih i upravljačkih uređaja dizala.

Za dizala s novim tehničkim rješenjima (npr. novi sustavi ovješavanja i sl.) primjenjuju se odredbe članka 1. stavak 1. podtočke a), b) i c) Pravilnika o obveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« broj 27/90)«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 13. točke 2) iza podtočke c) dodaje se podtočka d) koja glasi:

»d) ispunjava opće zahtjeve utvrđene hrvatskom normom HRN EN 45001:1996 – Opći kriteriji za rad ispitnih laboratorija«.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:

»Člak 13a.

Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba donesenih prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana donošenja ovoga pravilnika. Ovlaštene pravne osobe moraju u danome roku zadovoljiti sve uvjete iz članka 13. ovoga pravilnika.«

Članak 5.

U cijelome tekstu Pravilnika riječ »atestiranje« zamjenjuje se riječju »potvrđivanje«, riječ »atest« zamjenjuje se riječima »potvrda o sukladnosti«, riječi »organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje proizvoda« zamjenjuje se riječima »ovlaštena pravna osoba«, riječ »standard« zamjenjuje se riječju »norma« a riječi »Savezni zavod za standardizaciju« zamjenjuje se riječima »Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo«, u odgovarajućemu rodu, broju i padežu.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/00-02/24
Urbroj: 558-04/3-00-1
Zagreb, 20. studenoga 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
  dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

zatvori
Pravilnik o obvezatnome potvrđivanju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda – (Sl. list 27/90), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !