Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 25.5.2007 Pravilnik o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA

1738

Na temelju odredbe članka 108.L335698 točke 3. Zakona o investicijskim fondova (»Narodne novine« br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donijela je

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU, OBJAVLJIVANJU I ODOBRAVANJU CJELOVITIH I SKRAĆENIH PROSPEKATA INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se obvezni sadržaj, objavljivanje i odobravanje cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom koje propisuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija).

Sadržaj cjelovitog prospekta

Članak 2.

(1) Prospekt mora sadržavati one informacije na osnovi kojih će ulagači moći stvoriti utemeljeni sud o investicijskom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o strukturi ulaganja s granicama ulaganja, troškovima ulaganja te rizicima povezanima s naravi fonda i njegovog portfelja.
(2) Prospekt investicijskog fonda s javnom ponudom u najmanjoj mjeri mora sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. naziv, odnosno tvrtku fonda, naznaku vrste fonda, te imena i kratki životopis članova nadzornog odbora fonda u slučaju da se radi o zatvorenom investicijskom fondu,
2. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
3. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća, te gdje je moguće dobiti primjerak statuta ili cjelovitog prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,
4. najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,
5. ime, odnosno tvrtku revizora i drugih pružatelja usluga fondu,
6. prava iz udjela ili dionica fonda:
a) pravo na glasovanje na skupštini zatvorenoga investicijskog fonda,
b) pravo na obaviještenost (polugodišnja i godišnja izvješća),
c) pravo na dividendu ili udio u dobiti,
d) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obveza otkupa udjela,
e) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase fonda,
7. pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,
8. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda, informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene,
9. vrsta imovine u koju je fondu dopušteno ulaganje,
10. opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfelja, načina ostvarenja ciljeva fonda te rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom fonda,
11. dopuštenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u slučaju dopuštenosti takvog ulaganja, mora sadržavati izjavu mogu li se takve transakcije zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja investicijskih ciljeva, te utjecaj takvih transakcija na stupanj rizičnosti fonda,
12. naznaku država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,
13. naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ukoliko fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira,
14. najniži iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa dionica ili udjela te, za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, način i uvjete otkupa udjela,
15. način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine fonda,
16. ukoliko će neto vrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine fonda,
17. u slučaju otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom: vrijeme, metoda i učestalost izračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja i otkupa udjela,
18. u slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom: iznos, vrsta i granica troškova osnivanja koji mogu teretiti fond,
19. u slučaju bilo kojeg fonda: godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji smiju teretiti fond i opis učinka istih na buduće prinose ulagatelja,
20. informacije o načinu izračuna i načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti ili dividende fonda dioničarima i imateljima udjela,
21. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od značenja za dioničara ili imatelja udjela,
22. povijesni prinos fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je fond namijenjen,
23. trajanje poslovne godine, te
24. datum izdavanja prospekta.
Podaci o društvu za upravljanje:
25. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i nadnevak osnivanja i upisa u sudski registar,
26. u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima s javnom ponudom, popis tih drugih fondova,
27. imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora te kratki životopisi,
28. iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje te imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela članova u temeljnom kapitalu,
29. tvrtku, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih osoba tih društava,
30. za fond iz članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o investicijskim fondovima, u prospekt se mora navesti podatke o mjestu u Republici Hrvatskoj u kojem domaći ulagatelji mogu dobiti informacije te kupovati i prodavati udjele ili dionice dotičnog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na hrvatskom jeziku, a transakcije moraju biti izvršene u domaćoj valuti.
Podaci o depozitnoj banci:
31. tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave depozitne banke, te podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitne banke.

Odobravanje i objava prospekta

Članak 3.

1) Nadzorno tijelo mora, u roku od šezdeset dana od dana podnošenja zahtjeva, odobriti svaki prospekt investicijskog fonda s javnom ponudom prije pokretanja javne ponude za prodaju dionica ili udjela, a mora prethodno odobriti i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo uslijed bitnih promjena. Ako u roku od 60 dana Nadzorno tijelo ne odluči o zahtjevu za odobrenje prospekta smatra se da su prospekt, odnosno njegove izmjene i dopune odobrene.
(2) Nije dopušteno nuditi javnom ponudom dionice ili udjele u investicijskom fondu s javnom ponudom prije no što Nadzorno tijelo odobri prospekt fonda.

Članak 4.

Društvo za upravljanje je obvezno u roku od sedam dana nakon dobivanja odobrenja Nadzornog tijela objaviti prospekt u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Skraćeni prospekt

Članak 5.

1) Nadzorno tijelo može odobriti pripremu i distribuciju prospekta u skraćenom obliku (u daljnjem tekstu skraćeni prospekt) samo za potrebe otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, pod uvjetom da je u skraćenom prospektu jasno i vidljivo naznačeno postojanje cjelovitog prospekta, napomena da temeljem informacija iz sadržaja skraćenog prospekta otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, investitori ne bi trebali donijeti odluku o ulaganju prije uvida u sadržaj cjelovitog prospekta otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, te napomenu da je cjeloviti prospekt moguće dobiti na zahtjev.
2) Skraćeni prospekt otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom mora sadržavat:
1. naziv, odnosno tvrtku fonda, naznaku vrste fonda,
2. datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
3. mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnja i godišnja izvješća, te gdje je moguće dobiti primjerak statuta ili cjelovitog prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,
4. opis investicijskih ciljeva fonda i strukture ulaganja iz koje se vide granice ulaganja pojedinog fonda, naknade i troškovi fonda, način ostvarenja ciljeva fonda, kao i rizika povezanog s ulaganjem i strukturom fonda.
5. naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ukoliko fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira,
6. najniži iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa dionica ili udjela te, način i uvjete otkupa udjela,
7. ukoliko će neto vrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine fonda,
8. povijesni prinos fonda i profil tipičnog ulagatelja kome je fond namijenjen,
9. datum izdavanja prospekta.
Podaci o društvu za upravljanje:
10. tvrtka, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Nadzornog tijela, kao i nadnevak osnivanja i upisa u sudski registar
3) Uvjeti navedeni u skraćenom prospektu ne smiju se razlikovati od uvjeta iz cjelovitog prospekta.

Članak 6.

Prospekt mora sadržavati sve podatke propisane Zakonom o investicijskim fondovima i ovim Pravilnikom.

Učestalost izdavanja prospekta

Članak 7.

(1) U slučaju zatvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, prospekt se mora prirediti i podnijeti Nadzornom tijelu na odobrenje za početno izdanje dionica i za svako naknadno izdanje dionica.
(2) U slučaju otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom, novi prospekt se mora prirediti i podnijeti Nadzornom tijelu na odobrenje svaki put kada nastane bitna promjena prospekta navedena u članku 109. stavku 1. i 3. Zakona o investicijskim fondovima, odnosno u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o investicijskim fondovima.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/31
Urbroj. 326-01-07-1
Zagreb, 17. svibnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o obveznom sadržaju, objavljivanju i odobravanju cjelovitih i skraćenih prospekata investicijskih fondova s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !