Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 22.12.2006 Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3147

Na temelju odredbe članka 76.L321818 stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu Agencija) je na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijela

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU UGOVORA IZMEĐU ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA S JAVNOM PONUDOM I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obvezni sadržaj ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: zatvoreni fond) i društva za upravljanje (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Društvo za upravljanje i nadzorni odbor zatvorenog fonda sklapaju Ugovor na temelju koga se uprava društva za upravljanje imenuje, ima ovlaštenje i upravlja fondom u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o trgovačkim društvima i drugih mjerodavnih propisa.

Članak 3.

Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku.

Članak 4.

Ugovor mora imati sljedeće obvezne sastojke:
1) Podatke o društvu za upravljanje:
– naziv i tvrtku društva,
– temeljni kapital društva,
– broj rješenja Agencije o odobrenju za rad, dan upisa u sudski registar i MBS društva,
– broj i naziv fondova kojima društvo upravlja,
– naziv osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje društva i pravna osnova tog ovlaštenja.
2) Podatke o zatvorenom fondu:
– naziv i vrsta zatvorenog fonda,
– temeljni kapital zatvorenog fonda,
– broj pod kojim se vodi u registru fondova Agencije,
– naziv depozitne banke,
– oznaku dionica i podatke o uvrštenju na burzu ili uređeno javno tržište u Republici Hrvatskoj.
3) Podatke o nadzornom odboru zatvorenog fonda:
– broj članova nadzornog odbora,
– naziv osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje i pravna osnova tog ovlaštenja,
– izjavu ovlaštene osobe ili osoba da ne postoji zapreke za članstvo u nadzornom odboru propisane člankom 70. Zakona.
4) Podatke o upravi zatvorenog fonda:
– imena i prezimena predloženih članova uprave i
– podatke o njihovim plaćama ili naknadama.
5) Rok na koji se Ugovor sklapa i rok za raskid Ugovora koji ne može biti kraći od šest mjeseci.

Članak 5.

Osim obveznih sastojaka iz članka 4. Pravilnika, u Ugovoru moraju biti naznačena načela po kojima je Uprava dužna voditi zatvoreni fond kao i njena odgovornost za štetu koja ne može biti manja niti isključivati odgovornost propisanu Zakonom, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o obveznim odnosima i drugim mjerodavnim propisima.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-01/06-1
Urbroj: 011-01/06-01/43
Zagreb, 14. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik o obveznom sadržaju ugovora između zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !